Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2006:AZ1235

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
26-10-2006
Datum publicatie
01-11-2006
Zaaknummer
353227 / KG 06-1772 AB
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De voorzieningenrechter heeft vonnis gewezen in een zaak tussen Decodata en de Tros.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

AB/MV

vonnis 26 oktober 2006

RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM

VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING

VONNIS

i n d e z a a k m e t n u m m e r s 353227 / KG 06-1772 AB v a n:

1. de besloten vennootschap DECODATA B.V., gevestigd te Rotterdam,

2. [eiser 2], wonende te [woonplaats],

e i s e r s bij dagvaarding van 5 oktober 2006,

procureur mr. A.S. Rueb,

advocaat mr. F.G.M.M. Alsters te Nijmegen,

t e g e n :

1. de vereniging VERENIGING TROS,

2. de besloten vennootschap PS MEDIA PRODUCTIES B.V.,

beide gevestigd te Hilversum,

g e d a a g d e n ,

procureur mr. H.A.J.M. van Kaam.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Ter terechtzitting van 13 oktober 2006 hebben eisers, verder ook te noemen Decodata en

[eiser 2], gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

Gedaagden, verder ook te noemen de Tros en PS Media Producties, hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening.

De zaak is gelijktijdig behandeld met de zaak met rolnummer KG 06-1755 AB van eisers tegen Sanoma Men’s Magazine B.V.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.

a. Decodata exploiteert onder de handelsnaam Landelijk Vacatureforum Ongeschoold Werk (hierna LVOW) een onderneming die voor bedrijven in heel Nederland thuiswerkers zoekt. Thuiswerkers kunnen zich via de website van LVOW aanmelden. Zij sluiten een overeenkomst met LVOW met een geldigheidsduur van één jaar, die telkens met één jaar wordt verlengd. Thuiswerkers die een overeenkomst met LVOW aangaan zijn eenmalig een bedrag van € 3,55 verschuldigd en vervolgens maandelijks € 8,95. Op de overeenkomsten die LVOW met thuiswerkers sluit zijn algemene voorwaarden van toepassing. In artikel 5.2 van deze voorwaarden is het volgende opgenomen:

LVOW garandeert de Thuiswerker op geen enkele wijze een bepaalde hoeveelheid en/of omvang en/of soort van thuiswerk al dan niet binnen een bepaalde tijd.

[eiser 2] is bestuurder van Decodata. Daarnaast is [eiser 2] bestuurder van Planet Telco BV en Aktiva Telecom BV.

b. De Tros zendt wekelijks het programma Opgelicht uit, dat door PS Media Producties wordt geproduceerd. Opgelicht hanteert bij uitzending de slogan:

Het programma dat duistere zaken aan het licht brengt.

Op 12 mei 2006 is [eiser 2] telefonisch benaderd door een redacteur van Opgelicht. Deze redacteur heeft melding gemaakt van klachten over LVOW, met name betrekking hebbend op het (gebrek aan) aanbod van werk. Aan het eind van het telefoongesprek werd [eiser 2] medegedeeld dat het gesprek was opgenomen.

c. Namens Decodata is op 19 mei 2006 een kort geding tegen de Tros aanhangig gemaakt teneinde een voorgenomen uitzending van Opgelicht te verbieden. Na het treffen van een schikking is dat kort geding ingetrokken. De schikking is door de raadsman van de Tros vastgelegd in een brief van 24 mei 2006. In deze brief is onder meer het volgende opgenomen:

Mijn cliënte is op haar beurt bereid tot het volgende:

- van een eventuele toekomstige uitzending van het desbetreffende televisieprogramma waarin aandacht zal worden besteed aan uw cliënte en de gerezen klachten zal uw cliënte maximaal tien werkdagen voorafgaand aan de eerste uitzending schriftelijk op de hoogte worden gesteld;

- indien in voornoemde uitzending aan andere onderwerpen of klachten dan thans bij uw cliënte bekend aandacht zal worden besteed dan zal cliënte uw cliënte vooraf in algemene zin informeren omtrent deze andere onderwerpen/klachten en op gepaste wijze hoor en wederhoor met betrekking tot deze nieuwe onderwerpen/klachten toepassen (...);

- de opnamen van het telefoongesprek dat de redactie met uw cliënte heeft gevoerd zal in een eventuele toekomstige uitzending op uitdrukkelijk verzoek van uw cliënte niet ten gehore worden gebracht.

d. PS Media Producties heeft op 29 augustus 2006 een faxbericht verzonden aan de raadsvrouw van eisers. In deze brief is zij ervan op de hoogte gesteld dat Tros Opgelicht “voornemens is op korte termijn over te gaan tot uitzending” en dat Decodata op 31 augustus 2006 is uitgenodigd om in de studio een weerwoord te komen geven. Tot slot is in de brief opgenomen dat Decodata ook wordt uitgenodigd een schriftelijke reactie te geven. Nadien zijn eisers ervan op de hoogte gesteld dat de opnames zijn uitgesteld tot 8 september 2006.

e. Bij faxbericht van 6 september 2006 heeft de raadsvrouw van eisers PS Media Producties onder meer medegedeeld dat Decodata afziet van het bijwonen van de opnames, maar wèl overweegt een schriftelijke reactie te geven. Vervolgens is in het faxbericht opgenomen:

Teneinde een schriftelijke reactie te kunnen geven, zal vanzelfsprekend eerst inzicht moeten bestaan in de inhoud van de tijdens de studio-opnamen op 8 september a.s. aan de orde te stellen onderwerpen die op mijn cliënte betrekking hebben.

Hiermee verzoek ik u dan ook namens cliënte mij zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval tijdig te informeren wat de inhoud van deze onderwerpen zal zijn, (...) Vooralsnog heb ik nog geen bericht ontvangen van een geplande datum voor uitzending (...). Zodra deze datum bekend is, verneem ik deze graag van u.

f. Bij faxbericht van 7 september 2006 heeft PS Media Producties hierop gereageerd. Zij schrijft onder meer:

In de uitzending zullen de volgende klachten aan de orde worden gesteld:

1) Mensen die zich inschrijven bij LVOW krijgen geen werk.

2) LVOW reageert niet op klachten en schakelt een incassobureau in om de leden die zich met klachten tot haar hebben gewend tot betaling te bewegen.

g. In de uitzending van 26 september 2006 heeft Opgelicht in een 12-minuten durende reportage aandacht besteed aan Decodata en [eiser 2]. In die reportage is met name een vermeend gebrek aan aanbod van werk aan de orde gesteld. Opgelicht stelt hierover tientallen klachten te hebben ontvangen. Tevens is aan de orde gesteld dat Decodata en [eiser 2] onderdeel uitmaken van een netwerk van thuiswerkbedrijven en personen met een dubieuze reputatie. Er is tweemaal een foto van [eiser 2] in beeld gebracht en hij wordt in de reportage bij naam genoemd. In de uitzending is verder Jeanine Jansen van Stichting de Ombudsman geïnterviewd.

h. De inhoud van de reportage is in verkorte vorm te lezen op www.opgelicht.nl . De reportage is ook via die website, alsmede via de website www.uitzendinggemist.nl integraal te bekijken.

i. In het tijdschrift Panorama, verschenen op 27 september 2006, is een artikel verschenen dat mede aan LVOW en [eiser 2] is gewijd.

2. Thans vorderen eisers – kort gezegd – het volgende:

(1) gedaagden te verbieden de foto van [eiser 2] te openbaren;

(2) gedaagden te bevelen de foto en eventuele kopieën aan eisers af te staan;

(3) gedaagden te verbieden de geluidsopname van het telefoongesprek van 12 mei 2006

dat is gevoerd tussen de redacteur van Opgelicht en [eiser 2] te openbaren;

(4) gedaagden te bevelen de onder (3) bedoelde opname aan eisers af te staan;

(5) gedaagden te verbieden de reportage over Decodata via de onder 1h genoemde websites te vertonen;

(6) gedaagden te bevelen de reportage over Decodata van de onder 1h genoemde websites te verwijderen;

(7) gedaagden te bevelen tijdens de eerstvolgende uitzending van Opgelicht een rectificatie in beeld te brengen waarvan de tekst is opgenomen onder 7 van het petitum van de aangehechte dagvaarding;

(8) gedaagden te bevelen de onder (7) bedoelde tekst te plaatsen op de onder 1h genoemde websites;

(9) gedaagden te bevelen tot betaling van een dwangsom van € 10.000,- per dag dat zij in gebreke blijven aan het onder (1) tot en met (8) gevorderde te voldoen;

(10) gedaagden te bevelen € 10.000,- te betalen als voorschot op de vergoeding voor geleden immateriële schade;

(11) gedaagden te bevelen € 10.000,- te betalen als voorschot op de vergoeding voor geleden materiële schade;

(12) gedaagden te veroordelen in de kosten van dit geding.

3. Zij stellen hiertoe – samengevat weergegeven – het volgende. Gedaagden hebben Decodata niet vooraf in kennis gesteld van het feit dat de reportage op 26 september 2006 zou worden uitgezonden. Eisers gingen er daarom van uit dat er nog geen datum bekend was. Door eisers in het ongewisse te laten over de datum van uitzending handelen gedaagden in strijd met de op 24 mei 2006 vastgelegde afspraken (zie 1c). Verder handelen gedaagden om de navolgende redenen onrechtmatig jegens eisers.

(1) Er is wèl voldoende aanbod van thuiswerk. Bovendien wordt in de reportage miskend dat LVOW geen werk kan garanderen omdat zij afhankelijk is van het aanbod van bedrijven. Dit is bij de thuiswerkers bekend, onder meer gezien artikel 5.2 van de Algemene Voorwaarden. Aan de hand van de in het geding gebrachte producties heeft Decodata voldoende aangetoond dat zij tal van opdrachtgevers heeft. Per thuiswerker zijn er gemiddeld dagelijks meerdere aanbiedingen waarop hij of zij (telefonisch of via internet) kan reageren. Er is ook altijd werk dat voor iedereen passend is. Wel moeten de thuiswerkers zelf reageren op aanbiedingen. Zo heeft de in de reportage geïnterviewde persoon slechts één keer ingelogd en toen enkel bij een paar aanbiedingen aangegeven niet geïnteresseerd te zijn. Mede hierdoor wordt in de reportage het eenzijdige, onjuiste en zeer suggestieve beeld geschetst dat Decodata geen of nauwelijks werk zou aanbieden en zich zou bezighouden met onoirbare praktijken. De Tros heeft thans niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van tientallen klachten (hooguit van dertien klachten). Veel klachten zijn afkomstig van forums van internet, waardoor zij niet controleerbaar zijn. Bovendien zijn veel klachten afkomstig van dezelfde personen en slaan zij niet op het gebrek aan werk maar op het feit dat LVOW een incassobureau heeft ingeschakeld dat (abusievelijk) incassokosten in rekening heeft gebracht. Sommige klachten dateren ook nog eens van na de uitzending.

(2) Er wordt in de uitzending gesuggereerd dat Decodata en [eiser 2] onderdeel uitmaken van een duister netwerk van bedrijven. [eiser 2] is slechts directeur in loondienst van Decodata. Hij is geen eigenaar van één van de in de reportage genoemde bedrijven, noch zijn er banden met de in de reportage genoemde personen of hun bedrijven. Ook met de genoemde websites, zoals www.thuiswerkboek.nl hebben eisers niets van doen. Ook maken Decodata noch [eiser 2] gebruik van (te) dure 0900-nummers.

(3) In het kader van een “netwerk van dubieuze” bedrijven is tot twee keer toe, langdurig en prominent, een foto van [eiser 2] in beeld gebracht. Bij het tonen van die foto is zijn naam genoemd. De foto is zonder zijn toestemming genomen en [eiser 2] heeft er, gelet op de context van het programma, dat nu eenmaal gaat over oplichters, een redelijk belang bij zich tegen openbaarmaking van zijn portret te verzetten. Zijn privacy wordt op ernstige wijze geschonden. Zo er al sprake zou zijn van het aan de kaak stellen van misstanden bij LVOW, dan nog is er geen noodzaak het portret van [eiser 2] te tonen. [eiser 2] wijst in dit verband op de artikelen 21 en 35 van de Auteurswet (Aw).

(4) Het met [eiser 2] op 12 mei 2006 gevoerde telefoongesprek is heimelijk opgenomen. Dit gesprek mag niet worden geopenbaard zonder toestemming van [eiser 2]. Bovendien is dit ook op 24 mei 2006 tussen partijen overeengekomen Inmiddels is gebleken dat het tijdschrift Panorama een citaat uit dit telefoongesprek heeft afgedrukt. De Tros heeft hiermee de afspraken geschonden en onrechtmatig gehandeld jegens eisers.

Tot slot hebben partijen gesteld dat het beginsel van persvrijheid niet absoluut is. Hiertegenover staat immers het eveneens zwaarwegende belang dat individuele burgers niet aan lichtvaardige verdachtmakingen mogen worden blootgesteld. Aangezien in dit geval sprake is van lichtvaardige verdachtmakingen, dienen de belangen van Decodata en [eiser 2] zwaarder te wegen dan die van eisers. Van belang hierbij is dat Opgelicht tot doel heeft ernstige misstanden aan de kaak te stellen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het televisieprogramma Radar dat minder ernstige consumentenergernis voor het voetlicht brengt. Eisers hebben als gevolg van de reportage zowel materiële als immateriële schade geleden. Zij hebben een spoedeisend belang bij toewijzing van de vorderingen, te meer daar de reportage nog steeds op verschillende websites is te zien.

4. Gedaagden hebben tegen de vorderingen – samengevat weergegeven – het volgende verweer gevoerd. In april en mei 2006 kwamen bij Opgelicht veel klachten binnen over thuiswerk met name over LVOW. De klachten richtten zich vooral op het feit dat veel mensen al een jaar of langer lid zijn en dit nog nooit in concreet werk heeft geresulteerd. Bij een eerste onderzoek constateerde de redactie van Opgelicht dat er al eerder bij de consumentenprogramma’s Radar en Kassa veel klachten over LVOW waren ontvangen. Volgens gedaagden doet LVOW al te gemakkelijk een beroep op artikel 5.2 van haar Algemene Voorwaarden. LVOW heeft een inspanningsverplichting en uit de klachten blijkt dat zij die niet nakomt. Het gaat daarbij niet om de vraag of Decodata onvoldoende werk aanbiedt, maar om de klacht dat het aanbod niet tot concreet thuiswerk leidt.

Geen concreet werk is niet de enige klacht. Veel klachten richtten zich ook tegen de harde wijze waarop LVOW de maandelijkse bijdrage incasseert. Op basis van de inhoud en het aantal klachten heeft de redactie van Opgelicht geconcludeerd dat sprake is van een ernstige misstand die een kwetsbare groep mensen treft en die in een uitzending van Opgelicht nader belicht diende te worden. Vervolgens vond een gesprek plaats tussen een redacteur van Opgelicht en [eiser 2]. [eiser 2] voerde in dit gesprek maar één verweer tegen de klachten: er zou meer dan voldoende werk zijn. Aan het eind van het gesprek is gemeld dat het gesprek is opgenomen, om achteraf een discussie over wat er wel of niet is gezegd te voorkomen. Verder heeft [eiser 2] een aanbod om in de uitzending commentaar te geven afgewezen. Nadien, op 24 mei 2006 is afgesproken dat Decodata tien dagen voorafgaand aan de uitzending van die uitzending in kennis zou worden gesteld. Gedaagden hebben zich aan die afspraak gehouden. Niet is toegezegd dat zij op voorhand de exacte uitzenddatum zouden mededelen. Verder is afgesproken dat Decodata in algemene zin zou worden geïnformeerd over de klachten en ook dat is gedaan. Tot slot is afgesproken dat de opname van het telefoongesprek niet in een uitzending van Opgelicht ten gehore zou worden gebracht. Niet is afgesproken dat het telefoongesprek niet zou mogen worden gebruikt. Daarom valt niet in te zien waarom de inhoud van het gesprek niet aan derden (in dit geval Panorama) zou mogen worden verteld.

Verder voeren gedaagden het verweer dat Decodata en [eiser 2] wel verbonden zijn met de in de uitzending genoemde bedrijven en personen. [eiser 2] is namelijk tevens directeur van Planet Telco BV en Aktiva Telecom BV. Beide ondernemingen bevinden zich (mede) in de thuiswerkbranche. Zij maken gebruik van dure 0900-nummers waarbij bellers langdurig in de wacht worden gezet. De in de uitzending genoemde personen zijn (indirect) aandeelhouders van deze twee BV’s alsmede van Decodata. Dat deze personen een dubieuze reputatie hebben, blijkt uit eerdere televisie-uitzendingen van Kassa, Radar en Opgelicht. Er is sprake van een ingewikkeld netwerk van diverse bedrijven, domeinnamen en telefoonnummers waarbij steeds gebruik wordt gemaakt van kostbare 0900-nummers. Hierover is in de uitzending op neutrale, feitelijke wijze verslag gedaan. De term “duister” is in de uitzending niet gevallen.

Aangezien [eiser 2] bestuurder is van drie BV’s behorend tot het netwerk, is zijn portret in de uitzending getoond. [eiser 2] dient er rekening mee te houden dat hij persoonlijk wordt aangesproken op de vele klachten. Het tonen van de foto vergroot de zeggingskracht van het programma. Gedaagden zijn van mening dat de afweging van belangen (persvrijheid tegenover privacy) in hun voordeel dient uit te vallen. Er is hier sprake van een ernstige misstand die een kwetsbare groep in de samenleving raakt. In de uitzending worden geen onjuistheden verteld. Opgelicht heeft voldoende feitenmateriaal aangedragen en eisers zijn meerdere malen in de gelegenheid gesteld een weerwoord te geven. De toon van de uitzending is zakelijk en neutraal. Er worden geen denigrerende uitlatingen gedaan. Slechts één keer wordt de term “dubieuze reputatie” gebruikt.

Beoordeling van het geschil:

5. Toewijzing van de vorderingen zou een beperking vormen van het grondrecht op vrijheid van meningsuiting.

Een dergelijke beperking dient bij de wet te zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk te zijn, bijvoorbeeld in het belang van de bescherming van de rechten van anderen (artikel 10 lid 2 EVRM).

6. Wil sprake zijn van een beperking die bij de wet is voorzien, dan zal de uitzending onrechtmatig jegens eisers moeten zijn. Voor het antwoord op de vraag of dat het geval is moet een afweging worden gemaakt tussen het recht op vrije meningsuiting van gedaagden enerzijds en het recht van eisers op bescherming van hun eer en goede naam en hun persoonlijke levenssfeer anderzijds. In dit geval is het belang van eisers in het bijzonder erin gelegen dat zij niet door de publicatie worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen. Het belang van gedaagden bestaat erin dat zij zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend moeten kunnen uitlaten over misstanden die de samenleving raken. Welke van deze belangen de doorslag moet geven, hangt af van de in onderling verband te beschouwen omstandigheden.

7. Omstandigheden die in dit geschil met name een rol spelen zijn de ernst van de misstand die de uitzending aan de kaak beoogt te stellen, de mate waarin de verdenkingen ten tijde van de publicatie steun vonden in het toen beschikbare feitenmateriaal en de inkleding van de verdenkingen. Daarnaast speelt de gang van zaken na de eerdere, ingetrokken, kort gedingdagvaarding een rol, de afspraken die toen zijn gemaakt en in hoeverre gedaagden zich daaraan hebben gehouden.

8. Om met dat laatste te beginnen, ter zitting hebben eisers verklaard dat hun al met al voorafgaand aan de uitzending voldoende weerwoord is gegund. Dat weerwoord bestond met name uit de inhoud van de eerdere kort geding dagvaarding en de stukken die daarbij hoorden. Het verwijt is dat gedaagden daarmee geen rekening hebben gehouden door toch tot uitzending over te gaan.

9. Voor zover het over eisers gaat staat in de uitzending de klacht centraal dat aan het LVOW betaald moet worden maar dat voor dat geld geen werk wordt verschaft.

Ter zitting heeft [eiser 2] desgevraagd verklaard dat het LVOW ongeveer 10%

van de gegadigden daadwerkelijk aan werk weet te helpen. Dat lage percentage komt volgens hem niet door te weinig aanbod – dat is er genoeg – maar doordat de deelnemers niet reageren of als zij dat wel doen te kieskeurig zijn.

Dit kort geding leent zich niet voor een nader onderzoek naar de precieze oorzaken van het lage slagingspercentage. Aan de hand van een groot aantal opdrachtbevestigingen van potentiële werkgevers hebben eisers enerzijds voldoende aannemelijk gemaakt dat het LVOW zich daadwerkelijk bezighoudt met het aangaan van contracten met werkgevers en het bemiddelen bij het zoeken naar werk. Anderzijds wijzen het wel zeer lage slagingspercentage en het grote aantal klachten in de richting van een misstand, waarbij een kwetsbare groep in de samenleving wordt bewogen om te betalen voor bemiddeling bij het zoeken naar thuiswerk zonder dat dit een reële kans biedt op zulk werk.

Als het alleen om de geringe kans op werk was gegaan, had uitzending in een consumenten programma wellicht meer voor de hand gelegen, maar er zijn andere omstandigheden die maken dat uitzending in Opgelicht op zich niet onrechtmatig moet worden geacht.

10. Zo benadrukt [eiser 2] wel dat hij als directeur van Decodata niet verantwoordelijk is voor wat andere bemiddelaars doen, maar is inmiddels voldoende komen vast te staan dat hij de nodige banden onderhoudt met andere – ook in de uitzending genoemde – bemiddelaars, over wie gedaagden onweersproken hebben gesteld dat zij een dubieuze reputatie hebben. Niet alleen werden de drie bedrijven waarvan hij thans bestuurder is – Decodata, Planet Telco en Aktiva Telekom – voorheen door die andere bemiddelaars bestuurd, via hun vennootschappen blijken die anderen ook thans nog de aandeelhouders van deze drie vennootschappen te zijn. Verder blijkt tenminste één van deze door [eiser 2] bestuurde vennootschappen te werken met een duur 0900-nummer, waarnaar langdurig moet worden gebeld voordat men iemand aan de lijn krijgt, als dat al het geval is - een misstand die in de uitzending aan de kaak wordt gesteld. Onder deze omstandigheden handelden gedaagden niet onrechtmatig door [eiser 2] en Decodata in één adem te noemen met andere, namelijk dubieuze, bemiddelaars en van een netwerk te spreken.

Een en ander rechtvaardigde ook uitzending in Opgelicht.

11. Met betrekking tot het lage slagingspercentage bij het LVOW wordt in de uitzending in het interview met Jeanine Jansen voldoende duidelijk gemaakt dat het LVOW slechts een inspanningsverplichting heeft. De vraag of dat lage slagingspercentage nu komt door te weinig passend aanbod of door onvoldoende reageren van de gegadigden kan zoals gezegd in het kader van dit kort geding niet worden beantwoord. Het was gezien het grote aantal klachten van ontevredenen in ieder geval gerechtvaardigd daar aandacht aan te besteden. Daar komt bij dat die klachten deels in de hand zijn gewerkt door de wijze waarop het LVOW de incasso van openstaande vorderingen enige tijd heeft aangepakt.

Tenslotte hebben eisers voldoende gelegenheid gekregen om in het programma een inhoudelijke reactie op te laten nemen, in plaats van de enkele mededeling via hun advocaat dat klachten door het LVOW op een fatsoenlijke manier en zonder tussenkomst van Opgelicht zullen worden behandeld.

Nu in de uitzending ook geen nodeloos grievende uitlatingen over eisers worden gedaan, is deze al met al niet onrechtmatig jegens hen.

12. Anders ligt dit ten aanzien van het tweemaal in beeld brengen van de foto van [eiser 2].

Eisers bieden de bemiddeling bij thuiswerk aan via het internet. Als het er dus om gaat het publiek tegen hen te waarschuwen dan zal de aandacht op de desbetreffende websites en bedrijven moeten worden gevestigd. Daar kan het publiek ook terecht met klachten.

Het gezicht van [eiser 2] is daarbij van geen enkel belang en het vertonen daarvan kan dan ook slechts dienen om hem aan de schandpaal te nagelen. Nu [eiser 2] daarnaast weliswaar banden heeft met figuren over wie onweersproken is gesteld dat zij dubieus zijn, maar voorshands niet aannemelijk is dat hij dat zelf ook is, heeft hij er een redelijk belang bij zich te verzetten tegen openbaarmaking van zijn portret in de uitzending.

13. Gedaagden zal worden verboden de foto van [eiser 2] nog langer op de website www.opgelicht.nl te tonen en hun zal worden bevolen de rechthebbenden op de website www.uitzendinggemist.nl , waarover zij zelf geen zeggenschap hebben, schriftelijk te verzoeken de foto van [eiser 2] van die website te verwijderen. De daaraan verbonden dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd zoals hierna is vermeld. Een algemeen verbod om de foto te openbaren gaat te ver en voor een bevel om de foto en kopieën daarvan af te staan is geen grondslag.

Voldoende aannemelijk is dat [eiser 2] door het tonen van zijn foto in dit verband in een landelijk televisieprogramma immateriële schade heeft geleden. Bij wijze van voorschot daarop zal hem een bedrag van € 1.000,-- worden toegekend, aangezien voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter tenminste dat bedrag zal toewijzen.

14. Gedaagden hadden in de hiervoor onder 1c. genoemde brief toegezegd het opgenomen telefoongesprek niet in een uitzending ten gehore te brengen. Zij staan een wel heel strikte uitleg van die afspraak voor door zich op het standpunt te stellen dat het hun ondanks die toezegging vrijstond de inhoud van dat gesprek door te vertellen aan Panorama.

Wat daarvan verder zij, er is thans geen aanwijzing dat zij de inhoud van dat gesprek nog eens zullen openbaren, zodat de daarop gerichte vorderingen worden afgewezen.

15. Nu partijen over en weer gedeeltelijk in het ongelijk worden gesteld, zullen de proceskosten tussen hen worden verrekend zoals hierna is vermeld.

BESLISSING IN KORT GEDING

De voorzieningenrechter:

1. Verbiedt gedaagden om na twee dagen na betekening van dit vonnis de foto van [eiser 2] op de website www.opgelicht.nl te tonen, op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per dag met een maximum van € 50.000,-.

2. Gebiedt gedaagden om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de rechthebbenden van de website www.uitzendinggemist.nl schriftelijk te verzoeken om de foto van [eiser 2] te verwijderen van die website, op straffe van een dwangsom van

€ 5.000,- per dag met een maximum van € 50.000,-.

3. Veroordeelt gedaagden tot betaling van € 1.000,- (éénduizend euro) aan [eiser 2] als voorschot op de immateriële schadevergoeding.

4. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

5. Compenseert de proceskosten aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt.

6. Wijst het meer of anders gevorderde af.

Gewezen door de vice president mr. A.J. Beukenhorst, voorzieningenrechter in kort geding in de rechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 26 oktober 2006, in tegenwoordigheid van de griffier.

Coll.: