Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2008:BD0526

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
24-04-2008
Datum publicatie
25-04-2008
Zaaknummer
393786 / KG ZA 08-551 NB/MB
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Afwikkeling van niet-geformaliseerde samenwerking tussen kunstenaar en manager(s). Rekening en verantwoording van managementactiviteiten toewijsbaar. Het gevorderde voorschot op betaling aan kunstenaar niet. Ook overdracht van domeinnaam niet toewijsbaar. In reconventie is de gevorderde rectificatie van een krantenartikel afgewezen omdat aannemelijk is dat de journalist de kunstenaar niet heeft geïnterviewd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 393786 / KG ZA 08-551 NB/MB

Vonnis in kort geding van 24 april 2008

in de zaak van

[eiser],

wonende te [woonplaats],

eiser in conventie bij (gelijkluidende) dagvaardingen van 27 en 28 maart 2008,

verweerder in reconventie,

procureur mr. M. Ellens,

tegen

1. [gedaagde 1],

wonende te [woonplaats],

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

2. [gedaagde 2],

wonende te [woonplaats],

gedaagde in conventie,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

POWER TO THE PIXELS B.V.,

gevestigd te Utrecht,

gedaagde in conventie,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde 4].,

gevestigd te [vestigingsplaats],

gedaagde in conventie,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde 5],

gevestigd te [vestigingszaak],

gedaagde in conventie,

procureur C.B. Stenger,

advocaat mr. C.W.M. Slegers te Weert.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 11 april 2008 heeft eiser in conventie, verder [eiser], na wijziging van eis als na te melden, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Voor alle weren heeft gedaagde in conventie sub 1, [gedaagde 1], zich - uitsluitend voor het geval zijn eis in reconventie niet in behandeling zou worden genomen - beroepen op de relatieve onbevoegdheid van de voorzieningenrechter te Amsterdam, aangezien gedaagden in conventie geen van allen in dat arrondissement wonen. Gedaagden in conventie, verder gezamenlijk ook te noemen [gedaagde 1] c.s. en afzonderlijk [gedaagde 1], [gedaagde 2], Power to the Pixels, [gedaagde 4] en [gedaagde 5], hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. [gedaagde 1] heeft vervolgens in reconventie gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte akte. [eiser] heeft tegen de vordering in reconventie bezwaar gemaakt, aangezien deze niet tijdig, te weten uiterlijk 24 uur voor aanvang van de zitting, is ingediend. Verder heeft [eiser] de vordering ook inhoudelijk bestreden. Nu de eis in reconventie weliswaar geen 24 uur tevoren, maar wel de (namid-)dag vóór de zitting is ingediend, nauw samenhangt met het aan de vordering in conventie ten grondslag liggende feitencomplex en niet dermate ingewikkeld is dat [eiser] zich daartegen niet heeft kunnen verweren, wordt hij geacht door de indiening ervan niet in zijn procesbelangen te zijn geschaad. Ook over deze vordering zal derhalve een beslissing worden genomen. Het (on-) bevoegdheidsverweer zal daarom verder buiten beschouwing worden gelaten. Ter zitting heeft de raadsman van [gedaagde 1] c.s. een vrijwaringsbewijs overhandigd aan de raadsman van [eiser] terzake van de auto met het kenteken [kenteken]. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. De zaak is pro forma aangehouden tot 16 april 2008, om partijen in de gelegenheid te stellen hun geschil in der minne op te lossen. Bij fax van 16 april 2008 heeft de raadsman van gedaagden in conventie aan de voorzieningenrechter meegedeeld dat dit niet is gelukt en verzocht vonnis te wijzen, zowel in conventie als in reconventie.

2. De feiten

In conventie en in reconventie

2.1. [eiser] is onder meer bekend als kunstschilder. Hij werkt voornamelijk vanuit Kenia en Thailand, maar heeft ook een atelier in Amsterdam. Sinds enkele jaren schakelt hij het bedrijf Total in Support B.V. te Amsterdam in voor administratieve begeleiding.

2.2. [eiser] is met [gedaagde 2] in gesprek geraakt over het aangaan van een samenwerking waarbij [gedaagde 2] samen met [gedaagde 1] managementactiviteiten zou gaan verrichten voor [eiser].

2.3. Op 1 december 2005 heeft [gedaagde 2] aan [eiser] een e-mail gestuurd met onder meer de volgende inhoud:

“Stand van zaken

Zoals aangegeven tijdens ons gesprek gaan we je financieel ondersteunen in ruil voor management. Jij krijgt een vastbedrag per maand uitgekeerd (...) Daarnaast wordt een BV opgezet waarin de schilderijen worden verkocht, reproducties etc.

4 personen nemen deel in de BV [gedaagde 1], [persoon 1], jij en ik. Allemaal op basis van gelijkheid (25%). Wij regelen financien en management en jij uiteraard naam en schilderijen. Hier krijg je vervolgens ook weer een gedeelte van de winst naast alle kosten en ondersteuning. Als je terugbent moeten we nog even om de tafel om alles te effectueren. Alles op basis van voorstel die je al hebt.”

2.4. Met het oog op de samenwerking tussen [eiser], [gedaagde 1] en [gedaagde 2], is een management document opgesteld, waarin als doelstelling is geformuleerd:

“Doelsteling

- Begeleiding [eiser] en zijn werken

- Het regelen van zijn management, dat wil zeggen; zorgdragen voor alle commerciële, organisatorische en administratieve zaken rondom [naam eiser].”

Verder staat onder meer in dit document:

“Website

De website zal het middelpunt vormen. De site zal een belevenis op zich worden. Power to the Pixels heeft de technische en creatieve kwaliteiten in huis om samen met [eiser] de visualisatie van de website te realiseren. (…)

B.V. Exclusieve rechten van de naam [eiser] en zijn creaties (…)

Vergoeding [eiser]:

1. Eenmalig 14.000 Euro als vergoeding van reeds in het verleden gemaakte schilderijen.

2. Management Vergoeding 6.500 Euro per maand (?)

3. Dividend uit B.V., zoals overige aandeelhouders (evenredig verdeeld)

(…)”

2.5. In het tijdschrift Nieuwe Revu, verschenen in september 2006, is een artikel gepubliceerd over de samenwerking van [eiser] en [gedaagde 1]. Ter illustratie is een foto in het tijdschrift afgebeeld, waarop zij naast elkaar staan, met als bijschrift: “Schilder [naam eiser] en zijn manager [gedaagde 1].” In dat artikel en ook in andere perspublicties uit 2006 is vermeld dat [gedaagde 1] de (nieuwe) manager is van [eiser].

2.6. Medio 2007 waren op de website [domeinnaam] ongeveer 250 kunstwerken afgebeeld, met prijzen voor schilderijen tussen € 700,- en € 4.055, per stuk en voor tekeningen van € 200,- per stuk.

2.7. [eiser] heeft een ongedateerd overzicht in het geding gebracht, volgens hem opgesteld door gedaagden medio 2007, waarin is vermeld dat 45 schilderijen zijn verkocht, voor in totaal een bedrag van € 10.000,-.

2.8. Bij brief van 7 mei 2007 heeft [persoon 2] van Total in Support namens [eiser] aan [gedaagde 1] verzocht om – in verband met het op orde brengen van administratieve en belastingzaken – een aantal administratieve bescheiden te verstrekken, alsmede een overzicht van de in voorraad zijnde schilderijen van [eiser].

2.9. Op 7 mei 2007 heeft [eiser] in een e-mail aan [gedaagde 2] geschreven:

“(…) ik heb inderdaad buiten jullie om schilderijen verkocht omdat om de een of andere reden men zich niet aan de afspraken hield wat (…) betreft de basale behoeftes zoals huisvesting ,eten en drinken,schoolgeld en mediesche verzekeringen en ik net zoals nu dan weer met mn rug tegen de muur stond.”

2.10. Op 15 mei 2007 heeft een belangenbehartiger van [eiser] ([persoo[persoon 3]) aan [gedaagde 2] per e-mail een “voorovereenkomst tot oprichting van een BV en management overeenkomst” toegestuurd, waarin als partijen zijn vermeld enerzijds [eiser] en anderzijds, als ‘managers’ [gedaagde 2] en [gedaagde 1]. Op 16 mei 2007 heeft [gedaagde 2] per e-mail meegedeeld het stuk te zullen doornemen.

2.11. In een aantal e-mails van juni en juli 2007 hebben relaties van [eiser] verklaard dat [gedaagde 2] regelmatig te kort schiet in het nakomen van afspraken.

2.12. In een e-mail van 19 juni 2007 heeft [gedaagde 2] aan [persoon 3], naar aanleiding van diens verzoek tot ‘verdere formalisering van de bestaande samenwerking’, onder meer het volgende geschreven:

“eerst graag het verleden oplossen. Hierover wil ik uiteraard een gesprek. (…)

1. slechte kwaliteit schilderijen, staat totaal niet in verhouding met wat is geïnvesteerd door [gedaagde 1] en mij.

(…)

3. constant gezeik met allerlei nevenactiviteiten die niks met kunst verkopen te maken hebben (onderhoud vrouwen, kinderen, DNA onderzoek, advieskosten advocaat, oplossing door [eiser] gemaakte schulden etc.)

4. [eiser] houdt zich niet aan afspraken (verkoopt toch onderhands schilderijen aan derden) of werkt niet mee (…)”

2.13. In een e-mail van 16 juli 2007 heeft [persoon 4] verklaard dat een aantal malen vanuit haar huis in Kenia rond de 50 schilderijen (per keer) van [eiser] zijn verscheept richting [gedaagde 2] (in totaal meer dan 400 schilderijen) en dat zij daarvoor in totaal ongeveer € 6.000,- van [gedaagde 2] heeft ontvangen.

2.14. In een e-mail van 17 juli 2007 heeft [persoon 5], woonachtig in Thailand, verklaard dat zij ongeveer 600 schilderijen van [eiser] naar [gedaagde 2] heeft gestuurd en dat ze daarvoor geen geld heeft gekregen.

2.15. In een e-mail van 9 juli 2007 heeft [gedaagde 2] aan [eiser] onder meer bericht:

“Verder zullen we deze week een afspraak maken voor inzage exploitatie (investeringen) en overzicht van de voorraad. Verder is [gedaagde 1] al helemaal niet meer betrokken. Voorts zie ook mail doen wij sinds vorig jaar al geen managementactiviteiten en dus in die hoedanigheid ook niet meer verantwoordelijk.”

2.16. Eveneens op 9 juli 2007 heeft [persoon 6] van Gallery Donkersloot schriftelijk verklaard in de voorafgaande jaren voor de werken van [eiser] (acryl op linnen) betaald te hebben:

Formaat 60 x 80 cm 750 euro (verkoop 2000 euro)

Formaat 120 x 140 cm 1250 euro (verkoop 3000 euro).

2.17. Bij brief van 10 september 2007 heeft de raadsman van [eiser] aan [gedaagde 1] c.s. meegedeeld dat de management werkzaamheden niet naar behoren zijn uitgevoerd, waardoor [eiser] inkomsten heeft gederfd en schade heeft geleden, en dat hij de overeenkomst daarom per 1 oktober 2007 ontbindt. Verder heeft de raadsman van [eiser] in deze brief verzocht om rekening en verantwoording af te leggen voor de periode tot 1 oktober 2007 en om alle lopende financiële verplichtingen tot 1 oktober 2007 na te komen. Als minnelijke oplossing heeft [eiser] in de brief aan [gedaagde 1] c.s. voorgesteld dat deze

€ 75.000,- aan [eiser] betaalt als voorschot op de afrekening, dat [gedaagde 1] c.s. de nog in zijn bezit zijnde schilderijen van [eiser] verkoopt, waarna – na verrekening van de investeringen van [gedaagde 1] c.s. – 45% van de opbrengst aan [eiser] wordt uitgekeerd, dat [gedaagde 1] c.s. een door een accountant goedgekeurde rekening en verantwoording aflegt over de periode tot 1 oktober 2007 en dat € 5.000,- aan kosten rechtsbijstand wordt vergoed aan [eiser]. Verder heeft [eiser] zich, waar nodig, bereid verklaard tot het bijwerken en signeren van

bij [gedaagde 1] c.s. nog in voorraad zijnde schilderijen. Het voorstel was geldig tot 15 september 2007. Over het voorstel is geen overeenstemming bereikt.

2.18. Volgens een schrijven van Total in Support van 11 februari 2008, bedroeg het belastbaar inkomen van [eiser] over het jaar 2006 € 2.960,- negatief.

2.19. Volgens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van 25 maart 2008 voert Power to the Pixels ook als handelsnaam [naam eiser].

2.20. [eiser] is houder van de domeinnaam [domeinnaam].

2.21. In het dagblad De Telegraaf van 8 april 2008 heeft een artikel gestaan met de kop: ‘Kunstrel rond [gedaagde 1]’. Dit artikel bevat de volgende passages:

“Ex-profvoetballer [gedaagde 1] wordt door de Amsterdamse schilder [eiser] beschuldigd van oplichting. Volgens de kunstenaar, die bekendstaat om zijn losbandige levensstijl, heeft [gedaagde 1] honderden schilderijen en duizenden foto’s van hem achterover gedrukt. (…) Bovendien verdenkt hij [gedaagde 1] ervan ruim achthonderd schilderijen te hebben verduisterd. (…) [gedaagde 1] is weinig onder de indruk van de beschuldigingen. “Ik heb mijn buik vol van die man. Twee jaar geleden heb ik [eiser] willen helpen door hem 75.000 euro te lenen en zijn schilderijen te promoten op de gala’s waar ik kom. Maar ik heb nóóit een managementcontract met die man ondertekend”, aldus de PSV-icoon. De schilderijen die [eiser] als onderpand leverde, staan nog vrijwel allemaal in een opslag. “Hij mag ze zó weer bij me komen ophalen”, zegt [gedaagde 1]. “Als hij tenminste eerst die lening even aflost.”

2.22. [gedaagde 1] c.s. heeft een taxatierapport in het geding gebracht, gedateerd 9 april 2008, van [bedrijf 1] betrekking hebbend op de zich in een opslag van [gedaagde 1] c.s. bevindende kunstwerken van [eiser]. Daarin zijn de werken in kaart gebracht en in totaal getaxeerd op een bedrag van € 52.045,- (“waarde in het economisch verkeer”. Dit begrip is als volgt gedefinieerd: “de prijs die bij aanbieding ter verkoop op de voor de zaak meest gebruikte wijze na de bestede voorbereiding door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed”).

3. Het geschil in conventie

3.1. [eiser] vordert, na wijziging van eis, samengevat, om

(A) [gedaagde 1] c.s., te gebieden om binnen 24 uur het gebruik van de handelsnaam [naam eiser] te staken en gestaakt te houden, alsmede zich te onthouden van het doen en/of laten verrichten van (verdere) managementactiviteiten voor en/of namens [eiser];

(B) [gedaagde 1] c.s. te gebieden om binnen 14 dagen rekening en verantwoording af te leggen over de managementperiode tot 1 oktober 2007, in elk geval bevattend de bescheiden zoals nader genoemd in het petitum onder B) sub a, b en c, voorzien van een akkoordverklaring van een registeraccountant;

(C) Power to the Pixels te veroordelen om binnen 48 uur al datgene te doen om de domeinnaam [domeinnaam] over te dragen aan [eiser] en hem te voorzien van de aan dit domein gekoppelde inloggegevens;

(D) te verklaren dat dit vonnis in de plaats kan treden van de wilsverklaring van Power tot the Pixels van de domeinnaam [domeinnaam] aan [eiser];

(E) [gedaagde 1] c.s. te veroordelen om binnen 48 uur de inloggegevens van de domeinnaam [domeinnaam] zodat [eiser] daar zelf over kan beschikken, en aan [eiser] af te geven een CD-rom met alle ontvangen en verzonden e-mails van de e-mailaccount [e-mail adres];

(F) [gedaagde 1] c.s. te veroordelen om binnen 7 dagen een verklaring af te leggen over wat er met de auto met kenteken [kenteken] is gebeurd, al dan niet onder afgifte van een vrijwaringsbewijs;

(G) [gedaagde 1] c.s. te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 75.000,- aan [eiser], als voorschot op het bedrag dat [eiser] uit hoofde van de rekening en verantwoording nog te goed heeft;

Dit alles na betekening van het vonnis, met hoofdelijke veroordeling van [gedaagde 1] c.s. en (met uitzondering van het gevorderde onder D en G) op straffe van verbeurte van dwangsommen.

Tenslotte vordert [eiser] (hoofdelijke) veroordeling van [gedaagde 1] c.s. in de kosten van dit geding.

3.2. [eiser] heeft, samengevat, zijn vorderingen als volgt toegelicht. Partijen hadden een managementovereenkomst, waarbij [eiser] schilderijen zou leveren, in ruil waarvoor [gedaagde 1] c.s. hem een vast bedrag per maand zou betalen en managementactiviteiten zou verrichten. Het maandelijkse bedrag voor [eiser], voor materialen, verbruikskosten en levensonderhoud, was gesteld op ongeveer

€ 10.000, à € 15.000,- per maand. Het is [eiser] niet helemaal duidelijk hoe gedaagden de taken onderling hebben verdeeld, ze hebben in elk geval allen een rol gespeeld in het management, daarom zijn ze ook allemaal gedagvaard. [gedaagde 1] c.s. is in de managementtaken tekort geschoten. Hij heeft rekeningen onbetaald gelaten, is nalatig geweest in het nakomen van afspraken, heeft contacten niet doorgegeven en geen rekening en verantwoording afgelegd. [eiser] heeft minimaal 900 schilderijen aan [gedaagde 1] c.s. geleverd en meer dan 60.000 foto’s. De totale verkoopwaarde daarvan moet worden geschat op € 539.050,-. Het kan niet kloppen dat de verkoop van 45 schilderijen maar € 10.000,- heeft opgeleverd voor [gedaagde 1] c.s., de schilderijen zijn namelijk veel meer waard. [gedaagde 1] c.s. heeft de auto van [eiser], een [merk auto] met kenteken [kenteken] zonder zijn toestemming naar de sloop gebracht. Vanwege dit tekort schieten heeft [eiser] de managementovereenkomst ontbonden. [gedaagde 1] c.s. hanteert ten onrechte de handelsnaam van [eiser]. Hij zal alsnog rekening en verantwoording moeten afleggen en aan [eiser] een voorschot moeten betalen, mede voor de verdwenen auto. [eiser] heeft een spoedeisend belang bij toewijzing van al zijn vorderingen

3.3. [gedaagde 1] c.s. heeft verweer gevoerd welk verweer hierna, voor zover van belang, aan de orde zal komen.

4. Het geschil in reconventie

4.1. [gedaagde 1] vordert dat [eiser], op straffe van verbeurte van een dwangsom, wordt geboden om een rectificatie te verzorgen op de voorpagina van De Telegraaf, waarin hij onder meer dient te verklaren dat hij niet is opgelicht door [gedaagde 1] en dat deze geen kunstwerken van hem heeft verduisterd. Daarnaast vordert [gedaagde 1] dat het [eiser] wordt verboden zich nog onrechtmatig over [gedaagde 1] uit te laten, eveneens op straffe van een dwangsom, en veroordeling van [eiser] tot betaling van een (voorschot op) schadevergoeding aan [gedaagde 1], welk bedrag [gedaagde 1] beschikbaar zal stellen aan een goed doel: “Spieren voor Spieren”, en tot betaling van de proceskosten.

4.2. Ter toelichting op zijn vordering in reconventie heeft [gedaagde 1] gesteld dat de uitlatingen in het artikel in De Telegraaf van 8 april 2008 onjuist en onrechtmatig zijn en dus gerectificeerd moeten worden. Er is absoluut geen sprake van oplichting en/of verduistering. [gedaagde 1] is aangetast in zijn goede naam en heeft daardoor schade geleden. Als voorschot daarop dient [eiser] een bedrag van € 100.000,- te betalen.

4.3. [eiser] heeft tegen de vordering in reconventie verweer gevoerd, waarop hierna, voor zover van belang, nader zal worden ingegaan.

5. De beoordeling in conventie

5.1. [gedaagde 1] c.s. heeft in de eerste plaats aangevoerd dat [eiser] bij de gevraagde voorzieningen geen spoedeisend belang heeft, aangezien deze kwestie al loopt sinds mei 2007. Dit verweer wordt niet gevolgd. De vraag naar het spoedeisend belang dient immers te worden beoordeeld naar de toestand ten tijde van het vonnis. De enkele omstandigheid dat [eiser] niet terstond een procedure aanhangig heeft gemaakt, brengt niet mee dat hij geen spoedeisend belang meer heeft bij de gevraagde voorziening. Daarbij kan een spoedeisend belang bij het beschikken over inzicht in de verkochte werken en de daarbij behorende financiën als bij het beschikken over de diverse domeinnamen, voor zover hij daartoe gerechtigd zou zijn, aan [eiser] niet worden ontzegd.

5.2. Niet valt in te zien dat als de vorderingen van [eiser] zouden worden toegewezen sprake is van ‘onomkeerbare voorzieningen’, die zich om die reden niet zouden lenen voor een voorziening in kort geding, zoals [gedaagde 1] c.s. verder heeft aangevoerd. Overgedragen domeinnamen kunnen bijvoorbeeld weer worden teruggeleverd, gestaakte werkzaamheden weer worden opgepakt, administratieve overzichten naderhand worden aangevuld en/of gewijzigd en voorschotten worden terugbetaald.

5.3. Partijen zijn het erover eens dat zij afspraken hebben gemaakt om samen te (gaan) werken en dat aan die samenwerking een eind dient te komen, voor zover deze nog zou bestaan. Zij zijn het er ook over eens dat in het verleden voorstellen zijn geformuleerd om de afspraken op papier te zetten, maar dat een schriftelijke vaststelling die de instemming van alle partijen had, nimmer tot stand is gekomen. Over de vraag wat de destijds geldende afspraken precies inhielden en tussen wie de afspraken zijn gemaakt, verschillen partijen van mening. Voorshands kan niet worden aangenomen dat de financiële regelingen zoals voorgesteld in de concept overeenkomsten al vaststonden. De overeenkomsten waren immers niet ondertekend en uit de in het geding gebrachte e-mailcorrespondentie blijkt dat men het ook nog niet eens was over de precieze inhoud. Daarnaast was er verschil van mening tussen partijen over de ‘exclusiviteit’ en over een aantal andere zaken. Wel staat staat vast dat [eiser] kunstwerken heeft verstrekt aan [gedaagde 1] c.s. en dat [gedaagde 1] c.s. op zijn beurt financiële middelen ter beschikking heeft gesteld aan [eiser]. Aannemelijk is verder (bijvoorbeeld gezien de inhoud van de onder 2.3 aangehaalde e-mail) dat [eiser] naast een vaste vergoeding een deel van de eventuele winst uit de verkoop van de schilderijen zou krijgen.

5.4. [eiser] heeft in de eerste plaats gevorderd dat [gedaagde 1] c.s. wordt geboden inbreuk op de handelsnaam [naam eiser] te staken en gestaakt te houden en dat gedaagden wordt verboden om nog langer managementactiviteiten voor [eiser] te verrichten. Voor zover [gedaagde 1] c.s. de naam [naam eiser] als handelsnaam voert, gebeurt dat alleen in het kader van de verkoop van de reeds aan hem geleverde schilderijen van [eiser], via de website [domeinnaam]. [eiser] heeft niet betwist dat hij destijds met het ontwikkelen van de website met deze naam door [gedaagde 1] c.s. heeft ingestemd en dat hij er geen bezwaar tegen heeft dat de in voorraad zijnde schilderijen alsnog door gedaagden zouden worden verkocht, mits hij zelf zijn werk ook kan promoten en verkopen en hij een deel van de opbrengst ontvangt. Onder deze omstandigheden bestaat geen grond om gedaagden te verbieden de (handels-)naam [naam eiser] te gebruiken. Voor het toewijzen van een verbod om nog verder managementactiviteiten te verrichten bestaat evenmin enige grond, nu [gedaagde 1] c.s. uitdrukkelijk hebben verklaard dat niet (langer) te doen, behalve voor zover dit inhoudt het verkopen van de nog in voorraad zijnde kunstwerken. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat gedaagden wanneer zij voor andere zaken worden benaderd over [eiser], de betrokkenen rechtstreeks naar [eiser] zullen verwijzen en geen mededelingen in het kader van zijn management namens hem (meer) zullen doen.

5.5. Anders dan gedaagden hebben betoogd en gelet op het hiervoor onder 5.3 overwogene, kan niet worden aangenomen dat slechts sprake was van een geheel vrijblijvende relatie tussen partijen. Het patroon van aanlevering van schilderijen door [eiser] en het verrichten van betalingen door [gedaagde 1] c.s. duidt er veeleer op dat sprake was van een verdergaand samenwerkingsverband.

Gedaagden hebben aangevoerd dat het de bedoeling was dat de zaken via hun vennootschappen zouden verlopen; [eiser] heeft daar niets tegen ingebracht, terwijl vaststaat dat betalingen en verzendingen van werken van [eiser] via die B.V.’s hebben plaatsgevonden. Voorshands zal er dan ook van worden uitgegaan dat [gedaagde 4] en [gedaagde 5] de wederpartijen van [eiser] zijn. Los van de vraag hoe de samenwerking precies moet worden gekwalificeerd kan naar normen van redelijkheid en billijkheid van [gedaagde 5] en [gedaagde 4] worden verlangd dat zij inzicht verschaffen aan [eiser] over de aangeleverde schilderijen en de door of namens hen daarmee verrichte transacties en in de overige voor of namens [eiser] verrichte zakelijke en/of financiële activiteiten, mede met het oog op de finale afrekening die tussen partijen zal moeten plaatsvinden. Het op de valreep door [gedaagde 1] aangeleverde taxatierapport (vermeld bij 2.22) kan daarvoor een aanzet zijn, maar biedt geen volledig inzicht in de verrichte werkzaamheden. Dit betekent dat het gevorderde onder B van het petitum in de dagvaarding zal worden toegewezen, met inachtneming van het voorgaande en met matiging en maximering van de dwangsom als na te melden. Een termijn van acht weken wordt voor het verstrekken van de gevraagde gegevens redelijk geacht.

5.6. Tussen partijen is niet in geschil dat de website [domeinnaam] met instemming van [eiser] is ontwikkeld door Power to the Pixels en dat deze B.V. daarin heeft geïnvesteerd. Thans is dan ook geen grondslag aanwezig om Power to the Pixels te verplichten tot overdracht van deze domeinnaam aan [eiser], zonder dat daar een passende vergoeding tegenover staat, zoals Power to the Pixels terecht heeft aangevoerd. De vorderingen onder C en D zullen daarom worden afgewezen.

5.7. Gedaagden hebben betwist inloggegevens te bezitten betreffende de domeinnaam [domeinnaam] die niet ter beschikking staan van [eiser] zelf, en ook dat zij gebruik hebben gemaakt van het e-mailadres [e-mail adres]. Voor toewijzing van het gevorderde onder E bestaat dus evenmin enige grond.

5.8. Met betrekking tot de auto geldt dat vaststaat dat [eiser] inmiddels beschikt over een vrijwaringbewijs, zodat de verplichtingen verbonden aan het kenteken zijn vervallen. [eiser] heeft zijn belang bij zijn vordering onder F niet verder toegelicht, zodat ook deze vordering zal worden afgewezen.

5.9. Het gevorderde onder G strekt tot betaling van een geldsom. Voor toewijzing van een dergelijke vordering is in kort geding slechts plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering voldoende aannemelijk zijn en uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is. Bij de afweging van de belangen van partijen wordt mede betrokken het risico dat niet kan worden terugbetaald, in het geval de veroordeling in kort geding geen stand houdt. [eiser] heeft gesteld dat afgesproken was dat hem een maandelijkse vergoeding van

€ 10.000,- tot € 15.000,- toekwam en dat de totale verkoopwaarde van de aan [gedaagde 1] c.s. geleverde kunstwerken ten minste € 539.050,- bedroeg. [gedaagde 1] c.s. heeft alle stellingen van [eiser] op dit punt gemotiveerd betwist, niet alleen de verschuldigdheid en de hoogte van de genoemde bedragen, maar ook het aantal schilderijen dat [eiser] zou hebben afgeleverd en de verkoopwaarde daarvan, onder meer met verwijzing naar het onder 2.23 aangehaalde taxatierapport. [eiser] daarentegen heeft niet, althans onvoldoende gemotiveerd, betwist dat [gedaagde 1] c.s. in totaal een bedrag van rond de € 200.000,- aan of ten behoeve van hem heeft betaald. [eiser] heeft in het licht van deze feiten en omstandigheden voorshands niet aannemelijk gemaakt dat voor zijn geldvordering enige grondslag bestaat. De vordering voldoet daarmee niet aan het gestelde criterium en wordt daarom afgewezen.

5.10. Nu beide partijen deels in het (on)gelijk worden gesteld, worden de proceskosten in conventie gecompenseerd, als na te melden.

6. De beoordeling in reconventie

6.1. [gedaagde 1] heeft rectificatie gevorderd van het onder 2.21 aangehaalde artikel in De Telegraaf. [eiser] heeft aangevoerd geen gesprek met een journalist van De Telegraaf te hebben gehad – hij is in de publicatie ook niet letterlijk geciteerd – en heeft het vermoeden geuit dat de schrijver van het artikel zijn informatie uit de conceptdagvaarding heeft gehaald, die voor de pers ter inzage lag. Niet valt uit te sluiten dat dit inderdaad het geval is geweest en dat de desbetreffende journalist de tekst uit de dagvaarding in zijn eigen woorden heeft ‘vertaald’. Onder deze omstandigheden bestaat geen rechtsgrond op basis waarvan [eiser] gehouden zou zijn tot rectificatie of verboden zou moeten worden zich nog onrechtmatig uit te laten over [gedaagde 1]. Daar komt nog bij dat [gedaagde 1] in het artikel uitgebreid weerwoord heeft kunnen geven en van die gelegenheid ook gebruik heeft gemaakt. Dat [gedaagde 1] door de publicatie door toedoen van [eiser] schade heeft geleden is voorshands dan ook niet aannemelijk, laat staan dat deze betaling van een voorschot van € 100.000,- zou rechtvaardigen. De vorderingen in reconventie zullen dan ook worden afgewezen.

6.2. Als de in het ongelijk gestelde partij wordt [gedaagde 1] veroordeeld in de kosten van het geding aan de zijde van [eiser].

7. De beslissing

De voorzieningenrechter

In conventie:

7.1. Veroordeelt [gedaagde 4] en [gedaagde 5], hoofdelijk, om binnen acht weken na de betekening van dit vonnis rekening en verantwoording af te leggen aan [eiser] over de periode van 1 januari 2006 tot 1 oktober 2007, gedurende welke zij hebben samengewerkt met [eiser].

Deze verantwoording dient te bevatten:

a. een specificatie van de door [eiser] geleverde kunstwerken, verdeeld naar het totaal aantal geleverde kunstwerken, het aantal verkochte kunstwerken, inclusief de verkoopprijs, het aantal op voorraad zijnde kunstwerken en waar deze zich bevinden en het aantal eventueel op andere wijze bestemde kunstwerken (verhuur, leasing, afschrijving, etc.)

b. een specificatie van de met de kunstwerken gerealiseerde omzet en de daarmee gepaard gaande kosten, nader onderverdeeld over de categorieën als beschreven in punt 12 in het lichaam van de dagvaarding, resulterende in een winst/verliessaldo.

c. een specificatie van de door [gedaagde 1] en [gedaagde 2], persoonlijk en via hun B.V.’s (gedaagden 3 tot en met 5), aan [eiser] en aan derden - voor of namens [eiser] - verrichte betalingen, inclusief onderliggende bewijsstukken, zoals facturen, betalingsbewijzen en bankafschriften.

De specificaties moeten zijn voorzien van een akkoordverklaring van een registeraccountant, die inzage heeft gehad in de onderliggende financiële gegevens en documenten.

7.2. Bepaalt dat [gedaagde 4] en [gedaagde 5] een dwangsom verbeuren van (in totaal) € 500,- voor iedere dag dat zij in de nakoming van het bepaalde onder 7.1 in gebreke zijn, met een maximum van € 50.000,-.

7.3. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

7.4. Compenseert de kosten aldus dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.

7.5. Wijst het meer of anders gevorderde af.

In reconventie:

7.6. Weigert de gevraagde voorziening.

7.7. Veroordeelt [gedaagde 1] in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van [eiser] begroot op € 816,- aan salaris procureur.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.C.H. Blankevoort, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 24 april 2008.