Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2012:BX1711

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
25-06-2012
Datum publicatie
17-07-2012
Zaaknummer
129369 / KG ZA 12-114
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

nakoming vaststellingsovereenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer : 129369 / KG ZA 12-114

vonnis in kort geding van 25 juni 2012 (jk)

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Allscan Solutions B.V.,

gevestigd te Almelo,

eiseres,

advocaat: mr. M.J.J. van Geel te Almelo,

tegen

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

1. Foodscore B.V.,

2. Opinion Test & Taste B.V.,

3. Opinion Market Survey B.V.,

4. Dataprofit Automatisering B.V.,

allen gevestigd te Oosterhout,

gedaagden, niet verschenen.

Partijen zullen hierna ‘Allscan Solutions’, ‘Foodscore’, ‘Opinion Test & Taste’, ‘Opinion Market Survey’ en ‘Dataprofit Automatisering’ genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling op 18 juni 2012.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De beoordeling

2.1. Bij de dagvaarding zijn de bij de wet voorgeschreven formaliteiten in acht genomen, zodat het gevraagde verstek zal worden verleend.

2.2. Allscan Solutions vordert kort gezegd nakoming van de afspraken zoals deze in de vaststellingsovereenkomst van 14 maart 2012 (hierna: de vaststellingsovereenkomst) tussen partijen zijn overeengekomen, met veroordeling van gedaagden in de proceskosten.

Meer specifiek vordert Allscan Solutions - na eisvermindering - bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- gedaagden te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 73.696,-;

- gedaagden te veroordelen om binnen drie dagen na dagtekening van het in deze te wijzen vonnis een derde IT deskundige te benoemen, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

- gedaagden te veroordelen om 4 werkdagen voorafgaande van elke maand een volledige, inhoudelijke invulling te verstrekken van de door Allscan Solutions te verrichten werkzaamheden, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

- Opinion Test & Taste te veroordelen tot het betalen van een bedrag van € 900,- en te veroordelen tot nakoming van de resterende tussen partijen overeengekomen omzetgarantie conform artikel 3.2 van genoemde vaststellingsovereenkomst;

- gedaagden te veroordelen tot het nakomen van de afspraken vervat in voornoemde vaststellingsovereenkomst, in deze artikel 3.2 tot en met artikel 3.8, alsmede artikel 4;

- en met veroordeling van gedaagden in de proceskosten.

2.3. Allscan Solutions stelt daartoe het volgende.

Partijen hebben op 14 maart 2012 een vaststellingsovereenkomst gesloten naar aanleiding van het niet nakomen door gedaagden van een eerder gesloten vaststellingsovereenkomst van 1 juli 2011. Nu gedaagden hun verplichtingen uit hoofde van voornoemde vaststellingsovereenkomst niet zijn nagekomen en ook diverse sommaties (wederom) niet mochten baten, heeft Allscan Solutions zich genoodzaakt gezien tot het opstarten van onderhavige procedure. Allscan Solutions heeft thans – na enkele deelbetalingen – nog een bedrag van in totaal € 74.596,- opeisbaar van gedaagden te vorderen. Tevens vordert zij nakoming van de artikelen 3 en 4 van de vaststellingsovereenkomst.

2.4 Het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor, met dien verstande dat de voorzieningenrechter wel aanleiding ziet om uitsluitend Opinion Test & Taste te veroordelen om binnen drie dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis een derde IT deskundige te benoemen nu gelet op het bepaalde in artikel 3.1 van de vaststellingsovereenkomst deze verplichting slechts op Opinion Test & Taste rust. Ditzelfde geldt overigens ook voor de vorderingen die zien op de artikelen 3 en 4 van de vaststellingsovereenkomst. Voorts ziet de voorzieningenrechter aanleiding om de gevorderde dwangsom die Opinion Test & Taste verschuldigd zal zijn wanneer zij nalaat om binnen 3 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis een derde IT deskundige te benoemen te maximeren tot € 25.000,-. Geen dwangsom zal worden toegewezen ten aanzien van de vordering om gedaagden te veroordelen om 4 werkdagen voorafgaande van elke maand een volledige, inhoudelijke invulling te verstrekken van de door Allscan Solutions te verrichten werkzaamheden. Deze vordering is naar het oordeel van de voorzieningenrechter te onbepaald om hieraan een dwangsom te koppelen.

Tot slot zal de voorzieningenrechter de vordering tot nakoming van artikel 4 van de vaststellingsovereenkomst afwijzen, nu dit artikel ziet op een periodieke vergoeding die Opinion Test & Taste verschuldigd zal zijn aan Allscan Solutions per 1 oktober 2012. Opinion Test & Taste is nog niet in verzuim en geenszins staat vast dat daarvan op korte termijn sprake zal zijn.

2.5. Gedaagden zullen als de overwegend in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Allscan Solutions worden begroot op:

- dagvaarding € 96,17

- griffierecht 3.621,-

- overige kosten 0,-

- salaris advocaat 816,-

Totaal € 4.533,17

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. Veroordeelt gedaagden om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Allscan Solutions te betalen het bedrag van € 73.696,- (driëenzeventigduizend zeshonderdzesennegentig euro).

II. Veroordeelt Opinion Test & Taste om binnen drie dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis een derde IT deskundige te benoemen, zulks op straffe van een te verbeuren dwangsom van € 2.500,- per dag dat Opinion Test & Taste zulks nalaat, zulks tot een maximum van € 25.000,-.

III. Veroordeelt Opinion Test & Taste om 4 werkdagen voorafgaande van elke maand een volledige, inhoudelijke invulling te verstrekken van de door Allscan Solutions te verrichten werkzaamheden.

IV. Veroordeelt Opinion Test & Taste om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Allscan Solutions te betalen een bedrag van € 900,- (negenhonderd euro), alsmede tot nakoming van de resterende tussen partijen overeengekomen omzetgarantie conform artikel 3.2 van de vaststellingsovereenkomst;

V. Veroordeelt Opinion Test & Taste tot nakoming van de afspraken vervat in de artikelen 3.2 tot en met 3.8 van de tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst.

VI. Veroordeelt gedaagden in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Allscan Solutions begroot op € 4.533,17.

VII. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

VIII. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. G.G. Vermeulen, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 25 juni 2012 in tegenwoordigheid van de griffier.