Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2000:AA6735

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
10-08-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
KG 00/1679 OdC
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Computerrecht 2001, p. 31 met annotatie van P.B. Hugenholtz
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

OdC/MG

vonnis 10 augustus 2000

DE PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM, RECHTSPREKENDE IN KORT GEDING in de zaak:

rolnummer KG 00/1679 OdC van:

de besloten vennootschap BRAVILOR BONAMAT B.V., gevestigd te Heerhugowaard,

e i s e r e s bij dagvaarding van 27 juni 2000,

procureur mr L.D. Bruining,

t e g e n :

de besloten vennootschap BOUMAN HOTELBENODIGDHEDEN B.V., gevestigd te Amsterdam,

g e d a a g d e ,

procureur mr G. Brunt.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE :

Ter terechtzitting van 28 juli 2000 heeft eiseres, hierna: Bravilor, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagde, hierna: Bouman, heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen.

Na verder debat hebben partijen stukken, waaronder van weerszijden producties en pleitnotities, overgelegd voor vonniswijzing.

GRONDEN VAN DE BESLISSING :

1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.

a. Bravilor is een onderneming die zich toelegt op de productie en het op de markt brengen van koffiezetmachines voor professioneel gebruik.

b. Bravilor is rechthebbende op -onder meer- het Beneluxwoordmerk BRAVILOR onder het nummer 414684 van 11 december 1985, voor waren in de klasse 9 (automaten voor de afgifte van dranken), klasse 11 (koffiezetapparaten) en klasse 21 (niet elektrische koffiezettoestellen). Tevens voert Bravilor sinds 1948 de handelsnamen BRAVILOR en BRAVILOR BONAMAT. Sinds april 1996 beschikt Bravilor over de domeinnaam bravilor.com.

c. Bravilor heeft in Nederland ongeveer 200 dealers, waaronder Bouman. Bouman verkoopt naast Bravilor-koffiezetmachines ook andere hotelbenodigdheden. De verkoop vindt plaats aan horeca en rechtstreeks aan consumenten vanuit haar winkel aan de Ceintuurbaan 85-87 te Amsterdam.

d. In of omstreeks mei 1999 heeft Bouman de domeinnaam bravilor.nl op haar naam geregistreerd. Indien de domeinnaam bravilor.nl wordt ingetypt, verschijnt de webpagina van Bouman in het hoofdstuk "Filter". Getoond worden twee koffiezetmachines van Bravilor, waarover nader informatie beschikbaar is, en de navolgende tekst:

"Als dealer van de alom bekende Bravilor filterapparatuur presenteren wij met trots ons assortiment aan u, afgebeeld is slechts een klein deel.

Geheel vrijblijvend kunnen wij onze know-how inzetten om u te assisteren bij het aanschaffen van de juiste apparatuur…"

Vanuit deze pagina kan men doorklikken naar de hoofdpagina, die ook bereikt wordt door het intypen van de domeinnaam boumanbv.nl of naar andere pagina’s waarop andere producten die Bouman verkoopt, zoals Espressosystemen, Instantsystemen, Hotelbenodigdheden en Koffie, worden aangeprezen.

e. Bravilor heeft Bouman verzocht de domeinnaam bravilor.nl aan haar over te dragen. Hieraan heeft Bouman niet ongeconditioneerd willen voldoen.

2.1 Bravilor vordert in dit geding -zakelijk weergegeven- veroordeling van Bouman om het gebruik van het merk en de handelsnaam BRAVILOR en het gebruik en/of registratie van enig daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, alsmede voorzieningen die erop zijn gericht te bewerkstelligen dat Bouman de domeinnaam bravilor.nl overdraagt aan eiseres, één en ander zoals nader gespecificeerd in de dagvaarding.

2.2 Bravilor stelt hiertoe dat het gebruik van de domeinnaam bravilor.nl voor de doorlinking naar haar eigen website door Bouman een inbreuk vormt op het merkrecht van Bravilor in de zin van artikel 13A lid 1 sub b Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW). Dit omdat sprake is van soortgelijke waren en/of diensten en gevaar voor verwarring bestaat. Een internetgebruiker die bravilor.nl intypt, zou volgens Bravilor kunnen menen dat hij op de website van Bravilor terecht komt of dat Bouman voor Nederland een exclusieve afnemer is van Bravilor-producten. Bravilor heeft Bouman voor het gebruik van de gewraakte domeinnaam geen toestemming gegeven en zij wenst tegen dit gebruik op te treden, ook met het oog op haar relatie tot haar overige afnemers.

2.3 Verder stelt Bravilor dat het gebruik van de domeinnaam bravilor.nl door Bouman ertoe leidt dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het merk BRAVILOR, terwijl Bouman daarvoor geen geldige reden of een anderszins gerechtvaardigd belang heeft. Het staat Bouman volgens Bravilor niet vrij de suggestie te wekken dat er tussen afnemer en merkhouder een commerciële band bestaat die er in feite niet is, of dat Bouman in een exclusievere relatie staat tot Bravilor dan andere afnemers. Dit levert strijd op met het bepaalde in artikel 13A lid 1 sub d BWM en de daarop gebaseerde jurisprudentie, zo betoogt Bravilor subsidiair.

2.4 Nu beide partijen actief zijn in de koffiezetmachine- en hotelbenodigdhedenbranche en zij allebei hun activiteiten op internet aanprijzen, voert Bravilor ten slotte aan dat bij het daarvoor in aanmerking komende publiek gevaar voor verwarring te duchten is tussen de ondermening van Bravilor en het door Bouman op het internet gevoerde bravilor.nl, hetgeen een inbreuk op het handelsnaamrecht van Bravilor oplevert en ook overigens jegens haar onrechtmatig is.

3. Bouman heeft gemotiveerd betwist dat er aanleiding bestaat voor toewijzing van de gevraagde voorzieningen. Haar daartoe aangevoerde verweren zullen hieronder verder aan de orde komen.

Beoordeling van het geschil :

4. Vooropstaat dat Bravilor rechthebbende is op het Beneluxwoordmerk BRAVILOR voor waren in de hiervoor onder 1.b. bedoelde klassen en zij reeds geruime tijd BRAVILOR, al dan niet met de toevoeging BONAMAT als handelsnaam voert.

5. Artikel 7 lid 1 van richtlijn 89/104/EEG: Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, hierna: richtlijn, bepaalt: "Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht." Dit betekent dat Bouman als erkend en als zodanig door Bravilor aangesteld dealer bij de wederverkoop van door Bravilor in het verkeer gebrachte koffiezetmachines in beginsel gebruik mag maken van het merk BRAVILOR.

6. De vraag die centraal staat is of dit gebruik mede mag omvatten het registreren op haar naam van de domeinnaam bravilor.nl en het feitelijke gebruik van die domeinnaam zoals hiervoor omschreven onder 1.d. Bij de beantwoording is van belang dat Bravilor zelf over de domeinnaam bravilor.com beschikt en haar de toegang tot het internet door Bouman niet wordt belet.

7. Vooralsnog moet deze vraag bevestigend worden beantwoord. Op grond van artikel 7 lid 2 van de richtlijn en het daarop gebaseerde artikel 13A lid 8 BMW is het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht beperkt indien er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. Gesteld noch gebleken dat hiervan sprake is.

8. Verder geldt op grond van de op artikel 7 lid 2 van de richtlijn gebaseerde jurisprudentie dat het gebruik van het merk door de wederverkoper in die zin is begrensd, dat de omvang van het merkgebruik door de wederverkoper niet tot de suggestie mag leiden dat er tussen de merkhouder en de wederverkoper een commerciële band bestaat die er niet is. Voorts mag de wederverkoper tegenover de merkhouder niet deloyaal handelen en mag het gebruik van het merk door de wederverkoper niet tot gevolg hebben dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk.

9. Bouman is dealer van Bravilor. Via de domeinnaam bravilor.nl komt men terecht op dat gedeelte van de website, waar de producten van Bravilor worden aangeprezen. Met zoveel woorden wordt ook vermeld dat men op het internet is beland bij Bouman als dealer van Bravilor. Deze vermelding is feitelijk juist en wordt voorshands voldoende duidelijk geacht: een commerciële band die er niet is of het bestaan van een exclusieve relatie tussen Bravilor en Bouman wordt aldus niet gesuggereerd. Integendeel, uit de vermelding van Bouman dat zij dealer is van Bravilor kan zelfs worden afgeleid dat zij -dus- niet de enige dealer is, omdat het woord dealer de aanwezigheid van een verkoopnetwerk impliceert. Voor zover de suggestie van exclusiviteit zou zijn gewekt

geldt bovendien dat Bouman Bravilor nog heeft voorgesteld op de website van Bravilor een dealerlijst te vermelden, waarna de domeinnaan bravilor.nl aan Bravilor overgedragen zou kunnen worden, maar hiertoe is Bravilor niet bereid.

10. Daarnaast geldt dat als niet weersproken is komen vast te staan dat Bouman niet alleen dealer is van Bravilor, maar zelfs één van haar grotere dealers. Bouman verkoopt behalve Bravilor-producten ook andere kwalitatief hoogwaardige horecabenodigdheden. In de branche staat zij goed aangeschreven. Bouman prijst bovendien de Bravilor-producten als topproducten aan en zij behaalt, zo wordt door Bravilor ook niet betwist, goede verkoopresultaten. Op grond hiervan kan dan ook niet worden gezegd dat de wijze van gebruik van het merk BRAVILOR door Bouman afbreuk doet aan het imago van dat merk.

11. Ten slotte wordt overwogen dat Bouman wellicht met het gebruik van de domeinnaam bravilor.nl een voorsprong neemt op andere Bravilor-dealers, maar voorshands is niet gebleken van feiten of omstandigheden waaruit kan worden opgemaakt dat dit jegens Bravilor onrechtmatig is. Daarbij komt dat zowel Bravilor als haar andere dealers hebben nagelaten deze domeinnaam zelf te registreren en aldus de mogelijkheid van het gebruik van deze domeinnaam door Bouman hebben opengelaten, die aldus het eerst maalt.

12. Op grond van al het voorgaande moet worden geoordeeld dat van een merkinbreuk geen sprake is en dat ook niet is gebleken dat Bouman anderszins onrechtmatig jegens Bravilor heeft gehandeld. De vorderingen van Bravilor dienen daarom te worden afgewezen. Zij zal als de in het ongelijk gestelde partij met de proceskosten worden belast.

B E S L I S S I N G :

1. Weigert de gevraagde voorzieningen.

2. Veroordeelt Bravilor in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Bouman begroot op ƒ 400,= wegens vastrecht en op ƒ 1.550,= aan salaris procureur.

3. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Gewezen door de vice-president mr R. Orobio de Castro, fungerend president der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 10 augustus 2000 in tegenwoordigheid van de griffier.

Coll.: