Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2012:BX4578

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
10-08-2012
Datum publicatie
14-08-2012
Zaaknummer
130484 KG ZA 151-12
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Eiseres heeft een bureau voor marktonderzoek. Gedaagde is een softwarebedrijf en bouwde applicaties voor eiseres. Partijen hebben in twee achtereenvolgende vaststellingsovereenkomsten een aantal tussen hen gerezen geschilpunten proberen op te lossen. Allscan vordert in kort geding betaling van in de laatste vaststellingsovereenkomst afgesproken bedragen, alsmede nakoming van een daarbij tevens toegezegde garantie van omzet en werk. Opinion beroept zich in conventie op opschorting van haar betalingsverplichtingen op grond van (kort gezegd) slecht werk van Allscan, en vordert in reconventie opheffing van conservatoire beslagen, en een voorschot op schadevergoeding.

De in conventie gevorderde bedragen berusten rechtstreeks op de laatste vaststellingsovereenkomst en zijn daarom toewijsbaar. De vordering op grond van de omzetgarantie c.a. is echter veel te onbepaald en wordt daarom afgewezen. In reconventie wordt opheffing der beslagen afgewezen, alsmede het voorschot op schadevergoeding, omdat de gestelde schade is betwist en niet is aangetoond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector Civiel

Zaaknummer : 130484 KG ZA 151-12

Uitspraak : 10 augustus 2012

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding in oppositie, in de zaak van:

1. de besloten vennootschap

FOODSCORE B.V.,

2. de besloten vennootschap

OPINION TEST & TASTE B.V.,

3. de besloten vennootschap

OPINION MARKET SURVEY B.V.,

4. de besloten vennootschap

DATAPROFIT AUTOMATISERING B.V.,

allen statutair gevestigd te Rosmalen en kantoorhoudende te Oosterhout,

opposant in conventie, eisende partij in reconventie,

hierna ook wel Opinion te noemen,

advocaat: mr. M. Cota te ’s-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap

ALLSCAN SOLUTIONS B.V.,

gevestigd te Almelo,

geopposeerde in conventie, verwerende partij in reconventie,

hierna ook wel Allscan te noemen,

advocaat: mr. M.J.J. van Geel te Almelo.

1. De procedure

1.1. Bij in kort geding gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in deze rechtbank

d.d. 25 juni 2012 is Opinion op vordering van Allscan veroordeeld:

- om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Allscan te betalen het bedrag van € 73.696,-,

- om binnen drie dagen na betekening van het vonnis een derde IT deskundige te benoemen, op straffe van een dwangsom;

- om 4 werkdagen voorafgaande van elke maand een volledige inhoudelijke invulling te verstrekken van de door Allscan te verrichten werkzaamheden;

- om aan Allscan te betalen een bedrag van € 900,00, alsmede tot nakoming van de resterende tussen partijen overeengekomen omzetgarantie conform artikel 3.2 van de vaststellingsovereenkomst;

- tot nakoming van de afspraken vervat in de artikelen 3.2 tot en met 3.8 van de vaststellingsovereenkomst;

- in de proceskosten.

1.2. Opinion heeft tegen dit vonnis het rechtsmiddel van verzet ingesteld. Bij dagvaarding in kort geding in oppositie d.d. 18 juli 2012 heeft zij gevorderd:

in conventie:

- om Opinion te ontheffen van de veroordeling, tegen haar uitgesproken bij vonnis (van) 25 juni 2012 van de rechtbank te Almelo onder nummer 129369 / KG ZA 12-114;

- om Allscan in haar vorderingen niet-ontvankelijk te verklaren, althans deze aan haar te ontzeggen;

en in reconventie:

- om Allscan te veroordelen tot opheffing van alle door haar gelegde executoriale beslagen ten laste van Opinion, waaronder Qizini Group B.V., Gijrath Media Groep J.F.K. B.V. en A/S Works B.V., binnen twee dagen na betekening van dit vonnis;

- om Allscan te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 10.000,-, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom, aan Opinion voor iedere dag dat Allscan in gebreke blijft met gehele of gedeeltelijke nakoming van voormelde veroordeling tot opheffing van beslagen;

- Allscan te veroordelen tot betaling van € 300.000,-, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen bedrag, aan Opinion, te vermeerderen met de wettelijke (handels)rente van de dag der dagvaarding tot de dag der algehele voldoening;

en in conventie en in reconventie:

- om Allscan te veroordelen in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente over die kosten met ingang van twee weken na de datum van dit vonnis.

1.3. De zaak is behandeld ter terechtzitting van 20 juli 2012. Partijen hebben vóór de zitting producties overgelegd, Opinion producties 1 t/m 18, Allscan producties 1 t/m 33.

Ter zitting zijn verschenen namens Opinion de heren [Z] en [W], vergezeld van mr. Cota en namens Allscan de heren [H] en [H], vergezeld van mr. Van Geel. Partijen hebben hun standpunten toegelicht aan de hand van een pleitnota.

1.4. Vervolgens is de datum van de uitspraak vastgesteld op vandaag.

2. De feiten

2.1. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende betwist en op grond van de inhoud van overgelegde bescheiden, voor zover niet bestreden, staat het volgende tussen partijen vast.

2.2. Opinion houdt zich bezig met marktonderzoek, met name gericht op de levensmiddelenbranche, en maakt in dit kader gebruik van bepaalde software om onder andere haar onderzoeksresultaten in kaart te kunnen brengen. Allscan verricht in dat kader IT supportwerkzaamheden voor Opinion.

2.3. Allscan is opgericht in september 2011. De bestuurders van Allscan, de heren [H] en [H], hebben ook vóór de oprichting van Allscan met Opinion samengewerkt op het gebied van IT. Zij hebben al vanaf 1998 vanuit Dataprofit Automatisering B.V. (verder: Dataprofit) software ontwikkeld voor Opinion. In december 2009 zijn de aandelen van Dataprofit door [H] via [H Holding] aan Opinion verkocht en geleverd. Daarmee is Dataprofit een dochteronderneming van Opinion geworden. [H] is kort voor de overdracht van de aandelen bij Dataprofit in loondienst getreden, per 1 januari 2010 gevolgd door de heren [H] en [W]. Dataprofit werd vanuit Opinion (Test & Taste B.V.) aangestuurd in het bijzonder door de heer [W].

2.4. In of omstreeks januari/februari 2011 is tussen Dataprofit (feitelijk met de heer [W]) en haar werknemers [H], [H] en [W] een verschil van inzicht gerezen omtrent het te voeren IT beleid binnen Dataprofit. Partijen hebben dat conflict in der minne kunnen regelen. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst d.d. 1 juli 2011.

2.5. In de vaststellingsovereenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over de te betalen overnamesom voor de aandelen van Dataprofit en over het onder voorwaarden uit dienst van Dataprofit treden van de medewerkers [H], [H] en [W]. De heren [H], [H] en [W] zouden voortaan supportwerkzaamheden voor Opinion verrichten vanuit een door [H] en [H] op te richten besloten vennootschap, Allscan. In dat kader is een omzetgarantie afgesproken in de vaststellingsovereenkomst, opgenomen in de artikelen 3.1 tot en met 3.9.

2.6. Nadien is tussen partijen een geschil ontstaan over betaling van de overnamesom en de uitdiensttreding van de heren [H], [H] en [W], maar voornamelijk over de in de vaststellingsovereenkomst opgenomen werkwijze en omzetgarantie. Ook dit geschil hebben partijen in der minne geregeld. De daarbij gemaakte afspraken zijn opgenomen in de tweede vaststellingsovereenkomst tussen partijen van 14 maart 2012. Deze luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

(….)

2. Betalingsafspraken:

2.1 Test & Taste zal aan Allscan Solutions de onder artikel 1.1, 1.2 alsmede 1.4 genoemde posten ten bedrage ad € 143.000,00 als volgt voldoen:

-Test & Taste zal aan Allscan Solutions binnen twee dagen na dagtekening van de onderhavige vaststellingsovereenkomst voldoen een bedrag van € 40.000,00;

-daarnaast zal Test & Taste elke maand, voor de 15-e van elke maand, te beginnen in de maand april 2012 een bedrag van € 15.000,00 aan Allscan Solutions betaalbaar stellen. Voormelde betaling van de termijnen zal geschieden tot en met oktober 2012 (zijnde 7 termijnen ten bedrage ad € 15.000,00). In november 2012 zal Test & Taste ter zake de tussen partijen vastgestelde schadevergoedingen nog een laatste termijn ten bedrage ad € 4.230,00 aan Allscan Solutions voldoen.

2.2 Indien Test & Taste haar verplichtingen genoemd onder positum 2.1 niet naar behoren nakomt om welke reden dan ook, dan zijn de resterende termijnen volledig en per direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar. Reeds voor alsdan zal Test & Taste vergoeden de wettelijke rente alsmede buitengerechtelijke kosten van 10% van het alsdan nog openstaande bedrag. Tevens wordt uitdrukkelijk tussen partijen bepaald dat de posten genoemd in artikel 1.1, 1.2 alsmede 1.4 tussen partijen vaststaan en nimmer met enige andere vordering uit welke hoofde dan ook kan worden verrekend.

3. Werkzaamheden Allscan Solutions:

3.1 Allscan Solutions zal voor Test & Taste werkzaamheden verrichten, waarbij de communicatie verloopt via een door Test & Taste in te schakelen IT deskundige. De facturatie van de werkzaamheden zal rechtstreeks geschieden door Allscan Solutions aan Test & Taste. De werkzaamheden van Allscan Solutions worden gefactureerd tegen een tarief ad € 100,00 exclusief btw per uur.

3.2 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Allscan Solutions in ieder geval op de voorwaarden vervat onder positum 3.1, 750 uur aan werkzaamheden zal verrichten voor Test & Taste als volgt. Test & Taste zal in dat kader voor de duur van 5 maanden(april tot en met augustus 2012) 100 uren van Allscan Solutions afnemen, derhalve in totaal 500 uren (5 termijnen x 100 uur). De resterende uren, zijnde 250 uren kunnen door Test & Taste van Allscan Solutions worden afgenomen van september tot en met november 2012, waarbij een en ander in overleg tussen partijen zal plaatsvinden. Ook zullen partijen rekening houden met personele bezetting in verband met vakanties e.d.

Vorenstaande betreft een uitdrukkelijk afdwingbare omzetgarantie verstrekt door Test & Taste aan Allscan Solutions. Mocht onverhoopt deze omzetgarantie in de vermelde periode (april 2012 tot en met november 2012) niet worden gehaald om welke reden dan ook, dan zal Test & Taste het verschil tussen de werkelijk gerealiseerde omzet alsmede de gegarandeerde omzet aan Allscan Solutions voldoen. De facturen door Allscan Solutions toegezonden ten aanzien van de door Allscan Solutions verrichte werkzaamheden staan volledig los van de betalingsverplichting vervat onder positum 2.1.

3.3 De werkzaamheden te verrichten door Allscan Solutions voor Test & Taste zal een aanvang nemen op 1 april 2012. De minimaal 100 uren per maand aan werkzaamheden worden volledig inhoudelijk ingevuld alsmede bepaald door Test & Taste. In de minimaal 100 uren aan werkzaamheden worden door Allscan Solutions zowel storingswerkzaamheden alsmede ontwikkelingswerkzaamheden verricht. Test & Taste zal de werkzaamheden van Allscan Solutions zodanig plannen dat minimaal 100 uren per maand aan werkzaamheden door Allscan Solutions kan worden gerealiseerd. Dit in verband met de planning van personele bezetting. Partijen kunnen in onderling overleg meer uren per maand afspreken indien dit nodig mocht zijn. De door Allscan Solutions toegezonden facturen worden gebaseerd op de minimaal 100 uren aan te verrichten werkzaamheden per maand.

(…..)

2.7. Allscan heeft hierna -onder meer stellende dat Opinion de op haar rustende (betalings-) verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst van maart 2012 niet is nagekomen- Opinion gedagvaard in kort geding, ter zitting van 18 juni 2012.

2.8. Opinion is niet ter zitting verschenen waarna tegen haar verstek is verleend. Bij het verstekvonnis van 25 juni 2012 is Opinion kort gezegd veroordeeld:

-om aan Allscan te betalen een bedrag van € 73.696,00;

-om binnen drie dagen na betekening van het vonnis een derde IT deskundige te benoemen, op straffe van een dwangsom;

-om 4 werkdagen voorafgaande van elke maand een volledige inhoudelijke invulling te verstrekken van de door Allscan te verrichten werkzaamheden;

-om aan Allscan te betalen een bedrag van € 900,00, alsmede tot nakoming van de resterende tussen partijen overeengekomen omzetgarantie conform artikel 3.2 van de vaststellingsovereenkomst;

-tot nakoming van de afspraken vervat in de artikelen 3.2 tot en met 3.8 van de vaststellingsovereenkomst;

-in de proceskosten.

2.9. Allscan heeft na betekening van het vonnis d.d. 28 juni 2012 diverse executoriale beslagen gelegd ten laste van Opinion.

2.10. Opinion is bij dagvaarding in kort geding van 18 juli 2012 in verzet gekomen tegen voormeld verstekvonnis. Opinion heeft daarbij een eis in reconventie ingesteld.

3. Het geschil

in conventie:

3.1. Allscan handhaaft haar vorderingen zoals ingesteld bij inleidende dagvaarding d.d. 8 juni 2012. Het verstekvonnis van 25 juni 2012 is volgens haar terecht en op juiste gronden door de voorzieningenrechter gewezen.

3.2. De vorderingen van Allscan strekken tot nakoming van de afspraken tussen partijen vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst d.d. 14 maart 2012.

3.3. Allscan is opgericht in overleg met Opinion om alle IT werkzaamheden voor Opinion te verrichten. De onderneming van Allscan valt en staat met de nakoming van Opinion van de afspraken in de vaststellingsovereenkomst. Allscan moet haar continuïteit waarborgen en daarmee is het spoedeisend belang van de vorderingen gegeven. De voorzieningenrechter is bovendien bevoegd want het geschil heeft geen betrekking op opgeleverde software of daaruit voortvloeiende openstaande facturen.

3.4. Partijen zijn overeengekomen dat de vergoedingen vastgelegd in 2.1 van de vaststellingsovereenkomst zonder ingebrekestelling direct voor het gehele bedrag opeisbaar zou zijn, indien om welke reden dan ook Opinion wederom te laat de termijnen aan Allscan zou voldoen. Ook is uitdrukkelijk uitgesloten de mogelijkheid tot verrekening met enige andere vordering van Opinion uit welke hoofde dan ook. De vordering van Allscan voortvloeiende uit artikel 2 van de overeenkomst kan volgens Allscan niet ter discussie staan. Opinion diende binnen twee dagen na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst een bedrag van € 40.000,00 te betalen. Deze betalingstermijn is met twee dagen overschreden. Opinion zou vervolgens telkens op de 15-e van de maand € 15.000,00 betalen, maar heeft dat ten onrechte niet op tijd gedaan.

3.5. Ter afwering van deze betalingsverplichtingen beroept Opinion zich ten onrechte op een opschortingsrecht. Opinion stelt wel dat zij schade heeft geleden doordat Allscan niet correct werkende software heeft ontwikkeld, maar uit de stukken van Opinion die dienaangaande in het geding zijn gebracht blijkt dat dit bezwaar van Opinion betrekking heeft op software, die werd ontwikkeld vóór het sluiten van de vaststellingsovereenkomst, waarbij partijen elkaar over en weer finale kwijting verleenden voor al hetgeen vóór de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst was geschied. Partijen hebben bovendien uitdrukkelijk van toepassing verklaard de algemene voorwaarden van Allscan, waarbij in artikel 11 een aansprakelijkheidsbeperking is opgenomen, waarbij aansprakelijkheid voor bedrijfs- en gevolgschade is uitgesloten.

3.6. Allscan heeft zelf de door haar te verrichten werkzaamheden opgeschort op grond, dat Opinion de daarvoor verschuldigde bedragen niet betaalde.

3.7. De tweede vordering van Allscan ziet op nakoming van artikel 3.1 en 3.3 van de vaststellingsovereenkomst, inhoudende de verplichting van Opinion tot het benoemen van een derde IT deskundige respectievelijk het vroegtijdig afgeven van een volledige inhoudelijke invulling van de werkzaamheden die door Allscan dienen te worden verricht. Zonder deze derde IT deskundige is het voor Allscan niet mogelijk haar verplichtingen volgende uit de vaststellingsovereenkomst van 14 maart 2012 na te komen aangezien de derde IT deskundige onder meer de communicatie dient te verzorgen tussen partijen. Gezien de problemen die wat dat betreft in het verleden zijn ontstaan was de benoeming van de derde IT deskundige een absoluut vereiste voor Allscan voor de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst. Het benoemen van de derde IT deskundige is gelet op de samenwerking in de toekomst ook spoedeisend.

3.8. Opinion bestrijdt de vorderingen van Allscan op de volgende gronden. Een kort geding procedure is niet geschikt voor het onderhavige geschil. Allscan had haar vorderingen aan de bodemrechter voor moeten leggen. Partijen hebben over geschillen als de onderhavige afgesproken dat deze zullen worden beslist door een onafhankelijke deskundige, te benoemen door de bevoegde Rechtbank. De voorzieningenrechter was derhalve niet bevoegd. Bovendien bestaat er in kort geding geen ruimte voor benoeming van een deskundige.

3.9. Er was ook geen sprake van enige spoedeisendheid van de betalingen, aangezien Opinion al voor de zitting de op dat moment verschuldigde termijnen en zelf een nog niet verschuldigde factuur en voorschot betaald had aan Allscan. Allscan had hoogstens een spoedeisend belang bij betaling van een bedrag van € 15.000,00 ter zake van de termijn van mei 2012 en betaling van de factuur van € 11.900,00 van april 2012. Daarnaast was er ook geen sprake van een spoedeisend belang bij de vorderingen ter zake van benoeming van een IT deskundige, dwangsommen, het verstrekken van inhoudelijke invulling voor de werkzaamheden e.d..

3.10. Allscan had zich ook tot de bodemrechter moeten wenden omdat in het geschil tussen partijen feiten een rol spelen die betrekking hebben op het al dan niet deugdelijk uitvoeren van werkzaamheden door Allscan en deze feiten zijn te complex om in kort geding deugdelijk beoordeeld te kunnen worden en behoeven bovendien nadere bewijsvoering.

3.11. Tot slot hadden de vorderingen van Allscan afgewezen moeten worden vanwege het bestaande restitutierisico.

3.12. Subsidiair is aangevoerd dat de vorderingen van Allscan alsnog afgewezen moeten worden omdat Opinion heeft voldaan aan garantieverplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst, en zij het recht had om haar betalingsverplichtingen op te schorten totdat Allscan aan haar verplichtingen ter zake van de uitvoering van de werkzaamheden zou voldoen.

3.13. De betalingsverplichting van € 15.000,00 van mei 2012 heeft Opinion terecht opgeschort op grond, dat Allscan in april en mei 2012 keer op keer had geweigerd om herstel- en reparatiewerkzaamheden te verrichten. Bovendien heeft Allscan ondanks verzoek van Opinion geen planning willen afgeven van de uit te voeren werkzaamheden, en was er bovendien sprake van fouten in de nieuwe door Allscan opgeleverde software. Opinion heeft later direct de termijnen van mei en juni 2012 betaald nadat Allscan had aangegeven dat zij bereid was een planning ter zake van de verrichte werkzaamheden te verstrekken.

3.14. Opinion heeft ook ter zake van de garantieafname aan haar verplichtingen voldaan. Opinion heeft Allscan meerdere keren verzocht te starten met concrete werkzaamheden, onder andere herstel- en reparatiewerkzaamheden op de foutmeldingenlijst, die al vóór de vaststellingsovereenkomst was opgemaakt. Dit was voldoende voor enkele maanden werk. Allscan heeft nagelaten ook maar iets uit te voeren in april 2012 terwijl zij wel bleef factureren. Opinion heeft de door Allscan uitgebrachte offertes tijdig getekend zodat Allscan wel degelijk tijdig met de werkzaamheden kon beginnen. Opinion heeft Allscan voldoende input gegeven om minimaal 100 uren per maand aan werkzaamheden te kunnen besteden en zij heeft uitgebrachte offertes geaccordeerd.

3.15. Opinion heeft evenmin nagelaten een derde IT deskundige in te schakelen. De derde Dataleaf B.V., die al eerder betrokken was bij het onderhandelingsproces, was beschikbaar om partijen bij te staan op het moment dat dit gewenst was. Er was echter (nog) geen rol weggelegd voor een externe IT deskundige.

In reconventie:

3.16. Opinion vordert in reconventie om Allscan te veroordelen tot opheffing van de door haar gelegde beslagen, op straffe van een dwangsom. Voorts heeft zij gevorderd Allscan te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 300.000,00 als voorschot op door Opinion geleden schade, te vermeerderen met rente. Tot slot heeft zij gevorderd Allscan te veroordelen in de kosten van de procedure in reconventie.

3.17. In het hiervoor weergegeven standpunt van Allscan in conventie ligt tevens besloten haar verweer tegen alle onderdelen van de eis in reconventie.

4. De beoordeling

In conventie:

4.1. Het verzet is tijdig en op de juiste wijze ingesteld, zodat Opinion in zijn verzet kan worden ontvangen.

4.2. De door Allscan gevorderde betalingen zijn voor toewijzing vatbaar, omdat deze rechtstreeks berusten op het hiervoor geciteerde artikel 2 van de vaststellingsovereenkomst van 14 maart 2012. Daaraan kan niet afdoen het beroep van Opinion op een opschortingsbevoegdheid wegens één of meer toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van Allscan. Krachtens de in artikel 2 van de vaststellingsovereenkomst opgenomen en niet voor misverstand vatbare bepalingen zijn de daar genoemde bedragen, voor zover nog niet voldaan, zonder meer verschuldigd en opeisbaar. Allscan heeft onweersproken gesteld dat nog openstaat een bedrag van € 73.696,-. De voorzieningenrechter zal dat bedrag dan ook toewijzen.

4.3. Niet toewijsbaar zijn echter de vorderingen van Allscan, voor zover deze zijn gebaseerd op de door haar gestelde verplichtingen van Opinion om te voldoen aan artikel 3.2 en 3.3 van de vaststellingsovereenkomst van 14 maart 2012, zoals hiervoor geciteerd in r.o. 2.6.. Het gaat hier in feite om een omzetgarantie van Opinion aan Allscan in de vorm van gegarandeerde aantallen uren werk gedurende een bepaalde periode.

4.4. De aard en de omvang van de door Allscan in die uren te verrichten werkzaamheden worden echter in de overeenkomst niet concreet aangeduid of gespecificeerd. Ook uit de overige overgelegde stukken blijkt niet, althans niet duidelijk genoeg, welke werkzaamheden eigenlijk worden bedoeld. Alleen al hierom is de vordering van Allscan tot veroordeling van Opinion om de in artikel 3 van de vaststellingsovereenkomst genoemde verplichtingen na te komen te vaag omschreven om in aanmerking te kunnen komen voor toewijzing in kort geding. De concrete inhoud van het te verrichten werk zou eerst nader moeten vastgesteld, en daarvoor is in een kort geding geen plaats.

4.5. Daar komt nog bij dat partijen kennelijk ook van mening verschillen over de wijze, waarop Allscan in het verleden haar werkzaamheden voor Opinion heeft verricht. Opinion is daar kennelijk zeer ontevreden over, en heeft in dat verband een beroep gedaan op een opschortingsrecht ter afwering van haar betalingsverplichtingen. Partijen verschillen bovendien van mening over manier waarop door Allscan nog te verrichten werkzaamheden concreet zouden moeten worden ingevuld: daar blijkt (zie artikel 3.1. van de overeenkomst) een externe deskundige bij nodig te zijn, en ook zijn partijen het niet eens over de vraag, wie van beiden (als eerste) een overzicht moet maken van wat er moet gebeuren.

4.6. Onder deze omstandigheden draagt de in artikel 3 van de vaststellingsovereenkomst neergelegde omzetgarantie te zeer het karakter van een blanco cheque, over de invulling waarvan tussen partijen gemakkelijk opnieuw geschillen zullen kunnen ontstaan.

4.7. Omdat beide partijen over en weer gedeeltelijk in het ongelijk worden gesteld zal de voorzieningenrechter de proceskosten zo compenseren, die elke partij de eigen kosten draagt.

In reconventie:

4.8. Opinion vordert om Allscan te veroordelen tot opheffing van de door haar gelegde beslagen, op straffe van een dwangsom, en tot betaling van een bedrag van € 300.000,00 als voorschot op door Opinion geleden schade (met rente).

4.9. Deze vorderingen zijn niet toewijsbaar. Zoals in conventie is overwogen en beslist is Opinion uit hoofde van de vaststellingovereenkomst nog € 73.696,00 verschuldigd. Allscan heeft ter verzekering van die vordering niet ten onrechte beslag doen leggen.

4.10. De door Opinion gestelde schade is door Allscan gemotiveerd betwist en kan daarom in het kader van een kort geding niet als vaststaand aangenomen. Indien en voor zover Opinion als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Allscan schade heeft geleden zullen die tekortkoming en de eventueel daardoor veroorzaakte schade eerst in een bodemprocedure moeten worden vastgesteld.

4.11. Omdat de eis van Opinion wordt afgewezen dient zij de proceskosten in reconventie te betalen.

5. beslissing

In conventie:

Bekrachtigt het op 25 juni 2012 tussen partijen bij verstek gewezen vonnis, voor zover Opinion daarbij op vordering van Allscan is veroordeeld om aan Allscan te betalen een bedrag van € 73.696,00;

Vernietigt voormeld vonnis voor het overige.

Wijst af het meer of anders gevorderde,

Compenseert de proceskosten zo, dat iedere partij de eigen kosten draagt.

In reconventie:

Wijst de vordering af.

Veroordeelt Opinion in de kosten van de procedure in reconventie, aan de zijde van Allscan tot deze uitspraak begroot op nihil voor verschotten en op € 527,- voor salaris van haar advocaat.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. W.K.F. Hangelbroek, voorzieningenrechter, en op 10 augustus 2012 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.