Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2008:BF0937

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
14-07-2008
Datum publicatie
17-09-2008
Zaaknummer
AWB 07-4426 WAO
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Uitleg overgangsregime WAO - WIA

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Amsterdam

Sector Bestuursrecht

enkelvoudige kamer

UITSPRAAK

in het geding met reg.nr. AWB 07/4426 WAO

tussen:

[eiseres], wonende te [woonplaats],

eiseres,

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

(districtskantoor Almere)

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. M.H.J. van Kuilenburg.

1. PROCESVERLOOP

De rechtbank heeft op 1 juni 2007, aangevuld op 12 juni 2007, een beroepschrift ontvangen gericht tegen het besluit van verweerder van 23 april 2007 (hierna: het bestreden besluit).

Het onderzoek is gesloten ter zitting van 27 juni 2008.

2. OVERWEGINGEN

Eiseres was laatstelijk werkzaam als apothekersassistente voor 32 uren per week tot zij op

21 september 2004 uitviel als gevolg van klachten die samenhingen met spanningen op haar werk. In verband hiermee heeft eiseres op 3 december 2006 een aanvraag ingediend om een uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).

Bij primair besluit van 1 februari 2007 heeft verweerder de aanvraag van eiseres niet in behandeling genomen omdat niet de WAO maar de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) van toepassing is. Tegen dit besluit heeft eiseres tijdig bezwaar gemaakt.

Bij het thans bestreden besluit heeft verweerder het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard en het primaire besluit gehandhaafd. Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat om in aanmerking te komen voor een uitkering ingevolge de WAO de ziekmelding dient te liggen vóór 1 januari 2004. Nu eiseres zich eerst per 21 september 2004 heeft ziek gemeld is, na een wachttijd van 104 weken, de WIA, welke op 20 december 2005 in werking is getreden, van toepassing. Het feit dat eiseres in haar land van herkomst eerder is beoordeeld en daar gedeeltelijk arbeidsongeschikt is verklaard doet daar niets aan af.

In beroep heeft eiseres aangevoerd dat zij ziek is geworden in de periode dat de WAO nog van toepassing was. Volgens de WAO had zij in september 2005 gekeurd moeten worden, hetgeen niet is gebeurd.

De rechtbank overweegt als volgt.

In artikel 1 van het Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de WIA is bepaald dat de artikelen van de WIA in werking treden met ingang van 29 december 2005 (Stb. 2005, 619).

In artikel 23, eerste lid, van de WIA is bepaald dat voordat de verzekerde aanspraak kan maken op een uitkering op grond van deze wet een wachttijd geldt van 104 weken.

Een van de ontstaansvoorwaarden van het recht op een uitkering ingevolge de WIA is dat de wachttijd moet zijn vervuld. Dit houdt in dat de betrokkene onafgebroken gedurende 104 weken ongeschikt is geweest tot het verrichten van de bedongen arbeid of zijn arbeid wegens ziekte of gebrek (zie Kamerstukken II, 2004-05, 30 034, nr. 3, p. 68 en 155). In die periode had hij immers recht op loondoorbetaling of recht op ziekengeld. De periode van 104 weken begint te lopen vanaf de eerste ziektedag, in het onderhavige geval is dat 21 september 2004.

De WIA is op 104 weken na 1 januari 2004, derhalve op 29 december 2005, in werking getreden. Dit betekent ten aanzien van werknemers die op of na 1 januari 2004 ziek zijn geworden en dat na 104 weken nog steeds zijn, vanaf 29 december 2005 op grond van de maatstaven van de WIA beoordeeld zal worden of zij recht hebben op een uitkering. De datum 1 januari 2004 is derhalve doorslaggevend voor de bepaling of iemand een bestaand geval is op wie de WAO van toepassing blijft of een nieuw geval op wie vanaf 29 december 2005 de WIA van toepassing is. Ligt de eerste dag waarop wegens ziekte niet is gewerkt of het werken tijdens de werktijd is gestaakt op of na 1 januari 2004, dan kan de betrokkene als hij aan het einde van de wachttijd arbeidsongeschikt is geen aanspraak meer maken op een WAO-uitkering; hij wordt dan aan het einde van de wachttijd beoordeeld op grond van de criteria van de WIA. Is de eerste ziektedag van de betrokkene gelegen vóór 1 januari 2004, dan gelden voor hem de criteria van de WAO (zie Kamerstukken II, 2004-05, 30 118, nr. 3,

p. 9-10; als wet gepubliceerd in Stb. 2005, 573).

Nu eiseres zich eerst per 21 september 2004 heeft ziek gemeld en aan het einde van de wachttijd nog steeds arbeidsongeschikt is kan zij, gelet op het voorgaande, geen aanspraak meer maken op een WAO-uitkering. Verweerder heeft de aanvraag van eiseres terecht afgewezen.

Gelet op het vorenstaande dient het beroep ongegrond te worden verklaard. Voor een proceskostenveroordeling en een vergoeding van het griffierecht ziet de rechtbank geen aanleiding.

De rechtbank beslist als volgt.

3. BESLISSING

De rechtbank:

- verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan op 14 juli 2008 door mr. C.J. Polak, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. V.M. Behrens, griffier,

en bekend gemaakt door verzending aan partijen op de hieronder vermelde datum.

De griffier, De rechter,

Tegen deze uitspraak kunnen een belanghebbende en het bestuursorgaan gedurende zes weken na toezending van deze uitspraak hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht.

Afschrift verzonden op:

DOC: B