Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2004:AR5207

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
27-10-2004
Datum publicatie
04-11-2004
Zaaknummer
KG 04/2157 OdC
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Nakoming overeenkomst met betrekking tot muziekevenement in discotheek Escape in Amsterdam.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

OdC/IH

vonnis 27 oktober 2004

RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM

VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING

VONNIS

i n d e z a a k m e t r o l n u m m e r KG 04/2157 OdC:

de besloten vennootschap CHEMISTRY B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

e i s e r e s bij dagvaarding van 25 oktober 2004,

procureur mr. N.T.A. Boeziek,

tegen:

de besloten vennootschap ESCAPE B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

g e d a a g d e,

procureur mr. R.G. Meester.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Ter terechtzitting van 27 oktober 2004 heeft eiseres in conventie, verder te noemen Chemistry, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagde, verder te noemen Escape, heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening, en vervolgens in reconventie gevorderd als na te melden. Chemistry heeft de vordering in reconventie bestreden. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

In verband met de spoedeisendheid van de zaak is heden de beslissing gegeven. De schriftelijke motivering van die beslissing volgt op 4 november 2004.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

In conventie en in reconventie :

1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.

a. Chemistry is gedurende 10 jaar een organisator van muziekevenementen/ producties op het gebied van dance. Zij organiseert ongeveer 175 feesten op verschillende locaties in Nederland.

Escape exploiteert vanaf 1986 de horeca-inrichting Escape Venue aan het Rembrandtplein 11-15 te Amsterdam (discotheek Escape).

b. Partijen hebben twee overeenkomsten met elkaar gesloten.

De eerste overeenkomst met als kop "samenwerkingsovereenkomst' en die ongeveer 9 jaar geleden is gesloten en op 1 januari 2005 zal eindigen, heeft betrekking op de zaterdagavond, inhoudende dat Chemistry op die avond wekelijks een (muziek)programma organiseert onder de naam "Chemistry" in discotheek Escape.

Ter uitvoering van deze overeenkomst verzorgen partijen samen de invulling van de zaterdagavond in discotheek Escape.

c. In 2000 hebben partijen een tweede overeenkomst gesloten met betrekking tot feesten op de donderdagavond in discotheek Escape. Discotheek Escape wordt daarin aangeduid als verhuurder en Chemistry als huurder. In deze overeenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over de huur van discotheek Escape door Chemistry van 23 maart 2000 tot en met 30 december 2004 op de donderdagavond van 23.00 uur tot 04.00 uur tegen een bepaalde huurprijs. Onder de kop "Overige voorwaarden" is het volgende -voor zover van belang- overeengekomen:

"Overige voorwaarden

1. Alle entree inkomsten zullen aan huurder toekomen.

Alle horeca en overige zaalinkomsten zullen voor verhuurder zijn.

Andere inkomsten zoals b.v. sponsoring zullen voor huurder zijn.

(...)

4. De huurder zal zorg dragen voor levering van diverse Discjockey's en Video-jockey's gedurende de donderdagen. Tevens dient de huurder zorg te dragen voor de promotie en aankleding. (...)

5. De huurder zal het navolgende personeel leveren:

a. Twee keer buiten/gastdames indien gewenst;

b. Twee of één persoon kassa personeel.

c. Diverse Discjockeys, Video-jockey's

d. Een keer algemene dienstmedewerkers

5bis De verhuurder zal het navolgende personeel leveren:

Bar, garderobe, toilet, security, licht, technicus, manager.

(...)

19. (...)

Iedere vorm van openbaarmaking in beeld en geluid van avondprogramma behoeft uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van beide partijen.

(...)

Slotbepalingen

(...)

3. Bij beëindiging van deze overeenkomst, zij het door tussentijdse opzegging dan wel door verloop der tijd, kunnen partijen gebruik maken van de mogelijkheid om gezamenlijk een persbericht op te stellen ten aanzien van die beëindiging. Partijen zullen zich tijdens en na afloop onthouden van iedere negatieve berichtgeving omtrent de omstandigheden waaronder de samenwerking is geëindigd en zullen zich op geen enkele wijze in negatieve zin uitlaten over de andere partij; een en ander behoudens tussentijdse beëindiging vanwege ernstig niet deugdelijke nakoming door de andere partij.

(...)".

d. Vanaf 2000 worden door Chemistry op die donderdagavond in discotheek Escape feesten georganiseerd volgens het concept "Rush", de zogeheten Rush-clubavonden.

e. Op een persconferentie van 15 oktober 2004 heeft Chemistry zonder voorafgaande kennisgeving aan of overleg met Escape bekend gemaakt, dat de Rush-clubavonden zullen worden verplaatst naar een andere locatie, te weten "the Kingdom" te Amsterdam. Tevens heeft zij bekend gemaakt dat op de donderdagavond, met ingang van 21 oktober 2004, in discotheek Escape andere feesten zullen worden neergezet onder de naam "ID (Introducing Deejays)".

f. Op 21 oktober 2004 heeft Escape Chemistry de toegang tot de discotheek geweigerd. Escape heeft deze avond een alternatief programma gedraaid.

2. Chemistry vordert -kort gezegd- Escape te gebieden tot het eind van 2004, iedere donderdagavond discotheek Escape aan haar ter beschikking te stellen voor "ID" dan wel enig ander concept. Voorts wordt gevorderd Escape te verbieden om, tot eind 2004, een door een ander dan Chemistry georganiseerd feest in de discotheek op de donderdagavond te laten plaatsvinden, één en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom.

3. Hiertoe heeft Chemistry aangevoerd, dat zij op basis van de overeenkomst die betrekking heeft op de donderdagavond, iedere donderdag de ruimte in de discotheek Escape huurt om daar naar eigen inzicht een muziekprogramma neer te zetten. Zij verzorgt de aankleding en de promotie van de donderdagavond. Escape heeft geen recht op bemoeienis met de invulling van de donderdagavond. Hiervoor is juist de vrije hand aan Chemistry gegeven en betaalt zij huur aan Escape. Chemistry is niet verplicht om enkel en alleen onder de naam "Rush" de donderdagavond in de discotheek in te vullen. Zij kan dit ook doen onder de naam "ID" of enig ander concept.

Evenmin is een exclusiviteitsbeding in de overeenkomst opgenomen, zodat het Chemistry is toegestaan om ook elders concurrerende activiteiten te organiseren. Verder betwist Chemistry dat "ID" een inferieure productie zou zijn. Dit is een bestaand en succesvol concept. Chemistry is van mening dat zij haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk nakomt en zij is van plan op de donderdagavond tot het einde van het jaar een feest in discotheek Escape te organiseren.

Escape schiet te kort in de nakoming van de overeenkomst door Chemistry vanaf 21 oktober 2004, de datum waarop voor de eerste keer "ID" zou plaatsvinden, de toegang te weigeren tot de discotheek. Escape kan zich niet beroepen op haar opschortingsrecht, nu Chemistry haar verplichtingen uit de overeenkomst nakomt.

4. Escape heeft verweer gevoerd tegen de gevraagde voorzieningen. Voor zover nodig zal dat hierna besproken worden.

5. In reconventie (na wijziging) heeft Escape primair gevorderd dat Chemistry:

a. met ingang van 4 november 2004 tot eind dit jaar op de donderdagavonden de Rush-avonden voortzet;

b. op de zaterdagavonden de Chemistry-avonden in discotheek Escape voortzet;

c. zich onthoudt van verdere negatieve uitlatingen over Escape;

d. wordt verboden om zonder toestemming van Escape persberichten uit te vaardigen c.q. de media te benaderen omtrent de beëindiging van de Rush- en Chemistry-avonden in discotheek Escape en

e. de clubavonden Rush- en Chemistry voldoende promoot,

één en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Subsidiair en meer subsidiair zijn vorderingen ingesteld voor het geval vordering a wordt afgewezen.

6. Chemistry heeft verweer gevoerd tegen de vorderingen in reconventie. Voor zover nodig zal dat hierna besproken worden.

Beoordeling van het geschil:

In conventie

7. Een vordering tot nakoming kan in kort geding alleen worden toegewezen, indien voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter het standpunt van eiser zal volgen, bijvoorbeeld als gedaagde een kennelijk ongegrond verweer voert, en indien van eiser niet kan worden gevergd dat hij de uitslag van de bodemprocedure afwacht.

8. Partijen verschillen van mening over de vraag of de tussen hen gesloten overeenkomst ten aanzien van de donderdagavond uitsluitend als een huurovereenkomst gekwalificeerd moet worden zoals door Chemistry is aangevoerd, of als een overeenkomst waarbij partijen een samenwerking zijn aangegaan zoals door Escape is betoogd.

In bedoelde overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de huur van discotheek Escape door Chemistry van Escape, de huurdatum, huurprijs en huurperiode.

Naast deze afspraken over de huur van de discotheek zijn echter ook andere afspraken in de overeenkomst opgenomen. Onder de kop “Overige voorwaarden” (zie onder 1.c), die een groot deel van de overeenkomst uitmaakt, zijn afspraken gemaakt over onder meer de verdeling van de inkomsten en over het door beide partijen te leveren personeel voor die avond. Verder blijkt dat Chemistry verantwoordelijk is voor de promotie van deze avonden. Deze "Overige voorwaarden", die niet onder een reguliere huurovereenkomst vallen, bevatten afspraken die een samenwerking tussen partijen impliceren wat betreft de organisatie van het evenement op de donderdagavond. Deze samenwerking ligt ook voor de hand. Om een succesvolle onderneming te voeren is het voor een club als Escape belangrijk dat een programma wordt aangeboden dat een bepaalde kwaliteit, continuïteit en herkenbaarheid heeft. Dit geldt evenzeer voor Chemistry. Een kwalitatief hoogwaardige avond (een gevestigde productie) met hoge bezoekersaantallen op een vaste locatie als discotheek Escape, levert aldus voor zowel Chemistry als Escape hoge omzetten op en een goede naam in de branche waarin zij opereren. Dit concept wordt ook reeds jaren door partijen in praktijk gebracht. Bovendien werken partijen al 9 jaar samen op de zaterdagavond en verzorgen zij samen het programma/ de invulling van die avond.

Onder deze omstandigheden moet voorshands ervan worden uitgegaan dat het de bedoeling van partijen was om samen te werken ook op de donderdagavonden teneinde een zo succesvol mogelijke avond neer te zetten. Zoals door Escape is betoogd is aannemelijk dat, vanwege de eerdere succesvolle samenwerking, partijen hebben beoogd die samenwerking ook voor de donderdag aan te gaan. Dat er verschillende overeenkomsten voor de zaterdag en donderdag zijn gesloten maakt dit niet anders.

9. Tot 21 oktober 2004 hebben met groot succes Rush-clubavonden in discotheek Escape plaatsgevonden. Voor de uitvoering van die avonden heeft Escape speciale verlichting en beeldschermen in de discotheek aangebracht. Verder wordt gebruik gemaakt van vaste en bekende DJ's. Op 15 oktober 2004 heeft Chemistry bekendgemaakt dat de Rush-avonden met onmiddellijke ingang zullen worden verplaatst naar een andere locatie en dat de donderdagavond in de discotheek zullen worden voortgezet onder de naam “ID".

Vaststaat dat Chemistry op geen enkele wijze overleg met Escape heeft gevoerd omtrent deze programmawijziging, die onder meer tot gevolg heeft dat andere, onbekende DJ's voor de donderdag worden aangetrokken. In elk geval had Chemistry één en ander naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid te voren met Escape moeten overleggen en haar daarmee niet mogen overvallen. Tenminste had zij op een behoorlijke termijn een alternatief met Escape dienen te bespreken, dat dan een volwaardig programma had dienen te zijn met een vergelijkbare aantrekkingskracht op het publiek en met vergelijkbare potentie aan financiële resultaten voor Escape. Daarvan is voorshands geen sprake. Uit het persbericht van Chemistry van 15 oktober 2004 blijkt, dat het idee achter “ID” is om "een plek" te creëren waar het publiek wordt voorgesteld aan "nieuwe frisse DJ’s" die op deze wijze een kans krijgen hun talenten te tonen.

Volgens Chemistry betreft het een soort “sneak preview” maar dan met DJ’s en zal de ene avond leuker zijn dan de andere, maar dat maakt volgens Chemistry niet uit, omdat het frisse aspect van deze avond belangrijk is. De Rush-avonden met vaste DJ’s en een programmering die al jaren bij het publiek bekend zijn en ook door het publiek worden gewaardeerd, worden aldus vervangen door een programma met onbekende DJ's, waarvan niet duidelijk is of dit programma bij het publiek zal aanslaan.

Nu de kwaliteit van de invulling van de donderdagavond en de continuïteit daarvan op deze manier geenszins gewaarborgd is, kan het onder deze omstandigheden niet van Escape gevergd worden, dat zij aan Chemistry discotheek Escape ter beschikking stelt op de donderdagavond voor “ID” of enig ander concept. Deze vordering wordt dan ook afgewezen.

10. De vordering om Escape te verbieden om op de donderdag een ander dan door Chemistry georganiseerd feest in de discotheek te laten plaatsvinden wordt, gelet op hetgeen hieronder ten aanzien van de vordering in reconventie wordt overwogen, eveneens afgewezen.

11. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Chemistry in de proceskosten worden verwezen.

In reconventie

12. Zoals hiervoor onder 8 is overwogen, heeft Escape ook inspraak in de invulling van de donderdagavond-programmering. Chemistry kan dus niet zonder voorafgaand overleg met Escape en zonder gegronde redenen het programma op de donderdagavond wijzigen. Dat Chemistry heeft besloten de Rush-avonden te verplaatsen naar een andere locatie om in de laatste maanden van het jaar, wanneer er hogere bezoekersaantallen gerealiseerd worden, publiek van Escape naar de nieuwe locatie te trekken, rechtvaardigt die verplaatsing niet nu zij daarmee volledig voorbijgaat aan de gerechtvaardigde (financiële) belangen van haar contractspartner. Nu in conventie is geoordeeld dat "ID" geen volwaardige vervanging is voor de Rush-clubavonden en ook geen andere wel gelijkwaardige vervanging is aangeboden, zal Chemistry worden veroordeeld de Rush-clubavonden op de donderdag in discotheek Escape voort te zetten, totdat de overeenkomst tussen partijen op 30 december 2004 is geëindigd. Aldus is vordering a toewijsbaar.

13. De vordering om de Chemistry-avonden op de zaterdag voort te zetten (vordering b) wordt eveneens toegewezen. Chemistry heeft op een termijn van één week de Rush-avonden verplaatst van discotheek Escape naar de locatie "The Kingdom". Zij heeft Escape niet tijdig en niet op een fatsoenlijke wijze op de hoogte gebracht van deze verplaatsing ondanks dat Escape, vóór de aankondiging op 15 oktober 2004, reeds bij e-mails van 1 en 8 oktober 2004 Chemistry heeft verzocht te reageren op geruchten van een op handen zijnde verplaatsing.

Gelet op deze handelwijze kan voorshands niet uitgesloten worden geacht dat Chemistry de Chemistry-avonden niet ook plotseling naar een andere locatie zal verplaatsen. Op dit punt bestaat dan ook een reële dreiging dat Chemistry in haar verplichtingen zal tekortschieten.

14. De vordering dat Chemistry zich onthoudt van het doen van negatieve uitlatingen over Escape is niet toewijsbaar. Weliswaar heeft Chemistry in negatieve zin in het artikel van 21 oktober 2004 in de Telegraaf en in het interview van AT5 haar mening gegeven over (het beleid van) Escape, maar niet op een zodanig grievende wijze dat dit een verbod als gevraagd rechtvaardigt, ook al is wellicht sprake van schending van punt 3 van de "Slotbepalingen"van de overeenkomst. Vordering c wordt dus afgewezen.

15. Chemistry is op grond van punt 19 van de "Overige voorwaarden" van de overeenkomst verplicht om schriftelijke goedkeuring te vragen aan Escape voorafgaand aan publicaties over beeld en geluid van het avondprogramma. Op basis van deze bepaling zal het Chemistry worden verboden om, zonder toestemming van Escape, over te gaan tot openbaarmaking van het tijdstip en de aard van de donderdagavond-programmering. Op dit punt wordt vordering d toegewezen.

Wat betreft de Chemistry-avonden, waarvan Chemistry de inhoud niet heeft gewijzigd, bestaat geen aanleiding de vordering ten aanzien van de Chemistry-avonden toe te wijzen.

16. Nu de vordering dat Chemistry de Rush-avonden op de donderdag in de discotheek dient voort te zetten is toegewezen, waaronder is begrepen dat de promotie-activiteiten door Chemistry moeten worden voortgezet zoals de overeenkomst dit voorschrijft, bestaat geen aanleiding vordering e in zoverre afzonderlijk toe te wijzen. Dit geldt eveneens voor de Chemistry-avonden, aangezien Escape niet heeft aangetoond, dat Chemistry zich onvoldoende inspant voor de promotie van de Chemistry-avonden.

17. Er bestaat aanleiding om de gevorderde dwangsommen toe te wijzen als na te melden.

18. De subsidiaire en meer subsidiaire vorderingen komen hiermee niet meer aan de orde.

19. Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal Chemistry in de proceskosten worden verwezen.

BESLISSING IN KORT GEDING:

De voorzieningenrechter:

In conventie :

1. Weigert de gevraagde voorziening.

2. Veroordeelt Chemistry in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van de Escape begroot op:

- € 241,= aan vastrecht en

- € 703,= aan salaris procureur.

In reconventie :

3. Gebiedt Chemistry om de Rush-avonden met ingang van 4 november 2004 tot eind 2004, op donderdag in de Escape en op de gebruikelijke wijze - daaronder begrepen de gebruikelijke promotie-activiteiten en tijdige mededeling daarvan aan de Escape - voort te zetten, op straffe van verbeurte van een dwangsom van

€ 15.000,= per avond, met een maximum van € 100.000,=.

4. Gebiedt Chemistry om de Chemistry-avonden op zaterdag in de Escape voort te zetten, een en ander conform het partijen bekende concept inclusief gebruikelijke DJ's etc., op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 15.000,= per avond, met een maximum van € 100.000,=.

5. Verbiedt Chemistry om zonder toestemming van de Escape op enige wijze over te gaan tot openbaarmaking van het tijdstip en de aard van de donderdagavond programmering in de Escape, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500,= per gebeurtenis, met een maximum van € 25.000,=.

6. Veroordeelt Chemistry in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van de Escape begroot op nihil.

7. Wijst het meer of anders gevorderde af.

In conventie en in reconventie :

6. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Gewezen door mr. R. Orobio de Castro, vice-president van de rechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 27 oktober 2004, in tegenwoordigheid van de griffier.