Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2003:AF7468

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
09-04-2003
Datum publicatie
17-04-2003
Zaaknummer
KG 03/709 AB
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

AB/MB

vonnis 9 april 2003

RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM

VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING

VONNIS

i n d e z a a k m e t r o l n u m m e r KG 03/709 AB v a n:

DE STAAT DER NEDERLANDEN (het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en daarvan de Keuringsdienst van Waren), zetelend te 's-Gravenhage,

e i s e r bij dagvaardingen van 1 april 2003,

procureur mr. L.P. Broekveldt,

advocaat mr. D. den Hartog te 's-Gravenhage,

t e g e n :

1. de besloten vennootschap DAHL B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de stichting RVU EDUCATIEVE OMROEP, gevestigd te Hilversum,

g e d a a g d e n,

procureur mr. J. Sprey.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Ter terechtzitting van 8 april 2003 heeft eiser, verder te noemen de Staat, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagden, verder afzonderlijk te noemen Dahl B.V. en RVU en gezamenlijk Dahl c.s., hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening.

Na verder debat hebben partijen stukken, waaronder van weerszijden pleitnota's en producties, waarvan deel uitmakend een videoband van het in geding zijnde televisieprogramma, overgelegd voor vonniswijzing. Het onderstaande vormt een uitwerking van het op 9 april 2003 gewezen vonnis.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.

a. Ingevolge onder meer de Warenwet is aan de Staat opgedragen toezicht te houden

op de verhandeling van waren aan consumenten. Van oudsher is het toezicht ondergebracht bij de Keuringsdienst van Waren. Bij de Keuringsdienst van Waren zijn controle-ambtenaren werkzaam, die bij producenten, detaillisten en in de horeca toezicht houden op hetgeen aan producten in omloop wordt gebracht.

b. Dahl B.V. handelt onder de naam Dahl TV en heeft een TV-programma ontwikkeld

waarbij de makers in het programma onderzoek doen naar bepaalde producten. Daarbij wordt bekeken of de aanprijzingen, herkomstaanduidingen en de inhoud van de etiketten in overeenstemming zijn met de realiteit.

c. Dahl B.V. heeft het programma ondergebracht bij de uitzendorganisatie RVU, die

het programma met ingang van 11 april 2003 voor de duur van 8 weken iedere vrijdagavond om 21.30 uur zal uitzenden op Nederland 3, onder de titel "Keuringsdienst van Waarde."

2. De Staat vordert thans - kort gezegd - veroordeling van Dahl c.s.

- tot het staken en gestaakt houden van het gebruik van de titel "De Keuringsdienst van Waarde" en van soortgelijke titels, en van de afkortingen KvW of Keuringsdienst, binnen 6 uur na het tijdstip van uitspraak, althans binnen 6 uur na betekening van het vonnis;

- tot het, binnen 24 uur na betekening van het vonnis, doen van opgave aan de uitgevers van programmabladen ter zake van radio- en TV-uitzendingen en aan uitgevers van dagbladen met overzichten van TV-programma's, van het verbod als hiervoor bedoeld, met het verzoek om bij de eerstvolgende vermelding van het betrokken TV-programma de titel "De Keuringsdienst van Waarde" niet te gebruiken;

- tot het doen van opgave aan de Staat van de uitgevers aan wie een dergelijk verzoek is gedaan, binnen 48 uur na betekening van het vonnis;

dit alles op straffe van een dwangsom.

3. De Staat stelt daartoe dat Dahl c.s. ontoelaatbaar gebruik maken van de bij het publiek en producenten ingeburgerde benaming Keuringsdienst van Waren, door een zeer gelijkende titel te hanteren voor hun TV-programma, dat, gelet op de inhoud, rechtstreeks te maken heeft met de activiteiten van de Keuringsdienst van Waren. Dahls c.s. trekken aldus een ongerechtvaardigd voordeel uit de naamsbekendheid van de Keuringsdienst van Waren naar zich toe, terwijl door die aandacht de Keuringsdienst van Waren in een kwaad daglicht kan komen te staan. Voorts kan bij producenten en consumenten verwarring ontstaan, mede doordat de medewerkers van het programma zich presenteren als mensen van "De Keuringsdienst van Waarde." Dit kan uiteindelijk leiden tot belemmering van de medewerkers van de Keuringsdienst van Waren in hun taakuitoefening. Daarnaast ontstaat verwarring doordat de RVU op zijn eigen website de afkortingen KvW en Keuringsdienst in omloop heeft gebracht. Dahl c.s. handelen aldus onrechtmatig jegens de Staat, waardoor de Staat, met name de Keuringsdienst van Waren, schade lijdt, onder meer bestaande uit reputatieschade.

4. Dahl c.s. hebben gemotiveerd verweer gevoerd, welk verweer, voor zover van be-

lang, hierna aan de orde zal komen.

Beoordeling van het geschil.

5. Nabootsing van de naam van een persoon of rechtspersoon die geen afzonderlijke bescherming kent ingevolge de Merkenwet, Handelsnaamwet of op grond van het auteursrecht, kan onder omstandigheden onrechtmatig zijn, met name indien daardoor verwarring ontstaat.

6. Die verwarring is in dit geval niet te duchten. De naam Keuringsdienst van Waarde is weliswaar duidelijk geïnspireerd door die van de Keuringsdienst van Waren en het programma richt zich evenals de Keuringsdienst van Waren in zekere zin op bescherming van de consument, maar daar houdt het dan ook mee op.

De makers laten in het programma zien op welke ongerijmdheden iemand stuit die over een bepaald product met enige vasthoudendheid doorvraagt of zelf de proef op de som gaat nemen. Zij opereren los van elkaar, ieder op zijn eigen deelgebied, aan de telefoon of met de auto, en doen dat op een onderkoelde, lichtvoetige manier. Zij presenteren zich daarbij steeds als privé-personen onder hun eigen naam. Volgens de makers is het de bedoeling om aan te tonen dat iedereen zijn eigen keuringsdienst kan zijn. Mannen en/of vrouwen in witte jassen of andere specialisten, technici en autoriteiten, die zouden kunnen doorgaan voor een officiële dienst of instantie, komen in het programma niet voor. Het is dan ook niet aannemelijk dat de Keuringsdienst van Waren (en zijn medewerkers) hierop zullen worden aangekeken of dat deze dienst anderszins schade van de programmanaam zal ondervinden.

7. Dat wordt niet anders door het regelmatige gebruik van een logo met de afkorting KVW. Daargelaten dat in deze afkorting een hoofdletter V zit en dat het in beeld gebrachte logo niet lijkt op dat van de Keuringsdienst van Waren, is de term KvW als afkorting van de Keuringsdienst van Waren niet dermate ingeburgerd dat door het gebruik van het logo KVW, in samenhang met de programmanaam, alsnog de door de Staat gevreesde verwarring zal ontstaan. Het enkele feit dat Dahl c.s. met het gebruik van de programmanaam enig voordeel uit de naamsbekendheid van de Keuringsdienst van Waren naar zich kunnen toetrekken maakt het gebruik van die naam niet onrechtmatig.

8. Nu niet aannemelijk is dat het gebruik door Dahl c.s. van de naam De Keuringsdienst van Waarde en van de afkorting KVW leidt tot verwarring, noch dat Dahl c.s. door het hanteren van deze termen anderszins onzorgvuldig handelen ten opzichte van de Keuringsdienst van Waren, is geen sprake van een onrechtmatige daad jegens de Staat. De gevraagde voorzieningen zullen dan ook worden geweigerd.

9. De Staat zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten

van dit geding.

BESLISSING IN KORT GEDING

De voorzieningenrechter:

1. Weigert de gevraagde voorziening.

2. Veroordeelt de Staat in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Dahl c.s. begroot op € 205,= wegens vastrecht en op € 703,= aan salaris procureur.

3. Verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Gewezen door mr. A.J. Beukenhorst, vice-president van de rechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 9 april 2003, in tegenwoordigheid van de griffier.

Coll.: