Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2008:BG0972

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
16-10-2008
Datum publicatie
21-10-2008
Zaaknummer
407097 / KG ZA 08-1710 Pee/BB
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Door gelegenheid te geven tot publicatie van foto’s op haar website waarop auteursrecht van derden rust, wat bij de in het geding zijnde foto’s het geval was, heeft ook gedaagde inbreuk gemaakt op dat auteursrecht en is zij in beginsel aansprakelijk voor schade die uit haar onrechtmatig handelen voortvloeit.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter,

zaaknummer / rolnummer: 407097 / KG ZA 08-1710 Pee/BB

Vonnis in kort geding van 16 oktober 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres],

gevestigd te Deventer,

eiseres bij dagvaarding van 25 september 2008,

advocaat mr. F.F. Blokhuis te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

IMAGE MEDIA & TELEVISIE B.V.,

gevestigd te Zoetermeer,

gedaagde,

gemachtigde mr. A.L.C.M. de Jongh.

Partijen zullen hierna [eisres] en IMT worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 6 oktober 2008 heeft [eisres] gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding, met dien verstande dat zij haar eis heeft gewijzigd zoals hierna vermeld onder 3.1. IMT heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht.

Ter zitting waren aanwezig:

Aan de zijde van [eisres]: [vertegenwoordiger eiser] met mr. Blokhuis.

Aan de zijde van IMT: [vertegenwoordiger gedaagde ] met mr. De Jongh.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2. De feiten

2.1. [eisres] is een onderneming die zich richt op de exploitatie van foto’s, video’s en nieuws. Zij exploiteert ondermeer een databank met duizenden foto’s die via [website 1 van eiseres] en [website 2 van eiseres]. is te raadplegen. Een groot gedeelte van deze foto’s is gemaakt door buitenlandse fotografen die zijn aangesloten bij buitenlandse agentschappen, zoals Big Pictures, NI Syndication, X17 Fame Pictures en Mavrix. [eisres] is de exclusieve vertegenwoordiger in Nederland van deze agentschappen. [eisres] biedt de foto’s (met name foto’s van internationale beroemdheden genomen door zogenaamde paparazzifotografen) aan aan diverse redacties van dag- en weekbladen, internetsites en televisieprogramma’s die daarvoor een bepaalde vergoeding betalen.

2.2. IMT is een onderneming die zich richt op de audio-visuele markt. Zij is houder van de domeinnaam showbiznewz.nl. Op haar website zijn foto’s geplaatst die [eisres] als rechthebbende in Nederland op de markt brengt. Het gaat daarbij om 13 foto’s van [persoon 1] en de 20 foto’s vermeld onder punt 8 van de dagvaarding, met uitzondering van foto 9, genaamd ‘De tepel van [persoon 2]’.

2.3. [eisres] heeft IMT meerdere malen gesommeerd foto’s waarvan [eisres] rechthebbende is van haar website te verwijderen en verwijderd te houden.

3. Het geschil

3.1. [eisres] vordert na eiswijziging samengevat -:

I. IMT te verbieden (bedoeld zal zijn gebieden) elke inbreuk op de auteursrechten van [eisres] aangaande de onder 2.2. vermelde foto’s te staken en gestaakt te houden,

II. IMT te verbieden om deze foto’s in nagebootste en/of bewerkte vorm openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, waaronder tevens wordt begrepen het (doen) kopiëren, publiceren, te koop aanbieden, adverteren, leveren en in gebruik of in voorraad hebben,

III. IMT te bevelen om alle in haar bezit zijnde verveelvoudigingen van deze foto’s onder deurwaarderstoezicht van alle mogelijke dragers te verwijderen,

IV. IMT te bevelen aan [eisres], vergezeld van een verklaring van een registeraccountant, bepaalde gegevens te verstrekken,

V. IMT te bevelen aan [eisres] te betalen een bedrag van

EUR 18.200,=,

VI. te bepalen dat IMT een dwangsom verbeurt indien zij in gebreke blijft aan het onder I tot en met IV bepaalde te voldoen,

VII. de termijn van artikel 1019i Rv te bepalen op 6 maanden,

VIII. IMT te veroordelen in de volledige kosten van deze procedure.

3.2. [eisres] heeft daartoe gesteld, kort gezegd, dat de foto’s werken in de zin van artikel 10 lid 1 Auteurswet zijn en dat zij de licentiehouder is van die auteursrechten. In dit verband heeft [eisres] gesteld dat wanneer een foto in haar databank wordt opgevraagd op de foto een digitaal watermerk te zien is met de tekst [eisres] en daaronder een omschrijving waaruit blijkt welk fotoagentschap de foto heeft geleverd. IMT maakt inbreuk op de auteursrechten en persoonlijkheidsrechten van [eisres] door de foto’s op haar website te plaatsen. [eisres] heeft verder gesteld dat zij door de handelwijze van IMT schade heeft geleden. Zij heeft deze schade (uiteindelijk) begroot op EUR 18.200,=, bestaande uit EUR 5.000,= aan reputatieschade en EUR 13.200,= aan gederfde inkomsten. De werkelijk door haar gemaakte proceskosten heeft [eisres] begroot op

EUR 7.669,31.

3.3. IMT heeft kort gezegd het volgende verweer gevoerd.

Zij heeft zich op het standpunt gesteld dat zij de foto’s niet zelf op haar website plaatst maar dat dit gebeurt door bezoekers van haar site aan wie zij de gelegenheid geeft om foto’s te uploaden. Van de mogelijkheid om foto’s te uploaden wordt volgens IMT veel gebruik gemaakt en het is voor haar dan ook ondoenlijk om voor al die foto’s na te gaan of er een auteursrecht op rust. Indien IMT aan door bezoekers op haar website geplaatste foto’s kan zien dat er een auteursrecht op rust verwijdert zij die foto’s onmiddellijk van haar website. Als dit niet te zien is wacht zij af of iemand aanspraak maakt op auteursrecht en verwijdert zij de foto pas als zij heeft vastgesteld dat die aanspraak terecht is. In dit verband heeft IMT verwezen naar de disclaimer die zij in haar voorwaarden heeft opgenomen, met de volgende inhoud:

‘Foto- en videomateriaal te vinden op ShowbiZnewZ.nl is in principe geüpload (audio)visueel materiaal door onze lezers. Derhalve kunnen wij geen verantwoording nemen voor copyright dat eventueel berust op het gepubliceerde materiaal. Mocht U van mening zijn dat er copyright berust op foto- en videopublicaties, neemt u dan contact op met redactie@ShowbiZnewZ.nl. Indien noodzakelijk kunnen wij zorg dragen voor verwijdering van het materiaal.’

IMT heeft ter zitting te kennen gegeven dat zij de foto’s die hier in geding zijn, nadat haar (uiteindelijk) is gebleken dat die auteursrechtelijk beschermd zijn, van haar site heeft verwijderd en dat zij deze verwijderd zal houden. IMT is zich daarbij op het standpunt blijven stellen dat het niet aan haar is om bij door bezoekers op haar website geplaatst materiaal te onderzoeken of er een auteursrecht op rust, vanwege de daaraan verbonden praktische bezwaren; zij zou dan gedwongen worden tot permanent onderzoek, wat niet van haar kan worden verlangd.

4. De beoordeling

4.1. Bij een (beweerde) inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht is de spoedeisendheid gegeven. In beginsel leidt iedere dag dat de inbreuk voortduurt tot (meer) schade aan de zijde van de rechthebbende.

4.2. Dat door plaatsing van de hier bedoelde foto’s zonder toestemming van [eisres] haar auteursrecht is geschonden is door IMT erkend.

4.3. Ervan uitgaande dat de foto’s die hier onderwerp van het geding zijn door bezoekers van de site van IMT door uploaden op de website zijn geplaatst is de kern van het geschil of IMT als houder van de website ShowbiZnewZ.nl

verantwoordelijk kan worden gehouden voor materiaal dat door bezoekers van die site in strijd met rechten van derden erop wordt geplaatst. Vooralsnog kan overigens zelfs niet geheel worden uitgesloten dat IMT zelf die foto’s heeft geplaatst met gebruikmaking van namen van mogelijk niet bestaande bezoekers of dat bezoekers met medeweten van IMT in strijd met het auteursrecht van [eisres] die foto’s op de website van IMT hebben geplaatst.

4.4. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan IMT geen aanspraak maken op bescherming tegen aansprakelijkheid krachtens artikel 6:196c BW. Immers op haar website geeft IMT grotendeels van haar zelf afkomstige informatie door en door de opzet van haar website nodigt zij bezoekers uit tot het plaatsen van foto’s van zogenoemde sterren. Zij neemt aldus het initiatief tot het doorgeven van informatie door haar bezoekers. Door de indeling van haar website maken de door haar bezoekers daarop geplaatste foto’s deel uit van het geheel van die website. Het is onmiskenbaar dat IMT de aantrekkelijkheid van haar website tracht te bevorderen door haar bezoekers daarop foto’s als thans in geding te laten plaatsen.

4.5. Bij het type foto’s dat op haar website wordt geplaatst, te weten (portret)foto’s van (internationale) beroemdheden, dient IMT er bedacht op te zijn dat op die foto’s een auteursrecht rust. Zij kan er daarbij niet zonder meer vanuit gaan dat de voor haar onbekende bezoeker die een foto op die website heeft geplaatst ook de rechthebbende van die foto is.

4.6. Aan IMT kan worden toegegeven dat het voor haar niet eenvoudig zal zijn van elke door een bezoeker geplaatste foto na te gaan of daarop een auteursrecht rust en wie de rechthebbende daarop is. Zij kan aan aansprakelijkheid voor het onrechtmatig publiceren van die foto’s echter niet ontkomen door te volstaan met het plaatsen van de hiervoor bedoelde disclaimer op haar website. Zou dat wel zo zijn dan verplaatst zij zonder enige inspanning van haar kant de bezwaren die zij zelf heeft tegen onderzoek naar auteursrecht naar de auteursrechthebbenden, die immers in de visie van IMT ter bescherming van hun rechten een dagelijkse zoektocht op internet zouden moeten ondernemen naar onrechtmatige inbreuken op hun rechten om zo hun rechtmatige belang veilig te stellen. Bij afweging van de belangen van IMT, die zich niet kan beroepen op enig recht om tot publicatie over te gaan, bij publicatiemogelijkheid zonder onderzoek naar de herkomst van de foto’s tegenover het belang van [eisres] bij handhaving van (de waarde van) haar auteursrecht ligt de zorgplicht aan de kant van IMT en niet bij de auteursrechthebbende.

Het is aan IMT om haar bedrijf zodanig in te richten dat zij maatregelen treft ter voorkoming van inbreukmakende handelingen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de mogelijkheid degene die een foto als hier bedoeld op de site van IMT plaatst na een toelichting vooraf te laten verklaren dat hij of zij de rechthebbende op die foto is. De in de voorwaarden van IMT opgenomen disclaimer is daartoe in ieder geval niet voldoende.

4.7. Door gelegenheid te geven tot publicatie van foto’s op haar website waarop auteursrecht van derden rust, wat bij de thans besproken foto’s het geval was zoals IMT heeft erkend, heeft ook IMT inbreuk gemaakt op dat auteursrecht en is zij in beginsel aansprakelijk voor schade die uit haar onrechtmatig handelen voortvloeit.

4.8. IMT heeft ter zitting weliswaar toegezegd dat zij de in het geding zijnde foto’s van haar website heeft verwijderd en dat zij deze foto’s verwijderd zal houden, maar [eisres] houdt er belang bij deze toezegging gesteund te zien met een veroordeling op straffe van een dwangsom. De vordering onder I zal dan ook worden toegewezen. De gevorderde dwangsom zal daarbij worden gematigd en gemaximeerd als hierna te melden.

4.9. Nu nergens uit blijkt noch aannemelijk is gemaakt dat IMT de in het geding zijnde foto’s, al dan niet in bewerkte vorm, openbaar heeft gemaakt anders dan op haar website en/of heeft verveelvoudigd en dat zij verveelvoudigingen nog in haar bezit heeft, zijn de vorderingen onder II en III niet toewijsbaar. Evenmin is aannemelijk gemaakt dat IMT heeft gehandeld met de hier bedoelde foto’s en daarmee winst heeft gemaakt. De vordering onder IV zal dan ook eveneens worden afgewezen.

4.10. Voor toewijzing van een geldvordering is in kort geding slechts plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering voldoende aannemelijk zijn en uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is. Bij de afweging van de belangen van partijen wordt mede betrokken het risico dat niet kan worden terugbetaald, in het geval de veroordeling in kort geding geen stand houdt.

4.11. [eisres] heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij licentieinkomsten heeft gederfd als gevolg van het gebruik van de foto’s door IMT. [eisres] heeft onweersproken gesteld dat haar tarief per foto tenminste EUR 100,= bedraagt en dat dit voor een exclusieve foto kan oplopen tot EUR 2.000,=.

De exclusiviteit van een foto kan in dit kort geding niet worden vastgesteld, zodat gelet op de criteria voor toewijzing van een geldvordering zal worden uitgegaan van het minimale tarief per foto. Aangezien niet is weersproken dat sommige foto’s meermalen door verschillende bezoekers op de website zijn geplaatst, alle foto’s tezamen 67 keer, is voorshands aannemelijk dat de bodemrechter aan gederfde inkomsten een bedrag van EUR 6.700,= zal toewijzen.

De door [eisres] opgevoerde reputatieschade is niet toewijsbaar, nu hier niet vast te stellen valt of hiervan sprake is en zo ja voor welk bedrag.

4.12. Het bedrag tot voldoening waarvan IMT zal worden veroordeeld, geldt als voor¬schot op en ter nadere verrekening met hetgeen zij ten gronde zal blijken verschuldigd te zijn.

4.13. De termijn als bedoeld in artikel 1019i van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zal worden vastgesteld op drie maanden.

4.14. IMT zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. [eisres] heeft de volledige (proces) kosten gevorderd, op grond van artikel 1019h Rv en deze gesteld op een bedrag van

EUR 7.669,31 (exclusief EUR 71,80 aan dagvaardingskosten en EUR 400,= aan vastrecht). Deze kosten kunnen uitsluitend worden toegewezen voor zover het gaat om kosten samenhangend met de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en voor zover deze kosten redelijk en evenredig zijn. IMT heeft tegen de hoogte van de door [eisres] opgevoerde kosten geen verweer gevoerd. Nu deze kosten als redelijk

en evenredig kunnen worden aangemerkt zal IMT worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van [eisres] begroot op EUR 8.141,11.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt IMT met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de auteursrechten van [eisres] aangaande de 13 foto’s van [persoon 1] en de 20 foto’s vermeld onder punt 8 van de dagvaarding, met uitzondering van foto 9, genaamd ‘De tepel van [persoon 2]’, te staken en gestaakt te houden,

5.2. bepaalt dat IMT voor iedere dag dan wel voor iedere keer (naar keuze van [eisres]) dat zij in strijd handelt met het onder 5.1 bepaalde, aan [eisres] een dwangsom verbeurt van EUR 1.000,= per dag of per keer, tot een maximum van EUR 50.000,=,

5.3. veroordeelt IMT om aan [eisres] te betalen een bedrag van

EUR 6.700,= (zesduizend zevenhonderd euro),

5.4. stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vast op drie maanden na datum van dit vonnis,

5.5. veroordeelt IMT in de proceskosten, aan de zijde van [eisres] tot op heden begroot op EUR 8.141,11,

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A.J. Peeters, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. B.P.W. Busch, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 16 oktober 2008.?