Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2007:BB1860

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
28-03-2007
Datum publicatie
16-08-2007
Zaaknummer
333900
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gedaagden hebben geen rechtens te respecteren belang bij een beroep op de niet-ontvankelijkheid van eiseres. De vergissing van eiseres, om haar contractspartij niet onder de statutaire naam te dagvaarden, dient te worden hersteld. De rechtbank merkt de gedaagde rechtspersoon dan ook aan als gedaagde in de onderhavige procedure.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 333900 / HA ZA 06-200

Vonnis van 28 maart 2007

in de zaak van

de naamloze vennootschap

ARBONED N.V.,

gevestigd te Utrecht,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. G.W. Kernkamp,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RED PEPPER B.V., in de dagvaarding aangeduid met de handelsnaam Red Pepper Advertising B.V. ( zie hierna onder 3.1.),

gevestigd te Amsterdam,

2. A,

wonende te,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

procureur mr. J.W. Fernhout.

Partijen zullen hierna Arboned enerzijds en Red Pepper en A ( tezamen Red Pepper c.s.) anderzijds genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 16 januari 2006, met bewijsstukken

- de conclusie van antwoord in conventie teven conclusie van eis in reconventie,

met bewijsstukken

- het tussenvonnis van 19 april 2006

- de akte in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie

- het proces-verbaal van comparitie van 14 september 2006.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil

in conventie

2.1. Arboned vordert dat de rechtbank, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Red Pepper en A hoofdelijk zal veroordelen tot betaling aan Arboned van € 33.546,10, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 4 mei 2005 tot aan de dag der algehele voldoening, en de buitengerechtelijke kosten van € 1.158,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening, met veroordeling van Red Pepper c.s. in de kosten van de procedure.

2.2. Arboned legt aan haar vorderingen het navolgende ten grondslag.

Red Pepper heeft in opdracht en voor rekening van Arboned in 2003 een reclamecampagne voor Arboned ontwikkeld. Arboned heeft de door Red Pepper gestuurde rekeningen voor de door haar verrichtte werkzaamheden voldaan, met uitzondering van de factuur met nummer 2003.07.178 van € 3.105,90. In maart 2005 is gebleken dat Arboned in 2003 twee creditfacturen van in totaal € 36.652,00 heeft voldaan in plaats van betaling daarvan te hebben ontvangen. Arboned vordert op grond van onverschuldigde betaling van Red Pepper c.s. betaling van € 33.546,10, bestaande uit € 36.652,00 minus € 3.105,90 ( de niet betaalde factuur met nummer 2003.07.178).

Arboned heeft Red Pepper bij brief van 20 april 2005 in gebreke gesteld en Red Pepper verkeert vanaf 4 mei 2005 in verzuim, zodat Arboned vanaf die datum aanspraak maakt op de wettelijke rente.

Voorts vordert Arboned vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten conform het rapport Voor-werk II.

2.3. Red Pepper c.s. voeren het navolgende verweer.

Arboned heeft de verkeerde vennootschap gedagvaard. De overeenkomst is aangegaan met Red Pepper, handelende onder de naam Red Pepper Advertising B.V. De gedagvaarde vennootschap Red Pepper Advertising B.V. ( hierna RPA) is opgericht op 23 augustus 2005. Arboned kan ook alleen van Red Pepper terugbetaling vorderen.

Subsidiair voert Red Pepper aan dat haar een beroep toekomt op verrekening. Red Pepper heeft een vordering op Arboned van € 39.071,60 op grond van onregelmatige beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst en onrechtmatig gebruik van een slagzin.

in reconventie

2.4. Red Pepper vordert, voorwaardelijk voor het geval de rechtbank van oordeel is dat RPA partij is geworden bij de overeenkomst die Arboned in 2003 is aangegaan en indien de rechtbank van oordeel is dat de tegenvordering van RPA niet (volledig) kan worden verrekend, dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad Arboned zal veroordelen om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Red Pepper te voldoen een bedrag van € 39.071,60, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van de datum van de conclusie van eis in reconventie, met veroordeling van Arboned in de kosten van het geding.

2.5. Red Pepper legt aan haar vordering het navolgende ten grondslag.

De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Blijkens de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden van Red Pepper, had Arboned een opzegtermijn in acht moeten nemen van zes maanden. Nu Arboned de overeenkomst begin juni 2004 plotseling heeft opgezegd, is Arboned verplicht op grond van die algemene voorwaarden de schade te vergoeden die Red Pepper heeft geleden. Nu afspraken over de honorering ontbreken, heeft Red Pepper recht op een vergoeding van de schade van de helft van een jaarinkomen, te weten € 34.071,60.

Voorts maakt Red Pepper aanspraak op vergoeding van de schade van € 5.000,= uit onrechtmatige daad, nu Arboned zonder toestemming in 2004 gebruik heeft gemaakt van de door Red Pepper ontwikkelde en auteursrechtelijk beschermde slagzin “Arboned maakt Nederland beter”.

2.6. Arboned voert het navolgende verweer.

Partijen zijn geen overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van de reclamecampagne 2003.

Arboned betwist dat de algemene voorwaarden van Red Pepper van toepassing zijn. Zij heeft deze ook nimmer ontvangen. De overgelegde Algemene voorwaarden zijn van 2005 en kunnen nooit van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst die is gesloten in 2003.

Subsidiair betwist Arboned het bestaan en de omvang van de door Red Pepper gevorderde schade.

Arboned betwist met betrekking tot de slagzin onrechtmatig te hebben gehandeld. Voorts betwist zij het bestaan en de omvang van de door Red Pepper gevorderde schade.

3. De beoordeling

in conventie

3.1. Arboned heeft tegen het verweer van Red Pepper c.s., dat de verkeerde rechtspersoon is gedagvaard, aangevoerd dat Red Pepper zich in het handelsverkeer heeft gepresenteerd als Red Pepper Advertising B.V. en dat de rechtbank de gedagvaarde dient te lezen als Red Pepper.

De rechtbank overweegt als volgt.

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) betwist, staat vast dat Arboned in 2003 een overeenkomst heeft gesloten met Red Pepper. Dat betekent dat Red Pepper ten onrechte niet is gedagvaard. Red Pepper handelde echter destijds onder de naam Red Pepper Advertising B.V. en gebruikte uitsluitend deze handelsnaam in de facturen en de correspondentie aan Arboned. In augustus 2005, twee jaar na het sluiten van de overeenkomst, is RPA opgericht. Red Pepper en RPA zijn gevestigd aan hetzelfde adres en A is van beide vennootschappen de enige bestuurder. A en RPA erkennen de door Arboned gestelde onverschuldigde betaling aan Red Pepper.

Het vorenstaande leidt er toe dat de vergissing van Arboned kenbaar is geweest voor Red Pepper c.s. Voorts is er, gelet op de wijze waarop Red Pepper zich ten opzicht van Arboned heeft gepresenteerd en de datum van oprichting van RPA, ook geen sprake van enige onzekerheid bij Red Pepper c.s. wie met de partij aanduiding wordt bedoeld. Red Pepper c.s. hebben dan ook geen rechtens te respecteren belang bij een beroep op de niet-ontvankelijkheid van Arboned, zodat de vergissing van Arboned, om Red Pepper Advertising B.V. niet onder de statutaire naam te dagvaarden, dient te worden hersteld.

De rechtbank merkt Red Pepper aan als gedaagde in de onderhavige procedure.

3.2. Het bestaan van de vordering uit onverschuldigde betaling en de hoogte van de vordering worden door Red Pepper c.s. niet betwist. Red Pepper doet een beroep op verrekening ter zake van de door haar gestelde tegenvordering op Arboned. Het bestaan van de tegenvordering wordt door Arboned betwist. Nu de gestelde tegenvordering is gebaseerd op een feitencomplex dat zich niet op eenvoudige wijze laat vaststellen, zal het beroep op verrekening worden gepasseerd.

3.3. Het vorenstaande leidt er toe dat de vordering uit onverschuldigde betaling jegens Red Pepper zal worden toegewezen. De vordering jegens A is gebaseerd op de veronderstelling van Arboned dat A bij het sluiten van de overeenkomst handelde namens de nog op te richten vennootschap RPA. Nu die veronderstelling niet juist blijkt te zijn, zal de vordering jegens A worden afgewezen.

3.4. Arboned maakt nog aanspraak op de wettelijke rente vanaf 4 mei 2005. Nu Red Pepper geen verweer heeft gevoerd tegen de hoogte van de gevorderde rente, alsmede tegen de gevorderde ingangsdatum, zal de gevorderde rente worden toegewezen.

3.5. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal worden afgewezen. Arboned heeft niet (voldoende onderbouwd) gesteld dat zij deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt en dat die kosten betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan een enkele aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier.

3.6. Red Pepper zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Arboned worden begroot op:

- dagvaarding EUR 71,32

- vast recht 765,00

- salaris procureur 1.158,00(2,0 punten × tarief EUR 579,00)

Totaal EUR 1.994,32

in reconventie

3.7. Red Pepper heeft aan het instellen van de vordering onder meer de voorwaarde gesteld dat de rechtbank oordeelt, dat RPA partij is geworden bij de overeenkomst die Arboned in 2003 is aangegaan. Gelet op hetgeen in conventie is overwogen, is aan deze voorwaarde niet voldaan. De rechtbank begrijpt Red Pepper echter zo, dat bedoeld is aan het instellen van de vordering de voorwaarde te stellen, dat de verweren in conventie door de rechtbank worden gepasseerd. Nu gelet op het hetgeen in conventie is overwogen, aan die voorwaarde voor het instellen van de vordering is voldaan, zal de rechtbank daar thans op ingaan.

3.8. Red Pepper legt aan haar vordering uit hoofde van onregelmatige opzegging onder meer ten grondslag dat partijen in 2003 een overeenkomst voor onbepaalde tijd hebben afgesloten, hetgeen door Arboned wordt betwist.

Red Pepper stelt zich op het standpunt dat partijen zijn overeengekomen, dat Red Pepper Arboned vanaf 2003 zou gaan positioneren op de markt, te beginnen met de reclamecampagne voor het jaar 2003. Ter onderbouwing van haar standpunt verwijst Red Pepper naar de door Red Pepper opgestelde sheets ten behoeve van de briefing van de reclamecampagne d.d. 8 januari 2003. Eén van de sheets heeft als titel “visie 2002-2005”. Voorts heeft Arboned begin juni 2004, zes maanden nadat de overeenkomst, aldus Red Pepper, zou zijn beëindigd, de samenwerkingsovereenkomst alsnog opgezegd. Hieruit volgt, aldus Red Pepper, dat ook Arboned er van uitging dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd was aangegaan.

Arboned stelt zich op het standpunt dat partijen slechts een overeenkomst zijn aangegaan met betrekking tot de reclamecampagne 2003. Ter onderbouwing van haar stelling verwijst Arboned naar de eerder genoemde sheets waarin uitsluitend wordt gesproken over de reclamecampagne 2003. Ook de overige overgelegde stukken zien, aldus Arboned, slechts op de reclamecampagne 2003. Arboned betwist ook dat zij in juni 2004 de overeenkomst heeft opgezegd. De overeenkomst was immers al beëindigd.

De rechtbank overweegt als volgt.

Anders dan Red Pepper stelt, kan uit de inhoud van de ter onderbouwing van haar stelling overgelegde sheets ten behoeve van de presentatie op 8 januari 2003 niet de conclusie worden getrokken, dat partijen een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Weliswaar is in de presentatie op 8 januari 2003 een sheet opgenomen die is genaamd “visie 2002-2005”, maar vervolgens wordt alleen de reclamecampagne 2003 nader uitgewerkt.

Ook de enkele stelling dat Arboned in 2004 de overeenkomst heeft opgezegd, kan niet tot die conclusie leiden, nu zulks door Arboned gemotiveerd is betwist.

Red Pepper heeft wel aan haar stelplicht voldaan. Nu Arboned de stelling voldoende gemotiveerd heeft onderbouwd, ligt de bewijslast van de stelling, dat een overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, bij Red Pepper.

Nu Red Pepper heeft nagelaten (uitdrukkelijk) bewijs aan te bieden van haar stelling, is in rechte niet komen vast te staan dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan.

De overeenkomst is in juni 2004 door tijdsverloop reeds beëindigd, zodat de vordering van Red Pepper tot vergoeding van de schade uit hoofde van onrechtmatige opzegging van de overeenkomst reeds om die reden worden afgewezen. De rechtbank komt dan ook niet meer toe aan de bespreking van de overige door partijen ingenomen stellingen.

3.9. Als al vast zou komen te staan dat Arboned onrechtmatig heeft gehandeld door zonder toestemming van Red Pepper gebruik te maken van de slagzin, hetgeen door Arboned wordt betwist, dan kan de vordering tot vergoeding van de schade niet worden toegewezen, nu Arboned het bestaan en de omvang van de schade heeft betwist en deze door Red Pepper onvoldoende is onderbouwd.

3.10. Red Pepper zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Arboned worden begroot op:

- salaris procureur 1.158,00 (2,0 punten × factor 1,0 × tarief EUR 579,00)

Totaal EUR 1.158,00

3.11. De rechter, ten overstaan van wie de comparitie is gehouden, heeft dit vonnis niet kunnen wijzen om organisatorische redenen.

4. De beslissing

De rechtbank

in conventie

4.1. veroordeelt Red Pepper om aan Arboned te betalen een bedrag van EUR 33.546,10 (drieëndertig duizend vijfhonderd zesenveertig euro en tien eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6: 119 BW over het nog niet betaalde deel van het toegewezen bedrag vanaf 4 mei 2005 tot de dag van volledige betaling,

4.2. veroordeelt Red Pepper in de proceskosten, aan de zijde van Arboned tot op heden begroot op EUR 1.994,32,

4.3. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

4.4. wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

4.5. wijst de vorderingen af,

4.6. veroordeelt Red Pepper in de proceskosten, aan de zijde van Arboned tot op heden begroot op EUR 1.158,00,

4.7. verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.M. van Hall en in het openbaar uitgesproken op 28 maart 2007.?