Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2008:BD2731

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
21-02-2008
Datum publicatie
28-05-2008
Zaaknummer
87702 / KG ZA 08-4 OdC/BB
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De Gemeente die ter uitvoering van een overheidsopdracht tot het verrichten van reïntegratiediensten een openbare aanbestedingsprocedure is gestart behoeft eiseres niet alsnog in de gelegenheid te stellen zich op deze opdracht in te schrijven. Door noch het bestek op te vragen noch andere informatie bij de Gemeente in te winnen heeft eiseres niet als een normaal oplettende potentiële inschrijver gehandeld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JAAN 2008/44
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter,

zaaknummer / rolnummer: 387702 / KG ZA 08-4 OdC/BB

Vonnis in kort geding van 21 februari 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres],

gevestigd te [vestigingsplaats],

eiseres bij dagvaarding van 10 januari 2008,

procureur mr. S.A. van der Sluijs,

advocaat mr. S.C. Brackmann te Rotterdam,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE ALMERE,

zetelende te Almere,

gedaagde,

procureur mr. J.W.A. Bergevoet.

Partijen zullen hierna [eiseres] en Gemeente Almere worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 8 februari 2008 heeft [eiseres] gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gemeente Almere heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2. De feiten

2.1. Op 18 oktober 2007 is Gemeente Almere door de verzending van een aankondiging aan het officiële publicatieorgaan voor Europese aanbestedingen, Tenders Electronic Daily, een openbare aanbestedingsprocedure gestart voor de uitvoering van een overheidsopdracht tot het verrichten van reïntegratiediensten.

2.2. In de aankondiging is als korte omschrijving van de opdracht het volgende opgenomen:

‘re-integratietrajecten, belastbaarheidsonderzoeken en opleidingen voor de doelgroep WWB (Wet Werk en Bijstand, vrzr.)’

2.3. De opdracht is in de aankondiging verdeeld in de volgende tien percelen:

- perceel 1: traject voor alleenstaande ouders;

- perceel 2: traject voor jonge moeders tot 27 jaar;

- perceel 3: traject voor probleemjongeren tot 27 jaar;

- perceel 4: traject voor vroegtijdige schoolverlaters VSO/MLK tot 27 jaar;

- perceel 5: belastbaarheidsonderzoek naar tijdelijk en structurele belemmeringen;

- perceel 6: traject voor re-integratie arbeidsgehandicapten;

- perceel 7: traject voor maatschappelijke participatie;

- perceel 8: traject voor voorbereiding re-integratie;

- perceel 9: traject voor chauffeursopleidingen;

- perceel 10: traject voor overigen.

De looptijd van de verschillende te sluiten raamovereenkomsten zou volgens de aankondiging twee jaar zijn.

2.4. Ten aanzien van perceel 4 ziet de aankondiging er als volgt uit:

‘PERCEEL NR. 4. TITEL: Traject voor vroegtijdige schoolverlaters VSO/MLK tot 27 jaar.

1) KORTE BESCHRIJVING:

2) CPV-CLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE

WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN):

80000000, 80400000

3) HOEVEELHEID OF OMVANG:

120

Geraamde waarde zonder BTW 550000 EUR

4) AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OP

DE AANVANG/VOLTOOIING:

5) AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN:’

2.5. In het Bestek Re-integratie 2008 Gemeente Almere van 24 oktober 2007 heeft perceel 4 als titel ‘traject voor voortijdige schoolverlaters met persoonsgebonden Almeerse Startkwalificatie’ en is het aantal te verwachten trajecten gesteld op 75 per jaar.

Als doelgroep staat bij perceel 4 vermeld:

‘Schoolverlaters die een persoonsgebonden Almeerse Startkwalificatie toegekend hebben gekregen (doorgaans afkomstig van het speciaal of Praktijkonderwijs), die extra begeleiding nodig hebben om geschikt en vast werk te vinden en te behouden. Het gaat hier om een groep jongeren met (structureel) functionele beperkingen, zoals een gemis aan sociale vaardigheden, gedrags- en motivatieproblemen, (soms) een laag cognitief vermogen, een onduidelijk beeld van hun (on)mogelijkheden op de arbeidsmarkt en onbekendheid met arbeidsnormen.’

2.6. Bij brief van 20 december 2007 heeft mr. Brackmann aan Gemeente Almere geschreven, voor zover hier relevant:

‘Zij ([eiseres], vrzr.) was vooral geïnteresseerd in perceel 4 maar heeft geconstateerd dat de doelgroep, blijkend uit de aankondiging, te beperkt en om die reden voor haar niet voldoende interessant was. Ook de omvang van de betreffende opdracht maakte de opdracht voor cliënte minder aantrekkelijk. Op basis van deze redenen heeft cliënte geen verdere informatie opgevraagd.

Inmiddels heeft cliënte begrepen dat de doelgroep van perceel 4 is uitgebreid en dat ook de omvang is vergroot. Op basis daarvan is perceel 4 nu wel interessant voor cliënte (…).

De wijzigingen van perceel 4 zijn van dusdanige aard dat deze door middel van een rectificatie via het medium dat u ook heeft gehanteerd voor de oorspronkelijke aankondiging van de opdracht bekend hadden moeten worden gemaakt. Dat is echter niet gebeurd. Ik verzoek u de aanbestedingsprocedure voor wat betreft perceel 4 te staken en deze alsnog correct aan te kondigen zodat cliënte -en uiteraard ook andere geïnteresseerde marktpartijen- in de gelegenheid worden gesteld om alsnog een offerte uit te brengen.’

2.7. Bij e-mail van 21 december 2007 heeft Gemeente Almere aan mr. Brackmann bericht, kort gezegd, dat zij geen reden ziet om [eiseres] in de gelegenheid te stellen alsnog een offerte uit te brengen.

2.8. Bij brieven van 28 december 2007 heeft Gemeente Almere alle inschrijvers op de opdracht bericht omtrent de gunningsuitslag. Perceel 4 is daarbij gegund aan Tomingroep.

3. Het geschil

3.1. [eiseres] vordert samengevat - Gemeente Almere, op straffe van een dwangsom:

I. te gebieden de aanbestedingsprocedure voor wat betreft perceel 4 te

schorsen en geschorst te houden totdat in dit kort geding uitspraak is

gedaan;

II. te bevelen de aanbestedingsprocedure voor wat betreft perceel 4 te staken en

gestaakt te houden;

III. te bevelen de wijzigingen ten aanzien van perceel 4 op zodanige wijze

bekend te maken dat geïnteresseerde marktpartijen daarvan kennis kunnen

nemen en een offerte kunnen voorbereiden en indienen;

met veroordeling van Gemeente Almere in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.2. [eiseres] heeft daartoe gesteld, kort gezegd, dat Gemeente Almere haar opdracht, in ieder geval voor wat betreft perceel 4, inhoudelijk heeft gewijzigd zonder deze wijzigingen op een juiste wijze aan de markt bekend te maken. De wijzigingen hebben volgens [eiseres] allereerst betrekking op de omvang van perceel 4. In de aankondiging is uitgegaan van 120 trajecten over twee jaren, dus 60 trajecten per jaar, terwijl in het bestek staat vermeld dat perceel 4 75 trajecten per jaar omvat. Dat is een vergroting van de opdracht met 25% hetgeen een waardestijging met zich brengt. Daarnaast is ook de doelgroep van perceel 4 ingrijpend gewijzigd van ‘traject voor vroegtijdige schoolverlaters VSO/MLK tot 27 jaar’ in ‘traject voor voortijdige schoolverlaters met een persoonsgebonden Almeerse Startkwalificatie’. In de aankondiging ging het alleen om MLK-ers (Moeilijk Lerende Kinderen) terwijl in het bestek ook ZMOK-ers (Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen) zijn betrokken. MLK-ers zijn kinderen met een leerachterstand die over het algemeen nauwelijks motivatie- en gedragsproblemen hebben, terwijl ZMOK-ers kinderen zijn met psychiatrische- of gedragsstoornissen. MLK-ers en ZMOK-ers betreffen kinderen met een geheel andere problematiek die een totaal andere aanpak vergt, zodat gesproken kan worden van een geheel andere doelgroep. Dat het om twee verschillende doelgroepen gaat blijkt ook uit de wijziging van ‘vroegtijdige schoolverlater’ in ‘voortijdige schoolverlater’ omdat een vroegtijdige schoolverlater alleen betrekking heeft op MLK-ers en een voortijdige schoolverlater op ZMOK-ers. [eiseres] heeft de juiste ervaring aangaande de ZMOK-groep en had dan ook zeker op de opdracht ingeschreven indien de wijziging van de doelgroep van perceel 4 haar bekend was geworden.

Dat de opdracht een zogenoemde 2B-dienst betreft betekent volgens [eiseres] niet dat de beginselen van transparantie, objectiviteit en gelijke behandeling niet in acht hoeven te worden genomen. Door de wijzigingen niet op een juiste wijze aan de markt bekend te maken heeft Gemeente Almere in strijd met deze beginselen gehandeld. [eiseres] heeft ten slotte gesteld dat de wijzigingen van de opdracht wezenlijke wijzigingen betreffen waarover de markt had moeten worden geïnformeerd.

3.3. Gemeente Almere heeft verweer gevoerd, dat voor zover van belang hierna onder de beoordeling aan de orde zal komen.

4. De beoordeling

4.1. Gemeente Almere heeft onder meer, tegen de stelling van [eiseres] omtrent het verschil tussen aankondiging en bestek, aangevoerd dat [eiseres] na het lezen van de aankondiging niet zonder meer ervan had mogen uitgaan dat de opdracht en in het bijzonder perceel 4 niet interessant voor haar zou zijn. Gemeente Almere wordt in dit standpunt gevolgd. Niet alleen had de algemene doelgroep voor de gehele opdracht (vermeld onder 2.2.), waaronder ook de ZMOK-ers vallen, al de interesse van [eiseres] moeten wekken. Daarnaast had het ook op de weg van [eiseres] gelegen om na het zien van de summiere, algemene en deels niet ingevulde (o.a. korte beschrijving) aankondiging in ieder geval het bestek op te vragen dan wel bij Gemeente Almere te informeren of de reïntegratie van ZMOK-ers, waarin [eiseres] is gespecialiseerd, ook onder perceel 4 dan wel onder een ander perceel valt. Dit geldt temeer omdat, zoals [eiseres] ook zelf heeft verklaard, de in de aankondiging onder perceel 4 genoemde CPV-codes algemeen van aard zijn zodat het voor de hand had gelegen om daarover vragen te stellen. Door noch het bestek op te vragen, noch andere informatie in te winnen (contactpunt is met naam, telefoonnummer en e-mailadres in de aankondiging vermeld), heeft [eiseres] niet als een normaal oplettende potentiële inschrijver gehandeld. Nog daargelaten of het juist is dat, zoals [eiseres] heeft gesteld, de doelgroep en omvang van perceel 4 in het bestek aanzienlijk afwijkt van de doelgroep en omvang van perceel 4 in de aankondiging, hetgeen door Gemeente Almere gemotiveerd is weersproken, kan van Gemeente Almere onder de gegeven omstandigheden niet worden gevergd dat zij [eiseres] alsnog in de gelegenheid stelt zich op de opdracht in te schrijven. Gelet hierop zijn de gevraagde voorzieningen niet toewijsbaar.

4.2. [eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Gemeente Almere worden begroot op:

- vast recht EUR 254,00

- salaris procureur 816,00

Totaal EUR 1.070,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2. veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van Gemeente Almere tot op heden begroot op EUR 1.070,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Orobio de Castro, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. B.P.W. Busch, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 21 februari 2008.?