Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2000:AA7518

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
12-10-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
KG 00/2190 OdC
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
IER 2001, 5
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

OdC/JR

vonnis 12 oktober 2000

DE PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM, RECHTSPREKENDE IN KORT GEDING in de zaak:

rolnummer KG 00/2190 OdC van:

de rechtspersoon naar buitenlands recht LABARATOIRE GARNIER & CIE, gevestigd te Parijs (Frankrijk),

e i s e r e s bij dagvaarding van 21 september 2000,

procureur mr G.S.P. Vos,

advocaat mr J. Bedaux te Amsterdam ,

t e g e n :

de besloten vennootschap [gedaagde]., gevestigd te [woonplaats],

g e d a a g d e ,

verschenen bij haar [directeur].

VERLOOP VAN DE PROCEDURE :

Ter terechtzitting van 3 oktober 2000 heeft eiseres, hierna Garnier, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagde, hierna [gedaagde], heeft verweer gevoerd.

Na verder debat hebben partijen stukken, waaronder van weerszijden producties en pleitnotities, overgelegd voor vonniswijzing.

GRONDEN VAN DE BESLISSING :

1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.

a. Garnier brengt onder meer in de Benelux diverse cosmetische producten op de markt onder het merk Garnier. Garnier heeft op 7 oktober 1981 het woordmerk Garnier voor onder andere de Benelux ingeschreven bij het Internationaal Bureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom voor onder meer cosmetische producten. Tevens maakt Garnier reeds geruime tijd in Nederland gebruik van de handelsnaam Garnier.a

b. [Gedaagde] is blijkens het door Garnier overgelegde uittreksel uit het handelsregister van de kamer van koophandel, een bedrijf dat automatiseringsprojecten en alles wat daarmee te maken heeft, uitvoert, alsmede daarop betrekking hebbende consultancywerkzaamheden. [gedaagde] gebruikt op haar briefpapier de handelsnaam [gedaagde]IT.

c. [Gedaagde] heeft op 26 november 1999 de domeinnaam garnier.nl laten registreren bij de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland. De domeinnaam geeft op het Internet toegang tot een pagina met daarop de woorden klaag.nl, een andere door [gedaagde] geregistreerde domeinnaam. Daarnaast bevat de pagina een link naar [gedaagde]it.nl waarop de homepage van [gedaagde] is te vinden.

2. Garnier vordert - kort weergegeven - [gedaagde] primair te veroordelen de domeinnaamregistratie garnier.nl op naam van Garnier te zetten, met nevenvorderingen, en subsidiar [gedaagde] te gebieden de domeinnaamregistratie op te heffen op straffe van een dwangsom. Voorts vordert Garnier, zowel primair als subsidiair, veroordeling van [gedaagde] tot betaling van f 10.000,= als voorschot op een schadevergoeding.

3. Garnier stelt daartoe dat [gedaagde] door het op zijn naam registreren van de domeinnaam garnier.nl, inbreuk maakt op de handelsnaam en merkrechten van Garnier, hetgeen onrechtmatig is jegens Garnier. In de domeinnaam garnier.nl komt immers zowel het woordmerk Garnier als een bestanddeel van de handelsnaam Labaratoire Garnier voor. Voorts handelt [gedaagde] onrechtmatig door de domeinnaam zonder toestemming van Garnier en zonder geldige reden te registreren, waardoor Garnier de domeinnaam thans niet zelf kan gebruiken. Garnier lijdt schade doordat zij zowel kosten voor rechtsbijstand als ook interne kosten heeft moeten maken.

4. [Gedaagde] heeft de vordering gemotiveerd bestreden.

De beoordeling van het geschil:

5. [Gedaagde] heeft het ter zitting aangevoerd dat zij nog geen definitieve invulling heeft gegeven aan de website achter de domeinnaam garnier.nl op het Internet. Zij is echter doende een website te ontwikkelen die gewijd zal zijn aan een elektronische muziekstroming die wordt gedomineerd door de artiest Laurent Garnier. Op de website zal aan deze artiest en de zich rondom hem ontwikkelde muziekstromingen aandacht worden besteed, waarbij het de bedoeling is dat de websitebezoeker de muziek via het Internet zal kunnen beluisteren. Tevens zullen op de website uitgaansgelegenheden en een zoeksysteem voor aan deze muziekstroming(en) verwante artiesten worden opgenomen. [gedaagde] heeft de domeinnaam garnier.nl voor dit doel gereserveerd en tot het moment van realisatie gekoppeld aan een statische pagina op het Internet met daarop de woorden Klaag.nl., welke pagina als "parkeerplaats" voor de domeinnaam fungeert.

6. Gelet op de gedetailleerde omschrijving van de door [gedaagde] voorgestane website en het feit dat [gedaagde] een onderneming drijft die zich richt op het ontwikkelen van websites en zij ter zitting heeft aangegeven reeds een aanvang te hebben gemaakt met de ontwikkeling van de bedoelde website en dat de realisatie daarvan binnen een afzienbare tijd is te verwachten, is voorshands voldoende aannemelijk dat [gedaagde] de serieuze bedoeling heeft de domeinnaam in de nabije toekomst te gaan gebruiken voor de nog te realiseren website. Nu de website een muziekstroming tot onderwerp heeft die wordt gedomineerd door de artiest Laurent Garnier, heeft [gedaagde] een redelijk belang bij de registratie van de domeinnaam garnier.nl voor die website. Aldus moet er vooralsnog van worden uitgegaan dat [gedaagde] de domeinnaam garnier.nl en daarmee het teken garnier niet zonder geldige reden in het economisch verkeer gebruikt. Indien [gedaagde] echter niet binnen een redelijke termijn van de domeinnaam gebruikt maakt voor het door haar aangegeven doel, kan dit anders worden. Alsdan treedt een nieuwe situatie in die niet op voorhand kan worden beoordeeld.

8. Aangezien [gedaagde] het woord garnier in de domeinnaam garnier.nl niet als handelsnaam voor haar onderneming voert, is voorshands geen sprake van inbreuk door [gedaagde] op de handelsnaamrechten van Garnier.

9. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat niet aannemelijk is geworden dat [gedaagde] thans onrechtmatig handelt jegens Garnier. De gevraagde voorzieningen worden derhalve geweigerd. Garnier dient als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van deze procedure te dragen.

B E S L I S S I N G :

1. Weigert de gevraagde voorzieningen.

2. Veroordeelt Garnier in de kosten van dit geding, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op f 400,= wegens vastrecht.

3. Verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Gewezen door vice-president mr R. Orobio de Castro, fungerend president van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van donderdag 12 oktober 2000 in tegenwoordigheid van de griffier