Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2012:BX7908

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
14-09-2012
Datum publicatie
20-09-2012
Zaaknummer
130905 / KG ZA 12-166
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vordering tot nakoming aandelenkoopovereenkomst. Voorzieningenrechter oordeelt dat in casu niet met voldoende mate van zekerheid kan worden aangenomen dat tussen partijen een (onaantastbare) overeenkomst tot stand is gekomen. Vordering afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
OR-Updates.nl 2012-0238
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 130905 / KG ZA 12-166

datum vonnis: 14 september 2012

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Rotho Holding B.V.,

gevestigd te Almelo,

verder te noemen Rotho,

2. [eiser sub 2],

wonende te [woonplaats],

verder te noemen [eiser sub 2],

eisers,

advocaat mr. K.S. Suls te Assen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Le Jeune Participaties B.V.,

gevestigd te Wierden,

gedaagde,

verder te noemen Le Jeune

advocaat mr. M.S. van Knippenberg te Enschede

1. Het procesverloop

Rotho en [eiser sub 2] hebben gevorderd als vermeld in de dagvaarding. Le Jeune heeft geantwoord bij conclusie. Door beide partijen zijn diverse producties overgelegd. De zaak is behandeld ter terechtzitting van 7 september 2012. Ter zitting zijn verschenen [eiser sub 2], (mede) namens Rotho, vergezeld van mr. Suls, en de heer [J], namens Le Jeune, vergezeld van mr. Van Knippenberg. De standpunten zijn door beide advocaten toegelicht door middel van een pleitnota. Het vonnis is bepaald op vandaag.

2. De feiten

2.1. XX-Trail Europe B.V. (hierna: XX-Trail) exploiteert een onderneming die zich bezig houdt met het produceren en verkopen van paardentrailers.

2.2. Le Jeune bezit 40% en Rotho bezit 38% van de aandelen in XX-Trail. Bestuurder van Le Jeune is [J] (hierna [J]) en bestuurder van Rotho is [eiser sub 2]. De overige 22% van de aandelen in XX-Trail worden gehouden door [B].

2.3. Begin 2012 is XX-Trail op zoek gegaan naar een fusiepartner. In dat kader hebben in februari tot en met juni 2012 gesprekken plaatsgevonden met twee mogelijke fusiepartners: Nomadis en Dalery.

2.4. Op een gegeven moment hebben [eiser sub 2] (namens Rotho) en [J] (namens Le Jeune) gesproken en onderhandeld over het overnemen van de aandelen van Rotho in XX-Trail door Le Jeune.

2.5. Op donderdag 12 april 2012 heeft [eiser sub 2] aan [J] het volgende

e-mailbericht verzonden:

“Hoi [naam],

Ter bevestiging van onze overeenkomst het volgende;

• overname 38% van de aandelen

• prijs ineens 130 k (15k) zie onderstaand.

• Fee 44k waarvan 15 k terugvloeit naar [naam]. 29K verdeeld over 6maand 2 x 7,5K 4 x 3,75K p/maand te factureren p/mnd excl b.t.w.(…)”

2.6. Op 15 april 2012 heeft [J] op bovenstaand e-mailbericht gereageerd:

“ Hoi Roel,

In aanvulling op onderstaande en hetgeen we vrijdag besproken hebben:

- onderstaande geldt alleen als de fusie deal definitief doorgaat

- onder koopvoorwaarden zal een concurrentiebeding staan

- verder zullen we afspraken moeten maken over de toekomstige leveringen alsook over het te voeren prijsbeleid (…)”

2.7. Op 24 april 2012 hebben Dalery, Nomadis en XX-Trail met betrekking tot de fusie een intentieovereenkomst gesloten.

2.8. Op 14 juni 2012 heeft [J] aan [eiser sub 2] een mailbericht gestuurd met de volgende inhoud:

“Hoi,

Hierbij de aangepaste (concept) overeenkomst voor de aankoop van de aandelen XXtrail.

Kun je je accoord geven op bijgaand concept, zodat we kunnen overgaan op het formeel tekenen ervan?(…)”.

2.9. Als bijlage bij bovenstaande mail is een (voor de rechtbank laatst bekende) conceptversie van de aandelenkoopovereenkomst opgenomen:

“Artikel 1 Verkoop, koop en levering

2. Verkoper verkoopt hierbij aan Le Jeune, gelijk Le Jeune hierbij van verkoper koopt 6.840 (zegge: desduizend achthonderd veertig) gewone aandelen, elk nominaal groot € 1,00 (zegge: een euro) genummerd 7.201 tot en met 14.040, in het kaptiaal van XXTrail.

3. De juridische levering van de aandelen zal plaatsvinden bij notariële akte te verlijden voor mr. J.R. Schuurman notaris te Wierden. (…)

Artikel 2 Koopprijs

1. De door Jeune te betalen koopprijs voor het door Verkoper gehouden belang van 28% in het aandelenkaptiaal van XXTrail bedraagt € 130.000 (zegge: honderdertigduizend euro).

2. Le Jeune heeft op 4 mei 2012 reeds een bedrag van € 50.000 (zegge: vijftig duizend euro) als voorschot op de in lid 1 opgenomen koopprijs aan Verkoper voldaan.

3. Het bedrag van € 80.000 (zegge: tachtig duizend euro) zal uiterlijk op de leveringsdatum vóór de juridische levering door Le Jeune door middel van telefonische overboeking zijn betaald op de derdenrekening van de Notaris. (…)”

2.10. Eind juni 2012 werd duidelijk dat de geplande fusie met Nomadis en Dalery geen doorgang vond.

2.11. De concept aandelenkoopovereenkomst is, zowel door Rotho/[eiser sub 2] als door La Jeune, niet getekend.

3. Het geschil

3.1. Rotho en [eiser sub 2] vorderen dat Le Jeune wordt veroordeeld om uitvoering te geven aan de aandelenkoopovereenkomst door bij de notaris te verschijnen teneinde de aandelen geleverd te krijgen die Rotho in XX-Trail houdt. Primair vorderen Rotho en [eiser sub 2] daarbij dat - indien Le Jeune niet voldoet aan bovengenoemde veroordeling - het in deze te wijzen vonnis in dat deel van de akte zal treden zoals bedoeld in artikel 3:300 lid 2 BW. Subsidiair vorderen Rotho en [eiser sub 2] dat - indien Le Jeune niet aan bovengenoemde verplichting voldoet - een direct opeisbare en aan Rotho verschuldigde dwangsom van € 2.000,00 per dag wordt verbeurd met een maximum van € 200.000,00. Daarnaast vorderen Rotho en [eiser sub 2] primair en subsidiair dat Le Jeune wordt veroordeeld om binnen twee weken na betekening van dit vonnis een bedrag van € 80.000,00 aan Rotho en [eiser sub 2] te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente als Le Jeune daaraan niet voldoet.

Meer subsidiair vordert Rotho dat de voorzieningenrechter een zodanige beslissing zal nemen als hij in goede justitia zal vermenen te behoren.

Tot slot is gevorderd dat Le Jeune in de proceskosten wordt veroordeeld.

3.2. Rotho en [eiser sub 2] voeren daarvoor aan dat zij met Le Jeune een koopovereenkomst hebben gesloten op grond waarvan Le Jeune verplicht was de aandelen van Rotho in XX-Trail over te nemen. Richtdatum voor de levering van de aandelen was 5 juli 2012. Tot op heden heeft Le Jeune echter geweigerd om mee te werken aan de overdracht van de aandelen en het resterende bedrag voor de koop - € 80.000,00 – nog niet voldaan.

3.3. Le Jeune heeft daar primair tegenaan gevoerd dat het spoedeisend belang bij de vordering van Rotho en [eiser sub 2] ontbreekt. Subsidiair stelt Le Jeune zich op het standpunt dat het nooit tot een overeenkomst tussen haar en Rotho en [eiser sub 2] is gekomen. Allereerst niet omdat er nooit een koopovereenkomst is ondertekend. Er zijn enkel concepten verzonden. Bovendien waren aan het tot stand komen van de overeenkomst de voorwaarden verbonden dat de fusie van XX-Trail met Dalery en Normadis doorgang zou vinden, er een non-concurrentiebeding opgenomen zou worden en er overeenstemming zou bestaan over de leveringsvoorwaarden van aluminium door leverancier Asia Ace. Aan de voorwaarden is niet voldaan waardoor geen overeenkomst tot stand is gekomen. Le Jeune heeft zich nadien wel bereid geuit om, ondanks dat de fusie geen doorgang vond, alsnog de aandelen over te nemen, maar tot een overeenkomst is het nooit gekomen nu nog niet alles uitonderhandeld was. Meer subsidiair stelt Le Jeune dat bij het aanleveren van de cijfers van XX-Trail allerlei fouten zijn gemaakt waardoor de cijfers een stuk rooskleuriger waren dan de werkelijkheid. Indien er al een overeenkomst tot stand zou zijn gekomen beroept Le Jeune zich dan ook op dwaling, bedrog, misbruik van omstandigheden.

4. De beoordeling

Spoedeisend belang

4.1. Le Jeune heeft betwist dat Rotho en [eiser sub 2] spoedeisend belang bij hun vordering hebben.

4.2. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter vloeit het spoedeisend belang reeds voort uit de aard en inhoud van de vorderingen. Daarbij neemt de voorzieningenrechter vooral in aanmerking dat – naar de stellingen van Rotho en [eiser sub 2] – de aandelenoverdracht al begin juli 2012 had moeten plaatsvinden en Rotho en [eiser sub 2] met nieuwe projecten willen starten. De stelling van Le Jeune dat van een spoedeisend belang pas sprake kan zijn, indien dat belang gelegen is in de verhouding tussen partijen vindt geen steun in het recht.

Vordering Rotho en [eiser sub 2]

4.2. Rotho en [eiser sub 2] vorderen nakoming van de aandelenkoopovereenkomst. Voor toewijzing daarvan in kort geding is slechts plaats indien met voldoende mate van zekerheid moet worden aangenomen dat tussen partijen een (onaantastbare) overeenkomst tot stand is gekomen, zodat ook in de bodemprocedure toewijzing van de vordering tot nakoming te verwachten is.

4.3. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voorshands onvoldoende aannemelijk geworden dat tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen. De voornaamste reden voor dit oordeel is gelegen in het e-mailbericht van 15 april 2012 van

Le Jeune (in de persoon van [J]). In dit bericht stelt de [J] een drietal (opschortende) voorwaarden aan het ontstaan van de koopovereenkomst, waaronder een concurrentiebeding en afspraken over de leveringsvoorwaarden. Rotho en [eiser sub 2] hebben betwist dat partijen voorwaarden aan de koopovereenkomst hebben verbonden maar die enkele betwisting is, gelet op het e-mailbericht van 15 april 2012, onvoldoende. Het concurrentiebeding is opgenomen onder artikel 7 in de conceptovereenkomst, maar ten aanzien van de leveringsvoorwaarden van Asia Ace bestaat geen overeenstemming. Partijen hebben op de comparitie immers nog gediscussieerd over deze leveringsvoorwaarden (de hoogte van de door Asia Ace gehanteerde prijzen). Verder overweegt de voorzieningenrechter dat er geen duidelijkheid bestaat over één van de essentialia van de overeenkomst, namelijk de leveringsdatum van de aandelen. Rotho en [eiser sub 2] hebben gesteld dat de ‘richtdatum’ voor de levering van de aandelen 5 juli 2012 was, maar deze datum blijkt nergens uit. Tot slot bepaalt artikel 12 van de conceptovereenkomst dat wijzingen of aanvullingen van de koopovereenkomst pas rechtsgeldig zijn indien deze schriftelijk door partijen zijn vastgesteld, gedateerd en ondertekend. De koopovereenkomst zélf is zowel door Rotho en [eiser sub 2] als door Le Jeune niet ondertekend en gedateerd, hetgeen zich moeilijk lijkt te verhouden met laatst genoemde bepaling.

4.4. Concluderend kan uit de stukken in het dossier worden afgeleid dat partijen de intentie hadden dat Le Jeune de aandelen van van Rotho in XX-Trail zou overnemen (ook nadat de geplande fusie met Nomadis en Dalery niet doorging), maar de voorzieningenrechter kan op dit moment niet met voldoende zekerheid vaststellen dat het daadwerkelijk tot een overeenkomst daartoe is gekomen.

4.5. Gelet op vorenstaande zullen de vorderingen van Rotho en [eiser sub 2] worden afgewezen.

4.6. Rotho en [eiser sub 2] zullen, als de in het ongelijk gestelde partijen, hoofdelijk worden veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van Le Jeune tot op heden begroot op:

- griffierecht € 1.789,00

- salaris advocaat 1.788,00

Totaal € 3.577,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. wijst de vorderingen van Rotho en [eiser sub 2] af,

5.2. veroordeelt Rotho en [eiser sub 2] hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Le Jeune tot op heden begroot op € 3.577,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3. verklaart dit vonnis onder 5.2. uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. M.M. Verhoeven, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken op 14 september 2012 in tegenwoordigheid van de griffier.?