Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2007:BB5624

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
09-05-2007
Datum publicatie
15-10-2007
Zaaknummer
791233 CV EXPL 06-19812
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering tot compensatie in verband met geannuleerde vlucht op grond van EG-verordening 261/2004. Vordering wordt afgewezen. Ook geen aanleiding tot proceskostenveroordeling van de luchtvaartmaatschappij.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2008, 10
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector Kanton – Locatie Amsterdam

Kenmerk : 791233 CV EXPL 06-19812

Datum : 9 mei 2007

538

Vonnis in de zaak van:

[eiser1]

[eiser2]

beiden wonende te Driebergen

eisers

gezamenlijk nader te noemen [eisers]

gemachtigde: mr. P.N. Meijer (DAS Rechtsbijstand)

tegen

KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ KLM N.V.

gevestigd te Amstelveen

gedaagde

nader te noemen KLM

gemachtigde: mr R.L.S.M. Pessers

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De volgende processtukken zijn ingediend:

- de dagvaarding van 29 juni 2006 inhoudende de vordering van [eisers]

- de conclusie van antwoord van KLM met producties van 4 oktober 2006

Bij tussenvonnis van 18 oktober 2006 is bepaald dat schriftelijk wordt voortgeprocedeerd.

Vervolgens zijn ingediend:

- de conclusie van repliek van [eisers] met productie van 22 november 2006

- de conclusie van dupliek van KLM met producties van 31 januari 2007

- de akte uitlating producties van [eisers] van 7 maart 2007

Daarna is vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

1. Als gesteld en erkend althans niet (voldoende) weersproken staat vast:

1.1. [eisers] hebben in april 2005 bij KLM een elektronisch ticket geboekt voor de vlucht KL 753 op 18 mei 2005 van Amsterdam naar Quito vertrek 23.35 uur.

1.2. KLM heeft de vlucht geannuleerd. [eisers] zijn met de eerst beschikbare volgende vlucht van KLM naar Quito vertrokken.

1.3. In de Daily Report van 18 mei 2005 van KLM is opgenomen :” KLO753 18 M11 ----AMS-BON-GYE AMS: KCK upon departure fuelleakage near fuellpane After repair returned to stand as same panel was leaking again;repair to be done in hangar; flight cancelled 8c/124 PAX to be rebooked”.

1.4. In haar rapport van bevindingen van 29 januari 2007 heeft Crawford & Company (Nederland) B.V. onder meer opgenomen: “ Blijkens het ons overgelegde onderhoudsoverzicht onderging de in april 1997 in gebruik genomen PH-KCK op 22 november 2002 zijn laatste D-check bij 26.234 vlieguren. De volgende D-Check staat gepland in november 2007. Na een D-check in november 2002 en uitgevoerde A-checks voldeed het toestel op 18 mei 2005 aan de terzake geldende onderhoudseisen.(…) Uit de door ons ingewonnen informatie blijkt, dat bij de zogenaamde preflight check kort voor vertrek van vlucht KL 0743 de Grondwerktuigkundige (GWTK) die de preflight check uitvoert een zogenaamde “running leak” vaststelde ter plaatse van luik 633AT op de rechtervleugel van de MD-11 PH-KCK.(…) Indien de afdichting van het luik niet goed afsluit zal de kerosine kunnen uitstromen onder (geringe) hydrostatische druk. Volgens de daarvoor geldende voorschriften moet een running leak hersteld worden voor aanvang van de vlucht. (…) Reparatie van de lekkage was alleen mogelijk door het luik te demonteren en de pakking, bestaande uit een kunststof 0-ring, te vervangen. Om deze reparatie te kunnen uitvoeren diende alle brandstof uit het vliegtuig gezogen te worden (circa 100 ton) en het toestel van Schiphol Centrum (waar het zich bevond) naar hangaar 11 op Schiphol Oost te worden overgebracht. Uit ervaring wist E&M dat deze werkzaamheden tenminste 12 uur in beslag zouden nemen. Zekerheidshalve heeft KLM besloten een zogenoemd reparatieslot te creeren van 22 uur.(…)Tevens is ons uit de overhandigde documentatie gebleken dat alle KLM MD-11 toestellen in gebruik waren en eveneens dat geen reserve toestel beschikbaar was. (…) De ons getoonde uitdraai uit het computersysteem inzake deze constatering vermeldt: ”Tank # 3 inb. Panel (663AT) upper wing classified as running leak. Replaced seal and 41 bolts & nuts….P/N etc.”In het ATL zijn geen verdere vermeldingen van een dergelijke lekkage aangetroffen. Ook het zogenaamde “Deferred Defect List” onderdeel van het ATL maakt geen melding van een eerder geconstateerd defect dat aan de geconstateerde lekkage vooraf is gegaan.(…) Op grond van bovenstaande bevindingen concluderen wij dat; - de PH-KCK op 18 mei 2005 voldeed aan de voorschriften inzake onderhoud; - KLM geen aanwijzingen had dat de onderhavige kerosinellekkage zou kunnen optreden en dat deze niet door een inspectie vooraf had kunnen worden voorkomen;- de lekkage niet is veroorzaakt door “achterstallig onderhoud”;- dat KLM E&M een erkend onderhoudsbedrijf is (…)”.

1.5. In de EG verordening 261/2004 van 11 februari 2004 is in artikel 5 lid 1 sub c voorzover thans van belang bepaald:” In geval van annulering van een vlucht: (...) hebben de betrokken passagiers recht op de in artikel 7 bedoelde compensatie door de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert (...) en in lid 3 van artikel 5:” Een luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert, is niet verplicht compensatie te betalen als bedoeld in artikel 7 indien zij kan aantonen dat de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden.” In artikel 7 is voorts bepaald: ”Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, krijgen de passagiers compensatie ten belope van : a) 250 EUR voor alle vluchten tot en met 1500 km; b) 400 EUR voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1500 km, en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km; c)600 EUR voor alle niet onder a) of b) vallende vluchten”.

1.6. In de considerans van de EG verordening is onder (14) overwogen: ”buitengewone omstandigheden die zelfs door het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen hadden kunnen worden. Dergelijke omstandigheden kunnen zich met name voordoen in gevallen van politieke onstabiliteit, weersomstandigheden die uitvoering van de vlucht in kwestie verhinderen, beveiligingsproblemen, onverwachte vliegveiligheidsproblemen en stakingen die gevolgen hebben voor de vluchtuitvoering van de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert”.

1.7. Bij brief van (de gemachtigde van[eisers] van 5 januari 2007 aan KLM hebben laatstgenoemden onder verwijzing naar de EG verordening 261/2004 aanspraak gemaakt op betaling van € 600,00 per persoon.

Het geschil

2. [eisers] vordert veroordeling van KLM tot betaling van € 1.200,00 (2x € 600,00) aan hoofdsom, € 150,00 aan buitengerechtelijke incassokosten te vermeerderen met de wettelijke rente over de hoofdsom vanaf 1 juni 2005. Voorts vordert [eisers] KLM te veroordelen in de proceskosten. [eisers] stelt daartoe – kort gezegd – dat KLM niet heeft aangetoond dat er sprake is geweest van een technisch mankement noch dat als gevolg van een technisch mankement de vlucht geannuleerd moest worden. De Daily Report levert volgens [eisers] onvoldoende bewijs op dat er sprake is geweest van een technisch mankement. Omdat KLM weigert een afdruk uit het onderhoudslog of een schadeformulier over te leggen is zij niet in de op haar overeenkomstig artikel 5 lid 3 van de EG verordening 261/2004 rustende bewijslast geslaagd. Bovendien heeft zij niet aangetoond dat het vermeende mankement buitengewoon was in de zin van de EG verordening. Voorts heeft KLM volgens [eisers] niet aangetoond dat zij alle maatregelen heeft genomen om het vermeend mankement te voorkomen. KLM is derhalve gehouden om op grond van de EG verordening aan haar de gevorderde compensatie te voldoen. KLM moet volgens haar in de proceskosten worden veroordeeld hetzij omdat zij in het ongelijk wordt gesteld hetzij omdat zij tijdens de procedure alsnog het benodigde bewijs levert en daardoor nodeloos op de onderhavige procedure heeft aangestuurd.

3. KLM voert gemotiveerd verweer tegen de vordering en voert

– kort gezegd – aan dat kort voor vertrek van de vlucht een kerosinelek werd geconstateerd bij een van de motoren van het toestel. Het lukte niet om de lekkage op het platform te verhelpen. Het toestel moest worden versleept naar Schiphol-Oost waar KLM E&M, het onderhoudsbedrijf van KLM, is gevestigd. Het toestel was niet beschikbaar om de vlucht uit voeren. KLM kon ook niet voor een vervangend vliegtuig zorgdragen. Het kerosinelek is volgens KLM een onverwacht vliegveiligheidsprobleem in de zin van de toelichting op de verordening(1.5). KLM heeft alle redelijke maatregelen genomen om problemen als deze te voorkomen. Het toestel verkeerde in een goede staat van onderhoud en er waren geen aanwijzingen dat problemen als deze zouden kunnen optreden. Zij betwist gehouden te zijn tot betaling van enige compensatie aan [eisers].

Beoordeling

4. Beoordeeld moet worden of er sprake is geweest van een technisch mankement als gevolg waarvan de vlucht moest worden geannuleerd en welk technisch mankement beschouwd moet worden als een buitengewone omstandigheid die zelfs door het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen had kunnen worden. Daarbij wordt het volgende vooropgesteld.

5. [eisers] heeft gesteld dat het rapport van Crawford & Company (Nederland) B.V. moet worden beschouwd als een partij-verklaring. [eisers] heeft echter niet weersproken dat Crawford & Company (Nederland) B.V. een onafhankelijk dat wil zeggen niet aan KLM gelieerd expertisebureau is. Het enkele feit dat KLM eenzijdig opdracht heeft gegeven aan Crawford & Company (Nederland) B.V. tot het opstellen van een rapport en zij de kosten daarvan voor haar rekening heeft genomen is onvoldoende voor de conclusie dat het oordeel van Crawford & Company (Nederland) B.V. geen of nauwelijks gewicht meer in de schaal legt of in het kader van de beoordeling zou moeten worden gewogen alsof het een partij-verklaring is. Dat klemt te meer nu [eisers] niets meer of anders tegen het rapport of de totstandkoming daarvan hebben aangevoerd.

Technisch mankement?

6. Omdat [eisers] geen feiten en omstandigheden hebben gesteld of aannemelijk gemaakt op grond waarvan twijfel zou kunnen bestaan over de juistheid van de inhoud van het door KLM aan hen voorafgaand aan de procedure overgelegde Daily Report (1.3) is alleen al op grond daarvan voldoende aannemelijk geworden dat de vlucht als gevolg van een kerosinelek en daarmede een technisch mankement is geannuleerd.

Buitengewone omstandigheid in de zin van de EG verordening 261/2004 (1.6)?

7. KLM heeft aangevoerd dat vliegen met een kerosinelek zoals zich dat in deze heeft geopenbaard de vliegveiligheid in gevaar brengt. [eisers] hebben dit verweer van KLM niet weersproken, in tegendeel, zij heeft bij akte uitlating producties aangegeven dat zij kan meegaan in het gegeven dat een bepaald technisch mankement aan de verantwoorde uitvoering van een vlucht in de weg staat. Derhalve staat voldoende vast dat een kerosinelek de vliegveiligheid in gevaar brengt (1.6).

8. Ten aanzien van de vraag of het kerosinelek een onverwacht vliegveiligheidsprobleem opleverde dat zonder het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen had kunnen worden heeft KLM aangevoerd dat het onderhavige toestel in goede staat van onderhoud verkeerde, het onderhouden werd conform een goedgekeurd ‘maintenance manual’ door een erkend onderhoudsbedrijf en er geen aanwijzingen waren dat problemen als deze zouden kunnen optreden. Haar verweer wordt bevestigd door het rapport van bevindingen (1.5) van Crawford & Company (Nederland) B.V. Daartegenover heeft [eisers] geen feiten of omstandigheden gesteld of aannemelijk gemaakt op grond waarvan getwijfeld kan worden aan de juistheid van het verweer van KLM. Derhalve is op grond van het vorenstaande voldoende aannemelijk geworden dat het kerosinelek een onverwacht vliegveiligheidsprobleem en daarmee een buitengewone omstandigheid opleverde dat door het treffen van alle redelijke maatregelen niet had kunnen worden voorkomen.

Moest de vlucht worden geannuleerd?

9. Ten aanzien van de vraag of de vlucht moest worden geannuleerd heeft KLM aangevoerd dat de reparatie na een poging daartoe op het platform moest plaatsvinden bij haar onderhoudsbedrijf E & M. Daartoe moest het toestel worden versleept naar Schiphol-Oost. Zij had op dat moment geen vervangend vliegtuig beschikbaar zodat zij de vlucht moest annuleren. [eisers] hebben dit verweer van KLM niet gemotiveerd weersproken. Derhalve is uit niets gebleken dat KLM niet in redelijkheid tot haar beslissing de vlucht te annuleren kon komen. Het vorenstaande klemt te meer nu Crawford & Company (Nederland) B.V. in haar rapport bevestigen dat volgens de daarvoor geldende voorschriften een running leak moet worden hersteld voor aanvang van de vlucht en dat uit de haar overhandigde documentatie is gebleken dat alle KLM MD-11 toestellen in gebruik waren en er geen reserve toestel beschikbaar was. (1.4).

10. Dat betekent dat de vorderingen van [eisers] worden afgewezen.

11. Gelet op de aan het oordeel ten grondslag liggende overwegingen bestaat er geen aanleiding om KLM, zoals door [eisers] verzocht, in de proceskosten te veroordelen. Het feit dat KLM eerst in de procedure een rapport overlegt van Crawford & Company (Nederland) B.V., aan wie zij onweersproken inzage heeft verstrekt in het computersysteem waarin de gegevens van het Aircraft Technical Log zijn opgenomen, maakt dat niet anders. Gelet op het feit dat [eisers] geen feiten en omstandigheden hebben gesteld laat staan aannemelijk gemaakt op grond waarvan getwijfeld zou kunnen worden aan de juistheid van het door KLM voorafgaand aan de procedure ter beschikking gestelde Daily Report en haar stelling dat het vliegtuig in een goede staat van onderhoud verkeerde, was zij niet gehouden aan [eisers], al dan niet direct, inzage te verstrekken in haar onderhoudslog of een schadeformulier. [eisers] wordt derhalve als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten gevallen aan de zijde van KLM.

BESLISSING

De kantonrechter:

I. wijst de vordering af;

I. veroordeelt [eisers] in de kosten van het geding tot heden begroot op:

€ 300,00 aan salaris gemachtigde.

Aldus gewezen door mr. J.G. Vegter-Fieten, kantonrechter en bij vervroeging uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 mei 2007 in tegenwoordigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter