Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2008:BG1027

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
25-01-2008
Datum publicatie
21-10-2008
Zaaknummer
AWB 07/4351 GEMWT
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Stadsnomaden Bloemendalerpolder Weesp. Verweerder heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er een zwaarwegend belang is bij een onmiddellijk vertrek van de stadsnomaden. De planologische ontwikkeling van het gebied voltrekt zich vooralsnog op papier. Er is niet gebleken van substantiële overlast of acute veiligheidsrisico’s. De stadsnomaden hebben daarentegen in de ogen van de rechter wel een zwaarwegend belang bij een langere begunstigingstermijn dan hen is gegund gelet op de aanbrekende winterperiode. De voorzieningenrechter acht een periode van enkele maanden redelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Amsterdam

Sector Bestuursrecht Algemeen

Voorlopige voorzieningen

UITSPRAAK

in de zaak met reg.nr. AWB 07/4351 GEMWT

AWB 07/4680 GEMWT

van:

[verzoekers], te [woonplaats]

verzoekers,

vertegenwoordigd door mr. F.J. Jacobs,

tegen:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp, verweerder,

verweerder,

vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger verweerder].

1. PROCESVERLOOP

De voorzieningenrechter (hierna ook: de rechter) heeft een verzoek ontvangen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek hangt samen met een beroepschrift van verzoekers het besluit van verweerder van 22 oktober 2007. Bij besluit van 6 november 2007 heeft verweerder dit besluit aangevuld.

Het onderzoek is gesloten ter zitting van 10 januari 2008.

2. OVERWEGINGEN

Ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dient te worden nagegaan of onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, het treffen van een voorlopige voorziening vereist. Bij de vereiste belangenafweging gaat het om een afweging van enerzijds het belang van de verzoeker dat een onverwijlde voorziening wordt getroffen en anderzijds het door de onmiddellijke uitvoering van het besluit te dienen belang.

Ingevolge artikel 8:86 van de Awb is de rechter bevoegd onmiddellijk uitspraak te doen in de hoofdzaak, indien het verzoek om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Awb wordt gedaan indien beroep bij de rechtbank is ingesteld en de rechter van oordeel is dat na de zitting bedoeld in artikel 8:83, eerste lid, van de Awb, nader onderzoek redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak.

De rechter is van oordeel dat in dit geval nader onderzoek redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak en zal dan ook onmiddellijk uitspraak doen in de hoofdzaak.

Bij besluit van 19 juni 2007 heeft verweerder verzoekers onder oplegging van een dwangsom gelast het gebruik van het perceel aan de [adres], kadastraal bekend gemeente Weesp, [kadaster] als semi-permanente woon- dan wel verblijfplaats door hen en anderen uiterlijk binnen twee weken na de datum van het besluit te beëindigen en beëindigd te houden, alsmede om alle aanwezige opstallen, onderkomens (voertuigen, caravan, huisraad en overige huishoudelijke materialen) en voertuigen die voor het betreffende verblijf worden gebruikt te verwijderen dan wel doen verwijderen.

Bij het bestreden besluit heeft verweerder het daartegen door verzoekers gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij nader besluit van 6 november 2007 heeft verweerder de looptijd van de last opgeschort tot twee weken na dagstempeling van dit besluit.

De rechter overweegt als volgt.

De rechter stelt allereerst vast dat het beroep van verzoekers overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:19 van de Awb moet worden geacht mede te zijn gericht tegen het besluit van 6 november 2007, nu verweerder de inhoud van de last heeft gehandhaafd.

Gelet op het algemeen belang dat is gediend met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van de bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van een bestuursorgaan worden gevergd dit niet te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisering bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.

Op het perceel rust ingevolge het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Uitbreidingsplan in onderdelen' (hierna: het bestemmingsplan) de bestemming 'agrarische doeleinden (veeteelt, akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt)'. Vast staat dat het gebruik van het perceel door verzoekers in strijd is met de ter plaatse geldende bestemmingen en derhalve op grond van artikel 28 van de planvoorschriften was verboden. Verweerder was dan ook bevoegd tot handhaving over te gaan.

Ter zitting is gebleken dat tussen partijen niet in geschil is dat in dit geval geen concreet zich op legalisering bestaat.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt. Anders dan verzoeker meent heeft verweerder terecht vastgesteld dat de activiteiten bij het Domijn niet gelijk zijn aan die bij belanghebbenden. Het gaat bij het domein om ateliers en werkplaatsen in een oud marinecomplex.

De rechter stelt verder vast dat verzoekers ter zitting hebben aangegeven slechts tijdelijk gebruik te willen maken van de onderhavige locatie. Verzoekers hebben vanaf de vestiging op deze locatie al rekening kunnen en moeten houden met de mogelijkheid dat er naar alternatieven moet worden gezocht. Tegen die achtergrond is er geen sprake van voor verzoekers onevenredige gevolgen.

Ook anderszins is niet gebleken van bijzondere omstandigheden op grond waarvan verweerder gehouden zou zijn de illegale situatie te gedogen. Verweerder kon dan ook niet afzien van handhaving.

Verweerder heeft naar het oordeel van de rechter echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er een zwaarwegend belang is bij een onmiddellijk vertrek van verzoekers. De planologische ontwikkeling van het gebied voltrekt zich vooralsnog op papier. Er is niet gebleken van substantiële overlast of acute veiligheidsrisico’s. Verzoekers hebben daarentegen in de ogen van de rechter wel een zwaarwegend belang bij een langere begunstigingstermijn dan hen is gegund gelet op de aanbrekende winterperiode. De voorzieningenrechter acht een periode van enkele maanden redelijk. Gelet hierop verlengt de rechter op de voet van artikel 8:72, vierde lid van de Awb de door verweerder bij het bestreden besluit vastgestelde begunstigingstermijn tot 1 april 2008.

De rechter wijst het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening af.

De rechter beslist als volgt.

3. BESLISSING

De voorzieningenrechter:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt het bestreden besluit voor zover het betrekking heeft op de begunstigingstermijn;

- bepaalt dat de begunstigingstermijn wordt verlengd tot 1 april 2008;

- bepaalt dat deze uitspraak in de plaats komt van het vernietigde gedeelte van het bestreden besluit;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van verzoekers tot een bedrag van € 644,00 (zegge: zeshonderdenvierenveertig euro) te betalen door de gemeente Weesp aan verzoekers;

- bepaalt dat de gemeente Weesp aan verzoekers het betaalde griffierecht ad € 143,00 (zegge: honderd en drieënveertig euro) vergoedt;

- wijst het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening af.

Deze uitspraak is gedaan op 25 januari 2008 door mr. H.P. Kijlstra, voorzieningenrechter,

in tegenwoordigheid van B.O. Schaafsma, griffier,

en bekendgemaakt door toezending aan partijen op de hieronder vermelde datum.

de griffier, de voorzieningenrechter,

Tegen deze uitspraak kunnen, voor zover deze betreft het oordeel in de hoofdzaak

(AWB 07/4351 GEMWT), een belanghebbende en het bestuursorgaan gedurende zes weken na toezending van deze uitspraak hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te 's-Gravenhage.

Afschrift verzonden op:

DOC: B