Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2001:AA9617

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
18-01-2001
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
KG 00/2955 OdC
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

OdC/CS

vonnis 18 januari 2001

DE PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM, RECHTSPREKENDE IN KORT GEDING in de zaak:

rolnummer KG 00/2955 OdC van:

[eiser], wonende te [woonplaats],

e i s e r bij dagvaarding van 13 december 2000,

procureur mr L.C. Trompetter,

advocaat mr G.J. Wilschut te Haarlem,

t e g e n :

de besloten vennootschap AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS AUP B.V., gevestigd te Amsterdam,

g e d a a g d e ,

procureur mr H.J. Harmeling.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE :

Ter terechtzitting van 9 januari 2001 heeft [eiser] gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. AUP heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening.

Na verder debat hebben partijen stukken, waaronder van weerszijden producties en pleitnotities, overgelegd voor vonniswijzing.

Op 18 januari 2001 is uitspraak gedaan welke beslissing in de vorm van een extract audiëntieblad aan partijen is afgegeven. Het onderstaande vormt de uitwerking van deze beslissing.

GRONDEN VAN DE BESLISSING :

1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.

a. Blijkens een uittreksel uit het handelsregister is sinds 1 januari 1995 de eenmanszaak Golden Age Computer Software op naam van [eiser] geregistreerd. Volgens dit uittreksel is de onderneming gevestigd te [woonplaats] aan het [adres].

b. AUP is uitgever van wetenschappelijke uitgaven. AUP is een dochtermaatschappij van UVA Holding B.V. De Universiteit van Amsterdam heeft in juli 2000 een project gestart. In dat kader is het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw opgericht (hierna het Centrum). Het project is ondergebracht bij de Faculteit van Geesteswetenschappen.

c. AUP heeft op 2 juli 2000 de domeinnaam goldenage.nl laten registreren.

2. [Eiser] vordert in dit geding - samengevat - om AUP te veroordelen op straffe van een dwangsom medewerking te verlenen aan de overdracht van de domeinnaam goldenage.nl aan hem. Hij baseert zijn vorderingen op inbreuk op handelsnaamrecht, onrechtmatige daad alsmede op een belangenafweging in zijn voordeel.

Hij stelt daartoe dat zijn eenmanszaak reeds in 1987 is opgericht en dat de woorden Golden Age vanaf dat tijdstip het kenmerkende bestanddeel vormen van de gevoerde handelsnaam Golden Age Computer Software. [Eiser] is systeemontwikkelaar en heeft een vaste klantenkring. Het ligt in zijn bedoeling zijn werkzaamheden als zelfstandig ondernemer uit te breiden. Omdat hij vaak niet op zijn zakenadres aanwezig is, is het van belang dat hij voor zijn klanten goed bereikbaar is. Daarbij dient hij te beschikken over een makkelijk voor zijn klanten te onthouden e-mailadres. Goldenage.nl is uit dit oogpunt bezien ideaal en hij heeft medio 2000 getracht deze domeinnaam te laten registreren. AUP is hem daarbij juist voor geweest en zij weigert de registratie aan hem over te dragen. AUP maakt inbreuk op zijn handelsnaamrecht omdat de geregistreerde domeinnaam in geringe mate afwijkt van zijn handelsnaam waardoor verwarring is te duchten.

De onderhavige registratie verhindert hem zich onder zijn eigen handelsnaam te manifesteren in het NL-domein omdat hij als Nederlands bedrijf uitsluitend is aangewezen op het NL-domein. Het laten registreren van zijn volledige handelsnaam als domeinnaam is onpraktisch en neemt het verwarringsgevaar niet weg, aldus [eiser].

De weigering van AUP om de domeinnaam over te dragen is om voornoemde redenen tevens onrechtmatig jegens hem, temeer nu AUP de stelling heeft ingenomen de domeinnaam tegen een vergoeding van f.50.000,= te willen overdragen, aldus [eiser].

Bovendien heeft AUP geen belang bij handhaving van de registratie omdat zij geen gebruik van de domeinnaam goldenage.nl maakt maar de domeinnaam uba.uva.nl gebruikt, aldus tenslotte [eiser].

3. AUP heeft gemotiveerd verweer gevoerd dat hieronder aan de orde komt.

Beoordeling van het geschil.

4. In dit geding is voldoende aannemelijk geworden dat AUP de domeinnaam niet zelf zal gaan gebruiken maar heeft geregistreerd op verzoek van de Universiteit van Amsterdam ten behoeve van de faculteit van Geesteswetenschappen voor het project van het Centrum en dat het Centrum voornemens is, zodra zij een website heeft ingericht, de domeinnaam te gaan gebruiken voor haar project. Voldoende aannemelijk is dat de faculteit van Geesteswetenschappen geen onderneming drijft in de zin van artikel 1 Handelsnaamwet en de naam goldenage derhalve niet als handelsnaam gebruikt of zal gebruiken. In zoverre is er dus geen sprake van handelsnaam-inbreuk. Maar ook in het geval er wel zou moeten worden uitgegaan van het drijven van een onderneming door de faculteit van Geesteswetenschappen dan nog kan er geen sprake zijn van verwarring omdat de aard van de beide "bedrijven" totaal verschillend is.

Afgezien daarvan is in dit geding ook niet voldoende aannemelijk geworden dat [eiser] daadwerkelijk voor derden kenbaar gebruik maakt van de handelsnaam Golden Age Computer Software. [eiser] stelt part-time werkzaam te zijn voor zijn eenmanszaak. Drie dagen per week werkt hij in loondienst bij een werkgever te Amsterdam. Het eenmansbedrijf staat niet in de telefoongids vermeld, niet gebleken is dat het bedrijf eigen briefpapier gebruikt en onbetwist is aangevoerd dat het bedrijf tijdens kantooruren slechts via een antwoordapparaat bereikbaar is. Uit de enkele inschrijving van de handelsnaam in het handelsregister blijkt voorshands onvoldoende van een feitelijk gebruik van de handelsnaam.

Ook om deze redenen blijkt niet van een inbreuk op de handelsnaam van [eiser].

5. Van onrechtmatig handelen van AUP kan evenmin worden gesproken. Voldoende aannemelijk is dat de domeinnaam is geregistreerd voor eigen gebruik door de Faculteit van Geesteswetenschappen en dat de Faculteit een belang heeft bij het gebruik van juist de naam goldenage nu het doel van het Centrum is om de studie en kennis van de Nederlandse geschiedenis in de Gouden Eeuw te bevorderen, niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland. Naar AUP heeft gesteld was de domeinnaam goldenage.com reeds bezet. Van misbruik van bevoegdheid om de domeinnaam te registreren in de zin van artikel 3:13 BW of van enig (ander) onrechtmatig handelen door [eiser] de mogelijkheid tot registratie te ontnemen is derhalve geen sprake. Wel heeft AUP ter zitting erkend dat het voorstel aan [eiser] om de domeinnaam voor f.50.000,= van de hand te doen, een ongelukkig voorstel is geweest. Het is echter geen serieuze optie geweest nu de faculteit een evident belang heeft bij gebruik van de domeinnaam.

Een belangenafweging kan dan ook niet in het voordeel van [eiser] uitvallen.

6. De voorziening dient derhalve te worden geweigerd met veroordeling van [eiser] in de kosten van het geding.

B E S L I S S I N G :

1. Weigert de gevraagde voorziening.

2. Veroordeelt [eiser] in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van AUP begroot op ƒ 400,= wegens vastrecht en op ƒ 1.550,= aan salaris procureur.

3. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Gewezen door de vice-president mr R. Orobio de Castro, fungerend president der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 18 januari 2001 in tegenwoordigheid van de griffier.

Coll.: