Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2005:AU6850

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
24-11-2005
Datum publicatie
24-11-2005
Zaaknummer
326604/KG 05-1997 AB
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

De vordering van Yuganskneftegaz op Yukos Oil is deugdelijk genoeg om daarvoor in Nederland beslag te kunnen leggen op de aandelen van Yukos Oil in Yukos Finance B.V.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 474a
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 474c
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 479g
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JIN 2006/24
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

AB/HO

vonnis 24 november 2005

RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM

VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING

VONNIS

i n d e z a a k m e t n u m m e r s 326604/KG 05-1997 AB v a n :

de vennootschap naar buitenlands recht OAO YUGANSKNEFTEGAZ,

gevestigd te Nefteyugansk, Russische Federatie,

e i s e r e s in conventie bij dagvaarding van 21 oktober 2005,

v e r w e e r s t e r in reconventie,

procureur mr. M. Deckers,

t e g e n :

1. de besloten vennootschap YUKOS FINANCE B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap YUKOS INTERNATIONAL UK B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

3. de stichting STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR YUKOS INTERNATIONAL,

gevestigd te Amsterdam,

g e d a a g d e n in conventie,

e i s e r e s s e n in reconventie,

procureur mr. R.J. van Galen,

e n :

de vennootschap naar buitenlands recht MORAVEL INVESTMENT LIMITED,

gevestigd en kantoorhoudende te Cyprus,

gevoegde partij aan de zijde van gedaagden,

procureur mr. A.A.H.J. Huizing.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Ter terechtzitting van 9 november 2005 heeft Moravel Investment Limited, verder te noemen Moravel, verzocht te mogen tussenkomen althans zich te mogen voegen aan de zijde van gedaagden in conventie. De tussenkomst is niet toegestaan, omdat Moravel haar eis in tussenkomst in strijd met een goede procesorde niet tijdig – uiterlijk één dag voor de zitting – aan de voorzieningenrechter, alsmede aan eiseres in conventie kenbaar heeft gemaakt. Nadat eiseres in conventie en gedaagden in conventie over de voeging zijn gehoord en te kennen hebben gegeven geen bezwaar daartegen te hebben, is Moravel toegelaten als gevoegde partij aan de zijde van gedaagden in conventie, aangezien voldoende aannemelijk is geworden dat een nadelige beslissing jegens gedaagden in conventie benadeling van de rechtspositie van Moravel tot gevolg heeft.

Ter zitting heeft eiseres in conventie, verder te noemen Yuganskneftegaz, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Ter zitting heeft zij haar eis gewijzigd overeenkomstig de eveneens in fotokopie aan dit vonnis gehechte akte houdende wijziging eis.

Gedaagden in conventie – verder gezamenlijk, in enkelvoud, te noemen Yukos en afzonderlijk Yukos Finance, Yukos International en de stichting – en Moravel hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Yukos heeft vervolgens in reconventie gevorderd zoals hierna vermeld onder 5.

Yuganskneftegaz heeft de vordering in reconventie bestreden.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

In conventie en in reconventie :

1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.

a. Yuganskneftegaz en OAO NK Yukos (tevens handelend onder de naam Yukos Oil Company, hierna Yukos Oil) zijn beide Russische bedrijven actief op het gebied van de winning, het transport en de verkoop van – met name – olie en gas. Yukos Oil was tot december 2004 de moedermaatschappij van Yuganskneftegaz.

b. Krachtens een Commission Agreement van 18 juni 2004 verkocht Yukos Oil op eigen naam, maar voor rekening en onder instructie van Yuganskneftegaz, olie van Yuganskneftegaz.

c. Yukos Oil is de enige aandeelhouder van Yukos Finance. Yukos Finance hield tot voor kort alle aandelen in Yukos International en in een groot aantal buitenlandse vennootschappen.

d. In april 2005 heeft Yukos Finance een “herstructurering” uitgevoerd. In het kader hiervan is op 14 april 2005 de stichting opgericht. Vervolgens heeft Yukos Finance op 19 april 2005 haar deelnemingen in buitenlandse vennootschappen aan Yukos International overgedragen. Verder heeft Yukos Finance toen haar aandelen in Yukos International aan de stichting overgedragen in ruil voor certificaten van deze aandelen.

e. Het organogram van Yukos Oil voor de herstructurering:

f. Het organogram van Yukos Oil na de herstructurering:

g. Bij vonnis van 19 mei 2005 heeft de Arbitrale Rechtbank te Moskou Yukos Oil, op vordering van Yuganskneftegaz, veroordeeld een bedrag van 62 359 504 905 roebel (ca. € 1,8 miljard) aan opbrengsten van de olieverkoop aan Yuganskneftegaz te voldoen. Op 21 juli 2005 is dat vonnis in hoger beroep bekrachtigd. Het cassatieberoep is op 22 september 2005 verworpen.

h. Moravel, een door bestuurders van Yukos Oil gecontroleerde vennootschap, heeft op 20 april 2005 conservatoir beslag doen leggen op alle aandelen die Yukos Oil houdt in Yukos Finance tot zekerheid van verhaal van haar vordering op Yukos Oil van ongeveer US$ 660.000.000,--. Bij vonnis van een arbitraal tribunaal te Cyprus van 16 september 2005 is de vordering van Moravel toegewezen. Moravel heeft inmiddels om een exequatur verzocht.

i. BNP Paribas S.A. en dertien anderen (hierna BNP Paribas c.s.) hebben uit hoofde van een overeenkomst van geldlening van 24 september 2003 van Yukos Oil opeisbaar te vorderen een bedrag van in totaal US$ 472.787.663,10. Op 26 april 2005 heeft BNP Paribas S.A. conservatoir beslag gelegd op alle aandelen die Yukos Oil houdt in Yukos Finance. Bij Orders van 17 en 24 juni 2005 en Judgement van 24 juni 2004 heeft de High Court of Justice, Chancery Division, te Londen (Verenigd Koninkrijk) de vordering van BNP Paribas c.s. toegewezen. Bij beschikking van 1 juli 2005 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank de hiervoor vermelde Orders en Judgement uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

j. Op 15 juli 2005 heeft BNP Paribas c.s. een verzoek ex artikel 474g van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) ingediend dat ertoe strekt dat de rechtbank zal bepalen dat en op welke wijze zal worden overgegaan tot de verkoop en overdracht van door BNP Paribas c.s. in beslag genomen aandelen (rekestnummer 320964/HA RK 05-0568). Yuganskneftegaz heeft verzocht in deze verzoekschriftprocedure als belanghebbende te worden toegelaten, welk verzoek bij beschikking van 3 november 2005 is toegestaan.

k. Bij beschikking van 3 november 2005 heeft deze rechtbank in de onder 1.j genoemde verzoekschriftprocedure onder meer overwogen:

“5. Teneinde te kunnen beoordelen wat onder de huidige omstandigheden de meest geëigende wijze van verkoop is en teneinde te bewerkstelligen dat een zo hoog mogelijk opbrengst van de aandelen wordt behaald, behoeft de rechtbank deskundige voorlichting.

6. (..) De rechtbank is voornemens de volgende vragen aan de deskundige(n) voor te leggen:

i. Kunt u – mede rekening houdend met de suggesties die door partijen op dit punt naar voren zijn gebracht – een wijze van verkoop van de aandelen in Yukos Finance adviseren, waarvan de verwachting is gerechtvaardigd dat deze in de gegeven omstandigheden tot een zo hoog mogelijke opbrengst zal leiden en, zo ja, welke wijze van verkoop?

Kunt u bij de beantwoording van deze vraag betrekken de termijn waarop de verkoop van de aandelen kan plaatsvinden?

ii. Zal de wijze van verkoop als bedoeld in vraag (i) leiden tot een opbrengst die in redelijke verhouding staat tot de waarde van de door Stichting AK gehouden aandelen in Yukos International?

iii. Voor het geval uw antwoord op vraag (ii) ontkennend luidt; kunt u aangeven welke van de thans geldende omstandigheden aan een dergelijke opbrengst in de weg staan, en kunt u aangeven welke omstandigheden dienen te veranderen opdat een dergelijke opbrengst wel mogelijk zal zijn en in welk opzicht deze omstandigheden verandering dienen te ondergaan?”

l. Op 15 september 2005 heeft Yuganskneftegaz ten laste van Yukos Oil conservatoir beslag doen leggen op alle aandelen die Yukos Oil houdt in Yukos Finance. Dit beslag dient tot verzekering van verhaal van de onder 1.g genoemde vordering.

m. Op 7 oktober 2005 heeft Yuganskneftegaz ten laste van Yukos Finance, Yukos International en de stichting conservatoir beslag gelegd op de certificaten van aandelen in Yukos International, op de aandelen in Yukos International en op de aandelen welke Yukos International houdt in de overige groepsmaatschappijen, te weten:

- Yukos USA Inc. (100%)

- Yukos Services (UK) Ltd. (100%)

- Yukos International Services Ltd. (100%)

- Inteligent Energy Ltd. (30,62%)

- Transpetrol A.S. (49%)

- AB Mazeikiu Nafta (53,7%)

- Yukos Capital Sarl (100%)

- John Brown Hydrocarbons Ltd. (100%)

- Davy Process Technology A.G. (100%)

- Davy Process Technology Ltd. (100%)

- Petroval Bunker Services B.V. (100%)

- Petroval S.A. (100%).

Ten aanzien van de hierboven genoemde groepsmaatschappijen heeft de deurwaarder in de diverse processen-verbaal opgemerkt dat de verschillende registers van aandeelhouders ten tijde van de beslaglegging niet ten kantore van Yukos International aanwezig en beschikbaar waren.

Dit beslag dient tot verzekering van verhaal van een vordering van in hoofdsom € 1,8 miljard die Yuganskneftegaz stelt te hebben op Yukos omdat zij vanwege de door hen uitgevoerde herstructurering en de daaropvolgende uitverkoop haar vordering op Yukos Oil niet meer zal kunnen verhalen op de aandelen in Yukos Finance.

In conventie voorts:

2. Yuganskneftegaz vordert na wijziging eis, kort gezegd:

A. Yukos Finance te verbieden de door haar gehouden certificaten van aandelen in Yukos International te verkopen, te bezwaren, te belasten, te vervreemden, te doen verwateren, of afbreuk te doen aan de waarde daarvan, of ten aanzien daarvan aan derden rechten te verlenen dan wel ten aanzien daarvan met derden verplichtingen aan te gaan van welke aard dan ook;

B. De stichting te verbieden de door haar gehouden aandelen in Yukos International te verkopen, te bezwaren, te belasten, te vervreemden, te doen verwateren, of afbreuk te doen aan de waarde daarvan, of ten aanzien daarvan aan derden rechten te verlenen, dan wel ten aanzien daarvan met derden verplichtingen aan te gaan van welke aard dan ook;

C. Yukos International te verbieden de door haar gehouden respectievelijke deelnemingen in Nederlandse en buitenlandse vennootschappen te verkopen, te bezwaren, te belasten, te vervreemden, te doen verwateren, of afbreuk te doen aan de waarde daarvan, of ten aanzien daarvan aan derden rechten te verlenen dan wel ten aanzien daarvan met derden verplichtingen aan te gaan van welke aard dan ook;

D. Yukos te verbieden zich hoofdelijk aansprakelijk en/of garant te stellen, of (verdere) zekerheid te geven voor schulden van Yukos Oil Company, van de in het lichaam van de dagvaarding onder 15 genoemde Nederlandse en buitenlandse vennootschappen of van elkaar;

E. Yukos te bevelen zich onverminderd de sub A-C gegeven verboden, te onthouden van verkoop en/of levering van hun activa aan derden, anders dan in de gebruikelijke bedrijfsuitoefening van de betrokken onderneming;

F. Yukos te bevelen zich te onthouden van verkoop van activa van de in het lichaam van de dagvaarding onder 15 genoemde Nederlandse en buitenlandse vennootschappen en zich te onthouden van het geven van instructie tot en of het verlenen van goedkeuring aan het leveren van deze activa aan derden;

G. Yukos te bevelen zich te onthouden van het verstrekken van leningen aan derden en zich te onthouden van alle niet tot de gebruikelijke bedrijfsuitoefening behorende rechtshandelingen waardoor de verhaalsmogelijkheid van crediteuren op Yukos Oil, gedaagden of de in het lichaam van de dagvaarding onder 15 genoemde Nederlandse en buitenlandse vennootschappen kan worden verminderd;

H. Yukos te bevelen voor zover zij en/of hun bestuurders direct of indirect zeggenschap kunnen uitoefenen in de in het lichaam van de dagvaarding onder 15 genoemde Nederlandse en buitenlandse vennootschappen, dan wel goedkeuring moeten verlenen aan handelingen van de in het lichaam van de dagvaarding onder 15 genoemde Nederlandse en buitenlandse vennootschappen, zich te onthouden van medewerking door de betrokken vennootschap van de sub A tot en met G genoemde handelingen;

I. een en ander op straffe van een dwangsom;

J. te bepalen dat deze veroordelingen en geboden van kracht zullen blijven totdat de thans door BNP Paribas c.s. ingezette executie van de aandelen in Yukos Finance (ten aanzien waarvan bij deze rechtbank een procedure ex artikel 474g Rv aanhangig is onder rekestnummer 05/0568) voltooid zal zijn.

3. Yuganskneftegaz stelt hiertoe dat de herstructurering onrechtmatig is, aangezien dit is gedaan om actief aan verhaal door bepaalde schuldeisers te onttrekken. De herstructurering is kennelijk opgezet om Yuganskneftegaz buiten de deur te houden en in haar verhaalsmogelijkheden te benadelen. Gevolg van de herstructurering is dat Yukos Finance geen enkele zeggenschap meer heeft over haar deelnemingen, zodat de activa van Yukos Finance buiten het bereik van de schuldeisers van Yukos Oil zijn gebracht en dat de waarde van Yukos Finance als verhaalsobject voor schuldeisers van Yukos Oil goeddeels verloren is gegaan. Door deze constructie zijn de aandelen die Yukos Oil in Yukos Finance houdt waardeloos geworden en daardoor nagenoeg onverkoopbaar. Immers, een koper van de aandelen Yukos Finance zou daar alleen een redelijke prijs voor willen betalen indien hij daarmede ook de zeggenschap over de onderliggende deelnemingen verkrijgt. Door de huidige constructie wordt dit uitgesloten. Yuganskneftegaz wordt zowel door de onrechtmatige herstructurering op zichzelf als door de thans in gang gezette verkoop van onderliggende vennootschappen benadeeld en lijdt daardoor (voorzienbaar) schade. In de eerste plaats maakt de herstructurering het onmogelijk dat de hoogste verkoopopbrengst kan worden verkregen bij executie van de aandelen in Yukos Finace, dit als gevolg van het verschil in waarde tussen certificaten en aandelen. In de tweede plaats wordt Yuganskneftegaz uitgesloten van het meedelen in de opbrengst van de onderliggende vennootschappen en wordt de verkoopopbrengst daarvan naar eigen inzicht van de stichting aangewend. Yukos wil niet decertificeren en wil zelf uitmaken wat zij aan wie verkoopt voor welke prijs en hoe zij de opbrengst zal aanwenden. Het oogmerk van de herstructurering is in bredere zin dan ook het frustreren van het Nederlandse beslag- en executierecht op aandelen. Dit samenstel van handelingen waaraan Yukos samen met Yukos Oil willens en wetens heeft meegewerkt en nog steeds meewerkt is jegens Yuganskneftegaz onrechtmatig. Yuganskneftegaz heeft er belang bij dat de waarde van haar verhaalsobjecten, wat daar nog van over is na de “herstructurering”, in de groep van vennootschappen onder Yukos Finance intact en behouden blijft. De ten laste van Yukos gelegde conservatoire beslagen dragen weliswaar wel bij tot behoud van die waarde, maar geven –met name ten aanzien van de buitenlandse deelnemingen – onvoldoende zekerheid dat de status quo blijft gehandhaafd.

4. Yukos en Moravel hebben afzonderlijk gemotiveerd verweer gevoerd. Deze verweren zullen, voor zover nodig, hierna aan de orde komen.

In reconventie voorts:

5. Yukos vordert in reconventie, kort gezegd, de op 7 oktober 2005 door Yugankneftegaz ten laste van Yukos Finance, Yukos International en de stichting gelegde beslagen op te heffen.

6. Yukos stelt hiertoe dat de beweerdelijke vordering van Yuganskneftegaz op Yukos Oil ondeugdelijk en onwettig is. Yuganskneftegaz heeft ook geen vorderingen op Yukos. Bovendien kan Yuganskneftegaz geen conservatoir beslag leggen op aandelen die worden gehouden in buitenlandse vennootschappen. De aandeelhoudersregisters van de buitenlandse vennootschappen bevinden zich niet in Nederland. Voor zover het aandelenkapitaal van deze vennootschappen bestaat uit aandelen op naam, geldt dat de aandelen zich niet in Nederland bevinden.

7. Moravel heeft gesteld dat de vordering van Yukos in reconventie moet worden toegewezen.

8. Yuganskneftegaz heeft het gevorderde gemotiveerd betwist. Hetgeen in conventie is gesteld, wenst zij als hier ingelast en herhaald te beschouwen.

Beoordeling van het geschil in conventie en reconventie:

9. Een conservatoir beslag kan onder meer worden opgeheven indien summierlijk blijkt dat de vordering ter verzekering waarvan het is gelegd ondeugdelijk is.

10. Allereerst dient dit te worden beoordeeld voor de vordering van Yuganskneftegaz op Yukos Oil. Het antwoord op deze vraag is zowel van belang voor de beoordeling van de eis in conventie – hierbij heeft Yuganskneftegaz immers geen belang indien zij geen voor beslag vatbare vordering heeft op Yukos Oil – als voor de beoordeling van de eis in reconventie, nu aan de daar in het geding zijnde beslagen uiteindelijk de gestelde vordering op Yukos Oil en het ter verzekering daarvan gelegde beslag ten grondslag liggen.

11. Yukos heeft hierover gesteld dat Yukos Oil in betalingsonmacht verkeerde door een op 15 april 2003 op verzoek van de Russische staat gegeven freezing order, op grond waarvan het Yukos Oil verboden was bezittingen te vervreemden en te bezwaren met uitzondering van grondstoffen en liquide middelen. Nu de uitvoering van de Commission Agreement met Yuganskneftegaz door handelingen van de Russische staat wordt verhinderd, is Yukos Oil op grond van artikel 417 van het Russische Burgerlijk Wetboek van haar verplichtingen onder die Commission Agreement bevrijd. Op grond van de artikelen 996 en 999 van het Russische Burgerlijk Wetboek heeft Yuganskneftegaz terzake van deze gelden niet een persoonlijke vordering op Yukos Oil, maar heeft zij de eigendom van de gelden. Deze gelden stonden op rekeningen in Rusland en zijn getroffen door de freezing orders van de Russische staat. Voor zover er – ondanks het voorgaande – al vorderingen zouden zijn op grond van de Commission Agreement, zijn deze vorderingen bedoeld als intercompany vorderingen, waarvoor normaliter geen conservatoir beslag wordt gelegd, aldus Yukos.

12. Het verweer dat het intercompany vorderingen betreft gaat niet op, nu Yuganskneftegaz thans in andere handen is en het haar vrij staat beslag te leggen voor haar vorderingen.

Op zich wordt door Yukos niet betwist dat Yukos Oil op basis van de Commission Agreement een geldbedrag als gevorderd verschuldigd was aan Yuganskneftegaz. De verweren van Yukos Oil komen erop neer dat het de volgens haar met Yuganskneftegaz te vereenzelvigen Russische staat zelf is die het haar onmogelijk heeft gemaakt de vordering in Rusland te voldoen. In het kader van dit kort geding is het op basis van de wederzijdse stellingen van partijen en de over en weer in het geding gebrachte stukken onvoldoende mogelijk te beoordelen wie van beide partijen op dit punt gelijk heeft. Daarbij is nader onderzoek geboden, waarvoor het kort geding zich niet leent. Een en ander dient te worden uitgezocht in de bodemprocedure. Yuganskneftegaz zal die in Nederland moeten voeren, omdat de Moskouse uitspraken hier niet voor tenuitvoerlegging vatbaar zijn. Bij deze stand van zaken valt voorshands niet uit te sluiten dat Yuganskneftegaz een vordering heeft op Yukos Oil.

13. Uitgangspunt moet derhalve zijn dat Yuganskneftegaz een vordering heeft op Yukos Oil waarvoor conservatoir beslag kan worden gelegd en dus meedoet in de 474g Rv-procedure (1.j). Dit betekent dat zij kan worden benadeeld, indien verhaal op de aandelen in Yukos Finance illusoir zou worden. De grondslag voor het beslag op 7 oktober 2005 ten laste van Yukos is de herstructurering en de dreigende uitverkoop van de aandelen die Yukos International houdt in buitenlandse deelnemingen. Volgens Yuganskneftegaz zijn de aandelen van Yukos Finance door de herstructurering waardeloos geworden, terwijl deze voorheen voldoende verhaal boden voor de vordering van Yuganskneftegaz op Yukos Oil.

Daarmee is de vraag aan de orde of voorshands aannemelijk is dat de aandelen van Yukos Finance inderdaad aanzienlijk minder waard zijn geworden door de herstructurering. Vaststaat dat de aandelen van Yukos Finance anders dan voorheen geen zeggenschap meer geven over Yukos International en daarmee over de aandelen die Yukos International houdt in de hiervoor onder 1.m vermelde buitenlandse vennootschappen. Voorshands is voldoende aannemelijk dat dit van wezenlijke negatieve invloed is op de verkoopbaarheid en waarde van de aandelen en daarmee de verhaalbaarheid van de door Yuganskneftegaz gestelde vordering.

Moravel heeft weliswaar aangevoerd dat met een eventuele koper van de aandelen van Yukos Finance een regeling valt te treffen waardoor de koper ook de zeggenschap, die thans wordt uitgeoefend door de stichting, zou kunnen krijgen. Op dit moment is echter nog niets van een concreet aanbod voor een dergelijke constructie gebleken. De situatie in de 474g-procedure is nu dat een poging van BNP Paribas c.s. om de herstructurering beoordeeld en van de baan te krijgen is mislukt. De rechtbank heeft immers het verzoek van BNP Paribas c.s., om 10% van de aandelen bij de Stichting Amicus Curiae onder te brengen en vanuit deze stichting via een enquêteverzoek een onderzoek naar de herstructurering te doen plaatsvinden, afgewezen. De rechtbank zal nu een deskundige aanstellen om een advies over de verkoop te geven. In de voorgenomen vraagstelling is uitdrukkelijk betrokken wat de invloed van de herstructurering op de waarde van de aandelen is (1.k). Voorshands worden niet alleen Yuganskneftegaz, maar ook andere schuldeisers als BNP Paribas c.s. geconfronteerd met de omstandigheid dat de herstructurering in de weg lijkt te staan aan een normale verkoop van de aandelen Yukos Finance en daarmee aan verhaal. In dit stadium valt dan ook niet uit te sluiten dat de herstructurering een zodanige waardevermindering tot gevolg heeft dat die onrechtmatig zal worden geoordeeld jegens de crediteuren en daarmee jegens Yuganskneftegaz. Onder deze omstandigheden kan niet worden gezegd dat summierlijk van de ondeugdelijkheid is gebleken van de vordering waarvoor de beslagen op 7 oktober 2005 zijn gelegd. Dit brengt mee dat de vordering tot opheffing van de beslagen op de certificaten van aandelen in Yukos International – staande op naam van Yukos Finance – en op de aandelen in Yukos International – staande op naam van de stichting – wordt afgewezen.

14. Ten aanzien van het op 7 oktober 2005 gelegde beslag op de aandelen die Yukos International houdt in de onder 1.m genoemde buitenlandse vennootschappen wordt het volgende overwogen. In het beslagrekest van 6 oktober 2005 is gesteld dat deze aandelen worden gehouden op het kantoor van Yukos International in Amsterdam. Verweerders hebben aan de hand van de verklaring van [werknemer bij TMF Nederland B.V. , statutair bestuurder van Yukos Finance] – dat de buitenlandse vennootschappen niet zijn gevestigd of kantoor houden op het adres van Yukos International en dat zich op dit kantooradres evenmin de aandeelhoudersregisters van deze vennootschappen bevinden – en diverse legal opinions dat de aandelen zich in het buitenland bevinden, voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat de aandelen in die buitenlandse vennootschappen noch de aandeelhoudersregisters zich bevinden op het kantoor van Yukos International in Amsterdam. Uit de processen-verbaal van beslaglegging blijkt ook dat de deurwaarder de registers van aandeelhouders van de buitenlandse vennootschappen niet op het kantoor in Amsterdam heeft aangetroffen. Er kon derhalve niet rechtsgeldig beslag worden gelegd op de aandelen die Yukos International houdt in de buitenlandse vennootschappen. Om ieder misverstand te voorkomen, zullen de beslagen op de aandelen in de buitenlandse dochtermaatschappijen – voor zover nodig – worden opgeheven. In zoverre wordt de vordering in reconventie toegewezen.

15. Yuganskneftegaz legt aan haar vordering in conventie ten grondslag dat Yukos onrechtmatig jegens haar handelt door de voorgenomen vervreemding van de aandelen die Yukos International houdt in de buitenlandse vennootschappen.

Uitgangspunt is dat het Yukos International – ondanks het gelegde beslag – vrij staat de aandelen in haar buitenlandse vennootschappen te verkopen, zolang zij haar schuldeisers niet benadeelt in hun verhaalsmogelijkheden. Dit zou ook gelden indien geen herstructurering had plaatsgevonden. Deze benadeling zou er onder meer in kunnen bestaan dat de aandelen van de buitenlandse dochtermaatschappijen onder de marktconforme prijs worden verkocht. Yukos heeft in dit verband aangevoerd dat ten aanzien van vier buitenlandse vennootschappen – Mazeikiu Nafta, Davy Process Technology AG en Davy Process Technology Ltd. – procedures zijn gestart om deze te verkopen. Het doel van de verkoopprocedures is om een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst te verkrijgen. Diverse internationale partijen, actief op het gebied van energie, worden uitgenodigd om een initieel bod uit te brengen. Op basis van die initiële biedingen wordt een aantal kandidaten geselecteerd die toegang krijgen tot nadere informatie over de ondernemingen van de vennootschappen. Alle partijen dienen geheimhoudingsverklaringen te tekenen. Na een laatste biedingsronde zal in onderhandeling worden getreden met de hoogste bieders om uiteindelijk met één van deze partijen tot een finale koopovereenkomst te komen. Yuganskneftegaz heeft hier geen concrete feiten tegenovergesteld, waaruit zou blijken dat zich ergens een situatie van benadeling voordoet of dreigt voor te doen. Bij deze stand van zaken is er onvoldoende grondslag voor het treffen van verstrekkende voorzieningen zoals thans gevorderd, zodat de vorderingen in conventie worden afgewezen.

16. Yuganskneftegaz wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van dit geding in conventie.

Nu partijen over en weer gedeeltelijk in het gelijk en gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld, worden de kosten van dit geding in reconventie gecompenseerd als na te melden.

BESLISSING IN KORT GEDING:

De voorzieningenrechter:

In conventie :

1. Weigert de gevraagde voorzieningen.

2. Veroordeelt Yuganskneftegaz in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Yukos begroot op:

- € 244,= aan vastrecht en

- € 816,= aan salaris procureur.

en aan de zijde van Moravel begroot op:

- € 244,= aan vastrecht en

- € 816,= aan salaris procureur.

3. Verklaart deze kostenveroordeling uitvoer bij voorraad.

In reconventie :

4. Heft op – voor zover nodig – de ten laste van Yukos International gelegde beslagen krachtens verlof van de voorzieningenrechter te Amsterdam van 6 oktober 2005 op de aandelen in de buitenlandse vennootschappen van Yukos International.

5. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

6. Compenseert de proceskosten aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt.

7. Wijst het meer of anders gevorderde af.

Gewezen door de vice-president mr. A.J. Beukenhorst, voorzieningenrechter in kort geding in de rechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 24 november 2005, in tegenwoordigheid van de griffier.

Coll.: