Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2006:AZ5727

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
18-10-2006
Datum publicatie
08-01-2007
Zaaknummer
338658
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Storing in voedingsunit met als gevolg schade aan gewassen

Is er sprake van een gedekt evenement?

uitleg polisvoorwaarden verzekeringsovereenkomst

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 338658 / HA ZA 06-890

Vonnis van 18 oktober 2006

in de zaak van

de vennootschap onder firma

MONT ROYAL V.O.F.,

gevestigd te Waddinxveen,

eiseres,

procureur mr. M.S.J. Supicic,

tegen

de naamloze vennootschap

DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

procureur mr. J.W. van Rijswijk.

Partijen zullen hierna Mont Royal en Delta Lloyd genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 24 mei 2006

- het proces-verbaal van comparitie van 31 augustus 2006

Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten

Tussen Mont Royal als verzekerde en Delta Lloyd als verzekeraar is door tussenkomst van de Coöperatieve Rabobank Zevenhuizen Moerkapelle als tussenpersoon, een verzekeringsovereenkomst gesloten onder polisnummer 741-7102122. Het polisaanhangsel houdt voor zover van belang in:

Soort verzekering Gewassen in kassen

Voorwaarden LE 03.2.11A

Clausules LE 341 Basis eigen risico

L 343A Extra eigen risico

L 030A Dubbele Alarmering

L 103A Klimaatgegevens

L 373A Eigen risico

Zie Clausuleblad

Verzekerd Tomaten

Teeltoppervlak : 61.000 m2

Dekking Rubriek B + C + D + F + G + I + J

Verzekerd bedrag € 3.060.000,00

De voorwaarden LE 03.2.11 A (hierna de Voorwaarden) houden, voor zover van belang in:

[..]

Artikel 2 Omschrijving van de dekking

[..]

Gedekte gebeurtenissen

Uit de omschrijving in de polis blijkt dat de verzekering geschiedt naar één of meer van de navolgende rubrieken.

[..]

Rubriek D indien meeverzekerd en in de polis vermeld

Schade veroorzaakt door een afwijking van de gewenste temperatuur en /of vochtigheidsgraad van lucht- /grondmengsel en/of voedingsbodem door een hierna vermelde gebeurtenis

17 uitvallen van de stroom-, warmte, water- voorziening en/of onderbemalingsap-pa-ratuur e.d. Het plotseling en onvoorzien uitvallen of onjuist functioneren door een materiële beschadiging van:

- de stroomvoorziening;

- de warmtevoorziening, inclusief de gasstraat, mits niet als gevolg van een gebrek aan brandstof en/of te hoge of te lage gasdruk;

- de watervoorziening;

- [..]

Rubriek F indien meeverzekerd en in de polis vermeld

Schade veroorzaakt door een afwijking van de gewenste hoeveelheid, samenstelling en/of temperatuur van het voedingswater door een hierna vermelde gebeurtenis.

22 Uitvallen van de voedingsunit en/of de stroomvoorziening Het plotseling en onvoorzien uitvallen of onjuist functioneren door een materiële beschadiging van:

- de voedingsunit, ook als gevolg van doorbranden en/of oververhitten van de elektromotoren

- de elektrische stroomvoorziening

Op 8 juni 2004 heeft zich op het bedrijf van Mont Royal een storing voorgedaan in de voedingsunit.

Als gevolg van het uitvallen van de voedingsunits is in de loop van de tijd schade ontstaan aan de gewassen. De schade aan de teelt die kan worden aangemerkt als gevolg van het uit-val-len van de voedingsunits op 8 juni 2004 bedraagt EUR 328.353,77.

In opdracht van Delta Lloyd heeft expertisebureau Agrotax de oorzaak van de schade onderzocht. Het eerste rapport van expertise van Agrotax van 29 november 2004 (volgens het voorblad opgemaakt door A, maar ondertekend door B), houdt onder meer en voor zover van belang in:

Oorzaak van het voorval

[..] Op 8 juni 2004 werd om 14.45 uur en storing gemeld, in beide voedingspompen. De pompen leken vast gelopen te zijn en weigerde op te starten (zg. soft-start) na instructie door de substraat-computer.[..]De opgegeven oorzaak van de storing was het tijdelijk niet meer functioneren van de aansturende elektronische schakelaars door oververhitting. Na afkoeling functioneerde deze weer normaal en behoefden niet te worden vervangen.

Het geschil

Mont Royal vordert - samengevat – dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

primair Delta Lloyd veroordeelt tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Mont Royal te ver-goeden de gewasschade die is opgetreden als gevolg van de storing in de voedingsunit op 8 juni 2004 ad EUR 328.353,77, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 8 juni 2004, althans vanaf de datum van de dagvaarding tot aan de dag van voldoening, althans

subsidiair, de overeenkomst te wijzigen ex artikel 6:230 lid 2 BW en wel zodanig, dat tussen partijen gesloten verzekeringsovereenkomst dekking biedt voor de onderhavige schade aan Mont Royal, met veroordeling van Delta Lloyd om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Delta LloydMont Royal te vergoeden de gewasschade die is opgetreden als gevolg van de storing in de voedingsunit op 8 juni 2004 ad EUR 328.353,77, vermeerderd met de wette-lijke rente daarover vanaf 8 juni 2004, althans vanaf de datum van de dagvaarding tot aan de dag van voldoening,

met veroordeling van Delta Lloyd in de kosten van de procedure.

Delta Lloyd voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling

Mont Royal grond haar primaire vordering op de stelling dat het sinister onder de polis is gedekt. Delta Lloyd bestrijdt dat. Uit de rapportage van de expert kan worden afgeleid dat de oorzaak van het uitvallen van de voedingsunits het gevolg is van het (over)verhit raken van de softstarters, waardoor de thermische beveiliging de schakelaars heeft uitgeschakeld.

Delta Lloyd stelt dat de dekking onder zowel rubriek D als rubriek F is beperkt tot plotselinge uitval als gevolg van een materiële beschadiging. Mont Royal stelt daar tegen-over dat de tekst van de betreffende bepalingen ook aldus kan worden gelezen dat de materiële beschadiging als voorwaarde voor dekking alleen betrekking heeft op het onjuist functioneren, terwijl bij plotseling en onvoorzien uitvallen een materiële beschadiging als oorzaak niet nodig is om het voorval onder de dekking te doen vallen.

Die lezing van de betreffende voorwaarde acht de rechtbank naar de tekst van de overeen-komst onaannemelijk. Een redelijk interpretatie van de tekst brengt met zich dat de dekking is beperkt tot uitvallen of onjuist functioneren dat plotseling en onverwacht is en zijn oor-zaak vindt in een materiële beschadiging.

Vervolgens heeft Mont Royal aangevoerd dat in ieder geval onder rubriek F ook gedekt is de schade als gevolg van oververhitten van de elektromotoren, waar volgens haar in dit geval sprake van is. Daarbij miskent Mont Royal echter ten eerste dat in casu niet de elektromotoren oververhit zijn, maar de softstarters en ten tweede dat naar de tekst van de betreffende clausule onder de dekking niet valt de schade door oververhitting, maar de schade veroorzaakt door een materiele beschadiging die veroorzaakt is door oververhitting. Met andere worden, slechts als de oververhitting materiële beschadiging heeft veroorzaakt en die materiële beschadiging leidt tot het uitvallen van de voedingsunit is de daarop volgende gewasschade gedekt.

Mont Royal heeft ter comparitie nog aangevoerd dat zij inmiddels tot het inzicht is gekomen dat het niet functioneren van de softstarters wellicht niet het gevolg is van te hoge temperatuur, maar van mechanische problemen met een klep, waarmee zij eerder problemen heeft gehad, zodat toch sprake was van een materiële beschadiging.

Die stelling, die Delta Lloyd betwist, is te vaag om voor bewijslevering in aanmerking te komen. De rechtbank gaat daar dan ook aan voorbij.

Mont Royal heeft aangevoerd dat Delta Lloyd op de dekkingsbeperking geen beroep mag doen, omdat zo begrijpt de rechtbank de stellingen van Mont Royal, Mont Royal bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst door Delta Lloyd niet specifiek gewezen is op de beperking in de polis die in dit geval aan de dekking is verbonden.

Mont Royal is een professionele partij, die zich bij de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst heeft laten bijstaan door een terzake kundige assurantie tussenpersoon. Van die tussenpersoon mag worden verwacht dat zij van de terminologie en gebruiken in de verzekeringsbranche voldoende op de hoogte is om de betekenis van de voorwaarden die aan de verzekeringsovereenkomst zijn verbonden te kennen. In die omstandigheid hoefde Delta Lloyd er geen rekening mee te houden dat Mont Royal bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst de reikwijdte van de dekking onder de polis niet overzag, noch bestond voor Delta Lloyd een bijzondere verplichting om op de beperkingen in de dekking te wijzen.

Uit het voorgaande volgt dat er evenmin een grondslag is voor Mont Royal om zich te beroepen op dwaling, nu immers aan het vereist dat de dwaling moet berusten op een door Delta Lloyd verstrekte mededeling, dan wel het gevolg moet zijn van het niet doen van een mededeling waartoe Delta Lloyd wel was gehouden, niet is voldaan.

Tot slot heeft Mont Royal aangevoerd dat de bepalingen van artikel 2.17 en / of 2.22 onredelijk zijn. De rechtbank berijpt die stelling aldus dat volgens Mont Royal een beroep op die bepalingen van de voorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Het gaat in de betreffende artikelen om de omschrijving van de primaire dekking van de verzekering. Blijkens de uitspraak van de Hoge Raad van 9 juni 2006 (NJ 2006, 326) kan in beginsel dat waar een verzekeraar in de primaire omschrijving van de dekking bepaalde evenementen heeft uitgesloten, een beroep op de primaire dekkingsomschrijving niet met succes kan worden afgeweerd met de stelling dat een beroep van de verzekeraar daarop naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Een en ander betekent dat Delta Lloyd terecht heeft aangevoerd dat de gebeurtenis waardoor Mont Royal schade heeft geleden niet een verzekerd evenement is, zodat de vorde-ringen van Mont Royal moeten worden afgewezen.

Mont Royal zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Delta Lloyd worden begroot op:

- vast recht 4.667,00

- salaris procureur 4.000,00 (2,0 punten × tarief EUR 2.000,00)

Totaal EUR 8.667,00

De beslissing

De rechtbank

wijst de vorderingen af,

veroordeelt Mont Royal in de proceskosten, aan de zijde van Delta Lloyd tot op heden begroot op EUR 8.667,00,

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.H. Marcus en in het openbaar uitgesproken op 18 oktober 2006.?