Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2012:BY2268

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
30-10-2012
Datum publicatie
05-11-2012
Zaaknummer
412615 CV EXPL 12-6098
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Waterleverancier vordert gemachtigd te worden bij een kleinverbruiker water af te kunnen sluiten wegens wanbetaling door deze verbuiker. De vordering wordt afgewezen omdat de leverancier niet heeft gesteld dat is voldaan aan de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2013/38 met annotatie van P.J.M. Ros
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector Kanton

Locatie Enschede

Zaaknummer : 412615 CV EXPL 12-6098

Uitspraak : 30 oktober 2012

Vonnis in de zaak van:

de naamloze vennootschap

Vitens N.V.

statutair gevestigd te Utrecht

eisende partij, hierna ook wel Vitens te noemen

gemachtigde: Incassade Leeuwarden B.V.

tegen

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde partij, hierna ook wel [gedaagde] te noemen

procederende in persoon

1. procedure

Deze blijkt uit de navolgende stukken:

- de dagvaarding van 11 juli 2012;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek.

Het vonnis is – nader - bepaald op heden.

2. feiten

2.1 Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of niet voldoende betwist het navolgende vast.

2.2 [Gedaagde] heeft met Vitens een overeenkomst gesloten betreffende de levering van drinkwater ten behoeve van het perceel [adres] te [plaats].

2.3 Over de periode 8 september 2011 t/m 23 november 2011 heeft [gedaagde] een bedrag van € 68,53 ter zake door Vitens geleverd drinkwater onbetaald gelaten.

3. geschil

de vordering:

3.1 Vitens vordert – zakelijk weergegeven – de veroordeling van [gedaagde] tot betaling van een bedrag van € 106,88 vermeerderd met wettelijke rente over € 68,53. Daarnaast vordert zij veroordeling tot betaling van een driemaandelijks voorschotbedrag van € 20,78 tot het moment dat de levering van water is beëindigd, een bedrag van € 51,50 voor voorrijkosten en € 164,50 ter zake van afsluitkosten te maken nadat de drinkwaterlevering daadwerkelijk is onderbroken. Tenslotte vordert zij machtiging (eventueel) de drinkwaterlevering te onderbreken en veroordeling van [gedaagde] in de kosten van het geding.

3.2 Vitens baseert haar vordering op de vaststaande feiten en op de navolgende stellingen. Omdat van [gedaagde] geen betaling valt te verkrijgen van het openstaande bedrag is de vordering ter incasso uit handen gegeven. Om die reden maakt Vitens aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente ad € 1,35 en € 37,00 aan incassokosten. Op grond van artikel 9 van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden is Vitens gerechtigd tot beëindiging van de levering van het drinkwater. Op grond van artikel 9.3 van diezelfde voorwaarden en het tarievenoverzicht maakt Vitens aanspraak op vergoeding van de kosten die betrekking hebben op de onderbreking van de levering van water.

het verweer

3.3 In haar verweer voert [gedaagde] aan dat haar bankpas en identiteitskaart zijn ingenomen door haar zoon. De zoon betaalt helemaal niets meer voor haar. Er zijn daardoor veel schulden ontstaan en [gedaagde] wordt onderhouden door mensen om haar heen. Zij wil wel betalen maar zij heeft niet meer de beschikking over haar geld. Er is sprake van overmacht. Als suikerpatiënt dient zij medicijnen in te nemen met water. Zij verzoekt dan ook met klem om de vordering tot afsluiting van de drinkwatervoorziening af te wijzen.

4. beoordeling

4.1 De verschuldigdheid tot betaling van de hoofdsom wordt niet betwist. Veroordeling tot betaling van dat bedrag, vermeerderd met buitengerechtelijke kosten en rente, dient dan ook te volgen.

4.2 Artikel 9, 1e lid Drinkwaterwet bepaalt dat de eigenaar van een drinkwaterbedrijf een beleid voert, gericht op het voorkomen van het afsluiten van een kleinverbruiker.

Het 2e lid van voormeld artikel bepaalt dat bij ministeriële regeling regels worden gesteld over het beëindigen van de levering van drinkwater aan een kleinverbruiker, alsmede over preventieve maatregelen om de afsluiting van kleinverbruikers zoveel mogelijk te voorkomen. Die regels zijn vastgesteld in de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater, in werking getreden op 1 juni 2012. Artikel 2 van deze regeling schrijft dwingend voor dat de eigenaar van een drinkwaterbedrijf de levering van drinkwater aan een kleinverbruiker wegens wanbetaling niet beëindigt voordat de in de artikelen 3 en 4 van voormelde regeling beschreven procedure is gevolgd.

4.3 Nu gesteld noch gebleken is dat Vitens als eigenaar van een drinkwaterbedrijf de procedure gevolgd heeft als beschreven in voormelde artikelen 3 en 4 van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers zal de vordering die betrekking heeft op onderbreken van de drinkwaterlevering worden afgewezen.

4.4 Gelet op het vorenstaande zijn voldoende termen aanwezig om de proceskosten tussen partijen te compenseren.

5. rechtdoende

Veroordeelt [gedaagde] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Vitens te betalen het bedrag van € 106,88 vermeerderd met de wettelijke rente over € 68,53 vanaf 11 juli 2012 tot de dag der algehele voldoening.

Compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen te Enschede door mr. M.H. van Rhijn, kantonrechter en bij vervroeging uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 30 oktober 2012, in tegenwoordigheid van de griffier.