Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2008:BF7455

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
30-09-2008
Datum publicatie
09-10-2008
Zaaknummer
408290 / KG ZA 08-1798 SR/LW
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Afgewezen vorderingen Pretium tot het nogmaals uitstellen van het item over telemarketing van Tros Radar tot tenminste zeven dagen nadat Tros inzage heeft gegeven in klachten waarnaar zij heeft verwezen c.q. zal verwijzen en tot opgave van de naam van de cursusleider van het callcenter.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 408290 / KG ZA 08-1798 SR/LW

Vonnis in kort geding van 30 september 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRETIUM TELECOM B.V.,

gevestigd te Haarlem,

eiseres bij concept-dagvaarding,

advocaat mr. O.G. Trojan te Den Haag,

tegen

de vereniging

TROS,

gevestigd te Hilversum,

gedaagde,

vrijwillig verschenen

advocaat mr. H.A.J.M. van Kaam te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Pretium en Tros worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 29 september 2008 zijn aan de zijde van Pretium verschenen [persoon 1], directeur, de advocaat en zijn kantoorgenoot mr. M.J. Geus. Namens Tros zijn verschenen [persoon 2], bedrijfsjurist, [persoon 3], eindredacteur, alsmede de advocaat. Pretium heeft ter terechtzitting gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding, met dien verstande dat zij haar eis heeft vermeerderd. Namens Pretium zijn producties en een pleitnotitie overgelegd. Tros heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Namens Tros zijn eveneens producties en een pleitnotitie overgelegd. Ter zitting zijn de beelden van de uitzending van 22 september 2008 van Tros Radar getoond. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. In verband met de spoedeisendheid is op 29 september 2008 reeds mondeling medegedeeld wat de uitspraak op 30 september 2008 zal zijn en dat op 9 oktober 2008 een nadere schriftelijke uitwerking zal volgen. Dit is die nadere schriftelijke uitwerking.

2. De feiten

2.1. Pretium is een Nederlands telecommunicatiebedrijf dat sinds 1996 actief is als aanbieder van vaste telecommunicatiediensten in Nederland. Pretium werft haar klanten via telemarketing. Deze telefonische werving wordt namens haar uitgevoerd door een aantal telemarketingcenters. [persoon 1] (hierna: [persoon 1]) is directeur van Pretium.

2.2. Tros is een publieke omroepvereniging die onder andere het televisieprogramma Tros Radar uitzendt. Tros Radar is een consumentenprogramma dat consumenten op kritische wijze beoogt te informeren over tal van producten en actualiteiten.

2.3. In de uitzending van 22 september 2008 van Tros Radar zouden beelden, die met de verborgen camera zijn opgenomen, worden getoond van een cursus bij een callcenter, dat telefonisch klanten werft voor Pretium. Bij concept-dagvaarding van 22 september 2008 heeft Pretium primair een verbod gevorderd om deze beelden dan wel enig ander beeldmateriaal van dezelfde aard uit te zenden en om in enige andere uitzending te stellen dan wel te insinueren dat Pretium zich schuldig maakt aan onfatsoenlijke telemarketing of derden daartoe een platform biedt. Subsidiair heeft zij uitstel van de uitzending van de beelden gevorderd.

2.4. Bij vonnis van 22 september 2008 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank het volgende, voor zover hier van belang, beslist:

“5.1. (nummer 2.1. van het verkorte vonnis van 22 september 2008, vzr.) gebiedt Tros de uitzending van het aangekondigde item over telemarketing uit te stellen tot tenminste zeven dagen nadat de Tros aan Pretium heeft verschaft de naam van het callcenter, de naam van de opleider, inzage in de drie ordners met klachten, althans klachten waarnaar wordt verwezen en de gegevens van [persoon 4],”

2.5. Bij e-mailbericht van 22 september 2008 om 18.50 uur heeft [persoon 3] samen met een andere medewerkster van Tros aan de advocaat van Pretium het volgende, voor zover hier van belang, bericht:

“Hierbij zend ik u naar aanleiding van het vonnis van de voorzieningenrechter Amsterdam van heden (…) de gegevens zoals vermeld in de beslissing in het vonnis onder punt 2.1.

De gegevens:

- [persoon 4] [adres] [telefoonnummer]

- Callcenter CPM Nederland Gebouw [adres] [telefoonnummer]

- Opleider Callcenter CPM Nederland Voornaam: [persoon 5] Alias: [alias persoon 5] (de naam waarmee hij telefonisch verkoopt)

Wij hebben CPM Nederland gevraagd om de volledige, echte naam van de opleider. CPM Nederland wilde ons deze naam niet verstrekken. (…) Aangezien wij in de uitzending niet verwijzen naar de klachten die wij hebben ontvangen, verschaffen wij geen inzage in de genoemde ordners, conform het vonnis.”

2.6. In de uitzending van Tros Radar van 22 september 2008 om 20.30 uur heeft de presentatrice aangekondigd dat het voor die avond geplande item over telemarketing door een callcenter dat klanten werft voor Pretium een week zal worden uitgesteld en in de uitzending van 29 september 2008 om 20.30 uur zal worden behandeld. Een aantal personen uit het publiek is hierbij in beeld getoond en heeft duidelijk gemaakt wel eens te maken te hebben gehad met (agressieve) telefonische verkoop door Pretium en heeft bevestigd tijdens die uitzending een week later opnieuw aanwezig te zullen zijn.

3. Het geschil

3.1. Pretium vordert na vermeerdering van eis onder (1) de Tros op straffe van een dwangsom te gebieden “de uitzending van het aangekondigde item over telemarketing op 29 september 2008 uit te stellen tot tenminste zeven dagen nadat de Tros aan Pretium inzage heeft verschaft in alle klachten waarnaar de Tros voorafgaand aan of tijdens de uitzending heeft verwezen c.q. zal verwijzen, waaronder in ieder geval te begrijpen de klachten van de in de concept-dagvaarding bedoelde personen uit het publiek voor zover die op schrift zijn gesteld en, voor zover niet op schrift gesteld, de persoonsgegevens van die personen heeft verstrekt.” Daarnaast vordert Pretium Tros te veroordelen om opgave te doen van de naam van de eerste persoon die op de beelden, gemaakt met de verborgen camera, de cursisten te woord staat alsmede aan Pretium de beelden van de verborgen camera op dvd ter beschikking te stellen voor nader onderzoek. Verder vordert zij Tros te veroordelen in de proceskosten.

3.2. Pretium stelt hiertoe het volgende. Bij vonnis van 22 september 2008 is Tros veroordeeld om de uitzending van die avond over telemarketing uit stellen tot zeven dagen nadat zij Pretium inzage heeft verschaft in onder meer drie ordners met klachten, althans klachten waarnaar wordt verwezen. Tijdens de uitzending van Tros Radar van die avond om 20.30 uur heeft de presentatrice aangegeven dat het eigenlijk voor die uitzending geplande onderwerp een week wordt uitgesteld. Daarbij is een duidelijk afgezonderd gedeelte van het publiek, bestaande uit 28 personen, in beeld gebracht. Deze personen hebben desgevraagd bevestigd dat zij klachten hebben over agressieve telefonische verkoop door Pretium en dat zij een week later weer in de uitzending van Tros Radar zullen terugkomen. Het is niet voor betwisting vatbaar dat die personen menen dat zij agressief bejegend zijn door telemarketeers van Pretium. Hierdoor heeft Tros ‘verwezen naar klachten’ en is zij op grond van het dictum van het vonnis van 22 september 2008 dan ook gehouden Pretium inzage in die klachten te geven alvorens zij het item ten minste zeven dagen later uitzendt. Het gaat immers over concrete klachten over Pretium. Pretium heeft er belang bij om te kunnen vaststellen of de personen in kwestie daadwerkelijk door Pretium zijn gebeld en of zij wellicht klant zijn geworden. Strikt genomen kan de uitzending van 22 september 2008 niet worden beschouwd als de uitzending van het aangekondigde item uit het vonnis van 22 september 2008, maar het gaat erom dat Tros heeft verwezen naar klachten en dat die personen met die concrete klachten ook op 29 september 2008 weer aanwezig zullen zijn. Tros heeft tot op heden geweigerd de relevante informatie over die klachten aan Pretium te verschaffen. Zonder die gegevens kan Pretium geen enkel onderzoek doen naar gegrondheid van de klachten en kan Pretium geen deugdelijk weerwoord voeren. Niet zelden blijkt dat er over vermeende klacht is gecorrespondeerd en dat alles naar tevredenheid is opgelost. Dit is ook bij nader onderzoek naar [persoon 4] gebleken. In haar geval heeft zij de overeenkomst met Pretium geannuleerd en dit is ook schriftelijk aan haar bevestigd. De beginselen van hoor en wederhoor en equality of arms brengen met zich dat Tros inzage dient te geven in de klachten van het aan de kijker getoonde publiek en zij heeft dan ook belang bij haar vordering.

Daarnaast heeft Tros bij e-mail van 22 september 2008 gegevens aangereikt aan Pretium, zoals hiervoor vermeld onder 2.5. Daaruit is gebleken dat CPM een extern bedrijf is dat zich specialiseert in telefonische marketing en dat het dus niet van Pretium zelf is. Pretium is er echter niet in geslaagd de identiteit van de cursusleider te achterhalen. De persoon die zich in de opnamen voordoet als [alias persoon 5] is wel geïdentificeerd. Hij begeleidt echter alleen de door de cursisten gevoerde telefoongesprekken, maar is geen cursusleider. Het is onwaarschijnlijk dat deze [alias persoon 5] dezelfde persoon is als de als cursusleider aangeduide persoon in de beelden. Pretium wil dit graag nader onderzoeken en eventueel ook de betrokken cursusleider verhoren. Pretium heeft dan ook belang bij opgave door Tros van de naam van de eerste persoon die op de beelden, gemaakt met de verborgen camera, de cursisten te woord staat en bij afgifte van die beelden op dvd.

3.3. Tros voert verweer waarop hierna, voor zover van belang, nader zal worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Pretium heeft zich op het standpunt gesteld dat de voorgenomen uitzending van Tros Radar van 29 september 2008 nogmaals uitgesteld dient te worden, nu Tros gegevens over ‘klachten waarnaar wordt verwezen’ niet aan Pretium heeft verschaft, terwijl zij ingevolge punt 5.1. van het vonnis van 22 september 2008 daartoe wel verplicht is. Dit standpunt kan echter niet worden gevolgd. In het vonnis van 22 september 2008 is immers overwogen dat indien drie ordners in de uitzending van Tros Radar worden getoond, Tros de klachten, die zich daarin bevinden in het kader van wederhoor aan Pretium ter hand dient te stellen en dat indien in de uitzending slechts naar een paar van deze klachten uit de ordners zal worden verwezen, Tros slechts deze klachten aan Pretium zal moeten overhandigen. In dat kader is de zinsnede ‘althans klachten waarnaar wordt verwezen’ in het dictum van het vonnis opgenomen. Daarmee is niet bedoeld, zoals duidelijk uit het uitgewerkte vonnis blijkt, dat Tros de persoonsgegevens moet verstrekken van de mensen die in de uitzending van 22 september 2008 zijn verschenen en hebben bevestigd een week later te zullen verschijnen. Ter zitting van 22 september 2008 is in het geheel niet over die personen gesproken. Het staat die mensen immers vrij om in de uitzending te zeggen wat ze willen over telemarketing. Net zoals het [persoon 1] vrijstaat om te zeggen wat hij wil over het item en hij daarover voorafgaand aan de uitzending geen informatie aan Tros behoeft te geven. Daar komt bij dat Tros ter zitting te kennen heeft gegeven dat deze mensen uit het publiek de uitzending (alleen) willen bijwonen om het weerwoord van Pretium aan te horen en het allerminst zeker is dat zij naar aanleiding daarvan zelf iets zullen zeggen. Verder is ter zitting niet aannemelijk geworden dat in de uitzending van Tros Radar van 29 september 2008 naar andere klachten zal worden verwezen. Dit gedeelte van de vordering zal dan ook worden afgewezen.

4.2. Tros heeft aan Pretium onder meer de naam ‘[persoon 5] alias [alias persoon 5]’ als opleider van callcenter CPM Nederland verstrekt. Pretium heeft echter te kennen gegeven dat de door Tros opgegeven persoon geen cursusleider maar slechts begeleider is en dat er nog een andere persoon - de opleider - in de met de verborgen camera opgenomen beelden is geweest, waarvan Tros de naam nog moet noemen. Tros heeft ter zitting echter betwist dat er meer dan één persoon van het callcenter in beeld is geweest en heeft gesteld dat ‘[alias persoon 5]’ wel degelijk de in beeld getoonde opleider is.

Duidelijk is dat partijen van mening verschillen over de vraag wie als opleider van CPM dient te worden aangemerkt en of er meer dan één persoon in beeld wordt getoond. Niet valt uit te sluiten dat er twee personen - de cursusleider en begeleider - van het callcenter in beeld zijn getoond, maar Tros heeft de beelden echter niet naar de zitting meegenomen, zodat niet eenvoudig kan worden vastgesteld of dit zo is. Dit vergt nader onderzoek naar de feiten, waarvoor het kort geding zich niet leent.

Als na uitzending van de beelden op 29 september 2008 zou blijken dat inderdaad sprake is van meer dan één persoon, dan zal mogelijk een executiegeschil volgen. Dit gedeelte van de vordering zal dan ook worden afgewezen.

4.3. Ook de voor nader onderzoek gevorderde afgifte van de beelden van de verborgen camera op dvd zal worden afgewezen. In het kader van wederhoor hebben [persoon 1] en de advocaat van Pretium deze beelden reeds ter zitting van 22 september 2008 bekeken en heeft Tros een transcript van deze beelden aan hen overhandigd. Hierdoor heeft Pretium al voldoende gelegenheid gehad om het door haar gewenste onderzoek te doen en haar weerwoord voor te bereiden. Daar komt bij dat Pretium tijdens de uitzending van Tros Radar van 29 september 2008 om 20.30 uur de gelegenheid heeft om een bandopname te maken van het item over telemarketing, zodat zij desgewenst aan de hand daarvan nog een nader onderzoek zal kunnen doen.

4.4. Pretium zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld, aan de zijde van Tros tot op heden begroot op:

vast recht EUR 254,00

salaris advocaat 816,00

totaal EUR 1.070,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2. veroordeelt Pretium in de proceskosten, aan de zijde van Tros tot op heden begroot op EUR 1.070,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Sj.A. Rullmann, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. L.E. van der Weij, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 30 september 2008.?