Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2007:BA6223

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
01-06-2007
Datum publicatie
01-06-2007
Zaaknummer
368312 / KG ZA 07-759 SR/MV
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De organisatie van de jaarlijkse Dag van De Belegger in de RAI (dit jaar op 23 november) komt toe aan de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Een vordering die zij hiertoe in kort geding heeft ingesteld tegen de vennootschap die de afgelopen jaren de Dag van de Belegger heeft georganiseerd, wordt toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 368312 / KG ZA 07-759 SR/MV

Vonnis in kort geding van 1 juni 2007

in de zaak van

de vereniging

VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS,

gevestigd te Den Haag,

eiseres in conventie bij dagvaarding van 24 april 2007,

verweerster in reconventie,

procureur mr. I.M.C.A. Reinders Folmer,

advocaat mr. D.Th.J. van der Klei te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FINANCE MEDIA B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur mr. M.A. Visser.

Partijen zullen hierna VEB en Finance Media worden genoemd.

De procedure

Ter terechtzitting van 22 mei 2007 heeft VEB gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Finance Media heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening en vervolgens in reconventie gevorderd overeenkomstig de eveneens in fotokopie aan dit vonnis gehechte akte. VEB heeft de vordering in reconventie bestreden. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

De feiten

VEB is een vereniging die zich ten doel stelt het behartigen van belangen van beleggers in effecten. Vanaf 1979 heeft zij jaarlijks een congres georganiseerd, aanvankelijk onder de naam “Dag van het Aandeel”. In de jaren 2004, 2005 en 2006 is de organisatie van het congres ter hand genomen door Finance Media, in 2006 onder de naam “Dag van de Belegger”. In de jaren 2004, 2005 en 2006 heeft Finance Media ten behoeve van de Dag van het Aandeel/de Dag van de Belegger een brochure uitgegeven. In 2004 is hierin onder meer opgenomen:

“De 26ste Dag van het Aandeel en de Beurs Finance worden voor de VEB georganiseerd door Finance Media BV.”

en

“De Dag van het Aandeel wordt ten behoeve van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) georganiseerd door Finance Media BV.”

In de brochure van 2005 is onder meer opgenomen:

“Finance Media BV organiseert de 27ste Dag van het Aandeel en de Beurs Finance voor de VEB.”

In de brochure van 2006 is onder meer opgenomen:

“De 28ste Dag van de Belegger en de Beurs Finance worden voor de VEB georganiseerd door Finance Media.”

en

“De Dag van de Belegger wordt ten behoeve van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) georganiseerd door Finance Media BV.”

Sinds 1982 vindt het congres plaats in het RAI Congrescentrum te Amsterdam; de laatste jaren steeds aan het einde van het jaar. Verder geeft VEB jaarlijks de zogenaamde Beleggersagenda uit die onder haar leden wordt verspreid.

VEB is blijkens het Benelux Merkenregister houder van de beeld- en woordmerken “dag van de Belegger” en “dag van het Aandeel”. Verder is VEB rechthebbende op de domeinnamen www.dagvandebelegger.nl en www.dagvanhetaandeel.nl .

Op 18 november 2004 hebben partijen een overeenkomst getekend die ziet op de geheimhouding van adresgegevens van VEB-leden, welke gegevens door VEB aan Finance Media ter beschikking werden gesteld ten behoeve van het verzenden van de Beleggersagenda.

Voorts zijn er verschillende concepten opgesteld voor een overeenkomst tussen partijen over de organisatie van de “Dag van het aandeel” en het produceren en verspreiden van de Beleggersagenda. Geen van deze concepten is ondertekend.

Bij brief van 24 januari 2005 heeft de directeur van Finance Media de directeur van VEB onder meer het volgende medegedeeld:

“(...)

In je e-mail stel je dat er geen sprake is van een contract, volgens ons is dat wel degelijk het geval en wel om de volgende redenen:

Onderhandelingen

VEB en Finance Media hebben uitvoerig onderhandeld over de voorwaarden waaronder FM de Dag van het Aandeel zou organiseren. Er zijn daartoe verschillende besprekingen gevoerd. Gedurende de besprekingen zijn verschillende concepten van het contract over en weer door partijen aan elkaar toegezonden. Reeds in een vroeg stadium was er overeenstemming over de voorwaarden, waaronder de samenwerking tussen partijen zou plaatsvinden. Deze voorwaarden keerden ook steeds in de verschillende concepten ongewijzigd terug en betroffen onder andere: de formule, de wijze van exploitatie, de duur van de overeenkomst en de contractspartijen. Hierover was geen discussie.

In het contract waren niet alleen de voorwaarden vastgelegd maar ook de gedetailleerde werkafspraken/taakverdelingen/uitvoeringsdetails. De VEB had de Dag in de voorgaande jaren zelf georganiseerd en wilde de werkzaamheden van FM controleren en dit ook vastleggen in het contract.

(...)”

Op 15 maart 2006 heeft Alex van Groningen, medewerker van Finance Media, de directeur van VEB onder meer het volgende ge-e-maild:

“(...)

Wij hebben de afgelopen maanden een rondje gemaakt langs diverse partijen en zijn tot het inzicht gekomen dat de kans dat we in 2006 geld verdienen met het huidige kostenpatroon erg klein is (we moeten 60.000 euro aan de VEB betalen). Dat zou dus betekenen dat we in 2006 heel veel werk moeten verzetten voor helemaal niets, of erger geld moeten bijleggen.

Dit in ogenschouw nemende kunnen wij ons (en kan jij ons) inderdaad kwalijk nemen dat we in januari te toeschietelijk zijn geweest naar de VEB en verkeerde verwachtingen hebben gewekt. Aan de andere kant is het een inzicht dat pas in de afgelopen maanden is ontstaan en wat we keurig wilden komen vertellen. Verder is het toch ook heel eerlijk en netjes dat wij ruim op tijd aangeven dat de huidige opzet niet werkbaar is.

Wij stellen voor om –nu je er op deze wijze mee omgaat- de organisatie onmiddellijk over te dragen aan de VEB of een andere partij. Wij zijn graag bereid om mee te werken aan een soepele overdracht met in achtname van copyrights enz enz. We gaan er vanuit dat alles in goed overleg gaat. Ter geruststelling, wij hebben niet de intentie om in 2006 een Dag van het Aandeel of een vergelijkbaar evenement te organiseren.

Mocht je willen terugkomen op je mail en in normaal overleg met ons willen treden over hoe Finance Media het evenement wel winstgevend zou kunnen exploiteren dan kan dat wat ons betreft tot eind maart. Wij willen deze dag dus best organiseren maar als we afstevenen op verlies/break-even dan laten we het aan ons voorbijgaan. Eind maart is onze go-no-go.

(...)”

Op 23 maart 2006 heeft de directeur van Finance Media de directeur van VEB onder meer het volgende ge-e-maild:

“(...)

In 2005 hebben wij met de Dag van het Aandeel breakeven gedraaid. Zoals het er nu naar uitziet zijn de prognoses voor 2006, mede door de 60.000 euro die FM aan de VEB zou moeten betalen, niet anders.

Jij boodt de volgende optie aan, waar we graag mee akkoord gaan: FM betaalt 30.000 euro en Peter Paul betrekt Euronext bij de Dag van het Aandeel voor 30.000 euro. (...)

Indien het niet lukt om Euronext bij de Dag van het Aandeel te betrekken, dan blijft wat ons betreft de financiële verplichting van FM € 30.000,-.

Indien je hier niet mee akkoord gaat, dan zij wij helaas genoodzaakt de organisatie van de Dag van het Aandeel terug te geven. Wij willen de dag met veel enthousiasme organiseren dit jaar, maar bedanken voor de eer indien wij uit privé vermogen moeten bijbetalen om de dag te mogen organiseren.

Indien wij in onderling overleg besluiten dat wij de dag niet meer organiseren, dan verlenen wij uiteraard alle medewerking bij het overdragen van de organisatie aan een andere partij met inachtname van copyrights, ed.

(...)”

Op 16 februari 2007 heeft de directeur van Finance Media de directeur van VEB onder meer het volgende ge-e-maild:

“(...)

M.b.t. de exploitatie. Ook in 2007 is het weer heel spannend of de exploitatie gaat lukken. Wij vinden de organisatie van de dag interessant o.b.v. de afspraken zoals die voor 2006 golden.

Euronext als extra opdrachtgever?

Er is een overeenkomst tussen Finance Media en de VEB aangaande de Dag van de Belegger. VEB kan ons inziens niet zomaar een extra opdrachtgever introduceren.

(...)

We zien twee scenario’s:

1. Situatie zoals 2006 (akkoord) Finance Media betaalt 30.000 euro aan de VEB (...)

Afstemming op hoofdlijnen. Euronext wordt gepositioneerd als medeorganisator (maar feitelijk blijft de VEB dat) en Euronext betaalt de VEB een bedrag van 30.000 euro (of meer). Euronext heeft een adviserende en geen beslissende rol. (...)

2. Situatie 2007 (niet akkoord). Finance Media betaalt 60.000 euro aan de VEB. (...) Meer afstemming op hoofdlijnen en details met twee partijen. Euronext eist een goede standplek op die Finance Media niet meer kan verkopen. Euronext is medeorganisator (medeopdrachtgever) en wil beslissende invloed op het programma hebben. Euronexts rol levert extra kosten op voor Finance Media (...)

Resumerend, ons advies de beste oplossing Euronext betaalt aan de VEB 30.000 euro (wij raden aan 40.000 euro) en Euronext krijgt dan voor relatief weinig geld een prachtig evenement waar Euronext zichzelf kan promoten. De VEB gaat er financieel niets op achteruit en bij 40.000 zelfs op vooruit. De exploitatie is voor Finance Media interessant. Finance Media zal wel iets meer tijd kwijt zijn aan overleg.

Deadline 1 maart 2007

Wij willen graag voor 1 maart weten waar we aan toe zijn. Mocht je op basis van bovenstaande het idee hebben dat we niet tot elkaar komen dit jaar, laten we dan zo spoedig mogelijk afspraken maken om op een nette manier uit elkaar te gaan. (...)”

Op 20 maart 2007 heeft de directeur van Finance Media de directeur van VEB onder meer het volgende ge-e-maild:

“(...)

Jouw emai [bedoeld wordt een e-mail van 15 maart 2007 van de directeur van VEB, vrzr.] noodzaakt ons om ons terug te trekken als organisator van de Dag van de Belegger. Wij stellen ons niet langer hiervoor beschikbaar.

Voor jouw informatie; wij hebben besloten zelf een evenement voor beleggers te gaan organiseren.

(...)”

Op 26 maart 2007 heeft de directeur van Finance Media de directeur van VEB onder meer het volgende ge-e-maild:

“(...)

1. Finance Media gaat een eigen evenement organiseren

Zoals in mijn email van vorige week aangegeven, gaan wij zelf een evenement organiseren voor de doelgroep particuliere beleggers en adviseurs. Over de naam zullen wij je spoedig informeren. Vooralsnog gebruiken we de werknaam “Beleggerscongres”.

Hoe zijn we gekomen tot het besluit om zelf een evenement te organiseren?

a. Het voorstel dat de VEB ons doet (...) voor samenwerking 2007, houdt in dat Finance Media met een zeer forse kostenverhoging geconfronteerd wordt. (...)

b. Het maken van jaarlijkse afspraken met VEB over het wel of niet uitbesteden van het evenement aan Finance Media, nemen veel te veel tijd en energie in beslag. (...)

c. De onmogelijkheid om in deze situatie van Finance Media een waardevol bedrijf te maken. (...)

2. Finance Media gaat het evenement op 23 november 2007 in de RAI organiseren

Finance Media heeft een bevestigde optie voor een congres over beleggen op 23 november 2007 in de RAI. Als de RAI hier onderuit wil, dan is de RAI aansprakelijk voor de schade van kosten en gederfde inkomsten. Wij vernemen al enige tijd dat de VEB pogingen doet om deze optie over te hevelen op naam van de VEB. Dat was ook in 2006 het geval. Wij zullen er alles aan doen om onze optie te behouden en dringen er bij de VEB op aan om een eigen en andere optie te nemen op een andere datum en wellicht ook op een andere plaats.

(...)

Ons advies zou zijn om de VEB Dag van de Belegger te verhuizen naar het voorjaar van 2008 en in de Jaarbeurs in Utrecht. Dan heeft de VEB alle tijd om geheel zelfstandig een goed evenement neer te zetten op een manier die haar goeddunkt.

(...)”

Bij brief van 27 maart 2007 van de raadsman van VEB is Finance Media onder meer gesommeerd te gehengen en te gedogen dat de optie bij de RAI voor 23 november 2007 op naam van VEB wordt gezet en zich te onthouden van het organiseren van een evenement in het najaar van 2007 dat concurrerend en/of vergelijkbaar is met de Dag van de Belegger.

Op 28 maart 2007 heeft Finance Media op haar website aangekondigd op 23 november 2007 in de RAI te Amsterdam een evenement te organiseren onder de naam Nationale Beleggersdag.

Uit brieven van de RAI van 4 en 25 april 2007, gericht aan respectievelijk de raadsman van Finance Media en aan de raadsman van VEB, blijkt dat de RAI zich op het standpunt stelt dat de optie voor 23 november 2007 is bedoeld voor het evenement de Dag van de Belegger en toekomt aan VEB.

Finance Media heeft de RAI in kort geding gedagvaard ter terechtzitting van 12 juni 2007 bij de kantonrechter van deze rechtbank. In dit geding vordert Finance Media nakoming van een tussen haar en de RAI gesloten huurovereenkomst, althans van de verstrekte optie voor 23 november 2007.

Het geschil

VEB vordert in conventie – kort gezegd – Finance Media op straffe van dwangsommen te veroordelen:

(1) te gehengen en te gedogen dat de reservering bij de RAI ten behoeve van de Dag van de Belegger voor 23 november 2007 op naam van VEB wordt gezet;

(2) idem voor de drie jaren na 2007;

(3) zich met directe ingang te onthouden van het gebruiken van de gegevens die Finance Media in de jaren 2004 tot en met 2006 heeft verzameld in het kader van de organisatie van de Dag van de Belegger, alsmede deze gegevens aan VEB af te geven;

(4) zich te onthouden van het organiseren van een evenement in het najaar van 2007 in Nederland althans in Amsterdam dat concurreert of vergelijkbaar is met de Dag van de Belegger;

(5) tot het doen van verslag en het afleggen van rekening en verantwoording van alle activiteiten die Finance Media heeft verricht ten behoeve van de Dag van de Belegger 2007 in de RAI en het verschaffen van afschriften van alle correspondentie gevoerd met de RAI en met potentiële sponsoren, bezoekers en sprekers;

(6) zich te onthouden van (rechts)handelingen namens of ten laste van VEB ten opzichte van derden, waaronder met name de RAI en potentiële sponsors, bezoekers en sprekers die zich richten op een in november 2007 te organiseren congres of op een vervolg van het congres in 2007;

(7) zich te onthouden van het gebruik van intellectuele en industriële eigendomsrechten van VEB;

(8) zich te onthouden van het doen van mededelingen aan derden, met name ten aanzien van de Dag van de Belegger 2007 en geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen Finance Media ten aanzien van (de Dag van de Belegger van de) VEB bekend is geworden.

Tot slot vordert zij Finance Media te veroordelen in de kosten van dit geding.

Finance Media vordert in reconventie – kort gezegd – VEB op straffe van dwangsommen te gebieden zich te onthouden van handelingen en het doen van uitlatingen ten opzichte van derden (de RAI en sponsoren, bezoekers en sprekers van het door Finance Media op 23 november 2007 te organiseren congres) waardoor er nadeel kan ontstaan voor Finance Media. Verder vordert Finance Media voorwaardelijk (in geval van toewijzing van de vorderingen in conventie) een voorschot op de schadevergoeding, voorlopig te begroten op EUR 411.471,-.

Ter ondersteuning van haar vordering in conventie heeft VEB – samengevat weergegeven – het volgende aangevoerd. VEB beoogt op 23 november 2007 voor de 29ste maal haar jaarlijkse evenement te organiseren, net als voorgaande jaren in de RAI. VEB is rechthebbende op het concept van dit evenement. In de jaren 2004, 2005 en 2006 heeft Finance Media werkzaamheden verricht in verband met het evenement. Ieder jaar zijn er nieuwe afspraken gemaakt voor alleen dat jaar. Partijen hebben onderhandeld over een overeenkomst voor langere tijd, maar een dergelijke overeenkomst is uiteindelijk niet getekend. In 2006 heeft Finance Media op het laatste moment aangegeven de opdracht terug te geven aan VEB en alle werkzaamheden te staken, tenzij VEB aan de financiële verlangens van Finance Media tegemoet zou komen. VEB heeft toen met de rug tegen de muur toegegeven. Voor 2007 waren er nog geen afspraken. Bij e-mail van 20 maart 2007 (zie 2.9.) heeft Finance Media zich teruggetrokken als organisator van de Dag van de Belegger. VEB heeft hier nota van genomen; zij heeft – gezien een aantal klachten over het werk van Finance Media – geen behoefte aan herstel van de relatie. Zij heeft besloten de Dag van de Belegger (in november 2007) weer zelf te organiseren. VEB heeft echter moeten constateren dat Finance Media al is begonnen met het werven van sponsors voor een op 23 november 2007 te organiseren evenement. Finance Media stelt zich verder op het standpunt dat de optie bij de RAI voor die datum aan haar toebehoort. Dit is onjuist. Finance Media heeft die optie immers ten behoeve van VEB verkregen en ook de RAI stelt zich op dit standpunt, hetgeen blijkt uit brieven van de RAI van 4 en 25 april 2007. De juridische grondslag van de vorderingen van VEB is erin gelegen dat het Finance Media als opdrachtnemer niet vrijstaat om op de dag dat VEB een evenement zou organiseren een concurrerend evenement te organiseren en hiervoor de optie (die uitsluitend is verleend voor de Dag van de Belegger) bij de RAI wegkaapt. Indien een opdracht eindigt is de opdrachtnemer verplicht alle bescheiden en gegevens die de opdrachtgever toekomen af te geven. Dit geldt eveneens indien Finance Media in het verleden als indirect vertegenwoordiger van VEB of als lasthebber namens VEB overeenkomsten is aangegaan. Ingevolgde artikel 7:420 BW geldt dat deze overeenkomsten over kunnen gaan op VEB als lastgever. Indien Finance Media als onbevoegd vertegenwoordiger van VEB overeenkomsten is aangegaan, is VEB er veel aan gelegen deze overeenkomsten te bekrachtigen (ervan uitgaande dat geen onaanvaardbare overeenkomsten zijn gesloten). Finance Media heeft in dat geval recht op een beloning voor haar werkzaamheden van VEB. De hoogte van deze beloning kan in kort geding echter niet worden vastgesteld. Tot slot maakt Finance Media door op 23 november 2007 het evenement te organiseren inbreuk op de intellectuele en industriële eigendomsrechten van VEB, is er ook sprake van ongeoorloofde mededinging en is haar handelwijze naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Mede gezien hetgeen onder 3.3. is aangevoerd is er, aldus VEB, geen juridische grondslag voor toewijzing van de vordering in reconventie die er op ziet dat VEB zich dient te onthouden van het organiseren van een beleggerscongres, dat zij al bijna 30 jaar organiseert. Ook de vordering tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding dient te worden afgewezen. Hiervoor is geen grond nu Finance Media zelf de onderhandelingen heeft afgebroken en ook overigens de hoogte van eventuele schade niet in dit kort geding kan worden vastgesteld.

Als verweer tegen de vordering in conventie heeft Finance Media – samengevat weergegeven – het volgende aangevoerd. Vanaf 2004 organiseert Finance Media op eigen naam en voor eigen rekening en risico een congres voor beleggers. Alle contracten met de RAI, sponsors en toeleveranciers etc. staan op naam van Finance Media. In 2004 heeft Finance Media voor deelname van VEB aan het congres EUR 51.000,- betaald en in 2005 ongeveer EUR 52.000,-. Tot en met 2003 heeft VEB dit congres zelf georganiseerd, maar omdat dit een te grote last werd voor haar organisatie en omdat het congres verliesgevend was, is zij hiermee gestopt. Het congres zoals door Finance Media vanaf 2004 georganiseerd bestond uit twee onderdelen, te weten de Dag van het Aandeel (dit onderdeel werd met medewerking van VEB georganiseerd) en een ander evenement genaamd Beurs-Finance. Dit laatste onderdeel is een informatiemarkt met standhouders voor (professionele) beleggers. Op initiatief van Finance Media is in 2006 de Dag van het Aandeel omgedoopt in de Dag van de Belegger. Los hiervan is Beurs-Finance doorontwikkeld als een eigen onderdeel. Beide onderdelen zijn na drie jaar hard werken (weer) succesvol. In 2004 zijn partijen overeengekomen dat Finance Media het evenement jaarlijks zal organiseren. Daarnaast zijn er jaarlijks werkafspraken gemaakt. Bij de voorbereidingen voor 2007 heeft VEB zich zodanig opgesteld (zij wilde een steeds hogere vergoeding voor haar deelname) dat Finance Media heeft besloten op 23 november 2007 zonder VEB een congres te organiseren, wederom met twee onderdelen, te weten De Nationale Beleggersdag (werktitel) en wederom Beurs-Finance. Finance Media houdt de RAI hiervoor aan de door de RAI aan Finance Media verleende optie. VEB kan en mag (op een ander tijdstip) de Dag van de Belegger zelf weer gaan organiseren, eventueel in samenwerking met een derde, mits zij de rechten van Finance Media (copy rights) respecteert.

Aangezien Finance Media voor eigen rekening en risico handelde en VEB sinds 2004 geen enkel financieel risico liep kan er in dit geval geen sprake zijn van opdracht, lastgeving of vertegenwoordiging. Het is namelijk de opdrachtgever, de lastgever of de vertegenwoordigde die het financieel risico loopt. Verder valt niet in te zien waarom het in strijd is met de redelijkheid en billijkheid indien Finance Media op 23 november 2007 haar eigen congres organiseert, zeker nu zij toezegt op geen enkele wijze naar VEB te verwijzen waardoor er geen sprake kan zijn van verwarring. Verder voert Finance Media aan dat een idee voor een evenement niet vatbaar is voor auteursrechtelijke bescherming. De conclusie is, aldus Finance Media, dat beide partijen elkaar niet kunnen verbieden een beleggerscongres te houden.

Ter ondersteuning van de eis in reconventie heeft Finance Media – samengevat weergegeven – aangevoerd dat zij hinder ondervindt van de opstelling van VEB, die niet schuwt om haar relaties erop te wijzen dat Finance Media het congres in november 2007 in de RAI niet mag organiseren. Mochten de vorderingen in conventie worden toegewezen dan lijdt Finance Media schade, te weten een bedrag van EUR 411.471,-. Dit bedrag staat gelijk aan de omzet over 2006. Ratio hierachter is dat Finance Media haar activiteiten in 2007 zal moeten staken.

De beoordeling van het geschil in conventie

Ter zitting hebben partijen over en weer erkend dat het de ander vrijstaat een congres voor beleggers te organiseren. VEB heeft daarbij nog aangevoerd dat Finance Media bij het organiseren van een congres op geen enkele manier mag verwijzen naar VEB of naar de Dag van de Belegger. Het gaat in dit geding dan ook niet om de vraag wie de rechten toekomen op (de organisatie van) de Dag van de Belegger, maar om de vraag of Finance Media op 23 november 2007 in de RAI te Amsterdam een congres voor beleggers mag organiseren. Voor beantwoording van die vraag, dient de tussen partijen geldende rechtsverhouding zo goed mogelijk en met inachtneming van de beperkingen van het kort geding te worden gekwalificeerd.

Uit de in het geding gebrachte producties alsmede uit hetgeen ter zitting naar voren is gekomen, volgt voorshands het volgende. In 2004 was het de wens van VEB de (fysieke) organisatie van de Dag van de Belegger uit te besteden om zodoende een piekbelasting bij haar medewerkers te voorkomen. Dit betekende niet dat VEB geen inhoudelijke bemoeienis meer had met het programma van de dag. Uit de verschillende in het geding gebrachte brochures (zie 2.1.) waarin, naast het logo van VEB op de voorzijde, duidelijk is vermeld dat de Dag van de Belegger door Finance Media werd georganiseerd voor of ten behoeve van VEB, blijkt voorshands dat “de dag van VEB bleef”. Verder heeft de directeur van VEB (Peter Paul de Vries) elk jaar in de ochtend van de Dag van de Belegger een discussiepanel geleid en is ook zijn foto in een aantal van de brochures opgenomen. Toen in 2006 de naam van het congres is gewijzigd van Dag van het Aandeel in Dag van de Belegger, zijn de bijbehorende merkregistraties en domeinnaam op naam van VEB komen te staan. Ook uit de in het geding gebrachte e-mailcorrespondentie van de verschillende jaren kan worden afgeleid dat Finance Media ten behoeve van VEB handelde. Ieder jaar opnieuw is onderhandeld over de (financiële) voorwaarden waaronder Finance Media de dag voor VEB mocht organiseren, waarbij van de zijde van Finance Media steeds is aangegeven de organisatie “over te dragen” (zie 2.6.), “terug te geven” (zie 2.7.) “op een nette manier uit elkaar te gaan” (zie 2.8.) of niet langer “beschikbaar” te zijn (zie 2.9.) indien hierover geen overeenstemming zou worden bereikt. Toen Finance Media op 20 maart 2007 (zie 2.9.) kenbaar maakte dat zij zich terug zou trekken als organisator van de Dag van de Belegger, had zij reeds (ondanks dat er tussen partijen nog geen overeenstemming bestond voor het jaar 2007) een aantal overeenkomsten gesloten, waarvan de overeenkomst met de RAI de belangrijkste is. Uit het voorgaande vloeit voort dat Finance Media deze overeenkomsten niet voor zichzelf maar als middellijk vertegenwoordiger ten behoeve van VEB heeft gesloten.

Aan deze conclusie staat het verweer van Finance Media dat zij moest betalen aan VEB om de dag te mogen organiseren en dat zij de organisatie voor eigen rekening en risico deed, niet in de weg. Finance Media bepleit hiermee dat er nimmer sprake kan zijn van opdracht, lastgeving of vertegenwoordiging. Voorshands is dit standpunt onjuist. De door partijen gekozen financiële constructie beoogde immers wel degelijk een betaling of beloning in te houden voor Finance Media. Het risico dat Finance Media hierbij mogelijk liep was beperkt; zodra zij een risico dreigde te lopen, gaf zij VEB te kennen de organisatie te staken. Het verweer van Finance Media dat steeds alle contracten op haar naam stonden, gaat eraan voorbij dat deze contracten juist door haar (als middellijk vertegenwoordiger) ten behoeve van VEB zijn gesloten.

Uit het voorgaande volgt dat VEB in haar standpunt moet worden gevolgd dat Finance Media in ieder geval tot 20 maart 2007 ten behoeve van VEB de organisatie van de Dag van de Belegger op zich heeft genomen. De vorderingen van VEB zijn dan ook toewijsbaar voor zover zij zien op door Finance Media ten behoeve van VEB verrichte (rechts)handelingen voor een beleggerscongres op 23 november 2007 in de RAI. Derhalve is de vordering zoals hiervoor opgenomen onder (1) van 3.1., die ziet op de reservering bij de RAI toewijsbaar. Ook na 20 maart 2007 door Finance Media verrichte (rechts)handelingen die betrekking hebben op de beleggersdag op 23 november 2007 in de RAI kunnen onder de veroordeling worden opgenomen. Hierbij geldt voorshands dat Finance Media als (onbevoegde) vertegenwoordiger van VEB heeft gehandeld, terwijl VEB die rechts(handelingen) desgewenst kan bekrachtigen. In dit kader is vordering (5) tot het doen van verslag en het afleggen van rekening en verantwoording toewijsbaar, wederom voor zover die vordering ziet op de voorbereiding van de dag op 23 november 2007 in de RAI. Ook vordering (3) die ziet op afgifte van de door Finance Media in het verleden verkregen gegevens en op een verbod die gegevens ten eigen behoeve te gebruiken en vordering (8), die ziet op geheimhouding van die gegevens zijn toewijsbaar, aangezien deze gegevens ten behoeve van VEB zijn verzameld en derhalve VEB toekomen. Tot slot is vordering (6) toewijsbaar. Finance Media mag niet langer namens, ten behoeve of ten laste van VEB handelen. De aan de veroordelingen te verbinden dwangsommen, zullen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

Vordering (2) ziet op de drie opvolgende jaren na 2007. Reeds vanwege het ontbreken van een spoedeisend belang is deze vordering niet toewijsbaar. De vordering zoals weergegeven onder (4) van 3.1. is niet toewijsbaar, aangezien deze vordering verder reikt dan de door Finance Media in gang gezette dag op 23 november 2007 in de RAI. In beginsel staat het Finance Media vrij, zoals VEB ter zitting ook heeft toegegeven, een concurrerend evenement te organiseren, mits zij hierbij niet op onrechtmatige wijze gebruik maakt van gegevens die zij ten behoeve van VEB heeft verkregen. De vordering zoals weergegeven onder (7) van 3.1. is evenmin toewijsbaar, aangezien op geen enkele wijze is gebleken dat Finance Media inbreuk maakt op merk- en domeinnamen van VEB of dit dreigt te doen.

Tot slot geldt dat het verweer van Finance Media dat het congres op 23 november 2007 uiteenvalt in twee delen en dat het Beurs-Finance gedeelte door haar is bedacht en ontwikkeld, niet aan toewijzing van de vorderingen in de weg staat. Beurs-Finance is voorshands zo met de Dag van de Belegger verbonden dat het als een onderdeel van die dag kan worden aangemerkt. Het onderdeel Beurs-Finance is dan ook niet doorslaggevend voor de vraag aan wie de reservering bij de RAI toekomt. Wanneer komt vast te staan dat Beurs-Finance als een apart evenement kan worden aangemerkt, dan kan Finance Media dit evenement eventueel elders en/of op een andere datum organiseren.

Finance Media zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van VEB worden begroot op:

- dagvaarding EUR 84,31

- vast recht 251,00

- salaris procureur 816,00

Totaal EUR 1.151,31

Beoordeling van het geschil in reconventie

Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat de vordering in reconventie die ziet op een gebod voor VEB zich te onthouden van handelingen en het doen van uitlatingen ten opzichte van derden voor zover het het door Finance Media op 23 november 2007 in de RAI te organiseren congres betreft, niet toewijsbaar.

De vordering tot betalen van een schadevergoeding is evenmin toewijsbaar. Voorshands ontbreekt de grondslag voor toewijzing van een dergelijke vordering, aangezien Finance Media zichzelf als organisator heeft teruggetrokken van de Dag van de Belegger en zij in beginsel gerechtigd is een ander congres op een andere dag te organiseren. Verder valt voorshands niet in te zien waarom de schade gelijk dient te zijn, zoals Finance Media heeft gesteld, aan de jaaromzet 2006.

Overigens heeft VEB ter zitting erkend dat Finance Media in beginsel een vergoeding toekomt voor werkzaamheden die zij reeds heeft verricht ten behoeve van het congres op 23 november 2007. Aangezien een dergelijke vergoeding niet als een schadevergoeding kan worden aangemerkt en partijen geen standpunt hebben ingenomen over de hoogte van die vergoeding, kan hierover in dit kort geding geen oordeel worden uitgesproken.

Finance Media zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding aan de zijde van VEB gevallen. Gezien de samenhang met het geding in conventie zullen deze kosten echter op nihil worden gesteld.

De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

veroordeelt Finance Media om na betekening van dit vonnis te gehengen en te gedogen dat de reservering bij de RAI ten behoeve van de Dag van de Belegger op 23 november 2007 op naam van VEB wordt gezet,

veroordeelt Finance Media om na betekening van dit vonnis zich te onthouden van het gebruiken van alle gegevens die zij heeft verkregen in het kader van de organisatie ten behoeve van VEB van de Dag van het Aandeel / de Dag van de Belegger, met name gegevens van bezoekers, sponsors en leden van VEB, en met betrekking tot deze gegevens geheimhouding te betrachten ten opzichte van derden,

veroordeelt Finance Media om binnen acht werkdagen na betekening van dit vonnis de onder 6.2. bedoelde gegevens aan VEB af te geven,

veroordeelt Finance Media om binnen acht werkdagen na betekening van dit vonnis aan VEB verslag te doen en rekening en verantwoording af te leggen van alle activiteiten die Finance Media heeft verricht ten behoeve van de dag op 23 november 2007 in de RAI, waaronder begrepen het verschaffen van afschriften van alle elektronische en schriftelijke correspondentie met de RAI, (potentiële) sponsors en (potentiële) bezoekers en sprekers,

veroordeelt Finance Media om na betekening van dit vonnis zich te onthouden van het verrichten van (rechts)handelingen namens of ten behoeve of ten laste van VEB,

bepaalt dat Finance Media een dwangsom verbeurt van EUR 1.000,- per keer of per dag dat zij in strijd handelt met een van de onder 6.1. tot en met 6.5. opgenomen veroordelingen, met een maximum van EUR 200.000,-,

veroordeelt Finance Media in de proceskosten, aan de zijde van VEB tot op heden begroot op EUR 1.151,31,

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

wijst het meer of anders gevorderde af.

in reconventie

weigert de gevraagde voorzieningen,

veroordeelt Finance Media in de proceskosten, aan de zijde van VEB tot op heden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. Sj.A. Rullmann, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 1 juni 2007.?