Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2007:BB6141

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
17-10-2007
Datum publicatie
22-10-2007
Zaaknummer
362234
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

schadestaatprocedure, causaal verband tussen onrechtmatige daad en schade

Bij eerder vonnis van deze rechtbank is voor recht verklaard dat Tros onrechtmatig jegens eiseres heeft gehandeld, met veroordeling van Tros tot vergoeding van de materiële schade die eiseres heeft geleden naar aanleiding van de onrechtmatige gedragingen van Tros, ter begroting van welke schade de zaak is verwezen naar de schadestaatprocedure.

In de onderhavige schadestaatprocedure is de vordering tot vergoeding van schade afgewezen. Het causaal verband tussen het onrechtmatige handelen door Tros en de gestelde schade is onvoldoende aannemelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 362234 / HA ZA 07-385 (AV)

Vonnis van 17 oktober 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

K&K DOGS B.V.,

gevestigd te Duiven,

eiseres,

procureur mr. C.J. Blauw,

tegen

de vereniging

TROS,

gevestigd te Hilversum,

gedaagde,

procureur mr. R.S. le Poole.

Partijen zullen hierna K&K Dogs en Tros genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding, met bewijsstukken;

- de conclusie van antwoord, met bewijsstukken;

- het ambtshalve gewezen tussenvonnis van 4 april 2007, waarbij een comparitie van partijen is gelast, welke op 5 september 2007 heeft plaatsgevonden en het daarvan opgemaakte proces-verbaal met de daarin vermelde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De beoordeling

2.1. Bij vonnis van deze rechtbank van 23 augustus 2006 (315711/HA ZA 05-1403 en 338520/HA ZA 06-845) is voor recht verklaard dat Tros onrechtmatig heeft gehandeld jegens (onder andere) K&K Dogs door K&K Dogs te betitelen als een malafide hondenhandelaar, althans beruchte hondenhandelaar. Tevens is Tros veroordeeld tot vergoeding van de materiële schade die K&K Dogs heeft geleden naar aanleiding van de onrechtmatige gedragingen van Tros, ter begroting van welke schade de zaak is verwezen naar de schadestaatprocedure.

2.2. In de onderhavige schadestaatprocedure vordert K&K Dogs primair veroordeling van Tros tot betaling aan K&K Dogs van EUR 236.633,98, te vermeerderen met de wettelijke rente, en subsidiair veroordeling van Tros tot betaling van een zodanig bedrag als de rechtbank juist zal achten, met veroordeling van Tros in de kosten van het geding. Tros heeft de vordering gemotiveerd betwist en voert als meest verstrekkend verweer aan -kort gezegd- dat het causaal verband tussen de door K&K Dogs gestelde schade en de door de rechtbank onrechtmatig bevonden gedragingen van Tros ontbreekt.

2.3. In het vonnis van 23 augustus 2006 heeft de rechtbank in rechtsoverweging 6.10 overwogen:

“Voorop staat dat het de rechtbank op grond van artikel 612 Rechtsvordering vrijstaat om indien mogelijk de schade reeds thans te begroten. Zoals Tros ter comparitie terecht naar voren heeft gebracht is aannemelijk dat de (eventuele) materiële schade in het onderhavige geval niet is ontstaan door de onrechtmatige kwalificaties die Tros aan de Top 5 heeft meegegeven, maar door het enkele noemen van een Top 5 waarin K&K Dogs voorkomt. Mogelijk zou indien die onrechtmatige kwalificatie wordt weggedacht, het aantal binnengekomen klachten was afgezet tegen het aantal verkochte puppies en het aantal jaren waarop de klachten betrekking hadden, en indien wel hoor en wederhoor zou hebben plaatsgevonden, de voor K&K Dogs c.s. geleden materiële schade minder groot zijn. Zoals Tros ter comparitie heeft betoogd is evenwel aannemelijk dat de eventuele materiële schade van K&K Dogs c.s. meerdere oorzaken kent, zoals de algemene aandacht voor de wijze waarop de hondenhandel in het algemeen wordt bedreven en door K&K Dogs in het bijzonder. Onder deze omstandigheden is begroting van de materiële schade van K&K Dogs c.s. niet eenvoudig. Bovendien ontbreekt de onderbouwing van de gestelde omzetderving, zodat wel mogelijk is dat K&K Dogs c.s. materiële schade hebben geleden, maar dit niet vaststaat. De gevorderde verwijzing naar de schadestaat zal dan ook worden toegewezen.”

2.4. Ter onderbouwing van het causaal verband tussen de onrechtmatige uitlatingen van Tros en de door K&K Dogs gestelde schade heeft K&K Dogs de jaarrekeningen over 2002 tot en met 2005 in het geding gebracht. Op 5 september 2002 is de vof K&K Dogs omgezet in een B.V. Vervolgens is in 2005 de B.V. omgezet in de vof K&K Dogs. Uit de jaarrekeningen (welke niet zijn voorzien van een accountantsverklaring) blijkt een resultaat voor belasting van:

in 2001 EUR 90.059 positief (vof)

in 2002 EUR 11.709 positief (B.V.)

in 2003 EUR 46.516 negatief (B.V.)

in 2004 EUR 72.355 negatief (B.V.)

in 2005 EUR 5.282 positief (vof).

Tevens heeft K&K Dogs een brief van 12 december 2006 in het geding gebracht van haar belastingadviseur, mr. A, die zijn zienswijze heeft gegeven over het causaal verband tussen de uitzending van Tros Radar van 24 mei 2004 en de omzet en winst van K&K Dogs. In zijn brief somt A een aantal resultaten op van K&K Dogs.

Ten aanzien van omzet en afzet komt A tot een omzet van in:

2001 EUR 439.817

2002 EUR 477.643

2003 EUR 454.785

2004 EUR 284.890

2005 EUR 228.006

En tot een “Bruto-marge” van in:

2001 EUR 199.954

2002 EUR 226.977

2003 EUR 176.449

2004 EUR 106.352

2005 EUR 73.039

Ten aanzien van de aantallen verkochte honden heeft A het volgende overzicht opgenomen:

2001 755

2002 804

2003 810

2004 522

2005 459.

In deze cijfers ziet K&K Dogs een consequent beeld: de omzet, brutomarge en aantallen verkochte honden in de jaren 2001 tot en met 2005 stijgen volgens K&K Dogs in de jaren 2000 tot en met 2003 om vervolgens in 2004 sterk te kelderen. Het aantal verkochte honden in 2004 laat een verschil zien van 30,9% ten opzichte van 2001 en zelfs van 64% ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarmee is volgens K&K Dogs het causale verband reeds gegeven.

2.5. Tros betwist allereerst de betrouwbaarheid van de door K&K Dogs aangevoerde cijfers, omdat de jaarrekeningen niet zijn voorzien van een accountantsverklaring. Voorts wijst Tros er op dat de brutomarge in het jaar 2002 ten opzichte van het jaar 2001 weliswaar is toegenomen, maar dat reeds vanaf het jaar 2003 de daling van de brutomarge is ingezet, zodat de daling geen verband houdt met de uitzending van Tros Radar van mei 2004. Voorts wijst Tros er op dat uit de overgelegde jaarrekening blijkt dat hetzelfde geldt voor de omzet en voor het resultaat uit de winst- en verliesrekening. In 2003 begint de daling. Tros acht het zeer aannemelijk dat de dalingen in de cijfers van K&K Dogs het gevolg zijn van de algemene aandacht in de jaren 2003 tot en met heden voor de wijze waarop de hondenhandel in het algemeen wordt bedreven. De brief van de belastingadviseur van K&K Dogs laat hetzelfde beeld zien.

2.6. Gelet op de betwisting door Tros van de door K&K Dogs overgelegde cijfers staat de gestelde omzet- en winstderving niet vast. De rechtbank zou een deskundige moeten benoemen om te adviseren over de betrouwbaarheid van de omzetgegevens en jaarcijfers. Indien echter veronderstellenderwijs van de overgelegde cijfers wordt uitgegaan, leveren deze het beeld op dat het aantal verkochte honden eerst in 2004 is gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren, terwijl de omzet- en winstcijfers een daling vertonen die al in 2003 is ingezet. Uitgaande van de stellingen van K&K Dogs moet de omzet- en winstderving als schade worden beschouwd. Deze schade heeft zich dus ook al voorgedaan voordat Tros de onrechtmatige kwalificatie aan de Top 5 heeft meegegeven. Het is dan ook, zoals al overwogen in het vonnis van 23 augustus 2006, aannemelijk dat er meerdere schadeoorzaken zijn, met name de algemene aandacht voor de wijze waarop de hondenhandel in het algemeen wordt bedreven en door K&K Dogs in het bijzonder. Nog steeds uitgaande van de cijfers van K&K Dogs is echter voorts aannemelijk dat de uitzending waarin Tros de onrechtmatige kwalificatie aan K&K Dogs heeft gegeven als één van de schadeoorzaken is te beschouwen, gezien de duidelijke daling van het aantal verkochte honden in 2004. De omvang van de schade zou, nu het aandeel van de uitzending met de onrechtmatige kwalificatie niet precies kan worden bepaald, moeten worden geschat.

K&K Dogs heeft in dit geding echter geen nader inzicht gegeven in het verschil tussen de situatie waarin Tros de onrechtmatige kwalificatie heeft gegeven en de hypothetische situatie waarin deze kwalificatie wordt weggedacht, het aantal binnengekomen klachten door Tros zou zijn afgezet tegen het aantal verkochte puppies en het aantal jaren waarop de klachten betrekking hadden, en indien Tros hoor en wederhoor zou hebben toegepast. De rechtbank heeft in het vonnis van 23 augustus 2006 overwogen dat de schade in de hypothetische situatie mogelijk minder groot zou zijn geweest. Bij gebrek aan enige toelichting hierover van K&K Dogs blijft het daar echter bij. De schade als gevolg van de bewuste uitzending kan dan ook niet aan de onrechtmatige kwalificatie worden toegeschreven.

Dit betekent dat het verweer van Tros, dat het oorzakelijk verband tussen de onrechtmatige kwalificatie en de schade onvoldoende aannemelijk is geworden, slaagt. De vordering van K&K Dogs dient daarom te worden afgewezen.

2.7. De kosten aan de zijde van Tros worden begroot op:

- vast recht 4.732,00

- salaris procureur 4.000,00 (2,0 punten × tarief EUR 2.000,00)

Totaal EUR 8.732,00

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. wijst de vorderingen af,

3.2. veroordeelt K&K Dogs in de proceskosten, aan de zijde van Tros tot op heden begroot op EUR 8.732,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Hees en in het openbaar uitgesproken op 17 oktober 2007.?