Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2012:BX3772

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
25-07-2012
Datum publicatie
07-08-2012
Zaaknummer
120573 / HA ZA 11-412
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Klachtplicht 6:89 BW. Geen beroepsfout van de notaris: ook ten gronde acht de rechtbank die vordering niet voor toewijzing vatbaar, omdat uit de door eisers aan hun eis ten grondslag gelegde feiten als weergegeven in rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.10, geen beroepsfout van de notaris valt af te leiden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 120573 / HA ZA 11-412

datum vonnis: 25 juli 2012

Vonnis van de rechtbank Almelo, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak van:

1. de besloten vennootschap

Honeymed Natural Products B.V., (hierna ook aan te duiden als HNP),

gevestigd te Cruquius,

2. de naamloze vennootschap naar het recht van de Nederlandse Antillen Productos Internationales De Tabaco Impex N.V., (hierna ook aan te duiden als PITI)

gevestigd te Curaçao,

3. de besloten vennootschap

Verkoopcentrale van Tabaksproducten Holland B.V., (hierna ook aan te duiden als VTH)

gevestigd te Cruquius,

4. de besloten vennootschap

Upper Ten Tobacco Holding B.V., (hierna ook aan te duiden als UTTH)

gevestigd te Cruquius,

5. de besloten vennootschap

P&L Machinery Netherlands B.V., (hierna ook aan te duiden als P&L)

gevestigd te Cruquius,

eiseressen,

verder gezamenlijk ook aan te duiden als Honeymed c.s. of als ‘de vennootschappen van [X]’,

advocaat: mr. A.J. Israëls te Leerdam,

tegen

1. de openbare maatschap

[gedaagde sub 1],

gevestigd te [vestigingsplaats],

2. [gedaagde sub 2],

wonende te [woonplaats],

gedaagden,

verder ook gezamenlijk aan te duiden als ‘de notaris’,

advocaat: mr. P. Wanders te Amsterdam.

1. Het procesverloop

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit de volgende stukken:

- de dagvaarding met producties,

- de conclusie van antwoord met producties,

- de conclusie van repliek met producties, en

- de conclusie van dupliek.

1.2. Na het wisselen van deze gedingstukken is, na aanhouding, de uitspraak vastgesteld op vandaag.

2. De vordering

2.1. Honeymed c.s. hebben, voor zover hier van belang en beknopt en zakelijk weergegeven, de volgende feiten gesteld.

2.2. Honeymed c.s. zijn rechtspersonen waarin zeggenschap wordt uitgeoefend door [X], sinds 1968 ondernemer in de ontwikkeling, productie en marketing van sigarettenproducten.

2.3. De besloten vennootschap Minotauris B.V. handelde onder de naam TSI, en had een fabriek in Tubbergen. Eiseres sub 2 (PITI) was voor 60% eigenares van TSI en eiseres sub 3 (Verkoopcentrale van Tabaksproducten Holland B.V.) was voor 40% eigenares van TSI.

2.4. In of omstreeks maart 2006 zou ten overstaan van de notaris bij notariële akte een transactie plaatsvinden met betrekking tot aandelen in TSI tussen enerzijds eiseressen sub 1 en sub 2 als verkopers, en anderzijds de besloten vennootschap E&B Holding, een vennootschap van [Y] als koper van die aandelen.

2.5. Vóór die transactie diende te zijn voldaan aan enkele door de verkopers gestelde voorwaarden. De volmachten, die nodig waren voor het passeren van de voor deze transactie vereiste notariële akte, werden reeds aan de notaris toegezonden op een moment, waarop nog niet aan alle door de verkopers gestelde voorwaarden was voldaan.

2.6. Op 17 maart 2006 heeft de notaris de akte gepasseerd met gebruikmaking van de hem daartoe reeds eerder toegezonden volmachten. Aan voormelde door de verkopers gestelde voorwaarden was toen echter nog niet voldaan.

2.7. Op 10 april 2006 heeft [X] aan [Y] laten weten dat de vertrouwensbasis aan hun beoogde samenwerking was komen te ontvallen. Ondanks voortgezette pogingen tot samenwerking is [Y] in 2007 met de noorderzon vertrokken, met medeneming van de in TSI aanwezige machines ter waarde van 1 miljoen euro, terwijl bovendien de douane toen een bankgarantie van [X] heeft ingeroepen ter betaling van de accijnzen voor de banderollen, die [Y] heeft gebruikt voor door hem geproduceerde sigaretten, waarna TSI in februari 2008 failliet ging, zonder dat in dat faillissement sprake was van enige baten.

2.8. Honeymed c.s. verwijten de notaris dat hij de beoogde transactie tussen enerzijds PITI en de besloten vennootschap Verkoopcentrale van Tabaksproducten Holland B.V. en anderzijds de besloten vennootschap E&B Holding op 17 maart 2006 heeft doen plaatsvinden door op die datum, met gebruikmaking van de hem toegezonden volmachten, de akte van levering van de aandelen te verlijden, hoewel de notaris voldoende reden had om een gezonde twijfel te koesteren of de transactie op die datum wel moest doorgaan.

2.9. Die gerede twijfel had de notaris dienen te ontlenen aan de omstandigheid, dat op

10 maart 2006 de volgende kwesties nog niet waren geregeld:

- de instemming van de schuldeisers met het aflossingsschema na overdracht van de aandelen,

- de wens van de heer [X], dat voor € 335.000,- bepaalde machines buiten de aandelentransacties zouden blijven, maar (in plaats daarvan) zouden worden geleverd aan een bedrijf in Duitsland, dat die machines reeds had gekocht,

- de verpanding van die machines, voor zover zij eigendom waren van TSI,

- de garanties die de notaris namens [Y] had voorgesteld, en die aan de orde waren in door mr. Israëls (advocaat van eisers) en de notaris op 9 en 10 maart gewisselde e-mails,

- de voorwaarde dat de aandelen pas zouden kunnen worden overgedragen nadat was voldaan aan de vordering van de Douane in Groningen op Upper Ten Tobacco Holding B.V., en

- een door de koper te betalen aflossing van € 200.000,- bij de aandelenoverdracht .

2.10. Door, hoewel voormelde punten toen nog niet waren geregeld, op 17 maart 2006 toch de akte te passeren en transactie door te laten gaan heeft de notaris c.s. een beroepsfout gemaakt, resp. een onzorgvuldigheid resp. een nalatigheid en aldus een tekortkoming met betrekking tot de verplichting van de notaris om zijn opdracht voor eisers sub 1 en sub 2 als een vakbekwaam notaris uit te voeren.

2.11. Op grond van deze stellingen vorderen Honeymed c.s.:

a. om voor recht te verklaren dat de notaris in de uitoefening van zijn dienstverlening jegens Honeymed c.s. te kort zijn geschoten en/of onzorgvuldig en onrechtmatig hebben gehandeld door de hem toegezonden volmachten te gebruiken, zonder dat

(i) de door en namens Honeymed c.s. verlangde (waarborgen voor) afgifte van de reeds aan een Duitse afnemer voor € 335.000,- verkochte machines waren geregeld, en/of

(ii) zonder dat de pandrechten en overige waarborgen en zekerheden voor de terugbetaling van de investeringen in alle, althans de overige machines waren geregeld, en/of

(iii) zonder dat de verlangde vrijgave van de door eiseres sub 4 (Upper Ten Tobacco) afgegeven bankgarantie van € 113.445,05 ten behoeve van Douane en Accijnzen was geregeld en/of

(iv) zonder dat de door [Y] bedongen kopersgaranties ook naar genoegen van Honeymed c.s. zouden zijn geregeld resp. buiten toepassing zouden zijn verklaard, en/of

(v) zonder dat er duidelijkheid was of [X] namens de schuldeisers aflossing van

€ 200.000,- bij de aandelenoverdracht als voorwaarde had laten vallen,

alsmede om voor recht te verklaren dat gedaagden hoofdelijk, althans ieder voor zich, voor het hun/hem betreffende gedeelte of geheel aansprakelijk zijn voor de schade, die van deze tekortkomingen resp. dit onrechtmatig handelen het gevolg is;

b. gedaagden hoofdelijk, althans ieder voor zich voor het hun/hem betreffende gedeelte of geheel, te veroordelen om aan elk van de eisers sub 1 t/m 5 of aan twee of meer van hen gezamenlijk, voor zover er sprake is van het gezamenlijk geleden hebben van schade, te vergoeden de schade die ieder van hen voor zich of gezamenlijk heeft geleden als gevolg van de sub a bedoelde tekortkomingen in de beroepsuitoefening resp. het sub a bedoelde onrechtmatig handelen van gedaagden, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met dien verstande dat als één van de gedaagden hoofdelijk of voor zich aan deze veroordeling voldoet de andere gedaagde voor het aldus voldane deel zal zijn bevrijd;

c. gedaagde(n) te veroordelen aan elke eiser die het betreft de wettelijke rente te vergoeden over elk bedrag waartoe gedaagden of één van hen sub (b) zal worden veroordeeld, te berekenen vanaf het moment dat het schadetoebrengende feit zich heeft voorgedaan (periode 10 maart tot 17 maart 2006), althans vanaf het moment dat elke schadepost is ontstaan, althans vanaf de dag der dagvaarding, een en ander tot aan de dag der algehele voldoening;

d. gedaagde(n) te veroordelen in de kosten van deze procedure.

3. Het verweer

3.1. De notaris heeft de vorderingen in alle onderdelen gemotiveerd betwist op de volgende (zakelijk weergegeven) gronden. De kern van het geschil tussen partijen is volgens de notaris terug te brengen tot de vraag of de notaris een fout heeft gemaakt doordat hij de hem verstrekte volmachten heeft gebruikt zonder dat daarbij was voldaan aan door eiseressen sub 1 en 2 als verkopers in de door hen gesloten koopovereenkomst gestelde voorwaarden. Dat is echter niet het geval, aldus de notaris. De voorwaarden, waarop Honeymed c.s. zich in dit geding beroepen, staan niet in de door de contracterende partijen gesloten koopovereenkomst, maar (slechts) in een niet door hen ondertekende concept-overeenkomst, over de inhoud waarvan tussen hen ook nooit overeenstemming is bereikt. De notaris heeft dit toegelicht als volgt.

3.2. In februari 2006 is de notaris door mr. Israëls, advocaat van eisers, ingeschakeld om een voorgenomen aandelentransactie te begeleiden. Mr. Israëls nam daarbij op zich om een koopovereenkomst op te stellen tussen enerzijds PITI en HNP als verkopers en anderzijds E&B (de vennootschap van [Y]) als koper, welke overeenkomst volgens hem diende te worden ondertekend vóór de beoogde levering van de aandelen.

3.3. Op 3 maart 2006 stuurde mr. Israëls aan de notaris een concept van zo’n overeenkomst. Dat stuk was niet ondertekend, en over de inhoud daarvan is tussen verkopers en koper ook nooit overeenstemming bereikt. Daarna heeft de notaris een met de hand geschreven koopovereenkomst ontvangen, die wèl door zowel [X] (namens verkopers) als [Y] (namens koper) was ondertekend.

3.4. De notaris heeft deze ondertekende koopovereenkomst doorgestuurd aan mr. Israëls bij een e-mail met de volgende tekst:

“Ik heb uw concept koopovereenkomst en verpanding gezien. Daarnaast heb ik via koper (dhr. [Y]) een brief met daarop koopgegevens ontvangen welke de heer [X] (bestuurder Minotauris via [D. BV]) met de heer [Y] is overeengekomen.

Het lijkt mij verstandig dat u met de heer [X] contact opneemt om de door hem gesloten overeenkomst te bespreken. Deze wijkt nogal af van hetgeen u in de koopovereenkomst heeft opgenomen. Ik zal deze tevens naar u faxen.”

3.5. De door mr. Israëls in concept opgestelde en niet ondertekende koopovereenkomst wijkt op een aantal punten af van de met de hand geschreven en door [X] en [Y] ondertekende koopovereenkomst. De concept-koopovereenkomst van de hand van mr. Israëls bevatte onder meer:

(i) een voorwaarde met betrekking tot de machines van Minotauris,

(ii) een voorwaarde betreffende de aflossing van de schuld van Minotauris aan VTL, UTTH en P&L, en

(iii) een voorwaarde tot vestiging van pandrechten ten behoeve van VTL, UTTH en P&L.

3.6. Deze drie voorwaarden kwamen echter niet voor in de met de hand geschreven en door [X] en [Y] ondertekende koopovereenkomst. Die ondertekende overeenkomst bevatte geen bijzondere voorwaarden, behalve een verplichting tot afname van sigaretten en de overname van bedrijfsinventaris, waaronder merknamen. De voorwaarden, waarop Honeymed c.s. zich in dit geding beroepen, staan niet in enig door of namens de contracterende partijen ondertekend contract.

3.7. De notaris is zelf niet betrokken geweest bij het opstellen van de concept-koopovereenkomst, noch bij de met de hand geschreven koopovereenkomst. Aan de notaris was niet opgedragen om te onderhandelen over de rechten en verplichtingen van de contracterende partijen over en weer, noch om deze rechten en verplichtingen vast te leggen of te waarborgen. De rol van de notaris was slechts om de aandelenoverdracht mogelijk te maken.

3.8. Na verzending van de hiervoor onder 3.4. weergegeven e-mail ontving de notaris op

6 maart 2006 per e-mail de volgende reactie van mr. Israëls: “ik geef toe dat ik niet verwacht heb dat de doelvennootschap (Minotauris BV) deze overeenkomst zou tekenen en al helemaal niet afgelopen vrijdag. Ik zal zeker met spoed contact zoeken met de heer [X]. U hoort nog van mij.”

3.9. Daarna is echter door mr. Israëls en de notaris geen correspondentie meer gevoerd over hetzij de niet ondertekende concept-koopovereenkomst, hetzij de met de hand geschreven en door [X] en [Y] ondertekende koopovereenkomst. Uit deze gang van zaken moet de conclusie worden getrokken dat tussen de contracterende partijen uitsluitend de bepalingen van de met de hand geschreven koopovereenkomst gelden dan wel hebben gegolden, en niet de daarvan afwijkende voorwaarden, zoals beschreven in het niet ondertekende concept.

3.10. De notaris heeft zowel met mr. Israëls, met de heer [X] (dan wel diens secretaresse) als met PITI gecorrespondeerd over de voor de aandelentransactie benodigde volmachten. In dit verband zijn de volgende gedocumenteerde feiten van belang.

3.11. Op 27 februari 2006 heeft mr. Israëls aan de notaris per e-mail opgedragen om een akte tot levering van aandelen op te stellen, waarbij blijkens een aangehechte mail van mr. Israëls van eveneens 27 februari 2012 onder meer de volgende voorwaarden golden:

- TSI wenst haar volledig aandelenbezit in Minotauris BV te verkopen voor € 1,-.

- Het is de bedoeling dat de aandelentransactie nog deze week wordt uitgevoerd.

3.12. Na deze opdrachtverstrekking is het volgende gebeurd:

- De notaris heeft een concept-leveringsakte opgesteld;

- Mr. Israëls heeft een concept-koopovereenkomst opgesteld;

- TSI (en/of HNP en/of PITI en/of [X]) en E&B ([Y]) hebben als verkoper(s) resp. koper een schriftelijke koopovereenkomst opgesteld en ondertekend;

- Bij het opstellen van de laatstgenoemde twee documenten is de notaris niet betrokken geweest;

- Omdat de door [X] en [Y] opgestelde en ondertekende koopovereenkomst op een aantal punten afweek van de door mr. Israëls opgestelde concept-koopovereenkomst, heeft de notaris aan mr. Israëls uitdrukkelijk geadviseerd om daarover contact op te nemen met zijn cliënt ([X]);

- De notaris heeft daarover vervolgens niets meer vernomen, noch van mr. Israëls, noch van [X];

- Na het opstellen van de concept-leveringsakte heeft de notaris die akte ter beoordeling voorgelegd aan zijn opdrachtgevers;

- De notaris heeft vervolgens in opdracht van zijn opdrachtgevers de concept-leveringsakte aangepast en aangevuld, waarna de notaris het gewijzigde concept opnieuw ter goedkeuring aan zijn opdrachtgevers heeft aangeboden;

- Op 10 maart 2006 ontving de notaris een door HNP geparafeerde leveringsakte retour en een volmacht om namens HNP de leveringsakte te verlijden;

- Op 16 maart 2006 ontving de notaris de door PITI geparafeerde en goedgekeurde concept-leveringsakte, met een volmacht om namens PITI de leveringsakte te verlijden;

- Met gebruikmaking van en overeenkomstig deze stukken heeft de notaris de leveringsakte op 17 maart 2006 gepasseerd.

3.13. Uit de hiervoor opgesomde feiten blijkt, aldus de notaris, dat partijen er mee bekend waren dat de akte van levering op 17 maart 2006 gepasseerd zou worden, hetgeen vervolgens ook is geschied. De notaris heeft daarmee de hem verstrekte opdracht correct uitgevoerd, overeenkomstig de hem zijdens Honeymed c.s. verstrekte instructies. Hij heeft daarbij zijn zorgplicht niet geschonden.

3.14. Pas (ongeveer) vier maanden later, namelijk op 4 juli 2006, is aan de notaris meegedeeld dat de aandelenoverdracht zonder volmacht heeft plaatsgevonden, althans de voor die transactie verleende volmachten onzorgvuldig waren gebruikt. Gezien het tijdsverloop kwam die klacht te laat. Omdat niet tijdig is geklaagd in de zin van artikel 6:89 BW hebben eisers de hun op dit punt toekomende rechten verloren.

3.15. Ten gronde betwist de notaris elke aansprakelijkheid, hetzij uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming als op grond van een onrechtmatige daad. Hij ontkent ook de gestelde schade, waarbij hij tevens een beroep doet op eigen schuld aan de zijde van Honeymed c.s..

3.16. Bij conclusie van dupliek heeft de notaris zijn standpunt nog aangevuld en samengevat als volgt:

- Verkopers werden in de relevante periode steeds bijgestaan door een advocaat (mr. Israëls), zodat zij steeds op de hoogte waren of konden zijn van de gevolgen van de te verrichten aandelentransactie;

- De aandelen zijn geleverd overeenkomstig de bepalingen van de door [X] namens verkopers en [Y] namens koper ondertekende schriftelijke koopovereenkomst;

- De bepalingen in de niet ondertekende conceptovereenkomst, waarop Honeymed c.s. zich in dit geding beroepen, zijn nooit tussen verkopers en koper overeengekomen;

- Aan de notaris was niet opgedragen om deze of een andere koopovereenkomst op te stellen of (mede) voor te bereiden, noch om daarover te adviseren;

- De door de notaris te leveren en geleverde prestatie bestond slechts in het passeren van de levering van de onderhavige aandelen overeenkomstig de namens de contracterende partijen ondertekende koopovereenkomst en de door hen aan de notaris verstrekte volmachten;

- Dat die levering 17 maart 2006 zou plaatsvinden en heeft plaatsgevonden was voor alle partijen zowel van tevoren als achteraf onmiddellijk bekend en waarneembaar;

- Desondanks is vervolgens tot 4 juli 2006 noch zijdens verkopers (PITI en HNP), noch zijdens koper de rechtsgeldigheid van de transactie of het passeren van de leveringsakte ter discussie gesteld.

4. De beoordeling

4.1. De rechtbank acht het beroep op niet-ontvankelijkheid gegrond, althans voor zover de vordering is gebaseerd op de gestelde toerekenbare tekortkoming van de notaris in de uitvoering van de hem verstrekte opdracht. Artikel 6:89 BW schrijft voor dat een schuldeiser op een gebrek in de prestatie geen beroep meer kan doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar terzake heeft geprotesteerd.

4.2. In dit geval hebben Honeymed c.s. bij de notaris voor het eerst op 4 juli 2006 bezwaar gemaakt tegen het passeren van de akte tot levering van de verkochte aandelen op

17 maart 2006, dus pas na drie maanden en zestien dagen.

4.3. Bij repliek hebben Honeymed c.s. toegelicht waarom dat volgens hen niet eerder mogelijk was. Het feit, dat de notaris op 17 maart 2006 niet goed had gepresteerd, was niet direct goed waarneembaar, aangezien na die datum een groot aantal e-mails werd gewisseld betreffende een groot aantal details, waarin niet onmiddellijk kon worden vastgesteld in welke mate ‘het de schuld van de notaris was’, zodat daarnaar zorgvuldig onderzoek moest worden gedaan en juridisch advies moest worden ingewonnen, aldus Honeymed c.s..

4.4. De rechtbank volgt deze redenering echter niet. De kern van het door Honeymed c.s. aan de notaris gerichte verwijt is dat hij nader onderzoek had moeten doen alvorens de akte te passeren en dat hij, zonder eerst zulk onderzoek te doen, de akte op 17 maart 2006 desondanks heeft gepasseerd. De rechtbank ziet in het betoog van Honeymed c.s. geen overtuigende redenen waarom dat verwijt niet eerder dan op 4 juli 2006 aan de notaris kenbaar kon worden gemaakt.

4.5. De eis, voor zover deze is gebaseerd op de gestelde toerekenbare tekortkoming van de notaris in de uitvoering van de hem verstrekte opdracht, kan dus reeds hierom niet worden toegewezen, omdat Honeymed c.s. niet binnen bekwame tijd heeft geklaagd in de zin van artikel 6:89 BW.

4.6. Wat daar ook van zij, ook ten gronde acht de rechtbank die vordering niet voor toewijzing vatbaar, omdat uit de door Honeymed c.s. aan hun eis ten grondslag gelegde feiten, zoals hiervoor weergegeven in rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.10, geen beroepsfout van de notaris valt af te leiden.

4.7. Immers, de inhoud van de aan de notaris verstrekte opdracht en hetgeen hij heeft gedaan ter uitvoering daarvan heeft de notaris beschreven zoals hierboven weergegeven in r.o. 3.11 en 3.12. De daar opgesomde feiten zijn vervolgens door Honeymed c.s. niet, althans niet concreet en specifiek betwist, zodat de rechtbank uitgaan van de juistheid van die feiten. Uit die feiten blijkt (slechts) van een correcte uitvoering door de notaris van de hem door of namens Honeymed c.s. verstrekte opdracht tot het opstellen en passeren van een akte van levering van aandelen en dus niet (tevens) om zich op enigerlei wijze te bemoeien met door Honeymed c.s. of door mr. Israëls gewenste voorwaarden, dan wel het oplossen of regelen van bepaalde kwesties.

4.8. Anders dan Honeymed c.s. hebben gesteld blijkt uit de overgelegde stukken geenszins dat aan de notaris, naast het opstellen en passeren van een leveringsakte, ook is opgedragen om zich, op welke wijze dan ook, te bemoeien met de condities, waaronder de verkoop van de aandelen mocht doorgaan. Uit de e-mail, waarin de opdracht aan de notaris is verstrekt, blijkt in ieder geval niet van een opdracht om, zoals Honeymed c.s. hebben gesteld, de leveringsakte pas te passeren nadat de door Honeymed c.s. opgesomde kwesties waren geregeld, zoals hiervoor weergegeven in r.o. 2.9. en 2.10..

4.9. Bij gebreke van een dergelijke opdracht valt de notaris niet te verwijten dat hij zich heeft beperkt tot uitvoering van de hem wèl verstrekte opdracht, namelijk het opstellen en passeren van een leveringsakte. Van een aan de notaris toerekenbare tekortkoming is daarom geen sprake.

4.10. En omdat geen sprake is van een aan de notaris toerekenbare tekortkoming in zijn nakoming van die aan hem door de verkopers (PITI en HNP) en de koper (E&B) verstrekte opdracht tot het passeren van de onderhavige leveringsakte, valt ook niet in te zien waarom het passeren van die akte onrechtmatig zou zijn jegens de overige eisers (VTH, UTTH en P&L), zoals Honeymed c.s. hebben gesteld.

4.11. Deze vennootschappen waren wellicht evenals PITI en HNP belanghebbenden bij de uitkomst van de aandelentransactie, maar omdat zij zelf geen rechtsverhouding met de notaris (krachtens een overeenkomst van opdracht of anderszins) hadden noch hebben, kunnen zij de notaris er rechtens geen verwijt van maken dat deze de hem door PITI en HNP verstrekte opdracht heeft uitgevoerd.

4.12. Als het resultaat van de verkoop en levering (achteraf bezien) economisch ongunstig is uitgevallen voor één of meer van de in dit geding als eisers optredende vennootschappen, dan valt dat niet aan de notaris te wijten, noch als wanprestatie jegens zijn opdrachtgevers, noch als onrechtmatige daad jegens de overige eisers.

4.13. Uit het voorgaande volgt dat de vordering in alle onderdelen moet worden afgewezen, met veroordeling van Honeymed c.s. in de proceskosten.

5. De beslissing

De rechtbank

I. Wijst de vorderingen af.

II. Veroordeelt Honeymed c.s. in de kosten van deze procedure, aan de zijde van de notaris tot deze uitspraak begroot op € 258,- voor verschotten en op € 904,- (twee punten, Tarief II) voor salaris van zijn gemachtigde.

III. Verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Hangelbroek en op woensdag 25 juli 2012 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.