Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2000:AA5744

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
04-05-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
KG 00/887 R
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

R/CS

vonnis 4 mei 2000

DE PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM,

RECHTSPREKENDE IN KORT GEDING in de zaak:

rolnummer KG 00/887 R van:

de besloten vennootschap [gedaagde], gevestigd te [woonplaats],

e i s e r e s in conventie bij dagvaarding van 10 april 2000,

v e r w e e r s t e r in reconventie,

procureur mr C.Ch. Mout,

advocaat mr Don van Kampen te Utrecht,

t e g e n :

[gedaagde] handelend onder de naam MEGA ARTISTS MANAGEMENT, wonende [woonplaats]

g e d a a g d e in conventie,

e i s e r in reconventie,

procureur mr J.Polak.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE :

Ter terechtzitting van 19 april 2000 heeft eiseres in conventie, hierna [eiseres] genoemd, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Ter zitting heeft zij haar eis gewijzigd overeenkomstig de aan dit vonnis gehechte akte wijziging van eis.

Gedaagde in conventie, hierna Mega genoemd, heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Voorts heeft Mega in reconventie gevorderd overeenkomstig de eis in reconventie die in fotokopie aan dit vonnis is gehecht.

[eiseres] heeft de reconventionele vordering bestreden.

Na verder debat hebben partijen stukken, waaronder van weers-zijden producties en pleitnotities, overgelegd voor vonnis-wijzing.

GRONDEN VAN DE BESLISSING :

In conventie en in reconventie :

1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten:

a. [eiseres] is een nationaal bekend artieste, voormalig lid van de muziekgroep "[muziekgroep]", die middels eiseres, de besloten vennootschap [eiseres] onder meer optredens als zangeres verzorgt.

b. Op 19 januari 1999 is tussen partijen een overeenkomst gesloten genaamd "boekingsovereenkomst". Partijen worden daarin aangeduid als "de Artiest" ([eiseres]) en

"de Agent-" (Mega). Voor zover van belang luidt de overeenkomst:

- De Artiest treedt op als zangeres/presentatrice [eiseres].

1.2. Elk van partijen kan deze overeenkomst na elk jaar beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, voor het eerst uiterlijk 18 oktober (1999, pres.) per 18 januari 2000. Zonder opzegging zal deze overeenkomst steeds met één jaar stilzwijgend worden verlengd.

2.1. Agent zal tijdens de duur van deze overeenkomst met uitsluiting van ieder ander, naar beste kunnen alle hieronder in artikel 4 omschreven werkzaamheden als agent ten behoeve van de ar-tiest verrichten, wereldwijd.

3.1. Agent is (...) volledig gevolmachtigd om, met uitsluiting van ieder ander, op eigen naam of namens de artiest in onderhandeling te treden en verbintenissen te sluiten met derden (..) met betrekking tot het door de artiest (..) verzorgen van de tussen partijen overeengekomen optredens. Onder deze exclusiviteit vallen geen optredens die te be-schouwen zijn als (...) promotiewerkzaamheden.

3.2. Agent wordt door (...) de artiest volledig gevolmachtigd om alle inkomsten met betrekking tot deze overeenkomst van de artiest ten behoeve van de artiest te ontvangen (...).

4.1. De verplichtingen van Agent bestaan uit het zelfstandig verrichten van werkzaamheden als agent.

Agent is gevolmachtigd om namens de artiest goede verbinte-nissen aan te gaan met derden volgens met de artiest tevoren overeengekomen voorwaarden en/of betalingscondities. Agent doet het agentschap exclusief wereldwijd met uitsluiting van ieder ander.

4.2. Onder activiteiten wordt verstaan alle werkzaamheden van agent ter bevordering van de exploitatie van de talenten en bekendheid van artiest, waar ook ter wereld. (...)

e. Agent geeft een garantie van 44 betaalde optredens per jaar aan Artiest. Indien Agent deze niet weet te verwe-zenlijken zal agent aan de artiest een vergoeding beta-len van f.4.250,- per optreden, dit is inclusief vergoe-ding voor de twee dansers. De afrekening zal geschieden aan het eind van elk jaar. Indien agent niet het aantal afgesproken optredens weet te verwezenlijken is artiest vrij deze overeenkomst tussentijds te ontbinden.

4.3. Voor "live" optredens (...) zal de minimale uitkoopsom en/of gage per optreden na instemming van artiest worden vastgesteld.

5.1. Als vergoeding voor het agentschap betaalt de artiest aan agent een vergoeding van 15% van alle door de artiest te ontvangen bruto inkomsten van optredens die vallen onder deze overeenkomst.

c. In augustus 1999 heeft [eiseres] zonder bemoeienis van Mega een contract gesloten met de Tros voor de presentatie op de televisie van het dagelijks uit te zenden spelletjesprogramma "[spelletjesprogramma]".

d. In een brief gedateerd 29 september 1999 waarboven staat "Aantekenen", heeft Mega onder meer als volgt aan [eiseres] geschreven:

"Reeds enkele malen hebben zij er bij jou op aangedrongen dat jij ons de informatie zou faxen voor jou medewerking aan het programma [spelletjesprogramma] voor de Tros waar jij dit jaar mee bent begonnen.

Jij en [manager] hebben ons meerdere malen toegezegd de agenda en informatie te faxen, echter hebben wij deze nooit mogen ontvangen. Zoals je weet vallen o.a. jou werkzaamheden als presentatrice voor de Tros onder onze exclusieve overeenkomst.

Afgelopen week hadden wij afgesproken dat wij op zeer korte termijn om de tafel zouden gaan zitten om de voortgang te bespreken van onze samenwerking voor het nieuwe jaar en we zouden kijken hoe wij hetgeen met de Tros zouden oplossen."

[eiseres] beweert deze brief niet te hebben ontvangen.

e. Uit een verzendbewijs blijkt dat Mega op 29 september 1999 een poststuk aangetekend naar [eiseres] heeft gezonden.

f. Bij brief van 3 januari 2000 heeft Mega als volgt aan [eiseres] geschreven:

"Bij deze zou ik willen voorstellen om op korte termijn samen eens om de tafel te gaan zitten om de toekomst te bespreken en duidelijkheid te scheppen."

g. Bij brief van 24 januari 2000 heeft [eiseres] onder meer als volgt aan Mega geschreven:

"Nu het aantal van 44 betaalde optredens per jaar (..) niet door jullie is gehaald, stuur ik jullie hierbij mijn factuur voor de door jullie aan mij te betalen vergoeding ad f.102.000,= (24 niet verwe-zenlijkte optredens maal f.4.250,=). (....)

Voor alle duidelijkheid meld ik jullie dat ik mogelijk gebruik maak van de vrijheid om de overeenkomst tussentijds te ontbinden."

h. Bij brief van 25 januari 2000 heeft Mega onder meer als volgt aan [eiseres] geschreven:

"De situatie is iets ander dan hoe jij hem schetst in jouw brief. Meerdere malen heb jij geen shows kunnen doen wegens jou andere werkzaamheden voor de Tros (tourtje Turkije en Griekenland en scho-lentourtje).

Ook vergeet je dat jou werkzaamheden voor o.a. de Tros onder onze overeenkomst vallen en wij meerdere malen jou hebben verzocht ons de agenda daar voor te faxen/sturen, maar deze ondanks jou toezegging, nooit hebben mogen ontvangen.

Verder hebben wij je twee maal gevraagd wanneer jij tijd had om eens met ons om de tafel te gaan zitten om alles eens goed op een rijtje te zetten voor alle partijen, ook hier is nooit een reactie van jou kant van gekomen."

i. Bij brief van 31 januari 2000 heeft [eiseres] onder meer als volgt aan Mega geschreven:

"Jouw stelling dat ik meerdere malen geen shows heb kunnen doen vanwege mijn werkzaamheden voor de TROS is niet juist."

j. Bij brief van 3 maart 2000 heeft Mega de boekingsover-eenkomst opgezegd met ingang van 1 april 2000. [eiseres] heeft zich met een beroep op de opzeggingsclausule in de boekingsovereenkomst, verzet tegen deze opzegging.

2. In dit geding vordert [eiseres] in conventie na wijziging van eis - samengevat -:

a. nakoming van de overeenkomst op straffe van een dwangsom;

b. alsmede Mega te veroordelen:

primair bij wijze van voorschot op de geleden schade veroordeling tot betaling van f.119.850,= met rente;

subsidiair bij wijze van voorschot op de geleden schade veroordeling tot betaling van f.89.850,= met rente.

Zij stelt daartoe dat de opzegging van de boekingsovereenkomst niet met inachtneming van de opzeggingstermijn is gedaan en derhalve ongeldig is. Zij houdt Mega aan de contractuele verplichtingen. Op grond van die verplichtingen is Mega haar voorts verschuldigd 24 maal f.4.250,=, derhalve f.119.850,=. Mega heeft namelijk in strijd met de garantiebepaling 24 optredens te weinig gerealiseerd in het afgelopen contractsjaar.

Zij betwist dat haar activiteiten die zij voor de Tros verricht onder de werking van de boekingsovereenkomst vallen. Mocht de president daar anders over oordelen dan vordert zij subsidiair f.89.850,=. Van haar verdiensten bij de Tros kan dan 15 %, overeenkomend met f.30.000,=, in mindering strekken op hetgeen Mega aan haar verschuldigd is, aldus [eiseres].

3. Mega heeft in conventie gemotiveerd verweer gevoerd dat hierna wordt besproken.

Voorts heeft hij met betrekking tot de reconventionele vorderingen gesteld dat Mega met uitsluiting van ieder ander gerechtigd is te contracteren. [eiseres] heeft derhalve de overeenkomst geschonden door zonder hem met Tros te con-tracteren. Mega heeft recht op het contractuele percentage over de door [eiseres] te ontvangen gage van de Tros, dat naar de echtgenoot van [eiseres] heeft meegedeeld, f.800.000,= bedraagt. Als voorschot vordert hij in dit geding f.30.000,=. Voorts heeft [eiseres] ook andere televisie-optredens gedaan. Hij heeft er belang bij dat [eiseres] opgave doet van die optredens en het daarmee verdiende gage om hem in staat te stellen te beoordelen welke bedragen hij van [eiseres] te vorderen heeft, aldus Mega.

Beoordeling van het geschil in conventie en reconventie

4.1. Mega heeft aangevoerd dat [eiseres] onverkorte nakoming van de boekingsovereenkomst, waarin haar een aantal van 44 optredens wordt gegarandeerd, niet kan verlangen, omdat er sprake is van zulke ingrijpende onvoorziene omstandigheden aan de zijde van [eiseres] dat zij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zulks niet kan eisen. Voor het antwoord op de vraag of Mega daarop terecht een beroep doet is van belang, welke omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst golden en welke betekenis partijen onder die omstandigheden redelijkerwijze over en weer aan de gedane verklaringen mochten hechten. Naar voldoende aannemelijk is geworden heeft de boe-kingsovereenkomst met name betrekking op het arrangeren van optredens van [eiseres] als zangeres en niet als presentatrice. Hieraan kan niet afdoen dat in de boekingsovereenkomst staat aangegeven dat de artiest optreedt als "zangeres/presentatrice". Naar Mega onweersproken heeft gesteld was voor haar redengevend om met [eiseres] te contracteren, het feit dat zij getekend had bij platenmaatschappij BMG en dat er een solo-album zou uitkomen; aan [eiseres] is ook kenbaar gemaakt dat de release van dit solo-album het redengevende motief voor de overeenkomst was. Hoewel partijen strijden over de vraag of - zoals Mega stelt - het de bedoeling was dat Mega gelet op de omvang en reikwijdte van de werkzaamheden en de daaraan verbonden wereldwijde exclusiviteit niet slechts als de agent van [eiseres] maar ook als haar manager zou optreden, is in elk geval aannemelijk geworden dat na het sluiten van de overeenkomst de rol van haar echtgenoot Rutten bij de totstandkoming van haar contracten en optredens aanzienlijk is toegenomen. Zo staat vast dat hij een rol heeft gespeeld bij totstandkoming van het contract met de Tros, en is onweersproken dat Mega eerst naderhand daarvan op de hoogte is gesteld. Daarnaast zijn een aantal andere televisieoptredens gerealiseerd, zonder dat Mega daaraan te pas is gekomen.

4.2. Aannemelijk is dat door het dagelijks optreden van [eiseres] in het televisieprogramma [spelletjesprogramma] de loopbaan van [eiseres] verlegd is van die van zangeres naar die van presentatrice. Dit blijkt mede uit de vele publicaties in de media die de wijziging in haar loopbaan belichten. Daarin heeft zij zelf publiekelijk medegedeeld dat haar soloplaat is uitgesteld en dat zij zich richt op haar televisiecarriere. Dat haar televisieactiviteiten sedert september 1999 een aanzienlijk tijdsbeslag vergen - Mega heeft onweersproken gesteld dat deze fulltime zijn - en dat [eiseres] voorts, gelet op haar gebleken ziekte, gebaat is bij een regelmatig leven en een dubbele dag-taak daardoor redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd, zijn eveneens omstandigheden die bij de beoordeling van de gevorderde onverkorte nakoming van de boekingsovereenkomst een rol spelen. De stelling van Mega, dat vanwege de aandacht van de media voor de televisiecarriere en het uitblijven van een soloalbum, het aantal aanvragen voor het optreden als zangeres zeer gering is gebleven, is eveneens begrijpelijk.

4.3. In het kader van dit kort geding is voldoende aannemelijk geworden dat Mega pogingen heeft ondernomen om de gewijzigde situatie met [eiseres] te bespreken. Daarbij kan in het midden blijven of Mega de brief van 29 september 1999 al dan niet naar [eiseres] heeft gezonden. ([eiseres] beweert dat zij op die dag uitsluitend een aangetekende zending promotiemateriaal van Mega heeft ontvangen, terwijl Mega beweert dat hij de brief, zoals wel vaker gebeurde, bij dat promotiemateriaal had gevoegd.)

4.4 Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, is aannemelijk te achten dat de bodemrechter zal oordelen dat er sedert de tot standkoming van de boekingsovereenkomst sprake is van zulke in-grijpende wijziging in de omstandigheden aan de zijde van [eiseres], die zo niet een beletsel dan toch in elk geval een belangrijke belemmering voor de behoorlijke nakoming van de over-eenkomst betekenen, dat [eiseres] zich in redelijkheid niet kan beroepen op de ongewijzigde instandblijving van de overeenkomst en derhalve niet de onverkorte nakoming van de overeenkomst kan verlangen. De gestelde omstandigheden en feitelijke stellingen vergen ook nader onderzoek, waarvoor in dit geding geen plaats is. De gevraagde voorziening tot nakoming van de boekingsovereen-komst op straffe van een dwangsom is derhalve thans niet voor toewijzing vatbaar.

4.5. Op grond van voornoemde gewijzigde omstandigheden kan [eiseres] ook geen aanspraak maken op vergoeding van 24 niet gerealiseerde optredens omdat niet aan het gegarandeerde minimum optredens is voldaan. (Partijen twisten overigens ook over dit aantal.) De vordering die is gebaseerd op ongewijzigde handhaving van de garantiebepaling, is in kort geding niet toewijsbaar. Bovendien is door [eiseres] onvoldoende betwist dat zij een aantal optredens heeft geannuleerd, zoals een Turkije-tour en schooloptredens. Voorts kan [eiseres] zich er niet te goeder trouw op beroepen dat Mega in verzuim is met de nakoming van de garantie-verplichting, nu niet gebleken is dat [eiseres] zich er ooit bij Mega over heeft beklaagd dat hij niet genoeg optredens voor haar arrangeerde. Naar Mega ter zitting heeft verklaard ging hij ervan uit dat [eiseres] er geen bezwaar tegen had dat het gegarandeerde aantal van 44 optredens niet gehaald zou worden omdat zij het druk genoeg had met haar aktiviteiten voor de Tros.

Evenmin als de vordering tot nakoming is het gevorderde voorschot op de schade toewijsbaar, nu in dit geding niet aannemelijk is geworden dat in een bodemprocedure de geldvordering toewijsbaar is.

4.6. Bij deze uitslag van het geding in conventie, dient [eiseres] met de proceskosten te worden belast.

5. Niet aannemelijk is geworden dat [eiseres], buiten de exclu-sieve bevoegdheid van Mega om optreden te arrangeren, niet zelf contracten mocht afsluiten. Uit briefwisseling voorafgaand aan de totstandkoming van de boekingsovereekomst blijkt dat partijen het erover eens waren dat Mega uitsluitend een vergoeding zou ontvangen voor door Mega geregelde optredens. Hoewel dit niet met zoveel woorden in de overeenkomst is terug te vinden, is voldoende aannemelijk dat dit de bedoeling van partijen is geweest en in die zin wordt de overeenkomst uitgelegd.

De in reconventie gevorderde voorzieningen zijn derhalve evenmin toewijsbaar, en Mega dient met de kosten van het geding in reconventie te worden belast.

B E S L I S S I N G :

In conventie :

1. Weigert de gevraagde voorzieningen.

2. Veroordeelt [eiseres] in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Mega begroot op ¦ 400,= wegens vastrecht en op ¦ 1.550,= aan salaris procureur.

3. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

In reconventie :

4. Weigert de gevraagde voorzieningen

5. Veroordeelt Mega in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van [eiseres] begroot op ¦ 1.550,= aan salaris procu-reur.

6. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Gewezen door de vice-president mr M. de Rooij, fungerend president der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, en uitge-sproken ter openbare terechtzitting van donderdag 4 mei 2000 in tegenwoordigheid van de griffier.

Coll.: