Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2002:AF5361

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
09-07-2002
Datum publicatie
07-03-2003
Zaaknummer
93.2002
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam

Beschikking van 9 juli 2002 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de gevoegde klachten met zaaknummers:

93.2002

[ ],

wonende te [ ],

klager,

en

132.2002

[ ],

wonende te [ ],

klaagster,

verschenen in persoon,

tegen:

[ ],

gerechtsdeurwaarders te [ ],

beklaagde,

verschenen bij [ ], gerechtsdeurwaarder.

Verloop van de procedure

in de zaak met nummer 93.2002

Bij brief met bijlagen van 3 april 2002 heeft K een klacht ingediend tegen het gerechtsdeurwaarderskantoor [ ], gerechtsdeurwaarders te [ ], hierna de gerechtsdeurwaarder.

Bij brief met bijlage van 18 april 2002 heeft de gerechtsdeurwaarder een reactie gegeven op de klacht.

In de zaak met nummer 132.2002

Bij brief met bijlagen van 1 mei 2002 heeft M een klacht ingediend tegen het gerechtsdeurwaarderskantoor [ ], gerechtsdeurwaarders te [ ], hierna de gerechtsdeurwaarder.

Beide klachten zijn gevoegd behandeld ter terechtzitting van (…..).

Hiervan is afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt.

Vervolgens is de uitspraak bepaald op 9 juli 2002.

Gronden van de beslissing

1. De Feiten

Uitgegaan wordt van de volgende feiten en omstandigheden:

a) Bij brief van 18 maart 2002 heeft de deurwaarder aan [ ] een brief geschreven met de navolgende inhoud:

"Geachte heer/mevrouw,

(…..) heeft ons verzocht de nodige rechtsmaatregelen tegen u te nemen, nu u, ondanks aanmaningen van (…..), in gebreke bent gebleven met de betaling van onderstaande vordering.

Wij verwijzen u naar eerdere correspondentie.

De vordering van (…..) bedraagt EURO 176,36

Kosten EURO 12.50

-----------------

Totaal EURO 188.86

Wij stellen u TOT DRIE DAGEN, na dagtekening in de gelegenheid het totaalbedrag RECHTSTREEKS AAN (…..) op rekeningnummer: (…..).

Na verloop van deze termijn acht (…..) zich vrij een gerechtelijke procedure te starten, de kosten kunnen dan aanzienlijk oplopen. Wegens het in gebreke blijven uwerzijds maakt (…..) tevens aanspraak op de buitengerechtelijke kosten en de wettelijke- of contractuele rente vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van openstaande factu(u)r(en).

Met deze brief attenderen wij u er tevens op dat (…..) inmiddels buiten gebruik is gesteld. Indien u alsnog in gebreke blijft zal (…..) uw schuldpositie ter registratie aanmelden.

Wij vertrouwen erop dat u zich de kosten van een gerechtelijke procedure wilt besparen en dat u direct tot betaling overgaat.

Om de blokkade van (…..) op te heffen, kunt u een betaalbewijs faxen naar: (…..). Als kenmerk van uw betaling dient u te vermelden: (…..).

Hoogachtend,

Gerechtsdeurwaarderskantoor."

Deze brief is niet ondertekend.

b) Bij brief van 18 maart 2002 heeft de gerechtsdeurwaarder aan [ ] een brief geschreven met de navolgende inhoud:

"Geachte heer/mevrouw,

(…..) heeft ons verzocht de nodige rechtsmaatregelen tegen u te nemen, nu u, ondanks aanmaningen van (…..), in gebreke bent gebleven met de betaling van onderstaande vordering.

Wij verwijzen u naar eerdere correspondentie.

De vordering van (…..) bedraagt EURO 322.36

Kosten EURO 12.50

-----------------

Totaal EURO 334.50

Wij stellen u TOT DRIE DAGEN, na dagtekening in de gelegenheid het totaalbedrag RECHTSTREEKS AAN (…..) TE VOLDOEN op rekeningnummer (…..).

Na verloop van deze termijn acht (…..) zich vrij een gerechtelijke procedure te starten, de kosten kunnen dan aanzienlijk oplopen. Wegens het in gebreke blijven uwerzijds maakt (…..) tevens aanspraak op de buitengerechtelijke kosten en de wettelijke- of contractuele rente vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van openstaande factu(u)r(en).

Met deze brief attenderen wij u er tevens op dat uw (…..) inmiddels buiten gebruik is gesteld. Indien u alsnog in gebreke blijft zal (.....) uw schuldpositie ter registratie aanmelden.

Wij vertrouwen erop dat u zich de kosten van een gerechtelijke procedure wilt besparen en dat u direct tot betaling overgaat.

Om de blokkade van uw (…..) op te heffen, kunt u een betaalbewijs faxen naar: (…..). Als kenmerk van uw betaling dient u te vermelden: (…..).

Hoogachtend,

Gerechtsdeurwaarderskantoor."

Deze brief is eveneens niet ondertekend.

c) Door de gerechtsdeurwaarder zijn op 18 maart 2002 ongeveer 4000 exemplaren van voormelde brief, een zogenaamde profit-letter, aan debiteuren van (.....) verzonden.

d) Naar aanleiding van voormelde brieven hebben klagers brieven aan de gerechtsdeurwaarder verzonden, op welke brieven door de gerechtsdeurwaarder niet is gereageerd.

2. De klacht

2.1. In de kern komen beide klachten -samengevat- hierop neer dat klagers de gerechtsdeurwaarder verwijten dat hij een brief heeft verzonden zonder dat door hem bij zijn opdrachtgever is nagegaan of er wel (terecht) is aangemaand en dat uit de brief niet duidelijk blijkt in welke hoedanigheid de gerechtsdeurwaarder in de gegeven situatie optreedt. Klagers verwijten de gerechtsdeurwaarder daarnaast dat hij niet heeft gereageerd op door hen aan hem verzonden brieven.

2.2. De gerechtsdeurwaarder heeft de klachten gemotiveerd bestreden. Voor zover nodig wordt dit verweer hierna besproken.

3. De ontvankelijkheid van de klacht

3.1. De gerechtsdeurwaarder heeft zich op de eerste plaats op het standpunt gesteld dat een klacht gericht dient te zijn tegen een (kandidaat-) gerechtsdeurwaarder. Dat is hier niet het geval. In beide zaken is de klacht gericht tegen het gerechtsdeurwaarderskantoor vanwege de op (…..) verzonden brief. Nergens blijkt dat de klachten zich richten tot een bepaalde (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder. Het is ook feitelijk terecht dat de klacht zich niet richt tot een gerechtsdeurwaarder, omdat voormelde brief niets te maken heeft met enig (ambtelijk) handelen van een (kandidaat-) gerechtsdeurwaarder, maar een handelen van het kantoor in haar hoedanigheid van incassobureau. Bovendien bestaat het kantoor uit een maatschap, waarvan één lid geen gerechtsdeurwaarder is. Op grond hiervan dienen klagers niet ontvankelijk te worden verklaard in hun klachten, aldus de gerechtsdeurwaarder.

3.2. Dit verweer faalt. Het is op zich juist dat het bij de Gerechtsdeurwaarderswet geregelde tuchtrecht in eerste instantie ziet op handelen van individuele gerechtsdeurwaarders. Dit betekent echter niet dat, nu nagelaten is voormelde brieven te ondertekenen, dat zou kunnen voorkomen dat een klacht als onderhavige niet-ontvankelijk zou zijn. Dit zou immers maken dat gerechtsdeurwaarders aldus zich achter de maatschap zouden kunnen verschuilen, hetgeen niet de bedoeling van de wetgever kan zijn.

Dat het hier handelen betreft van het kantoor in haar hoedanigheid van incassobureau doet hieraan niet af. Blijkens de memorie van toelichting op de Gerechtsdeurwaarderswet kan het optreden van de gerechtsdeurwaarder in diverse hoedanigheden, alhoewel juridisch gescheiden, tot verwarring leiden bij de burger. Uit het oogpunt van rechtsbescherming voor de burger heeft de wetgever ook de niet-ambtshandelingen onder het bereik van het in de Gerechtsdeurwaarderswet geregelde tuchtrecht gebracht en ziet het bepaalde in artikel 34 derhalve ook op niet-ambtshandelingen. Klagers kunnen derhalve in hun klachten worden ontvangen.

3.3. De Kamer is dan ook van oordeel dat kandidaat-gerechtsdeurwaarder [ ], naar door de gerechtsdeurwaarder ter zitting is medegedeeld als commercieel-directeur onder meer verantwoordelijk voor activiteiten als de profit-letter, en gerechtsdeurwaarder [ ], onder wie [ ] als eerste toegevoegd-kandidaat gerechtsdeurwaarder werkzaam is, verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de verzending van de door klagers gewraakte brief van 18 maart 2002.

4. De beoordeling van de klacht

4.1. Uitgangspunt bij de beoordeling van de klachten is dat het verzenden van een dergelijke brief op zichzelf niet klachtwaardig is. De brief dient ter voorkoming van de feitelijke inschakeling van een gerechtsdeurwaarder waartoe een schuldeiser na het verzenden van twee aanmaningen kan overgaan. In die zin is een dergelijke brief een instrument waarbij, alvorens verder stappen worden ondernomen, de debiteur een laatste mogelijkheid wordt geboden alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. De gerechtsdeurwaarder is echter wel verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke brief. Dat [ ] zich niet heeft gehouden aan de afgesproken regels en de tekst van de brief op eigen initiatief heeft gewijzigd doet hieraan niet af. In het onderhavige geval is een brief verzonden waarvan de inhoud niet door de gerechtsdeurwaarder is gecontroleerd en met, naar de gerechtsdeurwaarder ter terechtzitting ook heeft erkend, een inhoud die nimmer in standaardteksten worden gebruikt. De in de brief vermelde betalingstermijn is tekort en de brief bevat de mededeling dat bij ingebreke blijven van betaling van de openstaande vordering [ ] de schuldpositie van de debiteur ter registratie zal aanmelden.

4.3. De Kamer is van oordeel dat naarmate het aantal te verzenden brieven groter wordt, de onderzoeksplicht van de gerechtsdeurwaarder naar de grondslag van de brief, namelijk of hier voorafgaande al dan niet voldoende is aangemaand, toeneemt. Vast staat dat er ongeveer [ ] brieven zijn verzonden. Bij een dergelijk aantal rijst de vraag naar de deugdelijkheid van de administratie van de opdrachtgever. Indien daarop geen controle plaatsvindt, zijn de gevolgen van het verzenden van de brief voor risico van de gerechtsdeurwaarder. Het is evenmin acceptabel dat klagers geen reactie van de gerechtsdeurwaarder hebben gehad nadat de gerechtsdeurwaarder was gebleken wat er aan de hand was. Ter terechtzitting heeft de gerechtsdeurwaarder medegedeeld dat [ ] naar aanleiding van de brief 16 klachten heeft ontvangen en zijn kantoor ook een aantal, waaronder de onderhavige klachten. Bij een dergelijk gering aantal klachten had uitleg over de verzonden brief op zijn plaats geweest. Dat, als door de gerechtsdeurwaarder betoogt, [ ] daarbij niet op een positieve manier genoemd zou kunnen worden, doet hieraan niet af nu [ ] de commotie mede heeft veroorzaakt. Bovendien had de gerechtsdeurwaarder de rol van [ ] in een dergelijke brief in het midden kunnen laten en zijn eigen verantwoordelijkheid kunnen belichten.

4.4. Nu uit de door de gerechtsdeurwaarder verzonden brief niet op het eerste gezicht valt op te maken in welke hoedanigheid hij zich presenteert, de inhoud van de brief in strijd is met de gebruikelijke inhoud van een dergelijke brief en de gerechtsdeurwaarder niet heeft gereageerd op door klagers aan zijn kantoor verzonden brieven is de Kamer van oordeel dat de gerechtsdeurwaarder heeft gehandeld in strijd met hetgeen een goed gerechtsdeurwaarder betaamt.

4.5. De Kamer acht de door klagers ingediende klachten dan ook gegrond. Een en ander is voor de Kamer aanleiding de gerechtsdeurwaarder en de kandidaat-gerechtsdeurwaarder na te melden maatregelen op te leggen. De Kamer neemt daarbij in aanmerking dat de gerechtsdeurwaarders al schade hebben ondervonden [ ] en maatregelen heeft getroffen om herhaling van de gemaakte fouten te voorkomen. De gerechtsdeurwaarder heeft ter zitting medegedeeld dat zij inmiddels met [ ] hebben gebroken aangezien [ ] zich niet aan de strengere voorwaarden wenste te houden. [ ] is inmiddels overgestapt naar een andere gerechtsdeurwaarderskantoor.

Gelet op het doel van het tuchtrecht en mede gelet op het feit dat de in artikel 34 eerste lid van de Gerechtsdeurwaarderswet beschermde belangen dat vorderen, is de Kamer van oordeel dat tevens na te melden maatregel van openbaarmaking dient te worden opgelegd.

4.6. Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

BESLISSING

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:

in de gevoegde zaken

1. Verklaart de door klagers ingediende klachten gegrond;

- legt aan gerechtsdeurwaarder [ ] en de kandidaat-gerechtsdeurwaarder [ ], de maatregel van berisping op;

- bepaalt dat deze beslissing nadat de in artikel 45 lid 1 van de Gerechtsdeurwaarderswet bedoelde termijn is verstreken openbaar wordt gemaakt in het maandblad Executief.

Aldus gegeven door mr. M.M. Beins, voorzitter wnd., mr. R.G. Kemmers en N.J.M. Tijhuis, (plaatsvervangende) leden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 juli 2002 in tegenwoordigheid van de secretaris, F.C.H. Krieger.

Coll.:

geen hoger broep ingesteld

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na dagtekening van verzending van het afschrift van de beslissing hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.