Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2000:AA6198

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
13-01-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
KG 00/10 OdC
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

OdC/SG

vonnis 13 januari 2000

DE PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM,

RECHTSPREKENDE IN KORT GEDING in de zaak:

rolnummer KG 00/10 OdC van:

1. de stichting STICHTING INTERNATIONALE TUINBOUWTENTOONSTELLING FLORIADE 2002, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,

2. de vereniging DE NEDERLANDSE TUINBOUWRAAD, gevestigd te Den Haag,

e i s e r e s s e n bij dagvaarding van 24 december 1999,

procureur mr F.B.J. Grapperhaus,

t e g e n :

[Gedaagde] (eveneens handelend onder de naam TRADEHOLDERS INTERNATIONAL), wonende te [woonplaats],

g e d a a g d e ,

procureur mr R.E. Troost,

advocaat mr V. Kortenbach te Voorburg.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE :

Ter terechtzitting van 4 januari 2000 hebben eiseressen gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

Gedaagde, verder [gedaagde], heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening.

Na verder debat hebben partijen stukken, waaronder van weerszijden producties en pleitnotities, overgelegd voor vonniswijzing.

GRONDEN VAN DE BESLISSING :

1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.

a. Sinds 1960 wordt door eiseres sub 1, verder Floriade, -in samenwerking met eiseres sub 2, verder de Nederlandse Tuinbouwraad,- een internationale tuinbouwtentoonstelling georganiseerd. Deze tentoonstelling vindt om de tien jaar op een nieuwe locatie in Nederland plaats. Voor de komende tentoonstelling in 2002 wordt op dit moment een park aangelegd in de Haarlemmermeer. De tentoonstelling zal gehouden worden van april tot en met oktober 2002.

b. Floriade biedt op de internetsite, toegankelijk onder de domeinnamen www.floriade.com, www.floriade.nl, floriade2002.nl en floriade2002.com, informatie aan over het komende evenement in 2002. Hierop staan foto's afgebeeld en is informatie verkrijgbaar over de ontwikkeling van het park in de Haarlemmermeer.

c. De Nederlandse Tuinbouwraad is houdster van het Benelux woordmerk Floriade. Dit merk is geregi-

streerd voor waren in klasse 1 tot en met 42. De Nederlandse Tuinbouwraad beschikt over een registratie van het beeldmerk Floriade 2002. De Nederlandse Tuinbouwraad heeft krachtens een licentieovereenkomst aan Floriade het recht verleend om de Floriade-merken te gebruiken voor de internationale tuinbouwtentoonstelling in 2002.

d. [Gedaagde] is op 1 februari 1996 in dienst getreden bij Floriade als algemeen directeur. Deze arbeidsrelatie is krachtens een beëindigingsovereenkomst in januari 1999 beëindigd. In artikel 7.3 van deze overeenkomst staat:

"Partijen zullen zich in de toekomst onthouden van het verlenen van medewerking aan enige publicatie over de andere partij. Ook overigens zullen partijen zich ten opzichte van de andere partij blijven gedragen naar de eisen van het normale maatschappelijke verkeer. [Gedaagde] zal gedurende een jaar na de beëindigingsdatum niet de door hem aangebrachte (potentiële) sponsors benaderen met het doel om ten koste van de Floriade andere sponsoractiviteiten te bewerkstelligen."

e. De internet domeinnaam FLORIADE.ORG is geregistreerd door Tradeholders International. Deze naam is niet terug te vinden in het handelsregister. In de registratiegegevens van Network Solutions is Tradeholders International gevestigd op het woonadres van [gedaagde]. Als administratief contact voor deze registratie staat het e-mail adres [e-mail adres] vermeld. De website FLORIADE.ORG linkt thans rechtstreeks door naar een website waar autoproducten worden verkocht.

f. De toenmalig procureur van eiseressen, mr A. Gremmen, heeft [gedaagde] gesommeerd zijn inbreukmakende handelwijze stop te zetten en er onvoorwaardelijk aan mee te werken dat de domeinnaam FLORIADE.ORG wordt overgedragen en op naam wordt gesteld van Floriade.

g. Als reactie op deze sommaties heeft [gedaagde] een website www.gremmen.com gecreëerd en op 23 november 1999 geopend. Deze website linkte destijds door naar de website FLORIADE.ORG, die vervolgens doorlinkte naar de website waar autoproducten werden verkocht. Nu linkt deze door naar een website van Floriade, namelijk floriadeplaza.org.

2. Eiseressen vorderen [gedaagde] te gebieden:

a. het gebruik van de domeinnaam FLORIADE.ORG en het teken FLORIADE dan wel daarmee overeenstemmende tekens op internet al dan niet als domeinnaam te staken, op straffe van een dwangsom;

b. op zijn kosten de domeinnaam FLORIADE.ORG te (laten) re-routen (om te leiden) naar de website van Floriade, zijnde www.floriade.com, een en ander in afwachting van het effectueren van de overdracht van de domeinnaam, op straffe van een dwangsom;

c. per e-mail, per fax en per koerier een ingevuld Registrant Name Change Agreement te doen toekomen aan Network Solutions, Inc., zoals omschreven in het petitum van de dagvaarding;

d. van alle in het kader van het gevorderde onder b. en c. gevoerde correspondentie afschriften naar de raadsvrouwen van eiseressen te zenden, op straffe van een dwangsom;

e. al het nodige te doen teneinde te bewerkstelligen dat de betreffende domeinnaamregistratie op naam wordt gesteld van Floriade, op straffe van een dwangsom;

f. om ¦ 15.000,= aan buitengerechtelijke kosten te betalen.

3. Eiseressen stellen hiertoe dat buiten redelijke twijfel vast staat dat [gedaagde] houder is van de registratie van de domeinnaam FLORIADE.ORG.

[gedaagde] maakt dan ook, volgens eiseressen, inbreuk op de contractuele relatie met Floriade.

Voorts stellen eiseressen dat [gedaagde] inbreuk maakt op haar merkrechten, in strijd handelt met artikel 5 Handelsnaamwet en dat zijn handelwijze overigens onrechtmatig is jegens hen.

4. [Gedaagde] ontkent en/of betwist primair:

- dat hij de domeinnaam FLORIADE.ORG heeft doen registreren;

- dat hij houder is van (de registratie van) de domeinnaam FLORIADE.ORG;

- dat hij handelt onder de naam Tradeholders International of FLORIADE.ORG;

- dat Tradeholders International is gevestigd aan zijn huisadres;

- dat de registratiegegevens van beheerder Network Solutions juist en van waarde zijn;

- dat kan worden gesteld dat buiten redelijke twijfel vaststaat dat hij houder is van de registratie van de domeinnaam FLORIADE.ORG;

- dat hij inbreuk maakt op het merk en de handelsnaam Floriade en zich op enige wijze schuldig maakt aan een onrechtmatige daad jegens eiseressen;

- dat er een deugdelijke grondslag voor deze beschuldigingen, dit kort geding en de in dit kader gedane vorderingen aanwezig is.

Subsidiair betwist [gedaagde] dat het gebruik van de domeinnaam FLORIADE.ORG een inbreuk oplevert in de zin van artikel 13A lid 1 Benelux Merkenwet en dat het gebruik van de domeinnaam FLORIADE.ORG een inbreuk oplevert in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet en verwarring bij het publiek oplevert. Voorts betwist [gedaagde] dat hij tekort schiet in de nakoming van de beëindigingsovereenkomst en dat er sprake is van een spoedeisend belang.

[Gedaagde] is bereid mee te werken aan de overdracht en op naam stelling van de domeinnaam aan Floriade, maar niet onder verband van vonnis.

5. In de zoekresultaten van "Who is" staat vermeld dat Tradeholders International eigenaar is van de website FLORIADE.ORG en dat dit bedrijf is gevestigd op het huisadres van [gedaagde]. In deze informatie staat onder "Administrative Contact" en onder "Billing Contact": de vries, kees (KD5220) [e-mail adres].

Voorts staat vast dat [gedaagde] in staat is om een website te maken, zoals blijkt uit zijn reactie op de sommaties van de procureur van eiseressen (zie onder 1g.).

Onder deze omstandigheden, gelet ook op het feit dat [gedaagde] in dienst is geweest van Floriade, is voorshands aannemelijk dat [gedaagde] houder is van de registratie van de domeinnaam FLORIADE.ORG.

6. Deze handelwijze van [gedaagde] is, naar voorshands wordt geoordeeld, in strijd met artikel 7.3 van de tussen Floriade en [gedaagde] gesloten beëindigingsovereenkomst. Het openen van de website FLORIADE.ORG is een schending van de afspraak dat partijen zich zullen onthouden van het verlenen van medewerking aan enige publicatie over de andere partij. Voorts kan het openen van de website door [gedaagde] niet worden aangemerkt als het zich ten opzichte van Floriade blijven gedragen naar de eisen van het normale maatschappelijk verkeer.

De vorderingen kunnen dan ook op grond hiervan worden toegewezen, zodat de overige stellingen van eiseressen onbesproken kunnen blijven.

Na te melden dwangsommen, die worden gemaximeerd, komen redelijk voor.

7. De vorderingen om de domeinnaam FLORIADE.ORG te (laten) re-routen naar de website van Floriade, het laten omzetten van de domeinnaamregistratie FLORIADE.ORG op naam van Floriade en al het nodige te doen teneinde te bewerkstelligen dat de domeinnaamregistratie op naam wordt gesteld van Floriade, worden toegewezen met de als volgt gematigde en gemaximeerde dwangsommen.

8. Nu de raadsvrouw van eiseressen aan [gedaagde] voor de onderhavige vordering een aantal sommatiebrieven heeft verzonden ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zijn buitengerechtelijke incassokosten toewijsbaar, met dien verstande dat er termen zijn deze te matigen tot een bedrag van ¦ 5.000,=.

Het bedrag tot voldoening waarvan [gedaagde] zal worden veroordeeld, geldt als voorschot ter nadere verrekening met hetgeen hij ten gronde zal blijken verschuldigd te zijn.

9. [Gedaagde] wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld.

B E S L I S S I N G :

1. Gebiedt [gedaagde] binnen twee dagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnaam FLORIADE.ORG en het teken FLORIADE dan wel daarmee overeenstemmende tekens op internet al dan niet als domeinnaam te staken.

2. Gebiedt [gedaagde] om ter uitvoering van de veroordeling onder 1:

a. op zijn kosten de domeinnaam FLORIADE.ORG te (laten) re-routen (om te leiden) naar de website van Floriade, zijnde www.floriade.com, een en ander in afwachting van het effectueren van de overdracht van de domeinnaam;

b. binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis zowel per e-mail als per fax en per koerier een ingevuld Registrant Name Change Agreement (te vinden op www.networksolutions.com/makechanges/rnca/agreement.html) te doen toekomen aan:

Network Solutions, Inc.

Attn.: Registrant Change Group

505 Huntmar Park Drive

Herndon, VA 20170

USA

Fax: 0017037426950

via welk formulier [gedaagde] Network Solutions onvoorwaardelijk verzoekt om zo snel als redelijkerwijs mogelijk de domeinnaamregistratie FLORIADE.ORG op naam te doen zetten van Floriade, en, indien het op deze wijze onmogelijk zou blijken de overzetting van de domeinnaam te bewerkstelligen, per telefax (001 7037426950) en per koerier aan vorengemeld adres van Network Solutions, een schriftelijk bericht te doen toekomen waarin [gedaagde] verzoekt om, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, de registratie van de domeinnaam FLORIADE.ORG op naam te doen zetten van Floriade, en daarbij op eerste verzoek alle daartoe door de internet (service) provider van Floriade en Network Solutions eventueel verlangde informatie te verstrekken, een en ander onder aanbod van alle eventueel door deze te maken kosten;

c. van alle in het kader van de hiervoor onder sub a en b van de beslissing vermelde correspondentie binnen twee dagen na verzending dan wel na ontvangst daarvan een afschrift naar de raadsvrouwen van eiseressen te verzenden;

d. binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis overigens al het nodige te doen teneinde te bewerkstelligen dat de betreffende domeinnaamregistratie op het hiervoor in sub b van de beslissing aangegeven wijze op naam wordt gesteld van Floriade;

alles op straffe van een dwangsom van ¦ 500,= per dag dat [gedaagde] hiermee in strijd handelt met een maximum van ¦ 50.000,=.

3. Veroordeelt [gedaagde] om aan Floriade te voldoen

¦ 5.000,= (vijfduizend gulden), vermeerderd met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 24 december 1999 tot aan de dag van voldoening.

4. Veroordeelt [gedaagde] in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van eiseressen begroot op ¦ 575,19 aan verschotten, waaronder ¦ 400,= wegens vastrecht en op ¦ 1.550,= aan salaris procureur.

5. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

6. Wijst het meer of anders gevorderde af.

Gewezen door de vice-president mr R. Orobio de Castro, fungerend president der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 13 januari 2000 in tegenwoordigheid van de griffier.

Coll.: