Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2002:AE2196

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
02-05-2002
Datum publicatie
02-05-2002
Zaaknummer
KG 02/777
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

P/HS

vonnis 2 mei 2002

RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM

VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING

VONNIS

i n d e z a a k m e t r o l n u m m e r KG 02/777 v a n:

1. de gemeente ALMELO, zetelende te Almelo,

2. de gemeente LOPIK, zetelende te Lopik,

3. de gemeente MIDDELBURG, zetelende te Middelburg,

4. de gemeente PAPENDRECHT, zetelende te Papendrecht,

5. de gemeente TUBBERGEN, zetelende te Tubbergen,

6. de gemeente VEENDAM, zetelende te Veendam,

e i s e r s s e n bij dagvaarding van 12 april 2002 en herstelexploot van 17 april 2002,

procureur mr. M.T.M. Koedooder,

t e g e n :

de besloten vennootschap INTENATIONAL DOMAIN PROFESSIONALS B.V., gevestigd te Ede,

g e d a a g d e ,

advocaat mr. C.J. van Dijk te Barneveld.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Ter terechtzitting van 22 april 2002 hebben eiseressen gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagde, verder te noemen IDP, heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening.

Na verder debat hebben partijen stukken overgelegd voor vonniswijzing.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.

a. Eiseressen zijn zes gemeenten in Nederland. Zij beschikken ieder over een .nl-domeinnaam, die bestaat uit de betreffende gemeentenaam met de toevoeging .nl.

b. IDP is een onderneming die zich bezighoudt met de registratie van domeinnamen op allerlei gebied in binnen- en buitenland.

c. Bij brief van 4 september 2001 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

koninkrijkrelaties zijn alle colleges van burgemeester en wethouders gewaarschuwd om zo snel mogelijk de gemeentenaam.info te registreren, om te voorkomen dat deze "top level"-domeinnaam door derden wordt geclaimd.

d. IDP heeft 300 van de 600 Nederlandse gemeentenamen als .info-domeinnaam gere-

gistreerd, waaronder de namen van eiseressen.

e. IDP biedt de domeinnamen van eiseressen door middel van haar website te huur aan. De website van IDP is eveneens toegankelijk door de respectievelijke domeinnamen van eiseressen.info in te tikken op het internet.

f. De raadsvrouw van eiseressen heeft bij brief van 6 maart 2002 bij IDP geïnformeerd naar de voorwaarden voor verhuur van de websites. Tevens is IDP verzocht te berichten of zij bereid was de betreffende namen aan eiseressen over te dragen tegen betaling van de door haar gemaakte registratiekosten en de nog te maken kosten van overdracht. Na het verzoek te hebben herhaald, zijn eiseressen bij brief van 18 maart 2002 van hun raadsvrouw overgegaan tot sommatie.

2.1 Eiseressen vorderen -kort gezegd- IDP te bevelen om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de gemeentenamen.info van eiseressen te staken op straffe van een dwangsom en voorts de registrar, Tucows Inc., binnen zeven dagen te verzoeken om zo snel als redelijkerwijs mogelijk de domeinnaamregistratie van de gemeentenamen.info van eiseressen over te zetten op naam van de verschillende eiseressen, en op eerste verzoek van Tucows Inc. alle benodigde gegevens te verstrekken, een en ander onder aanbod van IDP om aan Tucows Inc. alle eventuele kosten te vergoeden, en om overigens al het benodigde te doen om te bewerkstelligen dat de betreffende domeinnaamregistraties uiterlijk binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis op naam van de respectievelijke eiseressen worden gezet, op straffe van een dwangsom. Tenslotte vorderen eiseressen hun procureur op de hoogte te houden van alle correspondentie met Tucows Inc., eveneens op straffe van een dwangsom.

2.2 Eiseressen stellen dat de voorzieningenrechter te Amsterdam bevoegd is, aangezien het schadebrengende feit zich eveneens in Amsterdam voordoet, nu het onrechtmatig handelen op internet en derhalve mede in het Arrondissement Amsterdam plaatsvindt en zal vinden.

2.3 Inhoudelijk voeren eiseressen aan dat er sprake is van kwade trouw c.q. misbruik van bevoegdheid aan de zijde van IDP. IDP beoogt met de exploitatie van de websites met de gemeentenamen.info van eiseressen slechts commercieel gewin te behalen, terwijl eiseressen door middel van deze websites de burger en ook belangstellenden voor hun gemeente uit andere landen, die niet bekend zijn met .nl, kunnen informeren. Bij een eventuele belangenafweging hebben eiseressen dan ook een groter belang dan IDP. Het belang van bescherming van met name geografische namen wordt ook door World Intellectual Property Organization (WIPO) erkend.

Eiseressen hebben via Euromarks tijdig de registratie van hun gemeentenaam.info bij een door Afilias, de officiële registratiehouder ("register") van .info, erkende registrar ingediend.

Eiseressen stellen voorts dat een gemeentenaam een eigennaam is, die door de registratie van IDP voor commerciële doeleinden wordt misbruikt.

Eiseressen stellen tenslotte dat er sprake is van verwarringsgevaar. Bezoekers van een website met de aanduiding gemeentenaam.info gaan ervan uit dat zij op de eigen website van de gemeente komen en niet op de website van een voor hen onbekende, commerciële handelaar in domeinnamen. Dit commerciële gebruik doet voorts de namen van de betreffende gemeenten verwateren en afbreuk aan hun reputatie.

3.1 IDP betwist primair de relatieve bevoegdheid van de voorzieningenrechter in het Arrondissement Amsterdam. Zij bestrijdt dat het schadebrengende feit zich in Amsterdam voordoet. Weliswaar zijn de effecten van het pretense schadetoebrengende feit in Amsterdam waarneembaar, maar dat is niet een gevolg van een onrechtmatige gedra-ging in Amsterdam. Als er al sprake is van een onrechtmatige handeling, dan heeft deze in Ede plaatsgevonden, alwaar IDP is gevestigd, danwel in de Verenigde Staten, waar de registratie van de domeinnamen waar het in deze zaak om gaat heeft plaatsgevonden.

Door de door eiseressen voorgestane oprekking van de relatieve bevoegdheid wordt de hoofdregel dat IDP voor het gerecht van zijn woonplaats, i.c. Arnhem, moet worden gedagvaard doorkruist en wordt "forumshoppen" in de hand gewerkt.

3.2 IDP voert voorts inhoudelijk verweer, welk verweer hierna -voorzover van belang- zal worden besproken.

Beoordeling van het geschil

4. Nu het gestelde schadebrengende feit niet alleen het registreren van de domeinnamen is, maar ook het gebruiken van de websites onder de betreffende namen omvat en de inzage van die websites via internet ook in Amsterdam kan geschieden, spelen de gestelde onrechtmatige handelingen zich ook in Amsterdam af en acht de voorzieningenrechter zich op grond van artikel 102 Rv. bevoegd.

5. Er is geen internationale of nationale rechtsregel op grond waarvan een gemeente een exclusief recht heeft op de eigen gemeentenaam als domeinnaam op een internationaal "top-level domein", niet zijnde de landcode .nl. Deze laatste is immers juist bedoeld voor organisaties in Nederland, terwijl een top-level domein als .info wereldwijd beschikbaar is voor alle gegadigden. Weliswaar bevat het door eiseressen overgelegde rapport van de WIPO de mededeling dat er behoefte bestaat aan bescherming voor geografische aanduidingen als landen en plaatsen, doch de WIPO gaat niet verder dan een aanbeveling dat de verschillende staten hierover in internationaal verband verder overleg zouden moeten plegen, aangezien de verdragen op het gebied van intellectuele eigendom op dit moment onvoldoende basis voor een dergelijke bescherming bieden. Dat neemt niet weg, dat er bijkomende omstandigheden kunnen zijn op grond waarvan het gebruik door derden van de gemeentenaam, bijvoorbeeld als domeinnaam, onrechtmatig kan zijn. Het is aan de betreffende gemeente om zulke omstandigheden te stellen en bij betwisting aannemelijk te maken.

Dat IDP slechts gericht is op het commercieel uitbaten van de omstreden domeinnamen, is op zichzelf niet onrechtmatig noch kan dit leiden tot de conclusie dat er om die reden sprake is van kwade trouw of misbruik van omstandigheden aan de zijde van IDP. Ook het door eiseressen gestelde verwarringsgevaar is niet aannemelijk geworden. In de eerste plaats zijn de websites, zoals eiseressen zelf stellen, nog niet in bedrijf. Er wordt slechts op aangegeven dat ze van IDP kunnen worden gehuurd, zodat de internetgebruiker daardoor niet in verwarring kan raken. Uit de door IDP overgelegde website van Sneek.info, welke door IDP is ontworpen, blijkt voorts dat op eenvoudige wijze doorgeklikt kan worden naar de eigen website van de gemeente Sneek (Sneek.nl), zodat ook te zijner tijd, als IDP haar voornemen uitvoert om ook de websites van "eiseressen.info" op haar eigen wijze in te richten vooralsnog geen verwarringsgevaar dreigt. Ook de stelling dat het (voorgenomen) commerciële gebruik door IDP van de gemeentenamen de namen van de gemeenten doet verwateren of afbreuk doet aan hun reputatie is

voorshands niet aannemelijk geworden.

6. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de gevraagde voorzieningen dienen te worden geweigerd, met veroordeling van eiseressen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure.

BESLISSING IN KORT GEDING

De voorzieningenrechter:

1. Weigert de gevraagde voorziening.

2. Veroordeelt eiseressen hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van IDP begroot op € 193,= wegens vastrecht en op € 703,= aan salaris advocaat.

3. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Gewezen door mr. M.Y.C. Poelmann, vice-president van de rechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 2 mei 2002, in tegenwoordigheid van de griffier.

Coll.: