Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2012:BX7068

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
08-08-2012
Datum publicatie
11-09-2012
Zaaknummer
114055 haza 10 - 884
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank acht het niet langer voorshands aannemelijk dat de curator een vordering heeft ad € 105.368,90 op de voormalige vennoten. Volgt bewijsopdracht voor de curator.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 114055 haza 10 - 884

datum vonnis: 8 augustus 2012 (az)

Vonnis van de rechtbank Almelo, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak van:

mr. Fredrikus Kolkman q.q., in diens hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Moddejonge Metaal B.V.,

kantoorhoudend te Wierden,

eiser,

verder te noemen: de curator,

advocaat: mr. F. Kolkman te Wierden,

tegen

1.

[gedaagde],

wonend te [woonplaats], [gemeente],

gedaagde,

verder te noemen: [gedaagde],

advocaat: mr. S. van ’t Hof te Utrecht,

en

2.

[gedaagde 2],

met onbekende woon- en verblijfplaats,

gedaagde,

verder te noemen: [gedaagde 2],

niet verschenen.

Het procesverloop

Bij vonnis van 25 januari 2012 heeft de rechtbank een comparitie van partijen gelast. Vooruitlopend op de comparitie heeft [gedaagde] nadere producties overgelegd.

Van de comparitie van partijen is proces-verbaal opgemaakt. Partijen hebben een akte genomen en hebben vonnis gevraagd. Vonnis is, na te zijn aangehouden, bepaald op

15 augustus 2012, maar wordt vandaag bij vervroeging uitgesproken.

De overwegingen

1.

De rechtbank neemt over wat is overwogen en beslist in het vonnis van 25 januari 2012.

In dat vonnis is onder meer overwogen:

4.4

De rechtbank acht, gelet op de onderbouwde stellingname van de curator en de

onvoldoende betwisting door [gedaagde], voorshands aannemelijk dat Moddejonge

Metaal -en thans de curator- een vordering ad € 105.368,90 heeft op de voormalige

vennoten van Airco Joop [gedaagde] en [gedaagde 2]. Uit overwegingen van

proceseconomie zal de rechtbank een comparitie van partijen gelasten alvorens

[gedaagde] tot tegenbewijs toe te laten. Tijdens de comparitie kan worden stilgestaan

bij de rekening-courantverhouding, doch tevens bij de vraag of een verrekening dient

plaats te vinden met de opbrengst van verkochte zaken van Airco Joop of andere

mogelijke vorderingen.

4.5

De comparitie zal tevens worden gebruikt om nadere feitelijke gegevens te verkrijgen

over de sponsoring van Heracles door Moddejonge Metaal. Besproken zal worden wie

de overeenkomst met Heracles heeft gesloten en wie opdracht heeft gegeven de facturen

van Heracles te voldoen.

Ter comparitie heeft geen inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsgevonden.

Ten verzoeke van partijen is de zaak vier weken aangehouden voor onderling overleg.

De rolrechter heeft na ommekomst van die periode geen aanleiding gezien een voortzetting van de comparitie te gelasten.

2. Standpunt [gedaagde].

2.1

[gedaagde] heeft de producties - die hij, vooruitlopend op de comparitie, heeft overgelegd -voorzien van een toelichting (hierna: de toelichting).

In zijn akte na tussenvonnis en comparitie (hierna: de akte) heeft [gedaagde] zijn standpunt als volgt nader onderbouwd en toegelicht.

2.2

In het tussenvonnis van 25 januari 2012 heeft de rechtbank ten onrechte overwogen, dat zij voorshands aannemelijk acht dat de curator een vordering van € 105.368,90 heeft. Daartoe voert [gedaagde] aan:

o [gedaagde] heeft de juistheid van de door de curator overgelegde stukken gemotiveerd betwist en heeft onderbouwd hoe de rekening-courant verhouding op

9 april 2009 lag.

De eindstand van de rekening-courantverhouding resulteert in een schuld van Airco Joop aan Moddejonge Metaal van € 7.500,-- en derhalve niet in een schuld van

€ 105.368,90;

o naast de rekening-courantverhouding heeft Airco Joop vorderingen op Moddejonge Metaal ad (in totaal) € 79.932,28 betreffende nog openstaande facturen, die niet zijn opgenomen in de rekening-courant;

o Airco Joop heeft voor € 46.315,-- betalingen verricht voor Moddejonge Metaal en heeft voor dat bedrag een vordering op Moddejonge Metaal, welke vordering dient

te worden verrekend met een eventuele schuld van Airco Joop aan

Moddejonge Metaal en

o Airco Joop heeft een vordering op Moddejonge Metaal uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking, aangezien machines van Airco Joop zijn verkocht en de opbrengst (van naar schatting € 70.000,--) in het vermogen van Moddejonge terecht is gekomen. Deze vordering moet worden verrekend met een eventuele schuld van Airco Joop aan Moddejonge Metaal.

2.3

Er is een sponsorovereenkomst gesloten tussen Heracles en Moddejonge Metaal. De facturen zijn gericht aan Moddejonge Metaal en enig verband met Airco Joop blijkt niet.

Airco Joop had een eigen reclamebord en heeft de kosten daarvan zelf voldaan.

3. Standpunt curator.

Bij akte heeft de curator naar voren gebracht dat hij bezwaar maakt tegen het terugkomen door de rechtbank op eerder genomen beslissingen in het tussenvonnis.

4. De rechtbank overweegt als volgt.

4.1

Gelet op hetgeen naar voren is gebracht na het vonnis van 25 januari 2012, dient de rechtbank allereerst te beoordelen of zij handhaaft dat voorshands aannemelijk is dat Moddejonge Metaal -en thans de curator- een vordering ad € 105.368,90 heeft op de voormalige vennoten van Airco Joop [gedaagde] en [gedaagde 2].

4.2

[gedaagde] heeft - vooruitlopend op de comparitie - (als productie 16.) de jaarrekening 2006 van Moddejonge Metaal overgelegd. In zijn toelichting wijst [gedaagde] er op, dat uit die jaarrekening volgt, dat Moddejonge Metaal per 1 januari 2007 een schuld had aan Airco Joop van € 115.761,--.

In de (reeds eerder overgelegde) jaarrekening van Airco Joop is dit bedrag opgenomen als vordering van Airco Joop op Moddejonge Metaal.

4.3

De curator heeft betwist dat er op 1 januari 2007 sprake was van een rekening-courant-vordering van Airco Joop op Moddejonge Metaal. De curator heeft (in de akte uitlating producties van 21 september 2011) verwezen naar het eerder door hem overgelegde concept voor de jaarrekening 2007 van Moddejonge Metaal, waarin het bedrag ad € 115.761,-- staat vermeld als rekening-courantschuld aan de directie. De directie was echter, aldus de curator, [directeur] en niet Airco Joop.

4.4

Uit zowel de thans overgelegde jaarrekening 2006 van Moddejonge Metaal als uit de eerder overgelegde jaarrekening van Airco Joop volgt dat Moddejonge Metaal per 1 januari 2007 een schuld aan Airco Joop had van € 115.761,--.

De rechtbank oordeelt dat daarvan zal moeten worden uitgegaan. De stelling van de curator, zoals vermeld onder 4.3 is gebaseerd op een concept, terwijl zonder toelichting - die ontbreekt - niet valt in te zien waarom een schuld aan Airco Joop zou zijn gewijzigd in een schuld aan [directeur].

4.5

In het Blömer-rapport wordt voornoemde schuld in rekening-courant van Moddejonge Metaal aan Airco Joop tot uitgangspunt genomen. In dit rapport wordt vervolgens becijferd dat Moddejonge Metaal in 2009 aan Airco Joop een schuld in rekening-courant had van

€ 2.750,--.

4.6

In zijn toelichting en in zijn akte heeft [gedaagde] een aantal correcties in het voordeel van Moddejonge Metaal verwerkt. De eindstand van de rekening-courantverhouding is, aldus

[gedaagde], een schuld van Airco Joop aan Moddejonge Metaal van € 7.500,--.

4.7

De curator heeft de vordering van € 105.368,90 ontleend aan de grootboek-rapportage over 2008 van Moddejonge Metaal van de rekening-courantverhouding tussen Moddejonge Metaal en Airco Joop.

Nu de rechtbank - met Airco Joop en anders dan de curator - uitgaat van het uitgangspunt dat Moddejonge Metaal per 1 januari 2007 een schuld aan Airco Joop had van € 115.761,--, biedt de grootboek-rapportage onvoldoende aanknopingspunten om de juistheid van de vordering van de curator aan te kunnen nemen.

4.8

[gedaagde] heeft - vooruitlopend op de comparitie - (als productie 17.) vier facturen uit 2007 overgelegd. Het betreft twee facturen van ThyssenKrupp aan Airco Joop. Op die facturen is vermeld: “fax Best. Fa. Moddejonge van 22.10.2007”. Beide bedragen zijn kort nadien door Airco Joop aan Moddejonge Metaal gefactureerd, zulks tot een totaal van € 63.789,71.

Deze bedragen maken deel uit van de debiteurenpositie van Moddejonge Metaal ten opzichte van Airco Joop, zoals vermeld in het rapport Blömer. De curator heeft in zijn akte uitlating producties over deze facturen gesteld, dat zij volgens [directeur] onwaarschijnlijk hoog waren. De curator heeft er op gewezen dat [gedaagde] niet de inkoopfacturen in het geding heeft gebracht.

De rechtbank stelt vast dat de betreffende inkoopfacturen thans wel in het geding zijn gebracht en dat sprake is van een opslag van rond de vijf procent, hetgeen aanvaardbaar lijkt. Niet is gebleken dat Moddejonge Metaal deze twee facturen ad in totaal € 63.789,71 heeft voldaan.

De rechtbank laat de overige facturen uit bovengenoemde debiteurenpositie, die deels door

[gedaagde] zijn gecorrigeerd, onbesproken.

4.9

De rechtbank overweegt dat de curator niet inhoudelijk heeft gereageerd op de hierboven besproken nadere producties van [gedaagde], noch op de door deze in zijn toelichting en akte opgenomen nadere stellingname.

4.10

De rechtbank laat thans onbesproken wat is aangevoerd over door Airco Joop voor Moddejonge Metaal verrichte betalingen en de door [gedaagde] gestelde ongerechtvaardigde verrijking.

De rechtbank acht het reeds op basis van wat onder de nummers 4.7 en 4.8 is overwogen

niet langer voorshands aannemelijk, dat Moddejonge Metaal - en thans de curator - een vordering ad € 105.368,90 heeft op de voormalige vennoten van Airco Joop [gedaagde] en [gedaagde 2].

4.11

De rechtbank zal de curator in de gelegenheid stellen bewijs te leveren van zijn stelling dat Moddejonge Metaal per 12 februari 2009 een rekening-courantvordering van € 105.368,90 had op de voormalige vennoten van Airco Joop, te weten [gedaagde] en [gedaagde 2].

5.1

Met betrekking tot de sponsoring van Heracles overweegt de rechtbank als volgt.

5.2

De curator heeft een businessclub-overeenkomst en vijf facturen overgelegd, alle ten name van Moddejonge Metaal. Drie van de facturen (in totaal € 8.700,--) hebben betrekking op de businessclub-overeenkomst, twee facturen (in totaal € 5.000,--) zien op “statische boarding achterzijde Joop Schumantribune” voor de seizoenen 2007-2008 en 2008-2009.

5.3

[gedaagde] heeft facturen overgelegd met betrekking tot bordreclame in het stadion, welke facturen zijn gericht aan Airco Joop.

5.4

De curator heeft aangevoerd dat er sprake was van twee reclameborden. Eén bord had de tekst “Airco Joop”, het andere (elders in het stadion) had de tekst “Koud hè?”. [directeur] heeft, aldus de curator, nooit opdracht gegeven voor de sponsoring of de reclame. De curator handhaaft zijn stelling dat Airco Joop deze kosten (in totaal € 13.700,--) ten onrechte van Moddejonge Metaal heeft gebracht. De curator heeft uitdrukkelijk bewijs aangeboden.

5.5

De curator zal worden toegelaten tot het bewijs dat de voormalige vennoten van Airco Joop, te weten [gedaagde] en [gedaagde 2], een bedrag ad € 13.700,-- ten onrechte ten laste van Moddejonge Metaal hebben gebracht.

6.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

De beslissing

De rechtbank:

I. Draagt de curator op om te bewijzen als overwogen in rechtsoverwegingen 4.11 en 5 .5.

II. Bepaalt dat indien de curator bewijs wenst te leveren door getuigen deze zullen worden gehoord in het gerechtsgebouw te Almelo door mr. Zweers.

III. Verwijst de zaak naar de civiele rol van deze rechtbank van woensdag 22 augustus 2012 voor dagbepaling enquête en draagt de curator op om ervoor zorg te dragen dat uiterlijk de vrijdag voordien schriftelijk bericht ter griffie is ontvangen betreffende de verhinderdata van beide partijen en het aantal te horen getuigen dan wel dat hij geen bewijs door getuigen wenst te leveren.

IV. Houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Zweers en is op 8 augustus 2012 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.