Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:1999:AA3995

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
22-12-1999
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
P 3.1769
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

P 3.1769

GB

vonnis 22 december 1999

bref délai

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM, DERDE ENKELVOUDIGE KAMER

Vonnis in de zaak met rolnummer H 99.1468 van:

1. [eiser1], wonende te [woonplaats],

2. [eiser2], wonende te [woonplaats], en

3. [eiser3], wonende te [woonplaats],

e i s e r s bij dagvaarding op verkorte termijn van 3 juni 1999,

procureur mr. E.A.W. Schippers,

t e g e n :

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE VOLKSKRANT B.V., gevestigd te Amsterdam,

g e d a a g d e ,

procureur mr. W.C. van Manen.

Eisers worden hierna respectievelijk [eiser1], [eiser2] en [eiser3] genoemd en gezamenlijk [eisers] en gedaagde De Volkskrant.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De rechtbank is uitgegaan van de volgende processtukken en/of proceshandelingen:

- de dagvaarding met verlof ex artikelen 7 en 145 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

- de conclusie van eis met bewijsstukken

- de conclusie van antwoord

- het op 8 november 1999 gehouden pleidooi, de daarbij door partijen genomen akten met bewijsstukken, de pleitnotities van de raadslieden van partijen en het van de zitting opgemaakte proces-verbaal.

Beide partijen hebben stukken overgelegd ter verkrijging van vonnis.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van overgelegde bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast.

a. In een tussen partijen op 24 september 1997 gewezen vonnis van deze rechtbank is onder meer het volgende vermeld:

"1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) betwist, alsmede op grond van de in zoverre niet bestreden inhoud van overgelegde bewijsstukken staat het volgende vast.

1.1 [eiser1], [eiser2] en [eiser3] leveren sedert vele jaren als freelance journalisten regelmatig door hen geschreven bijdragen voor het dagblad De Volkskrant (hierna: de krant). Het respectieve auteursrecht op deze bijdragen berust bij ieder van hen afzonderlijk. De bijdragen zijn en worden met hun toestemming in de krant gepubliceerd.

(...)

1.3 De Volkskrant is uitgeefster van de krant. (...)

1.4 De Volkskrant is tenminste sinds 1993 uitgeefster van "De Volkskrant op CD-ROM" (hierna: de CD-ROM) en exploiteert sinds april 1996 de web site HTTP://www.volkskrant.nl op Internet (hierna: de web site).

1.5 De CD-ROM verschijnt vier keer per jaar en wordt tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding verkocht en geleverd aan bibliotheken, documentatiecentra en anderen.

1.6 Op de CD-ROM zijn onder andere in de krant gepubliceerde bijdragen van de hand van [eiser1], [eiser2] en [eiser3] opgenomen.

1.7 Op de web site zijn onder andere in de krant gepubliceerde bijdragen van de hand van [eiser3] opgenomen.

(...)

13. Het door eisers betwiste verweer dat [eiser3] toestemming heeft gegeven voor opneming van in de krant verschenen bijdragen van hem op de web site in afwachting van verdere ontwikkelingen wordt verworpen. (...)

17. Uit het voorgaande volgt dat De Volkskrant inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van [eiser1], [eiser2] en [eiser3] door zonder hun toestemming hun bijdragen in de krant op de CD-ROM te plaatsen en op het auteursrecht van [eiser3] door zonder diens toestemming bijdragen van zijn hand ook op de web site op te nemen. (...)

19. De vordering tot vergoeding van schade door De Volkskrant aan [eiser1], [eiser2] en [eiser3] is toewijsbaar in voege als na te melden. De Volkskrant heeft ter afwering van deze vordering weliswaar nog aangevoerd dat met de CD-ROM en de web site geen winst wordt gemaakt, doch dit staat in beginsel niet aan toewijzing van schadevergoeding als gevolg van schending van auteursrechten in de weg. Van feiten of omstandigheden die in dit geval tot een andersluidend oordeel zouden moeten leiden is niet gebleken.

(...)

BESLISSING

De rechtbank:

(...)

- verklaart voor recht dat De Volkskrant, door zonder toestemming van respectievelijk [eiser1], [eiser2] en [eiser3] bijdragen in de krant van ieder van hen te plaatsen op de CD-ROM en door zonder toestemming van [eiser3] bijdragen van hem in de krant te plaatsen op de web site, in strijd handelt en heeft gehandeld met de auteursrechten op die bijdragen van respectievelijk [eiser1], [eiser2] en [eiser3].

- veroordeelt De Volkskrant aan onderscheidenlijk [eiser1], [eiser2] en [eiser3] te vergoeden de door ieder van hen geleden en te lijden schade als gevolg van dit handelen in strijd met hun respectieve auteursrechten, de morele rechten daaronder begrepen, nader op te maken bij staat, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 november 1996 tot aan de voldoening;"

b. Voormeld vonnis is eind 1998 onaantastbaar geworden door de intrekking van het daartegen door De Volkskrant ingestelde hoger beroep.

c. Eind 1998 heeft de Vereniging De Nederlandse Dagbladpers (hierna: NDP) eenzijdig een modelovereenkomst opgesteld voor hergebruik van werken van freelance dagbladjournalisten, die voorziet in een jaarlijkse vergoeding voor hergebruik van 2% van het honorarium voor het eerste gebruik. PCM Uitgevers N.V. (hierna: PCM) heeft aan freelancers die bij de door haar uitgegeven kranten, waaronder De Volkskrant, werkzaam zijn, een met dit model overeenstemmende overeenkomst voorgelegd. [eisers] hebben dit aanbod niet aanvaard.

d. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (hierna: NVJ) heeft de modelovereenkomst van de NDP (ook) niet aanvaard. Zij is eind 1998 tot de volgende tarieven voor hergebruik van werken van freelance journalisten in de nieuwe media gekomen:

Vergoedingen bij hergebruik, met percentages op basis van de betaling voor het eerste gebruik

Nieuwe media

1 Internet, per jaar, per rubriek, bij 20%

plaatsing in eerste rubriek

2 Internet, per jaar, per rubriek, bij 15%

Plaatsing in elke volgende rubriek

3 Internet-verwijzing, per verwijzing 5% met een minimum van f100,-

4 Nederlandse databank, per jaar 20%

5 Internationale databank, eerste opname 100%

en gebruik in het eerste jaar

6 Internationale databank, per 20%

Vervolgjaar

7 CD-rom, CD-i, DVD, als integrale 30%

heruitgave van gedrukt medium;

Eerste uitgave

8 CD-rom, CD-i, DVD, als integrale 30%

heruitgave van gedrukt medium;

Heruitgave en gewijzigde heruitgave

9 CD-rom, CD-i, DVD, overige vormen, eerste minimaal

Uitgave 100%

10 CD-rom, CD-i, DVD, overige vormen, heruitgave minimaal

en gewijzigde heruitgave 100%

e. Bij brief aan De Volkskrant van 15 maart 1999 is van de zijde van [eisers] een voorstel gedaan om te komen tot vergoeding van de door hen geleden schade. Voorgesteld is een jaarlijkse vergoeding van 20% van het honorarium voor het gebruik in de krant, alsmede een vergoeding van ¦ 10.000,-- voor schending van de morele rechten en een vergoeding van ¦ 5.000,-- voor verlies van exclusiviteit. In die brief is tevens aangekondigd dat, indien [eisers] niet de bevestiging ontvangen dat de onrechtmatige exploitatie direct wordt gestaakt en gestaakt zal blijven, zij zo nodig de rechter zullen vragen te bevelen dat deze exploitatie wordt gestaakt onder verbeurte van een dwangsom bij overtreding.

f. Uit een op 21 mei 1999 gemaakte print van de website blijkt dat daarop in 1994, 1995, 1997 en 1998, laatstelijk op 10 september 1998, in de krant gepubliceerde bijdragen van de hand van [eiser3] zijn opgenomen (sinds 1 oktober 1998 is [eiser3] niet meer werkzaam voor de krant).

g. Op 14 juni 1999 hebben mr. M.J. Frequin en prof.mr. P.B. Hugenholtz (hierna: de commissie Frequin/Hugenholtz) op verzoek van de NVJ en PCM een advies uitgebracht over een mogelijke regeling voor het hergebruik van werken van freelance dagbladjournalisten door middel van de Nederlandse Pers Databank. In dat advies is onder meer het volgende vermeld:

"Schadevergoedingen wegens auteursrecht-inbreuk worden in de regel gerelateerd aan het honorarium dat in geval van toestemming zou zijn bedongen, vermeerderd met een compensatie voor de aantasting van het recht, dat naar redelijkheid en billijkheid van geval tot geval wordt vastgesteld. Vaste regels zijn daarvoor niet te geven."

h. Uit een op 27 oktober 1999 gemaakte print van de website blijkt dat daarop over de CD-rom onder meer het volgende is vermeld:

"Vier maal per jaar bijgewerkt

(...) Losse complete jaargangen op cd-rom zijn beschikbaar vanaf jaargang 1993.

(...)

Prijs

Losse, complete jaargangen zijn vanaf 1993 verkrijgbaar

(...)

Een abonnement voor 1997 kost samen met de jaargangen 1993, 1994, 1995 en 1996 (...)

Bijgewerkt op 2 april 1999"

i. Sinds 5 november 1999 zijn voormelde passages van de website verdwenen. Op die datum staan op de website van De Volkskrant nog wel drie bijdragen van de hand van [eiser3].

2. [eisers] vorderen bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. De Volkskrant te verbieden:

- inbreuk op hun auteursrechten te maken (...), in het bijzonder door De Volkskrant te bevelen de vervaardiging en/of het ter beschikking stellen aan derden van (exemplaren van) de CD-rom of enige andere digitale gegevensdrager waarop hun werken zijn opgenomen, binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden;

- inbreuk op auteursrechten van [eiser3] te maken (...), in het bijzonder door De Volkskrant te bevelen het opnemen, het opgenomen houden en/of het ter beschikking stellen aan derden van (verveelvoudigingen van) zijn werken door het opnemen en opgenomen houden van deze werken op de website of op enige andere website, binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden;

II. De Volkskrant te bevelen de exemplaren van de CD-rom of enige andere digitale gegevensdrager waarop hun werken zijn opgenomen, die zich nog binnen haar macht bevinden, binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis terug te halen en alle exemplaren te vernietigen, onder overlegging aan hun raadsvrouwe van alle relevante bewijsstukken waaruit blijkt dat dit heeft plaatsgevonden;

III. primair

a. De Volkskrant te veroordelen de door hen geleden schade binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis te vergoeden:

- door betaling aan ieder van hen van een bedrag dat gelijk is aan de vergoeding die zij respectievelijk hebben ontvangen voor de door hen verleende toestemming tot eenmalige publicatie van het betreffende werk in de krant, voor ieder werk van ieder van hen dat is opgenomen of opgenomen is geweest op (enige versie van) de CD-rom, en door betaling aan [eiser3] van een bedrag dat gelijk is aan de vergoeding die hij heeft ontvangen voor de door hem verleende toestemming tot eenmalige publicatie van het betreffende werk in de krant, voor ieder werk van hem dat is opgenomen of opgenomen is geweest op de website;

- het bedrag van ¦ 10.000,-- aan [eisers] ieder afzonderlijk voor schade toegebracht aan hun morele rechten;

- het bedrag van ¦ 10.000,-- aan [eisers] ieder afzonderlijk voor schade die volgt uit het verlies van exclusiviteit;

b. te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 1 november 1996 tot aan de dag van gehele voldoening;

c. onder gelijktijdige overlegging van een door een onafhankelijke accountant, lid van het NIVRA, geaccordeerde verklaring waaruit genoegzaam blijkt dat bij de vaststelling door De Volkskrant van de verschuldigde bedragen de hiervoor beschreven berekeningswijze is gevolgd;

subsidiair:

a. De Volkskrant te bevelen om op de voet van artikel 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering binnen zeven na betekening van dit vonnnis aan hen ieder afzonderlijk een door een onafhankelijke accountant, lid van het NIVRA, geaccordeerd compleet overzicht te doen toekomen van hun werken die op de CD-rom zijn opgenomen of opgenomen zijn geweest alsmede aan [eiser3] van diens werken die op de website zijn opgenomen of opgenomen zijn geweest, waarin van ieder werk is vermeld de titel, de datum van publicatie in de krant en de datum van eerste publicatie op de CD-rom en de website en de vergoeding die zij voor hun toestemming tot eenmalige publicatie in de krant hebben ontvangen, in het geval er bij een of meer van hen sprake is geweest van betaling van de vergoeding per jaar en niet per afzonderlijk werk, dient het overzicht de jaarlijkse vergoeding die is betaald te vermelden en het aantal in de krant gepuliceerde werken in die periode, althans inzage in en afschrift te geven van alle relevante stukken waaruit de hiervoor bedoelde informatie blijkt;

b. voor recht te verklaren dat De Volkskrant gehouden is de door ieder van hen en door [eiser3] geleden en te lijden schade binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis te vergoeden volgens de hiervoor onder III primair sub a, b en c beschreven berekeningswijze te vergoeden, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 1 november 1996 tot aan de dag van gehele voldoening;

meer subsidiair:

De Volkskrant te veroordelen tot betaling aan hen van een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag voor vergoeding van schade (zowel materieel als immaterieel) binnen een door de rechtbank in goede justitie te bepalen termijn na betekening van dit vonnis, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 1 november 1996 tot aan de dag van gehele voldoening;

IV. te bepalen dat De Volkskrant een direct opeisbare dwangsom van ¦ 10.000,-- aan hen zal verbeuren voor iedere dag of ieder dagdeel dat zij niet, niet tijdig of niet geheel uitvoering geeft aan het hiervoor onder I, II, III primair sub c of III subsidiair sub a gestelde dan wel daarmee in strijd handelt;

V. De Volkskrant te veroordelen in de kosten van de procedure.

Voortgaande inbreuk op auteursrechten

3. Aan hun vorderingen sub I, II en IV leggen [eisers] ten grondslag dat De Volkskrant na het vonnis van 24 september 1997 inbreuk is blijven maken op hun auteursrechten door zonder hun toestemming in elk geval nog tot 5 november 1999, vlak voor het pleidooi, de jaargangen van de CD-rom waarop hun bijdragen zijn opgenomen aan het publiek aan te bieden en ten minste tot in september 1998 bijdragen van [eiser3] op de website op te nemen en deze in elk geval nog tot en met 5 november 1999 op de website te laten staan.

4. De Volkskrant voert daartegen aan dat [eisers] stilzwijgend akkoord zijn gegaan met het CD-rom-gebruik behoudens hun aanspraken op schadevergoeding en dat de verboden/bevelen ook overigens in strijd zijn met de door hen tot 15 maart 1999 aangenomen houding en met de relatie tussen partijen, ook door de zeer ruime formulering van het verbod. Het CD-rom-gebruik werd al voor het vonnis van 24 september 1997 gestaakt. Uit de op 27 oktober 1999 gemaakte print (zie hiervoor onder 1.h) blijkt dat het hier een aanbod betreft uit 1997: dat is per ongeluk op de website blijven staan; oude jaargangen - waarvan in 1997 al weinig voorraad meer bestond - worden niet meer geleverd. Van de relevante jaargangen 1993-1996 zijn alleen nog voorradig 850 exemplaren van de Klasseschijf, de goedkope versie voor scholen, van 1995, 825 exemplaren van de Klasseschijf van 1996 en 50 exemplaren van de gewone editie van 1996. Herhaling valt niet te duchten. De Volkskrant geeft het volgende overzicht van de aantallen bijdragen van [eisers] die op de CD-rom zijn geplaatst:

[eiser1] [eiser2] [eiser3]

--- ------ ----

1993 0 52 0

1994 43 34 19

1995 131 89 272

1996 154 189 296

1997 e.v. 0 0 0

Daarnaast voert De Volkskrant aan dat [eiser3], in afwachting van een regeling over een vergoeding, schriftelijk akkoord is gegaan met het gebruik van zijn filmrecensies op de website. In de rubriek Kunst zijn op de website alle 392 filmrecensies van zijn hand geplaatst die in de krant zijn verschenen in de periode van maart 1994 tot september 1998. Bovendien is De Volkskrant van mening dat [eisers] naast schadevergoeding en rente geen belang hebben bij de verboden/bevelen.

5. In het vonnis van 24 september 1997 is beslist dat De Volkskrant met het CD-rom- en Internet-gebruik van de bijdragen van [eisers] voor de krant inbreuk heeft gemaakt op hun auteursrechten. Niet gebleken is dat De Volkskrant na 1997 nog bijdragen van [eisers] op de CD-rom heeft geplaatst en na 1998 nog bijdragen van [eiser3] op de website heeft geplaatst. Nu ook niet aannemelijk is dat dit in de toekomst nog zal gebeuren, zullen de sub I gevorderde bevelen in zoverre worden afgewezen.

6. Uit de prints van de website van De Volkskrant van 21 mei 1999 en 27 oktober 1999 blijkt wel dat De Volkskrant ook na de brief van de zijde van [eisers] van 15 maart 1999 is voortgegaan met het aanbieden aan het publiek van de CD-rom waarop de bijdragen van [eisers] zijn opgenomen, en na die brief ook de bijdragen van [eiser3] op de website heeft laten staan. Aangezien De Volkskrant in deze brief werd gesommeerd de onrechtmatige exploitatie van de werken van [eisers] te staken en gestaakt te houden, kon De Volkskrant daarmee nadien in elk geval niet meer doorgaan, wat er verder ook zij van de situatie voor die datum. De gevorderde bevelen om het ter beschikking stellen van de CD-rom aan derden gestaakt te houden en het opgenomen houden van de bijdragen van [eiser3] op de website te staken en gestaakt te houden, zijn daarom gerechtvaardigd, zodat de sub I gevorderde bevelen met betrekking tot deze CD-rom en website in zoverre zullen worden toegewezen. Wat betreft de CD-rom doet daaraan niet af dat de passages waarmee de CD-rom op de website werden aangeboden, sinds 5 november 1999 van de website zijn verdwenen, nu dat kennelijk eerst door de zitting van 8 november 1999 is ingegeven. De sub IV gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

7. Met betrekking tot de CD-rom is gesteld noch gebleken dat [eisers] naast voormeld bevel en na te noemen schadevergoeding een zelfstandig belang hebben bij vernietiging van zich nog binnen de macht van De Volkskrant bevindende exemplaren van de CD-rom, zodat het sub II gevorderde bevel zal worden afgewezen.

Schadevergoeding

8. Aan hun vorderingen sub III en IV leggen [eisers] ten grondslag dat de schade die het gevolg is van zes jaar onafgebroken inbreuk door middel van de onrechtmatige CD-rom-exploitatie en drie jaar onafgebroken inbreuk door middel van de onrechtmatige website-exploitatie dient te worden vergoed. Zij stellen terecht dat de vraag thans niet is of er schade is die dient te worden vergoed (aangezien dat al in het vonnis van 24 september 1997 is vastgesteld), maar uit welke componenten die schade bestaat en hoe de verschillende schadecomponenten die-nen te worden begroot. Aanknopend bij het honorarium dat zij voor de eenmalige publicatie van hun werk in de krant zijn overeengekomen, achten [eisers] een vergoeding van 100% van dat honorarium redelijk, alsmede een vergoeding van ¦ 10.000,-- wegens schade aan hun morele rechten en ¦ 10.000,-- wegens schade als gevolg van verlies van exclusiviteit.

9. Ook De Volkskrant is van mening dat de schadevergoeding voor het CD-rom- en Internetgebruik van de werken van [eisers] moet worden gerelateerd aan de honoraria voor de eenmalige publicatie van hun werken in de krant. Zij geeft het volgende overzicht van deze honoraria (in ¦, * stelpost):

[eiser1] [eiser2] [eiser3]

------ ------- ------

1993 0 76.000 0

1994 48.000 78.000 64.012

1995 50.400 76.000 74.476

1996 50.400 113.188 70.350

1997 0 0 71.854

1998 0 0 80.000*

1999 0 0 40.000*

De Volkskrant is bereid [eisers] elk een vergoeding te betalen van 2% van het honorarium dat zij in de jaren van het onderhavig gebruik van hun werk voor hun bijdragen aan de krant hebben ontvangen, ongeacht hoeveel bijdragen van hen toen op de CD-rom en de website zijn geplaatst, met de wettelijke rente sedert het eind van elk van die jaren. Indien in de toekomst een voor PCM-kranten geldende regeling wordt getroffen die voorziet in een aan freelancers voor generiek hergebruik van hun bijdragen te betalen vergoeding van meer dan 2% van hun honorarium, ook voor één of meer van de jaren van het CD-rom- en Internet-gebruik van hun bijdragen, is zij bovendien bereid [eisers] het verschil uit te keren met rente als hiervoor bedoeld. De Volkskrant is voorts van mening dat de vraag of een vergoeding van een bepaald percentage van het honorarium redelijk is, in wezen een economische vraag is en geen juridische, zodat te verkiezen zou zijn het advies van een of meer onpartijdige deskundigen in te winnen.

10. [eisers] hebben bezwaar gemaakt tegen een onderzoek door deskundigen, omdat de commissie Frequin/Hugenholtz er ook niet uit is gekomen. Mede gelet op dit bezwaar van [eisers] zal de schadevergoeding daarom zonder nader onderzoek door deskundigen worden vastgesteld. Partijen hebben immers de in aanmerking te nemen factoren en omstandigheden aangevoerd, die ten grondslag moeten worden gelegd aan de vaststelling van de schade.

11. Vooropgesteld wordt dat het in deze procedure gaat om een schadevergoeding voor inbreukmakend hergebruik van de in de krant gepubliceerde werken van [eisers] op CD-rom en Internet gedurende de periode dat dit hergebruik heeft geduurd en niet om een regeling voor hergebruik van deze werken in de nieuwe media met hun toestemming. Deze schadevergoeding zal zowel worden toegekend voor het hergebruik op CD-rom als voor het hergebruik op Internet. In navolging van partijen zal bij het bepalen van de omvang van de aan [eisers] te betalen schadevergoeding worden aangeknoopt bij de vergoeding die zij met De Volkskrant zijn overeengekomen voor de eenmalige publicatie van hun werk in de krant. Als uitgangspunt daarbij zullen de jaarhonoraria gelden die zijn vermeld in het hiervoor onder 9 weergegeven overzicht, welke honoraria door [eisers] onvoldoende zijn betwist.

12. Alle omstandigheden in aanmerking genomen wordt de schadevergoeding met betrekking tot de CD-rom bepaald op 4% van het jaarhonorarium voor de eerste uitgave van de CD-rom waarop het werk van [eisers] is opgenomen en op 2% van dit jaarhonorarium voor elke volgende uitgave met hetzelfde werk. Met betrekking tot de website wordt de schadevergoeding bepaald op 3% van het jaarhonorarium voor het eerste jaar dat het werk van [eiser3] op de website is geplaatst en op 1,5% voor elk volgend jaar dat hetzelfde werk daarop is blijven staan.

13. Aan [eiser1] komt aldus berekend toe:

- voor 1994: 4% van ¦ 48.000,--: ¦ 1.920,--

- voor 1995: 4% van ¦ 50.400,-- (= ¦ 2.016,--) +

2% van ¦ 48.000,-- (= ¦ 960,--): " 2.976,--

- voor 1996: 4% van ¦ 50.400,-- (= ¦ 2.016,--) +

2% van ¦ 48.000,-- (= ¦ 960,--) +

2% van ¦ 50.400,-- (= ¦ 1.008,--): " 3.984,--

¦ 8.880,--

===========

Aan [eiser2] komt dan toe:

- voor 1993: 4% van ¦ 76.000,--: ¦ 3.040,--

- voor 1994: 4% van ¦ 78.000,-- (= ¦ 3.120,--) +

2% van ¦ 76.000,-- (= ¦ 1.520,--): " 4.640,--

- voor 1995: 4% van ¦ 76.000,-- (= ¦ 3.040,--) +

2% van ¦ 76.000,-- (= ¦ 1.520,--) +

2% van ¦ 78.000,-- (= ¦ 1.560,--): " 6.120,--

- voor 1996: 4% van ¦ 113.188,-- (= ¦ 4.527,52) +

2% van ¦ 76.000,-- (= ¦ 1.520,--) +

2% van ¦ 78.000,-- (= ¦ 1.560,--) +

2% van ¦ 76.000,-- (= ¦ 1.520,--): " 9.127,52

¦ 22.927,52

===========

Aan [eiser3] komt toe:

- voor 1994: 4% van ¦ 64.012,--: ¦ 2.560,48

- voor 1995: 4% van ¦ 74.476,-- (= ¦ 2.979,04) +

2% van ¦ 64.012,-- (= ¦ 1.280,24): " 4.259,28

- voor 1996: 4% van ¦ 70.350,-- (= ¦ 2.814,--) +

2% van ¦ 64.012,-- (= ¦ 1.280,24) +

2% van ¦ 74.476,-- (= ¦ 1.489,52) +

3% van (¦ 64.012,-- + ¦ 74.476,-- +

¦ 70.350,-- =) ¦ 208.838,--

(= ¦ 6.265,14): " 11.848,90

- voor 1997: 3% van ¦ 71.854,-- (= ¦ 2.155,62) +

1,5% van ¦ 208.838,-- (= ¦ 3.132,57): " 5.288,19

- voor 1998: 3% van ¦ 80.000,-- (= ¦ 2.400,--) +

1,5% van ¦ 208.838,-- (= ¦ 3.132,57) +

1,5% van ¦ 71.854,-- (= ¦ 1.077,81): " 6.610,38

- voor 1999: 1,5% van ¦ 208.838,-- (= ¦ 3.132,57) +

1,5% van ¦ 71.854,-- (= ¦ 1.077,81) +

1,5% van ¦ 80.000,-- (= ¦ 1.200,--): " 5.410,38

¦ 35.977,61

===========

14. Deze bedragen zullen derhalve als schadevergoeding aan [eisers] worden toegewezen. In deze bedragen is een vergoeding voor schending van de morele rechten van [eisers] en voor verlies van exclusiviteit inbegrepen. Zoals in het vonnis van 24 september 1997 reeds is beslist, is over deze schadevergoeding de wettelijke rente vanaf 1 november 1996 toewijsbaar, althans voor de schadevergoeding voor 1993 tot en met 1996. Met betrekking tot de schadevergoeding voor de jaren daarna zal de wettelijke rente worden toegewezen vanaf 1 januari van het jaar volgende op het betreffende jaar. Hetgeen [eisers] voor het overige sub III en IV hebben gevorderd, zal gelet op het voorgaande niet meer aan de orde komen dan wel als zonder hun langer belang daarbij worden afgewezen.

15. Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal De Volkskrant worden verwezen in de proceskosten.

B E S L I S S I N G :

De rechtbank:

- beveelt De Volkskrant het ter beschikking stellen aan derden van (exemplaren van) de CD-rom waarop de werken van [eisers] zijn opgenomen, binnen twee dagen na betekening van dit vonnis gestaakt te houden, op verbeurte van een dwangsom van ¦ 1.000,-- voor iedere dag of ieder dagdeel dat zij daarmee in gebreke blijft, met een maximum van ¦ 50.000,--;

- beveelt De Volkskrant het opgenomen houden van de werken van [eiser3] op de website binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, op verbeurte van een dwangsom van ¦ 1.000,-- voor iedere dag of ieder dagdeel dat zij daarmee in gebreke blijft, met een maximum van ¦ 50.000,--;

- veroordeelt De Volkskrant tot betaling binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan [eiser1] van een schadevergoeding van ¦ 8.880,-- (ACHTDUIZENDENACHTHONDERDTACHTIG GULDEN), vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 1 november 1996 tot aan de dag van gehele voldoening;

- veroordeelt De Volkskrant tot betaling binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan [eiser2] van een schadevergoeding van ¦ 22.927,52 (TWEEENTWINTIGDUIZENDENNEGENHONDERDZEVENENTWINTIG GULDEN EN TWEEENVIJFTIG CENT), vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 1 november 1996 tot aan de dag van gehele voldoening;

- veroordeelt De Volkskrant tot betaling binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan [eiser3] van een schadevergoeding van ¦ 35.977,61 (VIJFENDERTIGDUIZENDENNEGENHONDERDZEVENENZEVENTIG GULDEN EN EENENZESTIG CENT), vermeerderd met de wettelijke rente over ¦ 18.668,66 vanaf 1 november 1996 en voorts over ¦ 5.288,19 vanaf 1 januari 1998 en over ¦ 6.610,38 vanaf 1 januari 1999, telkens tot aan de dag van gehele voldoening;

- veroordeelt De Volkskrant in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [eisers] begroot op ¦ 3.092,95;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst het gevorderde voor het overige af.

Gewezen door mr. D.J. Markx, lid van genoemde kamer, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van

2 2 D E C E M B E R 1 9 9 9 , in tegenwoordigheid van de griffier.

Coll.: