Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2001:AB2224

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
21-06-2001
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
KG 01/1027 OdC
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Computerrecht 2001, p. 267
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

OdC/JR

vonnis 21 juni 2001

DE PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM, RECHTSPREKENDE IN KORT GEDING in de zaak:

rolnummer KG 01/1027 OdC van:

de vereniging POLITIEKE VERENIGING LEEFBAAR HILVERSUM, gevestigd te Hilversum,

e i s e r e s bij dagvaarding van 15 mei 2001,

procureur mr G.S.P. Vos,

t e g e n :

[gedaagde], tevens handelende onder de naam 112TV, wonende te [woonplaats],

g e d a a g d e ,

verschenen in persoon.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE :

Ter terechtzitting van 11 juni 2001 heeft eiseres gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagde heeft verweer gevoerd.

Na verder debat hebben partijen stukken, waaronder van weerszijden producties en pleitnotities, overgelegd voor vonniswijzing.

GRONDEN VAN DE BESLISSING :

1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.

a. Eiseres is een lokale politieke partij in de gemeente Hilversum die op 15 november 1993 is opgericht en onder de (verkorte) naam Leefbaar Hilversum tegenover het publiek optreedt en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland.

b. 112TV is op 6 april 2000 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland als eenmanszaak van gedaagde, met als bedrijfsomschrijving persbureau. 112TV heeft op 15 februari 2001 de domeinnaam leefbaarhilversum.nl geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

c. Op de homepage van de website achter de domeinnaam Leefbaarhilversum.nl staat met grote letters de naam LEEFBAAR HILVERSUM vermeld, met de mededeling: "Wij laten zien dat Hilversum leefbaar is; wat de politiek niet waar maakt, moet een ander doen". Op één van de pagina’s van de website staat vermeld, in grote letters: "DEZE WEBSITE IS OPGERICHT UIT IDEOLOGISCH STANDPUNT" en in kleine letters: "Toen Leefbaar Hilversum destijds als politieke nieuwkomer zitting nam in het Hilversums college, hadden zij dit puur te danken aan hun campagne tegen het ‘Plan Wegen’. Dit plan bevatte een ingrijpende verbouwing in het wegennet van Hilversum, waarbij tegelijkertijd achterstalling onderhoud aan rioleringen aangepakt zou worden. Feit blijft dat Plan Wegen door de gemeenteraad is goedgekeurd, inclusief Leefbaar Hilversum. Ondanks dat Leefbaar Hilversum het verkeer nog steeds op hun verkiezingsprogramma heeft staan, zal dit plan nooit meer teruggedraaid worden. Met loze kreten en woorden komen we toch nergens, dus door middel van deze website, lijkt het of Leefbaar Hilversum toch nog iets voor de burger doet … Deze website is dus niet gemaakt door of namens Leefbaar Hilversum". Onder aan iedere pagina van de website staat in kleine letters vermeld: "Deze website is geen onderdeel van een politieke partij. De naam is puur gekozen vanwege de gevoelswaarde". Die tekst wordt eerst zichtbaar door met een scroll bar de pagina naar beneden af te rollen. Voorts bevat de website allerlei reclameboodschappen en een hyperlink naar de website van 112TV waarop informatie wordt verstrekt over hulpverlening bij ongevallen, branden en andere calamiteiten in Nederland.

d. Ondanks sommaties daartoe op 14 en 28 maart 2001 heeft gedaagde geweigerd het gebruik van de domeinnaam te staken en aan eiseres over te dragen.

2. Eiseres vordert thans - kort weergegeven - gedaagde te veroordelen het gebruik van de domeinnaam te staken en aan eiseres over te dragen, op straffe van een dwangsom. Eiseres stelt daartoe dat gedaagde onrechtmatig jegens haar handelt door de domeinnaam Leefbaarhilversum.nl te registreren en te gebruiken voor de daarachter gelegen website.

3. Gedaagde voert als verweer aan - kort gezegd - dat niet hij maar 112TV de domeinnaam heeft geregistreerd en dat Leefbaar Hilversum niet de volledige naam van eiseres is en dat zij op die verkorte naam geen uitsluitend recht kan doen gelden nu de woorden leefbaar en Hilversum - elk apart maar ook samengevoegd gelezen - daarvoor een te algemene betekenis hebben. Daarnaast voert hij aan dat op de website achter de domeinnaam leefbaarhilversum.nl informatie wordt verstrekt aan weggebruikers uit heel Nederland over de verkeerssituatie in en rond Hilversum en dat de benaming leefbaarhilversum voor dergelijke berichtgeving passend en begrijpelijk is. De registratie van de domeinnaam belemmert eiseres overigens niet haar naam in bijvoorbeeld de schrijfwijze leefbaar-hilversum in het .nl-domein te doen registreren, dan wel in een ander domein (bijvoorbeeld .com of .org). Voorts betwist gedaagde dat de website de indruk wekt dat de informatie daarop afkomstig zou zijn van eiseres en de bezoekers van de website aldus in verwarring worden gebracht omtrent de herkomst van de informatie; dit geldt temeer nu de doelgroep van eiser (in politiek geïnteresseerde inwoners van Hilversum) verschilt van die van gedaagde (automobilisten uit heel Nederland). Evenmin doet de inhoud van de website afbreuk aan de reputatie van eiseres, aldus gedaagde.

De beoordeling van het geschil:

4. Eiseres is een lokale politieke partij die sinds november 1993 onder de naam Leefbaar Hilversum bekend en actief is binnen de gemeente Hilversum. Door deze in die context algemeen bekende naam met referte aan de politieke doelstellingen van Leefbaar Hilversum als domeinnaam leefbaarhilversum.nl te registreren en het eiseres aldus onmogelijk te maken dat zelf te doen, handelt gedaagde in beginsel onrechtmatig jegens eiseres. De omstandigheid dat eiseres haar eigen naam nog in andere domeinen zou kunnen laten registreren doet daaraan niet af. Het verspreiden van verkeersinformatie over de regio Hilversum via het internet kan niet als een aanvaardbare grond voor het registreren van de domeinnaam leefbaarhilversum.nl door gedaagde worden aangemerkt. Niet valt in te zien waarom gedaagde deze activiteiten niet onder een andere domeinnaam op het internet zou kunnen ontplooien; hij heeft ter zitting ook erkend dat dit mogelijk is. Aldus is voorshands niet gebleken van de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond voor de registratie van de domeinnaam leefbaarhilversum.nl door gedaagde.

5. De wijze van gebruik van de domeinnaam door gedaagde is temeer onrechtmatig tegenover eiseres omdat aannemelijk is dat bezoekers van de website bij eerste aanblik in de veronderstelling kunnen geraken dat de informatie afkomstig is van eiseres. De slotregel "Deze website is dus niet gemaakt door of namens Leefbaar Hilversum " doet niet af aan de indruk die het voorgaande gedeelte van de tekst oproept. Bij de lezer die de tekst niet volledig uitleest wordt de indruk gewekt dat de boodschap van eiseres afkomstig is, terwijl dit gelet op de negatieve (politieke) strekking van de tekst niet begrijpelijk is. Aldus wordt afbreuk gedaan aan de reputatie van eiseres. De zogenaamde "disclaimer" onder aan iedere pagina van de website met de tekst: "Deze website is geen onderdeel van een politieke partij. De naam is puur gekozen vanwege de gevoelswaarde" is in kleine letters geschreven en feitelijk van de overige tekst op de pagina gescheiden, doordat zij slechts met een scroll bar zichtbaar kan worden gemaakt. Voorshands is aannemelijk dat eiseres schade lijdt, die - naast de schade die de belemmering om haar naam als domeinnaam te gebruiken - bestaat uit het gevaar van verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de informatie op de website en het gevaar van reputatieschade.

6. Overdracht van de domeinnaam leefbaarhilversum.nl door gedaagde aan eiseres wordt voorshands een passende vorm van schadevergoeding geacht. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat vorderingen worden toegewezen, met dien verstande dat de vordering om gedaagde ieder gebruik van de naam Leefbaar Hilversum te verbieden wordt afgewezen, aangezien dit hem op onaanvaardbare wijze beperkt in zijn recht op vrije meningsuiting. De gevorderde dwangsom wordt gematigd en gemaximeerd als volgt. Voorts wordt geen termijn als bedoeld in artikel 50 lid 6 van het TRIPS-Verdrag bepaald, aangezien de vorderingen zijn gebaseerd op onrechtmatige daad en niet op - kort gezegd - inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht.

7. Gedaagde dient als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van deze procedure te dragen.

B E S L I S S I N G :

1. Gebiedt gedaagde ieder gebruik van de domeinnaam leefbaarhilversum.nl te staken en gestaakt te houden.

2. Gebiedt gedaagde met onmiddellijke ingang al datgene te doen wat zijnerzijds nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam leefbaarhilversum.nl om niet en zonder enige restrictie op naam wordt gezet van - respectievelijk wordt overgedragen aan - eiseres, een en ander in overeenstemming met het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL) van SIDN, meer in het bijzonder:

- door de indiening via de provider van gedaagde binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis, zowel per telefax als aangetekend schrijven, van een mede door eieseres ondertekend verzoek daartoe;

- door op eerste verzoek daartoe door SIDN, binnen 3 werkdagen aan de SIDN eventueel verlangde (nadere) informatie te verstrekken, een en ander onder aanbod van vergoeding van eventueel door de SIDN te maken kosten; alsmede

- door van alle in dit verband te voeren correspondentie binnen 24 uur na verzending dan wel ontvangst, een afschrift aan de raadsman van Leefbaar Hilversum, mr G.S.P. Vos, Prinses Irenestraat 59, 1077 VW Amsterdam, te zenden.

3. Bepaalt dat gedaagde een dwangsom verbeurt van f 500,= voor iedere dag dat gedaagde in gebreke blijft met de nakoming van de hiervoor onder 1 en 2 gegeven geboden, met een maximum van f 10.000,=.

4. Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding tot heden aan de zijde van eiseres begroot op f 466,50 aan verschotten, waaronder f 400,= wegens vastrecht, en op f 1.550,= aan salaris procureur.

5. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

6. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Gewezen door vice-president mr R. Orobio de Castro, fungerend president van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 21 juni 2001 in tegenwoordigheid van de griffier.