Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2004:AO2626

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
29-01-2004
Datum publicatie
29-01-2004
Zaaknummer
KG 04/9 SR
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Lindows.com maakt met het gebruik van de aanduidingen LindowsOS en Lindows.com inbreuk op het Beneluxmerk WINDOWS van Microsoft. De vordering van Microsoft om Lindows.com te bevelen deze inbreuk te staken en gestaakt te houden, wordt door de voorzieningenrechter in kort geding toegewezen evenals enkele nevenvorderingen van Microsoft.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJ 2004, 241
IER 2004, 47
BIE 2004, 64
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

SR/AD

vonnis 29 januari 2004

RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM

VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING

VONNIS

i n d e z a a k m e t r o l n u m m e r KG 04/9 SR v a n:

de vennootschap naar vreemd recht MICROSOFT CORPORATION,

gevestigd te Redmond, (Washington, Verenigde Staten van Amerika),

e i s e r e s bij dagvaarding van 11 december 2003,

procureur mr. A.P. Meijboom,

t e g e n :

de vennootschap naar vreemd recht LINDOWS.COM, INC,

gevestigd te San Diego (Californië, Verenigde Staten van Amerika),

g e d a a g d e ,

procureur mr. Th.C.J.A. van Engelen.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Ter terechtzitting van 15 januari 2004 heeft eiseres, verder te noemen Microsoft, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagde, verder te noemen Lindows.com, heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.

a. Microsoft is de grootste softwareleverancier ter wereld. Zij is houdster van het merk "WINDOWS" voor een operating system, dat wereldwijd is geregistreerd. Sedert 1991 is Microsoft rechthebbende op het Beneluxmerk 495.863 voor "WINDOWS" voor onder meer software.

b. Naast WINDOWS bestaan er andere operating systems zoals Unix, MS-Dos, OS/2, MacOS en Linux. WINDOWS heeft in Nederland een marktaandeel van meer dan 95%. De andere operating systems verdelen het restant.

c. Linux is een zogeheten 'open source' operation system: de bron code is openbaar toegankelijk, in tegenstelling tot WINDOWS, waarvan de broncode geheim is.

d. Lindows.com is een Amerikaans softwarebedrijf dat in 2001 is opgericht door

Michael Robertson. Lindows.com brengt sinds februari 2002 een operation system op de Nederlandse markt onder de aanduiding "LindowsOS". Lindows.com heeft zich onder meer tot doel gesteld om het operating system LindowsOS zodanig te ontwikkelen dat het geschikt is om er zowel Linux software als WINDOWS software mee te gebruiken. Dit streven is inmiddels gerealiseerd. Robertson heeft in een interview erkend dat de naam "Lindows" een combinatie is van "Linux" en "Windows".

e. Lindows.com biedt aan alle bezoekers van haar website, www.lindows.com., haar Lindows-programmatuur aan, hetzij door middel van downloaden van deze programmatuur, hetzij door het bestellen van een CD-rom met daarop de Lindows-programmatuur. Daarnaast biedt zij bezoekers van haar website de mogelijkheid een computer te kopen waarop de Lindows-programmatuur reeds is geïnstalleerd, de zogenaamde 'pre-installed' software.

f. Lindows.com meldt op haar website dat zij in een aantal landen distributeurs heeft aangesteld voor haar Lindows-programmatuur. Zij heeft daartoe een aantal nationale vlaggen, waaronder de Nederlandse vlag, afgebeeld op haar website. Deze vlaggen bevatten een link naar de lijst van distributeurs. Onder de Nederlandse vlag staan twee distributeurs genoemd.

g. Microsoft is in de Verenigde Staten een procedure gestart tegen Lindows.com omdat zij meent dat Lindows.com inbreuk maakt op haar "WINDOWS" (merk)rechten. Op 1 maart 2004 zal in Seattle de zitting in deze procedure beginnen.

h. Microsoft heeft eind november 2003 in Finland een voorlopige voorziening gevraagd om Lindows.com te verbieden verder inbreuk te maken op de (Finse) "Windows" merken, welke voorziening door de rechtbank te Helsinki op 1 december 2003 is toegewezen.

2. Microsoft vordert -samengevat- Lindows.com te bevelen iedere inbreuk op de Benelux merkenrechten van Microsoft, in het bijzonder het gebruik van aanduidingen die overeenstemmen met het merk WINDOWS, in verband met de distributie en het adverteren door Lindows.com van haar programmatuur te staken en gestaakt te houden. Verder vordert zij Lindows.com te bevelen bij brief haar distributeurs in de Benelux op de hoogte te stellen van dit vonnis en hen te verzoeken onverwijld het hiervoor bedoelde merkgebruik te staken en gestaakt te houden, alle Lindows-programmatuur aan de raadsman van Microsoft ter vernietiging af te geven en 'pre-installed' Lindows-programmatuur van de in voorraad zijnde computers te verwijderen, onder gelijktijdige verzending van een afschrift van deze brieven aan de raadsman van Microsoft. Voorts vordert zij veroordeling van Lindows.com om de toegang tot haar website(s) waarop zij haar Lindows-programmatuur aanbiedt ontoegankelijk te maken voor bezoekers uit de Benelux, alsmede om haar te veroordelen bestellingen van Lindows-programmatuur ten behoeve van adressen in de Benelux niet uit te voeren of onmogelijk te maken. Zulks alles op straffe van een dwangsom. Microsoft heeft tenslotte gevorderd de termijn als bedoeld in artikel 260 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) te stellen op zes maanden.

3. Microsoft heeft daartoe het volgende -zakelijk weergegeven- gesteld. Lindows.com gebruikt de aanduidingen "Lindows.com", "Lindows" en "LindowsOS" in het economisch verkeer om haar onderneming en het van haar afkomstige operating system aan te duiden en daarmee maakt zij inbreuk op het Beneluxmerk "WINDOWS" van Microsoft. Microsoft beroept zich in dit verband op grond van artikel 13A lid 1 onder b van de Benelux Merkenwet (BMW). Omdat WINDOWS en Lindows maar één letter verschillen en gebruikt worden voor dezelfde producten, terwijl het relevante publiek, in dit geval computergebruikers, zeer groot is, is er gevaar voor verwarring tussen WINDOWS en Lindows. Verder stelt Microsoft dat Lindows.com ongerechtvaardigd voordeel trekt uit en afbreuk doet aan de reputatie van het merk WINDOWS. Hiervoor beroept Microsoft zich op artikel 13A lid 1 sub c BMW. Aangezien Lindows.com niet bereid is de inbreuk op het merkrecht van Microsoft vrijwillig te staken, heeft Microsoft recht op en (spoedeisend) belang bij de gevraagde voorzieningen.

4. Ter afwering van de vordering heeft Lindows.com het volgende -zakelijk weergegeven- aangevoerd.

4.1 Ten eerste heeft Lindows.com zich op het standpunt gesteld dat Microsoft geen spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. In dit verband heeft zij gesteld dat LindowsOS al sedert februari 2002 beschikbaar is in de Benelux en dat er sedertdien niets is veranderd. Microsoft had dan ook veel eerder een procedure in de Benelux kunnen voeren. Volgens Lindows.com voert Microsoft deze procedure (en de procedure in Finland) thans alleen om -bij een voor haar positief oordeel- sterker te staan in de Amerikaanse procedure, die in maart 2004 begint. Volgens Lindows.com neigt dit naar misbruik van procesrecht en rechtvaardigt het in ieder geval niet dat een spoedeisend belang van Microsoft wordt aangenomen. Daarbij komt dat de onderhavige procedure overbodig is in het geval Lindows.com de procedure in de Verenigde Staten zou verliezen. In dat geval zal Lindows.com uit commercieel oogpunt haar naam wereldwijd moeten aanpassen.

4.2 Voorts heeft Lindows.com aangevoerd dat bij de beoordeling of sprake is van merkinbreuk het merk WINDOWS moet worden vergeleken met de tekens zoals die door Lindows.com worden gebruikt. Dit zijn "lindows.com" als bedrijfsnaam en "LindowsOS" als merk voor het op de markt gebrachte operating systeem. Anders dan Microsoft stelt, gebruikt Lindows.com niet de aanduiding "Lindows" sec. Volgens Lindows.com is er geen sprake van directe of indirecte verwarring tussen WINDOWS enerzijds en LindowsOS of Lindows.com anderzijds. De omstandigheid dat alleen de eerste letter verschilt, is hier niet relevant aangezien het gaat om de totaalindruk. De consument weet volgens Lindows.com heel goed dat LindowsOS juist voor iets heel anders staat dan WINDOWS en wat Lindows.com juist niet wil is dat de consument denkt met WINDOWS van doen te hebben. Het gaat in dit geval ook niet om dezelfde producten, maar om twee verschillende operating systemen die concurrenten van elkaar zijn. LindowsOS wordt als alternatief voor WINDOWS in de markt gezet en het publiek realiseert zich ook dat zij met concurrerende producten heeft te maken. De gemiddelde consument die een operating systeem aanschaft of een PC koopt waar een operating system op is geïnstalleerd, is steeds goed geïnformeerd en zal daarbij WINDOWS vergelijken met LindowsOS. Gezien de bekendheid van het merk WINDOWS, zal de consument weten dat LindowsOS niets met Microsoft van doen heeft.

4.3 Verder heeft Lindows.com aangevoerd dat er geen gevaar bestaat voor verwatering van het merk WINDOWS. Lindows.com erkent dat WINDOWS als merk bekend is, maar betwist dat het een groot onderscheidend vermogen heeft. Het is volgens haar geen sterk merk omdat het beschrijvend is. Lindows.com meent dat zij het WINDOWS merk mag gebruiken, omdat het in zijn algemeenheid is toegestaan andermans merk te gebruiken om de bestemming of aard van de aangeboden producten of diensten aan te geven. Met de naam Lindows geeft Lindows.com aan dat zij een Linux operating systeem heeft met de 'look and feel' van WINDOWS en waarop zowel Linux als WINDOWS applicaties kunnen draaien. Volgens Lindows.com is er geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het merk WINDOWS of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het (beschrijvende) merk WINDOWS.

4.4 Subsidiair heeft Lindows.com een aantal opmerkingen gemaakt over de formulering van het petitum van de vorderingen, welke hierna aan de orde zullen komen.

Beoordeling van het geschil

5. Bij de beoordeling van de vraag of Microsoft voldoende spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen moet het volgende worden vooropgesteld. Op grond van vaste jurisprudentie geldt dat, indien in kort geding een voorziening wordt gevraagd die ertoe strekt een einde te maken aan, als stelselmatige inbreuk op een subjectief recht aan te merken handelingen waarvan de eisende partij doorlopend schade ondervindt, het alleszins voor de hand ligt dat deze partij een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. De enkele omstandigheid dat de eisende partij geruime tijd heeft laten verlopen voordat hij in kort geding een tot het verkrijgen van een verbod van de gewraakte handelingen strekkende vordering instelde, behoeft de kortgedingrechter er niet van te weerhouden aan te nemen dat een spoedeisend belang bij de vordering bestaat.

6. Dit toetsingskader in acht genomen, wordt voorshands geoordeeld dat Microsoft voldoende spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen, aangezien er een voortdurende situatie bestaat waarin Lindows.com volgens Microsoft inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. De enkele omstandigheid dat Microsoft haar vorderingen ook reeds in februari 2002 had kunnen instellen omdat de programmatuur van Lindows.com toen op de Nederlandse markt verkrijgbaar was, doet daaraan niet af. Evenmin kan het instellen van de onderhavige vorderingen worden gekwalificeerd als misbruik van recht, zelfs al zou ervan uit moeten worden gegaan dat haar vorderingen zijn ingesteld met de gedachte met een toewijzend Nederlands vonnis 'sterker te staan' in de Amerikaanse procedure.

7. Microsoft heeft gesteld dat Lindows.com inbreuk maakt op haar rechten op het merk WINDOWS. Daarbij heeft zij zich primair beroepen op artikel 13A lid 1 onder b BMW. Ingevolge dit artikel kan een merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daar de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek verwarring ontstaat tussen het teken en het merk.

8. Uit vaste jurisprudentie volgt dat van overeenstemming tussen merk en teken sprake is indien, mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval en met name de onderscheidende kracht van het merk, merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, dat reeds daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan omtrent de herkomst van de desbetreffende goederen of diensten. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. De globale beoordeling wat betreft de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis dient te berusten op de totaalindruk die het merk en het teken oproepen. Daarbij moet rekening worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts speelt bij de globale beoordeling de indruk die het merk en het teken achterlaten bij de gemiddelde consument een rol. Het verwarringsgevaar neemt toe, naarmate het merk bekender is.

9. Voorshands wordt geoordeeld dat ook al zou Lindows.com, zoals zij heeft aangevoerd, zelf de aanduiding "Lindows" sec nooit gebruiken, het aannemelijk is dat het publiek de aanduidingen LindowsOS en Lindows.com wel zal waarnemen als "Lindows". Het dominerende bestanddeel van de aanduidingen LindowsOS en Lindows.com is immers Lindows en de toevoegingen "OS" of ".com" zijn alle beschrijvend voor de waren waarvoor de aanduidingen worden gebruikt, namelijk "OS" voor operating system en ".com" voor een website.

10. WINDOWS en LindowsOS worden allebei gebruikt als aanduiding voor een operating system. De omstandigheid dat de systemen van elkaar verschillen en concurrerende producten zijn, kan er niet aan afdoen dat het beide operating systems zijn. Derhalve dient er van uit te worden gegaan dat WINDOWS en LindowsOS voor soortgelijke waren worden gebruikt.

11. Bij de beoordeling van de vraag of de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek verwarring ontstaat tussen WINDOWS en LindowsOS, is van belang dat WINDOWS een bekend merk is. Verder is van belang dat WINDOWS en LindowsOS visueel en auditief een grote gelijkenis vertonen, hetgeen te verklaren is uit het feit dat zij in de dominerende bestanddelen WINDOWS en Lindows maar één letter van elkaar verschillen. Hoewel Lindows.com in dit verband terecht stelt dat het enkele verschil van één letter op zichzelf niet relevant is, geldt dit wel voor het gevolg dat het enkele verschillen van één letter in dit geval heeft: het maakt, uitgaande van de totaalindruk die de beide aanduidingen bij het publiek oproepen, dat de begrippen gelijkenis vertonen en met elkaar kunnen worden verward. De omstandigheid dat niet is bewezen dat zich in een concreet geval verwarring tussen WINDOWS en LindowsOS heeft voorgedaan, doet daar niet aan af. De stellingen van Lindows.com, dat het publiek zeer wel weet dat "Lindows" voor iets anders staat dan WINDOWS en dat zij niet wil dat de consument denkt met WINDOWS van doen te hebben, overtuigen voorshands niet. Hier is namelijk relevant welke indruk er ontstaat bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de betrokken soort producten en (dus) niet welke indruk er bij de gespecialiseerde computergebruiker ontstaat. Deze laatste zal, als 'kenner' op zoek zijn naar een Linux operating system dat 'WINDOWS-compatabile' is en hij of zij zal LindowsOS niet snel verwarren met WINDOWS. Voor de gemiddelde consument is dat echter anders. Op grond van de gelijkenis tussen WINDOWS en LindowsOS, en in acht genomen de bekendheid van het merk WINDOWS, dat weliswaar een beschrijvend merk is maar door inburgering een sterk merk is geworden, is juist zeer wel aannemelijk dat een gemiddelde computergebruiker, geconfronteerd met LindowsOS, denkt met een product van Microsoft, namelijk WINDOWS of een variatie daarop, van doen te hebben. Dit klemt te meer in die gevallen waarin sprake is van zogenoemde 'pre-installed' software. Gelet op het voorgaande wordt voorshands geoordeeld dat Microsoft zich terecht beroept op artikel 13A lid 1 onder b BMW.

12. Voor wat betreft Lindows.com geldt dat deze aanduiding niet voor een operating system wordt gebruikt maar voor een website. Microsoft kan zich wat betreft Lindows.com -en overigens ook wat betreft LindowsOS- met succes beroepen op artikel 13A lid 1 onder c BMW. Ingevolge dit artikel kan een merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Daarvan is hier sprake.

13. Ten eerste wordt in dit verband overwogen dat Lindows.com geen geldige reden heeft om de aanduidingen LindowsOS en Lindows.com te gebruiken. Aangezien er meerdere op Linux gebaseerde operating systemen op de markt zijn met aanduidingen die geen enkele gelijkenis vertonen met het merk WINDOWS, valt niet in te zien waarom Lindows.com geen andere aanduidingen had kunnen nemen. De stelling van Lindows.com dat zij het merk WINDOWS mag gebruiken om de bestemming of aard van haar product aan te geven, is juist. Microsoft heeft ook niet betwist dat Lindows.com mag aangeven dat haar (op Linux gebaseerde) operating system

WINDOWS - compatible' is, maar dit betekent niet zonder meer dat Lindows.com dit merk mag gebruiken door het -al samenvoegend met 'Linux'- in de naam van haar eigen product te verwerken. Voorshands is ook aannemelijk dat Lindows.com met het gebruik van de aanduidingen LindowsOS en Lindows.com ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk WINDOWS. In dit verband is van belang dat Lindows.com haar product expliciet in de markt zet als een product dat van beide markten thuis is, namelijk zowel Linux- als WINDOWS-software kan 'draaien' en daarmee hét alternatief is voor het operating systeem WINDOWS. Daarbij zet zij zich ook nog af tegen WINDOWS. Door met de benaming van haar product op deze wijze aan te haken bij het merk WINDOWS van Microsoft, trekt zij ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk WINDOWS.

14. Gelet op het voorgaande zijn de gevraagde voorzieningen toewijsbaar met inachtneming van het volgende.

15. De vordering onder 1a van het petitum van de dagvaarding zal worden toegewezen, echter alleen voor zover het betreft de inbreuk op het merk WINDOWS van Microsoft aangezien alleen deze inbreuk in dit geding onderwerp van geschil is geweest. De vorderingen onder 1b zullen eveneens worden toegewezen, met dien verstande dat Lindows.com alleen zal worden geboden in de brief aan de distributeurs of in een bijlage bij die brief geen inhoudelijk commentaar op het vonnis te leveren. De huidige formulering van het petitum is te ruim aangezien deze erop neer komt dat Lindows.com aan haar distributeurs nooit meer commentaar zou mogen geven op het vonnis. Verder zal Lindows.com niet worden bevolen haar distributeurs te verzoeken de pakketten met Lindows programmatuur ter vernietiging af te geven, maar zal zij worden bevolen hen te verzoeken deze aan Lindows.com af te geven ter uitvoering uit de Benelux. Daarbij is betrokken dat Microsoft tegen uitvoering naar een plaats buiten de Benelux geen overwegende bezwaren heeft aangevoerd. De vorderingen onder 1c en 1 d van het petitum zijn ook toewijsbaar. Hier geldt wederom dat de vorderingen alleen zullen worden toegewezen voor zover het betreft de inbreuk op het merk WINDOWS. Voor wat betreft het verweer dat het voor Lindows.com technisch niet of moeilijk realiseerbaar zou zijn haar website(s) ontoegankelijk te maken voor (alleen) bezoekers uit de Benelux, geldt dat zij voorshands onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er geen software op de markt voorhanden is die dit mogelijk maakt zodat ook dit deel van de vordering toewijsbaar is. Aangezien het gebruik van de aanduidingen LindowsOS en Lindows.com in strijd is met het merkrecht WINDOWS van Microsoft, heeft Microsoft er recht op en belang bij dat de website(s) van Lindows.com niet langer in de Benelux oproepbaar en beschikbaar zijn. Ten aanzien van de vorderingen geldt verder dat deze alleen worden toegewezen voor zover het de aanduidingen "Lindows", "LindowsOS" of "Lindows.com" betreffen, aangezien deze in dit geding aan de orde zijn geweest. De vordering "of enige andere aanduiding die overeenstemt met WINDOWS" is voor het overige te onbepaald om te kunnen worden toegewezen. Tenslotte zal nader te noemen redelijke termijn worden bepaald waarbinnen Lindows.com aan deze bevelen dient te voldoen.

16. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

17. De termijn als bedoeld in artikel 260 lid 1 Rv zal worden gesteld op drie maanden, aangezien dit een redelijke termijn wordt geacht. De gevorderde termijn van zes maanden acht de voorzieningenrechter in de gegeven omstandigheden te lang. De termijn vangt aan na dit vonnis en niet, zoals Microsoft heeft verzocht, na het moment dat een niet meer voor beroep vatbare rechterlijke uitspraak in kort geding is gewezen.

18. Lindows.com zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van deze procedure worden veroordeeld.

BESLISSING IN KORT GEDING

De voorzieningenrechter:

1. Beveelt Lindows.com om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis de inbreuk op het Beneluxmerk 495.863 WINDOWS van Microsoft door gebruik van de aanduidingen "Lindows", "Lindows.com" en/of "LindowsOS" in verband met de distributie (inclusief, maar niet beperkt tot import en verkoop) en het adverteren door Lindows.com van haar programmatuur, te staken en gestaakt te houden.

2. Beveelt Lindows.com om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis al haar distributeurs in de Benelux, inclusief Mensys B.V. (gevestigd aan de [adres]), JaMa Multimedia Providers (gevestigd aan de [adres]) en DV Computer Systems (gevestigd aan de [adres]), op eigen briefpapier schriftelijk op de hoogte te stellen van dit vonnis zonder dat verder in die brief of in een bijlage bij die brief inhoudelijk commentaar op dit vonnis wordt gegeven en hen verder te verzoeken onverwijld:

(i) het gebruik van de hiervoor onder 1 bedoelde aanduidingen te staken en gestaakt te houden;

(ii) alle pakketten met "Lindows" programmatuur die zij in voorraad hebben af te geven aan Lindows.com ter uitvoering uit de Benelux.

(iii) pre-installed "Lindows" programmatuur van de in voorraad zijnde computers te verwijderen;

en gelijktijdig met verzending van bedoelde brieven een afschrift van elk van die brieven aan de raadsman van Microsoft te sturen.

3. Beveelt Lindows.com om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis de toegang voor de website(s) van Lindows.com waarop zij programmatuur aanbiedt onder de naam "Lindows", "Lindows.com", en "LindowsOS", inclusief maar niet beperkt tot de website op URL http://www.lindows.com, ontoegankelijk te maken voor bezoekers uit België, Nederland en Luxemburg.

4. Beveelt Lindows.com om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis bestellingen van programmatuur onder de naam "Lindows", "Lindows.com", LindowsOS", ten behoeve van aflevering op een adres in België, Nederland of Luxemburg niet uit te voeren en onmogelijk te maken.

5. Veroordeelt Lindows.com tot betaling van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Lindows.com in gebreke is aan de hiervoor onder 1, 2, 3 en 4 gegeven bevelen te voldoen, met een maximum van € 90.000,-.

6. Stelt de termijn als bedoeld in artikel 260 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vast op drie maanden na deze uitspraak.

7. Veroordeelt Lindows.com in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Microsoft begroot op:

- € 68,20 aan explootkosten,

- € 205,- aan vastrecht en

- € 703,- aan salaris procureur.

8. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

9. Wijst het meer of anders gevorderde af.

Gewezen door mr. Sj.A. Rullmann, vice-president van de rechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 29 januari 2004, in tegenwoordigheid van de griffier.

Coll.: