Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2007:BG3711

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
30-08-2007
Datum publicatie
06-11-2008
Zaaknummer
376404 / KG ZA 07-1469 AB/MG
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

[eisers] vorderen – samengevat – primair De Gooise Scholen Federatie te gebieden [kind eisers] toe te laten tot de herkansing Schoolexamen 3 van het vak Geschiedenis in september 2007 en bij voldoende resultaat [kind eisers] alsnog te bevorderen naar 5 VWO van het Goois Lyceum te Bussum of De Gooise Scholen Federatie te gebieden [kind eisers] voorwaardelijk te bevorderen naar 5 VWO van het Goois Lyceum te Bussum, onder de voorwaarde dat [kind eisers] de herkansing van het vak geschiedenis met een voldoende resultaat afsluit. Subsidiair vorderen [eisers] een zodanige veroordeling uit te spreken als de voorzieningenrechter in goede justitie zal vermenen te behoren, met veroordeling van De Gooise Scholen Federatie in de kosten van deze procedure.

De voorzieningenrechter:

weigert de gevraagde voorziening,

- veroordeelt [eisers] in de proceskosten, aan de zijde van De Gooise Scholen Federatie tot op heden begroot op € 1.067,00,

- verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2008, 503
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 376404 / KG ZA 07-1469 AB/MG

Vonnis in kort geding van 30 augustus 2007

in de zaak van

1. [eiser sub 1],

2. [eiser sub 2],

beiden in hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van hun minderjarige [kind eisers],

beiden wonende te [woonplaats],

eisers bij dagvaarding van 10 augustus 2007,

procureur mr. M. Shioda - Bresser,

advocaat mr. E.J. de Groot te Baarn,

tegen

de stichting

STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE,

gevestigd te Bussum,

gedaagde,

procureur mr. F.B. Falkena,

advocaat mr. W. Brussee te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna [eisers] en De Gooise Scholen Federatie worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 22 augustus 2007 hebben [eiser sub 1] gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. De Gooise Scholen Federatie heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2. De feiten

2.1. [eisers] zijn de ouders van de vijftienjarige [kind eisers].

2.2. [kind eisers] is leerlinge op het Goois Lyceum, afdeling VWO, vierde klas.

2.3. De Gooise Scholen Federatie vormt het bevoegd gezag over het Goois Lyceum te Bussum.

2.4. [kind eisers] is in het schooljaar 2004-2005 blijven zitten in VWO 3. In het schooljaar 2005-2006 is [kind eisers] bevorderd naar 4 VWO.

2.5. De Gooise Scholen Federatie heeft voorafgaand aan het schooljaar 2006-2007 het ‘Programma van Toetsing en Afsluiting 4-VWO d.d. 31 augustus 2006’ (hierna: het PTA) uitgebracht. Hierin is, voor zover van belang, het volgende bepaald:

“Artikel 9b Herexamen schoolexamen vwo en havo

Voor de vakken die met een schoolexamen worden afgesloten, komt een extra herkansingsmogelijkheid, voor leerlingen met een onvoldoende eindcijfer. Om deel te mogen nemen aan deze extra herkansing moeten alle schoolexamenonderdelen voor dat vak afgerond zijn. Voor (...) V4: (...) geldt dat dit herexamen plaats vindt in het volgende schooljaar. (...)

SE-3 (vzr.: Schoolexamen) 18 tot en met 22 juni

(...)

September 2007: herkansen/inhalen SE-3.”

2.6. In de jaargids 2006-2007 van het Goois Lyceum is de bevorderingsnorm voor de tweede fase opgenomen, deze houdt, voor zover van belang, het volgende in:

“De eindexamennorm is richtlijn:

- 1 x 5 of 1 x 4

- 2 x 5 of 1 x 5 en 1 x 4, maximaal één onvoldoende in profiel

(...)

Alle leerlingen die aan bovengenoemde criteria voldoen, gaan door naar het volgende leerjaar. Over de andere leerlingen moet een nadere beslissing genomen worden.(...)

De docentenvergadering van het betreffende leerjaar beslist.”

2.7. Na de docentenvergadering in juni 2007 heeft [kind eisers] te horen gekregen dat zij op grond van haar cijfers niet zal worden bevorderd naar 5 VWO.

3. Het geschil

3.1. [eisers] vorderen – samengevat – primair De Gooise Scholen Federatie te gebieden [kind eisers] toe te laten tot de herkansing Schoolexamen 3 van het vak Geschiedenis in september 2007 en bij voldoende resultaat [kind eisers] alsnog te bevorderen naar 5 VWO van het Goois Lyceum te Bussum of De Gooise Scholen Federatie te gebieden [kind eisers] voorwaardelijk te bevorderen naar 5 VWO van het Goois Lyceum te Bussum, onder de voorwaarde dat [kind eisers] de herkansing van het vak geschiedenis met een voldoende resultaat afsluit. Subsidiair vorderen [eisers] een zodanige veroordeling uit te spreken als de voorzieningenrechter in goede justitie zal vermenen te behoren, met veroordeling van De Gooise Scholen Federatie in de kosten van deze procedure.

3.2. [eisers] stellen daartoe – samengevat – dat in het schooljaar 2006-2007 zonder enige aankondiging en of overgangsperiode de herkansing van schoolexamen-3 niet meer meetelt voor de bevordering naar 5 VWO, terwijl dit voorgaande jaren wel steeds de praktijk was. Nu dit niet goed is gecommuniceerd met de leerlingen en de ouders mocht [kind eisers] ervan uitgaan dat zij nog een herkansing zou hebben voor het vak geschiedenis en dat zij, indien zij dit met een voldoende resultaat zou afsluiten, naar 5 VWO zou worden bevorderd. Aangezien de docentenvergadering heeft besloten [kind eisers] niet te bevorderen naar 5 VWO, betekent dit dat [kind eisers] in twee opeenvolgende leerjaren blijft zitten met als gevolg dat zij van schooltype zal moeten veranderen. Het verschil tussen 4 HAVO en 5 VWO is het verschil tussen een latere beroepsopleiding en een academische studie; hiermee moet zorgvuldig worden omgegaan.

3.3. De Gooise Scholen Federatie heeft als verweer aangevoerd dat alleen de schoolexamens kunnen worden herkanst, niet de rapportcijfers. Voorafgaand aan het schooljaar 2006-2007 is bepaald dat de herkansingen van de schoolexamens zullen plaatsvinden na iedere rapportvergadering. Dit geeft de leerlingen meer tijd om zich goed op de herkansing voor te bereiden, maar heeft ook als gevolg dat, in tegenstelling tot de afgelopen schooljaren, de herkansing van de schoolexamens geen invloed meer heeft op de rapportcijfers. Deze wijziging is opgenomen in het PTA. Bovendien is deze wijziging uitgebreid besproken tijdens de ouderavond van 14 september 2006 en verder is deze wijziging besproken in de mentorklas. [kind eisers] en haar ouders hadden dan ook op de hoogte kunnen zijn van het gewijzigde beleid met betrekking tot de herkansing van de schoolexamens.

4. De beoordeling

4.1. De bevorderingsprocedure is neergelegd in de schoolgids voor het jaar 2006-2007. Volgens de daarin opgenomen bevorderingsnorm voor de tweede fase gaan door naar het volgend leerjaar de leerlingen die – voor zover thans van belang – op hun overgangsrapport één 5 of één 4 hebben, dan wel twee keer een 5 of één 5 en één 4, mits maximaal één onvoldoende in het profiel. Over de andere leerlingen moet door de docentenvergadering een nadere beslissing worden genomen.

4.2. [kind eisers] had in het profiel een 5 voor geschiedenis, een 5 voor filosofie en een 4 voor wiskunde A1. Buiten het profiel had zij voor Latijn een 5. Daarmee werd zij een bespreekgeval in de docentenvergadering, die unaniem van oordeel was dat zij niet bevorderd kon worden naar 5 VWO. Het advies was: 4 HAVO. Op een tweede vergadering, de zogenaamde revisievergadering, kwam de docentenvergadering tot hetzelfde unanieme oordeel en advies. In dit geding staat niet ter discussie dat de docentenvergadering beleidsvrijheid heeft. Op zichzelf is ook niet gesteld dat de docentenvergadering niet in redelijkheid tot dit oordeel en advies kon komen.

4.3. [kind eisers] stelt echter dat zij redelijkerwijs erop mocht vertrouwen dat zij voor geschiedenis en eventueel ook filosofie een herkansing had. Als zij in die herkansing alsnog een voldoende of voldoendes had gehaald, dan had zij aan de bevorderingsnorm voldaan en was zij helemaal geen “bespreekgeval” geworden. Ter zitting bleek dat zij daatoe Latijn had moeten laten vallen, filosofie buiten het profiel had moeten halen en Duits 2 als profielvak erbij had moeten nemen. Theoretisch was dit in ieder geval mogelijk geweest.

4.4. Een mogelijkheid om rapportcijfers te herkansen is nergens geregeld. Die is er alleen voor schoolexamens. Dat neemt niet weg dat in de praktijk tot het afgelopen jaar niet alleen het schoolexamencijfer maar ook het rapportcijfer werd aangepast na een geslaagde herkansing. In feite was er dus wel een herkansing mogelijk voor een slecht rapportcijfer. Met ingang van het afgelopen schooljaar zijn de herkansingen voor elk trimester naar een later tijdstip verschoven om de leerlingen meer tijd te geven zich daarop voor te bereiden. Die data zijn gepubliceerd in het PTA van 31 augustus 2006. Daarin staat dat de herkansingen waar het hier om gaat (die van SE-3) plaatsvinden in september 2007. Bijkomend gevolg van deze verschuivingen is dat de data van de herkansingen na die van de desbetreffende docentenvergaderingen liggen en dat een geslaagde herkansing geen invloed meer heeft op het rapportcijfer. Voor [kind eisers] betekent dit dat zij niet via een herkansing kon voorkomen dat zij een bespreekgeval werd. Gezien het oordeel en advies van de docentenvergadering komt zij zelfs aan een herkansing niet meer toe, omdat zij nu twee opeenvolgende jaren doubleert.

4.5. [kind eisers] stelt terecht dat deze vergaande gevolgen van het verschuiven van de herkansingsdata door de school vooraf behoorlijk onder de aandacht van ouders en leerlingen hadden moeten worden gebracht. De Gooise Scholen Federatie heeft echter onweersproken gesteld dat hierop aan het begin van het jaar tijdens een ouderavond op 14 september 2006 door [persoon 1], afdelingsleider bovenbouw VWO, uitdrukkelijk is gewezen en dat over deze gevolgen op die bijeenkomst uitvoerig met de aanwezige ouders is besproken. De onmogelijkheid om rapportcijfers nog te herkansen is volgens De Gooise Scholen Federatie ook in de mentorklas behandeld. Een en ander wordt bevestigd door de notulen van de vergadering van de medezeggenschapsraad van 6 december 2006, die ter zitting zijn voorgelezen. Daarmee is voorshands voldoende aan de op De Gooise Scholen Federatie rustende informatieplicht voldaan. De omstandigheid dat de ouders van [kind eisers] die 14e september 2006 verhinderd waren en dat [kind eisers] zich een mededeling van de mentor hierover niet kan herinneren maakt dat niet anders. De gevraagde voorziening zal dan ook worden geweigerd.

4.6. [eisers] zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van De Gooise Scholen Federatie worden begroot op:

- vast recht € 251,00

- salaris procureur € 816,00

Totaal € 1.067,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorziening,

5.2. veroordeelt [eisers] in de proceskosten, aan de zijde van De Gooise Scholen Federatie tot op heden begroot op € 1.067,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. Beukenhorst, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M.M.C. Grob, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 30 augustus 2007.?