Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2000:AA6855

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
24-08-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
KG 00/1769 OdC
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

OdC/CS

vonnis 24 augustus 2000

DE PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM,

RECHTSPREKENDE IN KORT GEDING in de zaak:

rolnummer KG 00/1769 OdC van:

1. de naamloze vennootschap AFC AJAX N.V., gevestigd te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap ANWB B.V., gevestigd te

's-Gravenhage,

3. de vennootschap naar vreemd recht DUNLOP SLAZENGER INTERNATIONAL LTD, gevestigd te Cardiff, Verenigd Koninkrijk,

4. de vennootschap naar vreemd recht BURBERRYS LIMITED, gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,

5. de vennootschap naar vreemd recht CADBURY LIMITED, gevestigd te Bournville-Birmingham, Verenigd Koninkrijk,

6. de vennootschap naar vreemd recht CAMBRO MANUFACTURING COMPANY, gevestigd te Huntington Beach, California, Verenigde Staten van Amerika,

e i s e r e s s e n bij dagvaarding van 21 juli 2000, procureur mr C.Ch. Mout,

advocaat mr R.C.K. van Oerle te Rotterdam,

t e g e n :

1. de commanditaire vennootschap NAME SPACE C.V., gevestigd te Amstelveen,

2. de stichting STICHTING ORLEANS, kantoorhoudende te Amstelveen,

3. de stichting STICHTING INFORMATICA & BEDRIJFSBEHEER, kantoorhoudende te Amstelveen,

g e d a a g d e n, verschenen bij de gemachtigde G. de Vente.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE :

Ter terechtzitting van 15 augustus 2000 hebben eiseressen gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Ter zitting hebben zij de sub 3 gevorderde dwangsom ingetrokken voor het geval het sub 4 gevorderde zal worden toegewezen.

Gedaagden, hierna tevens aangeduid met Name Space c.s., hebben een verklaring voorgelezen.

Vervolgens hebben eiseressen stukken, waaronder producties en pleitnotities, overgelegd voor vonniswijzing.

GRONDEN VAN DE BESLISSING :

1. De president is bevoegd van de vorderingen kennis te nemen, nu gedaagden zijn gevestigd en/of kantoorhouden in Amsterdam en/of in Amstelveen en dus in het arrondissement Amsterdam. Hiermee is (ook) voldaan aan het bepaalde in artikel 37 van de Benelux Merkenwet.

2. Name Space c.s hebben ter zitting een verklaring afgelegd, inhoudende dat zij onder protest ter zitting aanwezig zijn. Uit de verdere bewoordingen van die verklaring wordt afgeleid, dat zij van mening zijn, dat hun onvoldoende tijd wordt geboden de zaak voor te bereiden vanwege het grote aantal zaken dat op de zittingsdag is gepland. Dit verweer, dat de vraag betreft of Name Space c.s. voldoende gelegenheid hebben om zich te verweren, wordt verworpen. In de eerste plaats hebben zij niet om aanhouding van de behandeling gevraagd en ook niet te kennen gegeven (alsnog) inhoudelijk verweer te willen voeren. In de tweede plaats zijn de betreffende dagvaardingen circa 25 dagen vóór de behandelingsdatum uitgebracht, zodat voldoende voorbereidingstijd beschikbaar was. In de derde plaats is in de afgelopen maanden een aanzienlijk aantal processen over dezelfde materie tegen Name Space c.s. gevoerd, zodat deze materie in beginsel bij Name Space c.s. bekend is. Ten slotte hebben Name Space c.s. van de wel beschikbare zittingstijd geen gebruik gemaakt door te volstaan met het voorlezen (of laten lezen) van een verklaring, waarmee enkele minuten waren gemoeid, terwijl de gehele werkdag voor de behandeling van de zaken beschikbaar was.

3. In de verklaring van Name Space c.s. komt voorts tot uiting, dat zij zich niet kunnen verenigen met eerder door de president in soortgelijke zaken gegeven oordelen en beslissingen. Zij dienen zich echter met deze klacht tot de rechter in hoger beroep te wenden.

Voorzover bekend is dit mogelijkerwijs in één zaak gebeurd, te weten in de zaak van Unilever c.s. tegen Name Space c.s., waarin vonnis is uitgesproken op 6 april 2000. Zij hebben echter blijkbaar geen spoedappel aanhangig gemaakt en ook niet met voortvarendheid geprocedeerd, nu nog onzeker is wanneer een uitspraak van het hof te verwachten valt, zo al van grieven is gediend. Die uitspraak kan - gelet op de spoedeisende belangen van eiseressen om het onrechtmatig gebruik van domeinnamen te stoppen/voorkomen - niet worden afgewacht.

4. Voorts blijkt uit de verklaring van Name Space c.s. dat zij zich niet kunnen verenigen met voor hen negatieve uitspraken van de zogenoemde wrakingskamer van deze rechtbank naar aanleiding van hun wrakingsverzoeken in een soortgelijke zaak tegen hen die op 30 juni en 7 augustus 2000 door de president in kort geding is behandeld. Die beslissingen, waarvan geen hoger beroep mogelijk is, staan hier echter niet ter beoordeling en doen in elk geval niet af aan de bevoegdheid op deze zaken te beslissen.

5. Name Space c.s. hebben uitdrukkelijk afgezien van het voeren van inhoudelijk verweer, zodat de vorderingen als niet betwist toewijsbaar zijn met inachtneming van het navolgende.

6. De vordering tot betaling van een schade van f.1.000,= voor iedere over te dragen domeinnaam, is, nu eiseressen die schade niet of onvoldoende hebben gespecificeerd, niet toewijsbaar. Wel toewijsbaar is de aannemelijk gemaakte schade wegens gemaakte buitengerechtelijke kosten, welke naar redelijkheid op f.1.500,= per uitgebrachte dagvaarding wordt gesteld.

7. Na te noemen termijnen om aan de veroordelingen te voldoen, komen redelijk voor.

8. Name Space c.s. worden als de in het ongelijk gestelde partij met de kosten van het geding belast.

9. Het bedrag tot voldoening waarvan Name Space c.s. zullen worden veroordeeld, geldt als voorschot ter nadere verrekening met hetgeen zij ten gronde zullen blijken verschuldigd te zijn.

B E S L I S S I N G :

1. Veroordeelt Name Space c.s. om binnen vijf dagen na de betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, iedere inbreuk op de rechten van elk der eiseressen met betrekking tot de in het lichaam van de dagvaarding genoemde merken en/of (handels)namen, dan wel een andere aanduiding bij de registratie waarvan eiseressen belang hebben, daaronder begrepen iedere registratie, het geregistreerd houden en/of ander gebruik van één of meer domeinnamen bestaande uit een merk of (handels)naam van eiseressen of een daarmee overeenstemmend respectievelijk verwarringwekkend overeenstemmend teken.

2. Veroordeelt Name Space c.s. om binnen tien dagen na de betekening van dit vonnis al datgene te doen wat hunnerzijds nodig is om de domeinnamen in het lichaam van de dagvaarding genoemd, op naam te (doen) zetten van de respectieve eiseressen dan wel over te dragen aan door deze eiseressen aan te wijzen derden, een en ander in overeenstemming met het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL) van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, zonder daarvoor een vergoeding te verlangen.

3. Machtigt iedere belanghebbende eiseres dit vonnis in de plaats te stellen van de wilsverklaring van één of meer gedaagden steeds voor zoveel nodig.

4. Veroordeelt Name Space c.s. om f.1.500,-- (eenduizendvijfhonderd gulden), wegens buitengerechtelijke kosten, aan eiseressen te betalen.

5. Bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 50 lid 6 van het Agreement on Trade-related Aspects of International Property Rights (TRIPS) op drie maanden na heden.

6. Veroordeelt Name Space c.s. hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van eiseressen begroot op f.533,15 aan verschotten, waaronder f.400,= wegens vastrecht en op f.850,= aan salaris procureur.

7. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

8. Wijst het meer of anders gevorderde af.

Gewezen door de vice-president mr R. Orobio de Castro, fungerend president der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 24 augustus 2000 in tegenwoordigheid van de griffier.

Coll.: