Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2000:AA6194

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
10-02-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
KG 00/214 OdC
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Computerrecht 2000, p. 150
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

-

OdC/CS

vonnis 10 februari 2000

DE PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM,

RECHTSPREKENDE IN KORT GEDING in de zaak:

rolnummer KG 00/214 OdC van:

de stichting STICHTING CONSTANCE SARS, gevestigd te Veldhoven,

e i s e r e s in conventie bij dagvaarding van 10 januari 2000,

v e r w e e r s t e r in reconventie,

procureur mr R.J.A.M. Sträter,

advocaat mr F.P.M. Sanders te Nuenen,

t e g e n :

[Gedaagde],, wonende te [woonplaats],

g e d a a g d e in conventie,

e i s e r in reconventie,

procureur mr N.W. Mulder.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE :

Ter terechtzitting van 28 januari 2000 heeft eiseres in conventie, hierna Constance Sars gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Ter zitting heeft zij haar vordering nader uitgewerkt als volgt:

[…]

Gedaagde in conventie, hierna [gedaagde], heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening en in reconventie gevorderd als volgt:

[…]

Constanse Sars heeft de reconventionele vordering bestreden.

Na verder debat hebben partijen stukken, waaronder van weers-zijden producties en pleitnotities, overgelegd voor vonnis-wijzing.

GRONDEN VAN DE BESLISSING :

In conventie en reconventie :

1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten:

a. Constance Sars exploiteert een relatiebemiddelingsbureau. Zij biedt haar diensten aan via het Internet op een eigen website met de domeinnaam: "http://www.con-stance-saris.nl/"

b. Bij overeenkomst van 22 maart 1999 zijn partijen overeenge-komen dat Constance Sars gedurende dertien maanden aan [gedaagde] contactmogelijkheden met partners zal verschaffen voor een bedrag van f.2.761,25.

c. Constance Sars heeft [gedaagde] een vijftal contactmoge-lijkheden met partners geboden. Deze bevielen [gedaagde] niet en [gedaagde] heeft in oktober 1999 de overeenkomst ontbonden en aan Constance Sars verzocht het bedrag van f.2.761-,25 terug te beta-len omdat hij niet tevreden was over de verleende diensten. Constance Sars heeft dit geweigerd.

d. [Gedaagde] heeft op 11 mei 1997 de domeinnaam: "neuk.net" laten registreren bij de Stichting Internet Domeinre-gistratie.

e. In oktober/november 1999 heeft [gedaagde] de volgende domeinnamen en websites geopend:

-Constance Sars Relatiebemiddeling relatieadviseur contact... ® http:/www.neuk.net/constancesars.html;

-Constance Sars Website Unethically copies source codes from other kennismaking,... ® http://www.neuk.net/con-stance-sars-plagarizes-header-codes.html;

-Constance Sars Relatiebemiddeling, relatieadviseur, contact, dating en kennisma... ® http://www.neuk.net/

constancesars.html.

f. [Gedaagde] heeft op 21 december 1999 gedeponeerd de domein-naam: "constancesars.com"

g. [Gedaagde] heeft op de website "www.constancesars.com" een tekst gepubliceerd waarin hij zijn - negatieve - ervaringen met het relatiebemiddelingsbureau van Constance Sars heeft beschreven.

h. [Gedaagde] heeft medio oktober 1999 een verzameling mag-neettrefwoorden (meta-keywords) in de source codes van zijn websites aangebracht, die internet-gebruikers naar deze sites lokken.

i. Constance Sars heeft in november 1999 de verzameling magneetwoorden van [gedaagde] overgenomen op haar eigen website.

2. Constance Sars vordert in conventie zoals hiervoor onder het verloop van de procedure is aangegeven.

Zij stelt daartoe dat [gedaagde] onrechtmatig jegens haar handelt door de activiteiten van Constance Sars in een erotisch daglicht te stellen. Hij heeft op het Internet haar naam gekoppeld aan een aantal domeinnamen die de toegangsnaam "neuk.net" bevatten. Hierdoor worden de eer en goede naam van Constance Sars aangetast. Als gevolg van het onrechtmatig handelen van [gedaagde] lijdt zij aanzienlijke schade.

Voorts is [gedaagde] in strijd met de handelsnaamwet haar han-delsnaam gaan gebruiken door zelf domeinnamen te openen met haar handelsnaam daarin.

[Gedaagde] laat zich voorts op zijn website negatief uit over Constance Sars en handelt ook hiermee onrechtmatig jegens haar, aldus Constance Sars.

3. [Gedaagde] heeft verweer gevoerd, dat hierna ter sprake komt.

In conventie:

4.1. Vooropgesteld wordt dat [gedaagde] als consument in begin-sel het recht heeft om zijn ervaringen met producten en diensten in het algemeen en dus ook via het internet openbaar te maken. Daaraan moet in de eerste plaats de eis gesteld worden dat de inhoud van die mededelingen niet onrechtmatig is jegens - in dit geval - Constance Sars. Dat is hier niet het geval. Weliswaar geeft [gedaagde] zijn ervaringen in pittige bewoordingen weer, maar niet is gesteld of gebleken dat zijn gedetailleerde weergave op essentiële punten onjuist is. Bovendien worden zijn ervaringen door enige gebruikers van internet bevestigd. Hoewel pittig, kan niet worden gezegd dat de door [gedaagde] gebruikte bewoordingen ook nodeloos grievend zijn. Dit brengt mee, dat [gedaagde] niet kan worden verboden deze tekst als consument via een eigen site op het net te zetten en daarover met andere gebruikers van het net te "chatten".

4.2. Er kunnen zich evenwel bijkomende omstandigheden voordoen, die de plaatsing van de gewraakte tekst alsnog onrechtmatig jegens Sars maken. Als zodanig moet in dit geval gelden het gebruik van de naam van Constance Sars als domeinnaam en als onderdeel in de gewraakte websitenamen, en van andere technie-ken, die dienst doen als zoekmiddel in het internetverkeer. Door het gebruik dat [gedaagde] maakt van de naam van Constance Sars, namelijk door deze te gebruiken als domeinnaam of als onderdeel van de naam van zijn site, als metatag, hyperlink en dergelijke, is de aandacht die hij op Constance Sars vestigt, buitenproportioneel, nu dit tot gevolg heeft dat Constance Sars via de diverse zoekmachines te pas en te onpas aan searchers wordt gepresenteerd.

Dit betekent dat de vordering van Constance Sars toewijs-baar is voorzover het het gebruik van de door haar gewraakte domeinnamen en aanduidingen van websites betreft. Daarbij komt de navolgende termijn redelijk voor en zal de dwangsom als volgt worden beperkt en gemaximeerd.

4.3. Een in algemene zin te geven verbod om zich over (het bedrijf van) Constance Sars negatief uit te laten, waarbij gedoeld wordt op de door [gedaagde] geplaatste tekst, wordt echter, gelet op het voorgaande, niet gegeven.

5. Nu partijen ieder deels in het ongelijk zijn gesteld, zullen de kosten worden gecompenseerd als hierna vermeld.

In reconventie :

6. Nu Sars te kennen heeft gegeven dat zij het gewraakte gebruik inmiddels heeft gestaakt (doen staken) en niet van een reëel gevaar voor herhaling is gebleken, is voor een veroordeling daartoe geen plaats, zodat deze vordering wordt afgewezen.

7. [gedaagde] wordt in de kosten veroordeeld, die tot op heden worden begroot op nihil, aangezien de vordering nauw verband houdt met hetgeen in conventie een rol heeft gespeeld en verwaar-loosbare extra kosten zal hebben meegebracht.

B E S L I S S I N G :

In conventie :

1. Veroordeelt [gedaagde] om binnen een week na de betekening van dit vonnis alle door hem op het internet geplaatste domeinna-men, waarin de naam van Constance Sars voorkomt, en de door [gedaagde] op internet geplaatste websites, waarin de naam van Constance Sars voorkomt, waaronder de in de vordering genoemde, te verwijderen van het internet en deze verwijderd te houden en niet te herplaatsen, zulks op straffe van een dwangsom van

f 1.000,-- per dag dat in strijd met deze veroordeling wordt gehandeld en met een maximum van f 50.000,--.

2. Compenseert de proceskosten tussen partijen in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

3. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

4. Wijst het meer of anders gevorderde af.

In reconventie :

5. Weigert de gevraagde voorzieningen.

6. Veroordeelt [gedaagde] in de kosten van het geding tot deze uitspraak aan de zijde van Constance Sars begroot op nihil.

Gewezen door de vice-president mr R. Orobio de Castro, fungerend president der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, en uitge-sproken ter openbare terechtzitting van donderdag 10 februari 2000 in tegenwoordigheid van de griffier.

Coll.: