Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2012:BW0495

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
30-03-2012
Datum publicatie
30-03-2012
Zaaknummer
08.996001/11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bewezenverklaring van belastingfraude, bedrieglijke bankbreuk, valsheid in geschrifte en gewoonte-witwassen; vrijspraak van deelneming aan een criminele organisatie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Almelo

Sector strafrecht

Parketnummer: 08.996001/11

Datum vonnis: 30 maart 2012

Vonnis op tegenspraak van de rechtbank Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo tegen:

[verdachte],

geboren op [1957] in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats], [adres].

1. Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 18 oktober 2011, 12 maart 2012 en 16 maart 2012. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. J.W. Bollen en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman mr. J. Vlug, advocaat te Deventer, naar voren is gebracht.

2. De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat:

Feit 1: Vitalis BV in de periode van 1 april 2010 tot en met 28 februari 2011 samen met anderen aangiften omzetbelasting over de periode 1 april 2010 tot en met 31 december 2010 niet, dan wel niet binnen de gestelde termijn heeft ingediend, terwijl verdachte daaraan feitelijk leiding of daartoe opdracht heeft gegeven.

Feit 2: verdachte in de periode van 25 november 2008 tot en met 20 september 2009 samen met anderen bedrieglijke bankbreuk heeft gepleegd doordat hij in het (zicht van het) faillissement van [firmanaam 1] goederen aan de boedel heeft onttrokken, baten niet heeft verantwoord, inventaris/voorraden/auto’s beneden de waarde heeft vervreemd en/of niet heeft voldaan aan de administratieplicht,

dan wel dat [firmanaam 1] bovenstaande gedragingen heeft gepleegd, terwijl verdachte daaraan feitelijk leiding of daartoe opdracht heeft gegeven.

Feit 3: verdachte in de periode van 1 november 2009 tot en met 18 januari 2011 samen met anderen bedrieglijke bankbreuk heeft gepleegd doordat hij in het (zicht van het) faillissement van Carming Groep BV goederen aan de boedel heeft onttrokken en/of niet heeft voldaan aan de administratieplicht,

dan wel dat Carming Groep BV bovenstaande gedragingen heeft gepleegd, terwijl verdachte daaraan feitelijk leiding of daartoe opdracht heeft gegeven.

Feit 4: verdachte in de periode van 1 november 2009 tot en met 23 december 2010 samen met anderen bedrieglijke bankbreuk heeft gepleegd doordat hij in het (zicht van het) faillissement van [firmanaam 2] goederen aan de boedel heeft ontrokken, schuldeisers heeft bevoordeeld en/of niet heeft voldaan aan de administratieplicht,

dan wel dat [firmanaam 2] bovenstaande gedragingen heeft gepleegd, terwijl verdachte zou daaraan feitelijk leiding of daartoe opdracht heeft gegeven.

Feit 5: verdachte in de periode van 1 november 2009 tot en met 5 juli 2011 samen met anderen bedrieglijke bankbreuk heeft gepleegd doordat hij in het (zicht van het) faillissement van Speed Trans BV goederen aan de boedel heeft ontrokken en/of niet heeft voldaan aan de administratieplicht,

dan wel dat Speed Trans BV bovenstaande gedragingen heeft gepleegd, terwijl verdachte daaraan feitelijk leiding of daartoe opdracht heeft gegeven.

Feit 6: verdachte in de periode van 1 oktober 2008 tot en met 28 februari 2009 samen met anderen vier facturen en de daarbij behorende overeenkomsten heeft vervalst.

Feit 7: verdachte in de periode van 1 februari 2009 tot en met 28 februari 2009 samen met anderen vier facturen heeft vervalst.

Feit 8: verdachte in de periode van 1 december 2008 tot en met 30 september 2010 samen met anderen een gewoonte heeft gemaakt van het plegen van witwassen van een geldbedrag van ongeveer 1,3 miljoen euro.

Feit 9: verdachte in de periode van 1 oktober 2008 tot en met 5 juli 2011 deel heeft genomen aan een criminele organisatie, terwijl hij leider was van die organisatie.

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

1.

Vitalis BV in of omstreeks de periode van 01 april 2010 tot en met 28 februari

2011 in de gemeente(n) Wierden en/of Wijdemeren en/of Zwolle en/of Apeldoorn

en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk (een) bij de Belastingwet

voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen,

te weten (een) aangifte(n) voor de omzetbelasting over de periode 01 april

2010 tot en met 31 december 2010, niet of niet binnen de door de Inspecteur

der belastingen te Almelo en/of Zwolle en/of Apeldoorn en/of Heerlen en/of

(elders) in Nederland gestelde termijn heeft gedaan, terwijl dat feit

(telkens) ertoe strekte dat te weinig belasting werd geheven,

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte al dan

niet tezamen met een ander of anderen, (telkens) opdracht heeft gegeven, dan

wel aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en) verdachte al dan niet

tezamen met een ander of anderen (telkens) feitelijke leiding heeft gegeven;

De in deze tenlastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalde betekenis is

gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

art 69 lid 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen

art 68 lid 1 ahf/ond a Algemene wet inzake rijksbelastingen

art 51 lid 2 ahf/ond 2° Wetboek van Strafrecht

2.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 25 november 2008

tot en met 20 september 2009, in ieder geval in de periode van 25 november

2008 tot en met 05 juli 2011 in de gemeente(n) Wierden en/of Apeldoorn en/of

Haaren en/of Zwolle en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met

[firmanaam 1] en/of met één of meer (andere) natuurlijke en/of

rechtspersonen, althans alleen, terwijl [firmanaam 1] bij vonnis van de

Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch van 15 mei 2009, in staat van

faillissement is verklaard, ter bedrieglijke verkorting van de rechten van

diens ([firmanaam 1]) schuldeiser(s):

a. lasten (heeft) verdicht en/of (een) bate(n) niet (heeft) verantwoord en/of

goed(eren) aan de boedel heeft onttrokken, en/of

b. ter gelegenheid van het faillissement van [firmanaam 1] of op een

tijdstip waarop verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) dat het

faillissement niet kon worden voorkomen, één of meer van de schuldeisers van

[firmanaam 1] op enige wijze heeft/hebben bevoordeeld, en/of

c. enig goed, te weten inventaris en/of voorraden en/of één of meer auto's,

hetzij om niet, hetzij klaarblijkelijk beneden de waarde, heeft vervreemd,

en/of

d. niet heeft voldaan aan de op hem/haar rustende verplichtingen ten opzichte

van het voeren van een administratie ingevolge artikel 15i van Boek 3 van het

Burgerlijk Wetboek, en/of het bewaren en/of te voorschijn brengen van de

boeken, bescheiden en/of andere gegevensdragers in dat artikel bedoeld,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) -ondermeer-:

-goederen (waaronder inventaris en/of voorraden sanitair en/of 4, althans één

of meer auto's) bij/van [firmanaam 1] weggevoerd en/of doen wegvoeren

en/of verkocht en/of (doen) verkopen zonder de opbrengst te (doen)

verantwoorden, en/of

-één of meer geldbedrag(en) (EUR 23.800 en/of EUR 1.701 en/of EUR 1.071 en/of

EUR 4.760 en/of EUR 1.190) -onverplicht, althans zonder (adequate)

tegenprestatie- gestort/overgemaakt en/of doen storten/overmaken op een

bankrekening van [firmanaam 3], en/of

-één of meer geldbedragen (EUR 229 en/of EUR 623 en/of EUR 297) door

debiteuren van [firmanaam 1] doen storten/overmaken op een bankrekening

van Innervation Beheer BV,

en/of (aldus) dit/deze goed(eren) en/of geldbedrag(en) buiten de

faillissements)boedel gebracht en/of (doen) brengen en/of uit het zicht en/of

uit de macht van de curator gebracht en/of doen brengen en/of gehouden en/of

doen houden, en/of

-administratie (van [firmanaam 1]) niet bewaard en/of (doen) bewaren

en/of niet tevoorschijn gebracht en/of te (doen) brengen (ten behoeve van de

curator);

art 341 ahf/ond a ahf/sub 1°, 2° en 4° Wetboek van Strafrecht

art 341 ahf/ond a ahf/sub 3° Wetboek van Strafrecht

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

[firmanaam 1] op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van

25 november 2008 tot en met 20 september 2009, in ieder geval in de periode

van 25 november 2008 tot en met 05 juli 2011 in de gemeente(n) Wierden en/of

Haaren en/of Zwolle en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met

één of meer (andere) natuurlijke en/of rechtspersonen, althans alleen, terwijl

zij ([firmanaam 1]) bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te

's-Hertogenbosch van 15 mei 2009, in staat van faillissement is verklaard,

(telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten van haar schuldeiser(s):

a. lasten (heeft) verdicht en/of (een) bate(n) niet (heeft) verantwoord en/of

goed(eren) aan de boedel heeft onttrokken, en/of

b. ter gelegenheid van haar faillissement of op een tijdstip waarop [firmanaam 1] en/of haar mededader(s) en/of verdachte wist(en) dat het

faillissement niet kon worden voorkomen, één of meer van de schuldeisers van

[firmanaam 1] op enige wijze heeft/hebben bevoordeeld, en/of

c. enig goed, te weten inventaris en/of voorraden en/of auto's, hetzij om

niet, hetzij klaarblijkelijk beneden de waarde, heeft vervreemd, en/of

d. niet heeft voldaan aan de op haar rustende verplichtingen ten opzichte van

het voeren van een administratie ingevolge artikel 15i van Boek 3 van het

Burgerlijk Wetboek, en/of het bewaren en/of te voorschijn brengen van de

boeken, bescheiden en/of andere gegevensdragers in dat artikel bedoeld,

immers heeft/hebben [firmanaam 1] en/of haar mededader(s) -ondermeer-:

-goederen (waaronder inventaris en/of voorraden sanitair en/of 4, althans één

of meer auto's) naar elders weggevoerd en/of doen wegvoeren en/of verkocht

en/of doen verkopen zonder de opbrengst te verantwoorden, en/of

-één of meer geldbedragen (EUR 23.800 en/of EUR 1.701 en/of EUR 1.071 en/of

EUR 4.760 en/of EUR 1.190) -onverplicht, althans zonder adequate

tegenprestatie- gestort/overgemaakt en/of doen storten/overmaken op een

bankrekening van [firmanaam 3], en/of

-één of meer geldbedragen (EUR 229 en/of EUR 623 en/of EUR 297) door

debiteuren van [firmanaam 1] doen storten/overmaken op een bankrekening

van Innervation Beheer BV

en/of (aldus) dit/deze goed(eren) en/of geldbedrag(en) buiten de

faillissements)boedel gebracht en/of (doen) brengen en/of uit het zicht en/of

uit de macht van de curator gebracht en/of doen brengen en/of gehouden en/of

doen houden, en/of

-administratie (van [firmanaam 1]) niet bewaard en/of (doen) bewaren

en/of niet tevoorschijn gebracht en/of te (doen) brengen (ten behoeve van de

curator),

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte al dan

niet tezamen met een ander of anderen, (telkens) opdracht heeft gegeven, dan

wel aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en) verdachte al dan niet

tezamen met een ander of anderen (telkens) feitelijke leiding heeft gegeven;

art 341 ahf/ond a ahf/sub 1° t/m 4° jo 51 Wetboek van Strafrecht

art 341 ahf/ond a ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht

3.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 november 2009

tot en met 18 januari 2011, in ieder geval in de periode van 01 november 2009

tot en met 05 juli 2011 in de gemeente(n) Wierden en/of Goes en/of Zwolle

en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met Carming Groep BV

(voorheen [firmanaam 2]) -verder te noemen Carming Groep BV- en/of met één of

meer (andere) natuurlijke en/of rechtspersonen, althans alleen, terwijl

Carming Groep BV bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg van

05 oktober 2010, in staat van faillissement is verklaard, ter bedrieglijke

verkorting van de rechten van diens (Carming Groep BV) schuldeiser(s):

a. lasten (heeft) verdicht en/of (een) bate(n) niet (heeft) verantwoord en/of

goed(eren) aan de boedel heeft onttrokken, en/of

b. ter gelegenheid van het faillissement van Carming Groep BV of op een

tijdstip waarop verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) dat het

faillissement niet kon worden voorkomen, één of meer van de schuldeisers van

Carming Groep BV op enige wijze heeft/hebben bevoordeeld, en/of

c. enig goed, hetzij om niet, hetzij klaarblijkelijk beneden de waarde, heeft

vervreemd, en/of

d. niet heeft voldaan aan de op hem/haar rustende verplichtingen ten opzichte

van het voeren van een administratie ingevolge artikel 15i van Boek 3 van het

Burgerlijk Wetboek, en/of het bewaren en/of te voorschijn brengen van de

boeken, bescheiden en/of andere gegevensdragers in dat artikel bedoeld,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) -ondermeer-:

-een geldbedrag van ongeveer EUR 140.000 (=EUR 285.000-145.000) -onverplicht,

althans zonder (adequate) tegenprestatie- gestort/overgemaakt en/of doen

storten/overmaken aan Flushing Beheer BV en/of (vervolgens)

(door)gestort/overgemaakt en/of doen (door)storten/overmaken op zijn,

verdachtes, bankrekening, en/of

-een geldbedrag van EUR 6.000 -onverplicht, althans zonder (adequate)

tegenprestatie- gestort/overgemaakt en/of te doen storten/overmaken op een

bankrekening van [firmanaam 3], en/of

-een geldbedrag van EUR 13.000 -onverplicht, althans zonder (adequate)

tegenprestatie- te storten/over te maken en/of te doen storten/overmaken op

een bankrekening van [medeverdachte 1], en/of

een geldbedrag van EUR 5.000 -onverplicht, althans zonder (adequate) tegen-

prestatie- te storten/over te maken en/of te doen storten en/of overmaken op

een bankrekening van hem, verdachte,

en/of (aldus) dit/deze geldbedrag(en) buiten de (faillissements)boedel

gebracht en/of (doen) brengen en/of uit het zicht en/of uit de macht van de

curator gebracht en/of doen brengen en/of gehouden en/of doen houden, en/of

-administratie (van Carming Groep BV) niet bewaard en/of (doen) bewaren en/of

tevoorschijn gebracht en/of te (doen) brengen (ten behoeve van de curator);

art 341 ahf/ond a ahf/sub 1°, 2° en 4° Wetboek van Strafrecht

art 341 ahf/ond a ahf/sub 3° Wetboek van Strafrecht

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 3 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

Carming Groep BV (voorheen [firmanaam 2]) -verder te noemen

Carming Groep BV- op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01

november 2009 tot en met 18 januari 2011, in ieder geval in de periode van 01

november 2009 tot en met 05 juli 2011 in de gemeente(n) Wierden en/of Goes

en/of Zwolle en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met één of

meer (andere) natuurlijke en/of rechtspersonen, althans alleen, terwijl

Carming Groep BV bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg van

05 oktober 2010, in staat van faillissement is verklaard, ter bedrieglijke

verkorting van de rechten van haar (Carming Groep BV) schuldeiser(s):

a. lasten (heeft) verdicht en/of (een) bate(n) niet (heeft) verantwoord en/of

goed(eren) aan de boedel heeft onttrokken, en/of

b. ter gelegenheid van het faillissement van Carming Groep BV of op een

tijdstip waarop deze BV en/of haar mededader(s) wist(en) dat het faillissement

niet kon worden voorkomen, één of meer van haar schuldeisers op enige wijze

heeft/hebben bevoordeeld, en/of

c. enig goed, hetzij om niet, hetzij klaarblijkelijk beneden de waarde, heeft

vervreemd, en/of

d. niet heeft voldaan aan de op haar rustende verplichtingen ten opzichte van

het voeren van een administratie ingevolge artikel 15i van Boek 3 van het

Burgerlijk Wetboek, en/of het bewaren en/of te voorschijn brengen van de

boeken, bescheiden en/of andere gegevensdragers in dat artikel bedoeld,

immers heeft/hebben Carming Groep BV en/of haar mededader(s) -ondermeer-:

-een geldbedrag van ongeveer EUR 140.000 (=EUR 285.000-145.000) -onverplicht,

althans zonder (adequate) tegenprestatie- gestort/overgemaakt en/of doen

storten/overmaken aan Carming Beheer BV (voorheen Flushing Beheer BV) en/of

(vervolgens) (door)gestort/overgemaakt en/of doen (door)storten/overmaken op

zijn, verdachtes, bankrekening, en/of

-een geldbedrag van EUR 6.000 -onverplicht, althans zonder (adequate)

tegenprestatie- gestort/overgemaakt en/of te doen storten/overmaken op een

bankrekening van [firmanaam 3], en/of

-een geldbedrag van EUR 13.000 -onverplicht, althans zonder (adequate)

tegenprestatie- te storten/over te maken en/of te doen storten/overmaken op

een bankrekening van [medeverdachte 1], en/of

-een geldbedrag van EUR 5.000 -onverplicht, althans zonder (adequate)

tegenprestatie- te storten/over te maken en/of te doen storten en/of overmaken

op een bankrekening van hem, verdachte,

en/of (aldus) dit/deze geldbedrag(en) buiten de (faillissements)boedel

gebracht en/of (doen) brengen en/of uit het zicht en/of uit de macht van de

curator gebracht en/of doen brengen en/of gehouden en/of doen houden, en/of

-administratie (van Carming Groep BV) niet bewaard en/of (doen) bewaren en/of

tevoorschijn gebracht en/of te (doen) brengen (ten behoeve van de curator),

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte al dan

niet tezamen met een ander of anderen, (telkens) opdracht heeft gegeven, dan

wel aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en) verdachte al dan niet

tezamen met een ander of anderen (telkens) feitelijke leiding heeft gegeven;

art 341 ahf/ond a ahf/sub 1° t/m 4° jo 51 Wetboek van Strafrecht

art 341 ahf/ond a ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 3 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, MEER SUBSIDIAIR, terzake dat

hij in of omstreeks de periode van 01 augustus 2010 tot en met 20 september

2010 in de gemeente(n) Wierden en/of Goes en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk

een geldbedrag van ongeveer EUR 250.000, in elk geval enig goed, geheel of ten

dele toebehorende aan [betrokkene] en/of Carming Beheer BV/Flushing Beheer BV,

in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s), welk(e) goed(eren) verdachte en/of zijn mededader(s) anders dan

door misdrijf, te weten:

-ter betaling van schuldeisers en/of personeel (EUR 100.000) en/of ter

storting in een nieuwe en/of schone BV (EUR 150.000), en/of

-als houder ten behoeve van een derde ([betrokkene] en/of een door hem aan te

wijzen vennootschap)

onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

art 321 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

4.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 november

2009 tot en met 23 december 2010, in ieder geval in de periode van 01

november 2009 tot en met 05 juli 2011 in de gemeente(n) Wierden en/of Goes

en/of Zwolle en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met

[firmanaam 2] en/of met

één of meer (andere) natuurlijke en/of rechtspersonen, althans alleen,

terwijl [firmanaam 2] bij

vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg van 02 maart 2010 in

staat van faillissement is verklaard, ter bedrieglijke verkorting van de

rechten van haar ([firmanaam 2]) schuldeiser(s):

a. lasten (heeft) verdicht en/of (een) bate(n) niet (heeft) verantwoord en/of

goed(eren) aan de boedel heeft onttrokken, en/of

b. ter gelegenheid van het faillissement van [firmanaam 2] of op een tijdstip waarop

verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) dat het faillissement niet kon

worden voorkomen, één of meer van de schuldeisers van [firmanaam 2] op enige wijze heeft/hebben

bevoordeeld, en/of

c. enig goed, hetzij om niet, hetzij klaarblijkelijk beneden de waarde, heeft

vervreemd, en/of

d. niet heeft voldaan aan de op hem/haar rustende verplichtingen ten opzichte

van het voeren van een administratie ingevolge artikel 15i van Boek 3 van het

Burgerlijk Wetboek, en/of het bewaren en/of te voorschijn brengen van de

boeken, bescheiden en/of andere gegevensdragers in dat artikel bedoeld,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) -ondermeer-:

-één of meer vorderingen van in totaal ongeveer EUR 75.016 van [firmanaam 2] op Carming Beheer BV (voorheen Flushing Beheer BV) -onverplicht- kwijtgescholden en/of doen

kwijtschelden, en/of

-een klantenbestand gekoppeld aan een verzekeringsportefeuille (ter waarde

van ongeveer EUR 100.000) -om niet- overgedragen en/of doen overdragen aan

Carming Groep BV/[firmanaam 2] (voorheen [firmanaam 2]), en/of

-een geldbedrag van EUR 1.978 gestort/overgemaakt en/of doen storten/overmaken

op een bankrekening van [firmanaam 3]

en/of (aldus) dit/deze goed(eren) en/of geldbedrag(en) buiten de

faillissements)boedel gebracht en/of (doen) brengen en/of uit het zicht en/of

uit de macht van de curator gebracht en/of doen brengen en/of gehouden en/of

doen houden, en/of

-administratie (van [firmanaam 2]) niet bewaard en/of (doen) bewaren en/of tevoorschijn

gebracht en/of te (doen) brengen (ten behoeve van de curator);

art 341 ahf/ond a ahf/sub 1°, 2 ° en 4° Wetboek van Strafrecht

art 341 ahf/ond a ahf/sub 3° Wetboek van Strafrecht

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 4 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

[firmanaam 2] op één of

meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 november 2009 tot en met

23 december 2010, in ieder geval in de periode van 01 november 2009 tot en

met 05 juli 2011 in de gemeente(n) Wierden en/of Goes en/of Zwolle en/of

(elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer (andere)

natuurlijke en/of rechtspersonen, althans alleen, terwijl zij bij vonnis van

de Arrondissementsrechtbank te Middelburg van 02 maart 2010, in staat van

faillissement is verklaard, ter bedrieglijke verkorting van de rechten van

haar ([firmanaam 2])

schuldeiser(s) -ondermeer-:

a. lasten (heeft) verdicht en/of (een) bate(n) niet (heeft) verantwoord en/of

goed(eren) aan de boedel heeft onttrokken, en/of

b. ter gelegenheid van haar faillissement of op een tijdstip waarop deze BV

en/of haar mededader(s) wist(en) dat het faillissement niet kon worden

voorkomen, één of meer van haar schuldeisers op enige wijze heeft/hebben

bevoordeeld, en/of

c. enig goed, hetzij om niet, hetzij klaarblijkelijk beneden de waarde, heeft

vervreemd, en/of

d. niet heeft voldaan aan de op haar rustende verplichtingen ten opzichte van

het voeren van een administratie ingevolge artikel 15i van Boek 3 van het

Burgerlijk Wetboek, en/of het bewaren en/of te voorschijn brengen van de

boeken, bescheiden en/of andere gegevensdragers in dat artikel bedoeld,

immers heeft/hebben [firmanaam 2] en/of haar mededader(s) -ondermeer-:

-één of meer vorderingen van in totaal ongeveer EUR 75.016 van [firmanaam 2] op Carming Beheer BV (voorheen Flushing Beheer BV) -onverplicht- kwijtgescholden en/of doen

kwijtschelden, en/of

-een klantenbestand gekoppeld aan een verzekeringsportefeuille (ter waarde

van ongeveer EUR 100.000) -om niet- overgedragen en/of doen overdragen aan

Carming Groep BV/[firmanaam 2] (voorheen [firmanaam 2]), en/of

-een geldbedrag van EUR 1.978 gestort/overgemaakt en/of doen storten/overmaken

op een bankrekening van [firmanaam 3]

en/of (aldus) dit/deze goed(eren) en/of geldbedrag(en) buiten de

faillissements)boedel gebracht en/of (doen) brengen en/of uit het zicht en/of

uit de macht van de curator gebracht en/of doen brengen en/of gehouden en/of

doen houden, en/of

-administratie (van [firmanaam 2]) niet bewaard en/of (doen) bewaren en/of tevoorschijn

gebracht en/of te (doen) brengen (ten behoeve van de curator),

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte al dan

niet tezamen met een ander of anderen, (telkens) opdracht heeft gegeven, dan

wel aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en) verdachte al dan niet

tezamen met een ander of anderen (telkens) feitelijke leiding heeft gegeven;

art 341 ahf/ond a ahf/sub 1° t/m 4° jo 51 Wetboek van Strafrecht

art 341 ahf/ond a ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht

5.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 november 2009

tot en met 05 juli 2011 in de gemeente(n) Wierden en/of Almelo en/of (elders)

in Nederland, tezamen en in vereniging met Speed Trans BV en/of met één of

meer (andere) natuurlijke en/of rechtspersonen, althans alleen, terwijl Speed

Trans BV bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Almelo van 09 juni

2010, in staat van faillissement was verklaard, ter bedrieglijke verkorting

van de rechten van zijn schuldeiser(s):

a. lasten (heeft) verdicht en/of (een) bate(n) niet (heeft) verantwoord en/of

goed(eren) aan de boedel heeft onttrokken, en/of

b. ter gelegenheid van het faillissement van Speed Trans BV of op een tijdstip

waarop verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) dat het faillissement niet

kon worden voorkomen, één of meer van de schuldeisers van Speed Trans BV op

enige wijze heeft/hebben bevoordeeld, en/of

c. enig goed, hetzij om niet, hetzij klaarblijkelijk beneden de waarde, heeft

vervreemd,

d. niet heeft voldaan aan de op hem/haar rustende verplichtingen ten opzichte

van het voeren van een administratie ingevolge artikel 15i van Boek 3 van het

Burgerlijk Wetboek, en/of het bewaren en/of te voorschijn brengen van de

boeken, bescheiden en/of andere gegevensdragers in dat artikel bedoeld,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s):

-één of meer geldbedragen (EUR 25.000 en/of EUR 7.000) gestort/overgeboekt

en/of doen storten/overboeken op een bankrekening van [firmanaam 3]

en/of (aldus) buiten de (faillissements)boedel gebracht en/of (doen) brengen

en/of uit het zicht en/of uit de macht van de curator gebracht en/of doen

brengen en/of gehouden en/of doen houden, en/of

-administratie (van Speed Trans BV) niet bewaard en/of (doen) bewaren en/of

tevoorschijn gebracht en/of te (doen) brengen (ten behoeve van de curator),

art 341 ahf/ond a ahf/sub 2°, 3° en 4° Wetboek van Strafrecht

art 341 ahf/ond a ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 5 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

Speed Trans BV op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01

november 2009 tot en met 05 juli 2011 in de gemeente Almelo en/of (elders) in

Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer (andere) natuurlijke en/of

rechtspersonen, althans alleen, terwijl zij bij vonnis van de

Arrondissementsrechtbank te Almelo van 09 juni 2010, in staat van

faillissement is verklaard, ter bedrieglijke verkorting van de rechten van

haar (Speed Trans BV) schuldeiser(s):

a. lasten (heeft) verdicht en/of (een) bate(n) niet (heeft) verantwoord en/of

goed(eren) aan de boedel heeft onttrokken, en/of

b. ter gelegenheid van het faillissement of op een tijdstip waarop deze BV

en/of haar mededader(s) wist(en) dat het faillissement niet kon worden

voorkomen, één of meer van haar schuldeisers op enige wijze heeft/hebben

bevoordeeld, en/of

c. enig goed, hetzij om niet, hetzij klaarblijkelijk beneden de waarde, heeft

vervreemd,

d. niet heeft voldaan aan de op haar rustende verplichtingen ten opzichte van

het voeren van een administratie ingevolge artikel 15i van Boek 3 van het

Burgerlijk Wetboek, en/of het bewaren en/of te voorschijn brengen van de

boeken, bescheiden en/of andere gegevensdragers in dat artikel bedoeld,

immers heeft/hebben Speed Trans BV en/of haar mededader(s):

-één of meer geldbedragen (EUR 25.000 en/of EUR 7.000) gestort/overgeboekt

en/of doen storten/overboeken op een bankrekening van [firmanaam 3]

en/of (aldus) buiten de (faillissements)boedel gebracht en/of (doen) brengen

en/of uit het zicht en/of uit de macht van de curator gebracht en/of doen

brengen en/of gehouden en/of doen houden, en/of

-administratie (van Speed Trans BV niet bewaard en/of (doen) bewaren en/of

tevoorschijn gebracht en/of te (doen) brengen (ten behoeve van de curator),

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte al dan

niet tezamen met een ander of anderen, (telkens) opdracht heeft gegeven, dan

wel aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en) verdachte al dan niet

tezamen met een ander of anderen (telkens) feitelijke leiding heeft gegeven;

art 341 ahf/ond a ahf/sub 1° t/m 4° jo 51 Wetboek van Strafrecht

art 341 ahf/ond a ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht

6.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 oktober 2008

tot en met 28 februari 2009 in de gemeente(n) Wierden en/of Arnhem en/of

(elders) in Nederland en/of in Duitsland, tezamen en in vereniging met

[medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of met één of meer (andere)

natuurlijke en/of rechtspersonen, althans alleen, (telkens) facturen en/of

overeenkomsten, -(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van

enig feit te dienen- valselijk heeft opgemaakt en/of heeft doen opmaken en/of

heeft vervalst en/of heeft doen vervalsen, zulks (telkens) met het oogmerk om

die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te

doen gebruiken,

te weten -ondermeer, zakelijk omschreven-:

-een factuur op naam van Fusio Investments BV en gericht aan Benelux Real

Estate C.V., gedateerd 18 december 2008 met het factuurnummer 08A-1616 en de

omschrijving "Commissienota, bekend bij beide partijen onder contractnummer

004285645" en een bedrag van EUR 357.000,- inclusief BTW (proces-verbaal

ordner 3, bijlage D-074; blz. 1159), en/of een (daarbijbehorende)

overeenkomst tussen partij A, te weten Fusio Investments BV en partij B, te

weten Benelux Real Estate CV met het contractnummer 004285645, door deze in

ieder geval te ondertekenen (proces-verbaal ordner 3, bijlage D-073; blz.

1131), en/of

-een factuur op naam van Fusio Investments BV en gericht aan Benelux Real

Estate C.V., gedateerd 05 februari 2009 met het factuurnummer 09A-0502 en de

omschrijving "Commissienota, bekend bij beide partijen onder contractnummer

004285660" en een bedrag van EUR 357.000,- inclusief BTW (proces-verbaal

ordner 3, bijlage D-080; blz. 1337), en/of een (daarbijbehorende) overeenkomst

tussen partij A, te weten Fusio Investments BV en partij B, te weten Benelux

Real Estate CV met het contractnummer 004285660, door deze in ieder geval te

ondertekenen (proces-verbaal ordner 3, bijlage D-079; blz. 1282), en/of

-een factuur op naam van Gigant's Holding BV en gericht aan Benelux Retail

Estate BV gedateerd 29 oktober 2008 met het factuurnummer 520081112 en de

omschrijving "Conform overeenkomst No 20081211 berekenen wij u hierbij de

commissie zoals overeengekomen in deze overeenkomst en "Kaufvertrag"" en een

bedrag van EUR 245.437,50 inclusief BTW (proces-verbaal ordner 3, bijlage

D070; blz. 1102) en/of een (daarbijbehorende) overeenkomst No. 20081211 tussen

1. Gigant's Holding BV en 2. Benelux Real Estate BV, door deze in ieder geval

te ondertekenen (proces-verbaal ordner 3, bijlage D-069; blz. 1096), en/of

-een factuur op naam van Hanzebouw en gericht aan Link Investment BV gedateerd

18 december 2008 met het factuurnummer 08A-1812 en de omschrijving

"commissienota, bekend bij beide partijen onder contractnummer 8442332" en een

bedrag van EUR 1.725.500 inclusief BTW (proces-verbaal ordner 3, bijlage

D-076; blz. 1229) en/of een (daarbijbehorende) overeenkomst tussen partij 1.,

te weten Link Investment BV en partij 2., te weten Hanze Bouwgroep BV met het

contractnummer 8442332, door deze in ieder geval te ondertekenen

(proces-verbaal ordner 3, bijlage D-075; blz. 1160),

hebbende dat valselijk (doen) opmaken en/of (doen) vervalsen hierin bestaan

dat die factu(u)r(en) en/of overeenkomst(en) (telkens) was/waren verzonnen, in

ieder geval dat er (telkens) geen werkzaamheden/activiteiten aan de op die

factu(u)r(en) vermelde commissie ten grondslag lag(en) en/of dat het in die

overeenkomst(en) gestelde -tussen de partijen- (telkens) niet was

overeengekomen;

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

7.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 februari 2009

tot en met 28 februari 2009, in ieder geval in het eerste kwartaal van 2009 in

de gemeente(n) Wierden en/of Arnhem en/of (elders) in Nederland, tezamen en in

vereniging met één of meer anderen, althans alleen, (de navolgende) vier

facturen- (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig

feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt en/of heeft doen opmaken en/of

heeft vervalst en/of heeft doen vervalsen, zulks (telkens) met het oogmerk om

die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te

doen gebruiken,

te weten:

-een factuur gedateerd 11 februari 2009, gericht aan Salesdepartment1 te

Ugchelen met het factuurnummer 11A02-09 en met de omschrijving "Geleverde

diensten conform afspraak week 5" en een bedrag van EUR 23.333,34 inclusief

BTW (proces-verbaal ordner 6, bijlage D412; blz. 2664), en/of

-een factuur gedateerd 11 februari 2009, gericht aan Salesdepartment1 te

Ugchelen met het factuurnummer 11B02-09 en met de omschrijving "Geleverde

diensten conform afspraak week 6" en een bedrag van EUR 23.333,34 inclusief

BTW proces-verbaal ordner 6, bijlage D-413; blz. 2665), en/of

-een factuur gedateerd 16 februari 2009, gericht aan Salesdepartment1 te

Ugchelen met het factuurnummer 16A02-09 en met de omschrijving "Geleverde

diensten conform afspraak week 7" en een bedrag van EUR 12.951,-- inclusief

BTW (proces-verbaal ordner 6, bijlage D-414; blz. 2666), en/of

-een factuur gedateerd 13 februari 2009, gericht aan Salesdepartment1 te

Ugchelen met het factuurnummer 13A02-09 en met de omschrijving "Geleverde

diensten conform afspraak week 7" en een bedrag van EUR 23.333,34 inclusief

BTW (proces-verbaal ordner 6, bijlage D-415; blz. 2667),

hebbende dat valselijk (doen) opmaken en/of (doen) vervalsen hierin bestaan

dat die factu(u)r(en) (telkens) was/waren verzonnen, in ieder geval dat de op

die factu(u)r(en) als omschrijving vermelde dienst(en) -in werkelijkheid-

(telkens) niet was/waren geleverd en/of was/waren verricht en/of had(den)

plaatsgevonden;

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

8.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 december 2008

tot en met 30 september 2010 in de gemeente(n) Wierden en/of Apeldoorn en/of

(elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, van het plegen van witwassen al dan niet een gewoonte heeft

gemaakt, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens):

a. van (een) voorwerp(en), te weten goederen en/of (een) geldbedrag(en) (tot

een totaal van ongeveer EUR 1.3 miljoen, in ieder geval ongeveer EUR 488.000

(zie proces-verbaal hoofdstuk 5) de werkelijke aard, de herkomst, de

vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld,

althans verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op (een) voorwerp(en), te

weten goederen en/of (een) geldbedrag(en), was of wie bovenomschreven

voorwerp(en), te weten goederen en/of (een) geldbedrag(en) (tot een totaal van

ongeveer EUR 1.3 miljoen, in ieder geval ongeveer EUR 488.000), voorhanden

had, terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) dat dat/die voorwerp(en) -

onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit het misdrijf, en/of

b. (een) voorwerp(en), te weten goederen en/of (een) geldbedrag(en) (tot een

totaal) van ongeveer EUR 1.3 miljoen, in ieder geval ongeveer EUR 488.000)

verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet, althans van (een)

voorwerp(en), te weten goederen en/of (een) geldbedrag(en) (tot een totaal van

ongeveer EUR 1.3 miljoen, in ieder geval ongeveer EUR 488.000), gebruik

gemaakt, terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) dat bovenomschreven

voorwerp(en) -onmiddellijk of middellijk- afkomstig was/waren uit enig

misdrijf,

door -zakelijk omschreven ondermeer- :

-(op of omstreeks 12 december 2008) één of meer geldbedragen van (in totaal

ongeveer) EUR 23.800 te (doen) storten/over te (doen) boeken op een

bankrekening van [firmanaam 3], althans over te (doen) dragen aan [firmanaam 3] en/of (vervolgens op of omstreeks 12 december 2008) één of

meer delen van dat/die geldbedrag(en) (deels) door te (doen) storten/over te

(doen) boeken/over te (doen) dragen aan/op (bankrekening(en) van) [medeverdachte 1]

en/of [medeverdachte 5] (proces-verbaal zaak 07, hoofdstuk 3.1.1., blz. 430 ev;

[firmanaam 1]), en/of

-(in of omstreeks de periode van 18 augustus 2010 tot en met 25 augustus 2010)

één of meer geldbedragen van (in totaal ongeveer) EUR 250.000 te (doen)

storten/over te (doen) boeken op een (privé) bankrekening van verdachte en/of

(vervolgens op of omstreeks 25 augustus 2010) één of meer delen van dat/die

geldbedrag(en) (deels) door te (doen) storten/over te (doen) boeken/te (doen)

overdragen aan/op (bankrekening(en) van) S.A. Bedrijfsadvisering BV (EUR

10.000)en/of Groen-Belang/Beluka BV (EUR 10.000) en/of [firmanaam 4] (EUR 50.000) en/of Emon BV (EUR 100.000 en/of EUR 70.000)

en/of op (andere) bankrekeningen (proces-verbaal zaak 07, hoofdstuk 3.1.2,

blz. 439 ev; [firmanaam 2]), en/of

-(op of omstreeks 18 augustus 2010) een geldbedrag van EUR 13.000 over te

(doen) dragen en/of te (doen) storten/over te (doen) boeken aan/op (een

bankrekening op naam van) [medeverdachte 1] (proces-verbaal zaak 07, hoofdstuk

3.1.2.3, blz. 452 ev; [firmanaam 2]), en/of

-(op of omstreeks 04 december 2009) een geldbedrag van EUR 7.000 en/of (op of

omstreeks 07 december 2009) een geldbedrag van EUR 25.000 te (doen)

storten/over te (doen) boeken/over te (doen) dragen aan/op (een bankrekening

op naam van) [firmanaam 3] en/of (vervolgens op één of meer tijdstippen

in de periode van 04 december 2009 tot en met 08 december 2009) (in totaal)

EUR 13.000 te (doen) storten/over te (doen) boeken/over te (doen) dragen

aan/op (een bankrekening op naam van) [medeverdachte 1] en/of (in totaal) EUR 8.000

te (doen) storten/over te (doen) boeken/over te (doen) dragen aan/op (een

bankrekening op naam van) [medeverdachte 5] en/of (in totaal) EUR 11.000 -via (een)

geldautoma(a)t(en)- contant op te (doen) nemen (proces-verbaal zaak 07,

hoofdstuk 3.1.3, blz. 454 ev; Speedtrans), en/of

-(op of omstreeks 04 februari 2009) een geldbedrag van EUR 7.500 en/of (op of

omstreeks 11 maart 2009) een geldbedrag van EUR 2.500 te (doen) storten/over

te (doen) boeken/over te (doen) dragen aan/op (een bankrekening op naam van)

[firmanaam 3] en/of (vervolgens ) (in totaal ongeveer) EUR 3.000 te

(doen) storten/over te (doen) boeken/over te (doen) dragen aan/op (een

bankrekening op naam van) van hem, verdachte en/of (in totaal) EUR 1.220 te

(doen) storten/over te (doen) boeken/over te (doen) dragen aan/op een (andere)

bankrekening (rek.nr. 6729.23.483) en/of (in totaal) EUR 5.500 contant op te

(doen) nemen (proces-verbaal zaak 07, hoofdstuk 3.1.4, blz. 458 ev;

Gigant/Fusio/Hanzebouw), en/of

-(in de periode van 12 februari 2009 tot en met 17 februari 2009) één of meer

geldbedragen van (in totaal ongeveer) EUR 82.951,02 te (doen) storten/over te

(doen) boeken/over te (doen) dragen op/aan (de bankrekening van) [firmanaam 3] en/of (vervolgens in de periode van 12 februari 2009 tot en met 20

februari 2009) (in totaal) -ondermeer- één of meerdere geldbedragen te (doen)

storten/over te (doen) boeken/over te (doen) dragen aan/op (bankrekening(en))

van hem, verdachte (totaal EUR 27.500), en/of [medeverdachte 1] (totaal EUR 5.000)

en/of [medeverdachte 5] (totaal EUR 5.000) en/of aan/op één of meer anderen en/of door

contant op te (doen) nemen (totaal EUR 10.000) (proces-verbaal zaak 07,

hoofdstuk 3.1.5, blz. 461 ev; Carman Sales Holding BV), en/of

-(in of omstreeks de periode van 08 juli 2010 tot en met 15 juli 2010) één of

meer geldbedragen van (in totaal ongeveer) EUR 12.976,95 te (doen)

storten/over te (doen) boeken/over te (doen) dragen op/aan (de bankrekening

van) [firmanaam 3] en/of (vervolgens in de periode van 09 juli 2010 tot

en met 15 juli 2010) (in totaal) één of meer geldbedragen te (doen)

storten/over te (doen) boeken/over te (doen) dragen aan/op (bankrekening(en)

van) [medeverdachte 1] (EUR 5.000) en/of door -middels geldautomaten te Nijverdal en

Rijssen- EUR 8.000 contant op te (doen) nemen, in ieder geval door dat/die

geldbedrag(en) voorhanden te hebben (proces-verbaal zaak 07, hoofdstuk 3.2,

blz. 467 ev.; Adviesbureau Mevis BV), en/of

-(in of omstreeks de periode van 21 mei 2010 tot en met 25 juni 2010) één of

meer geldbedragen van (in totaal ongeveer) EUR 85.390 te (doen) storten/over

te (doen) boeken/over te (doen) dragen op/aan (de bankrekening van) [firmanaam 3] (vervolgens in de periode van 21 mei 2010 tot en met 25 juni

2010) (in totaal) één of meer geldbedragen te (doen) storten/over te (doen)

boeken/over te (doen) dragen aan/op (bankrekening(en) van) [medeverdachte 1] (totaal

EUR 59.500) en/of Aarnink (EUR 22.000) en/of door -middels (een)

geldautoma(a)t(en) te Rijssen- (in totaal) EUR 30.000 contant op te (doen)

nemen, in ieder geval door dat/die geldbedrag(en) voorhanden te hebben

(proces-verbaal zaak 07, hoofdstuk 3.2.2, blz. 470 ev; All in One for You

BV/Mozo);

art 420bis/ter lid 1 ahf/ond a en b Wetboek van Strafrecht

art 420bis lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht

9.

hij in of omstreeks de periode van 01 oktober 2008 tot en met 05 juli 2011 in

de gemeente(n) Wierden en/of Apeldoorn en/of (elders) in Nederland, heeft

deelgenomen aan een organisatie, welke bestond uit verdachte en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 7] en/of [firmanaam 3] en/of S.A. Bedrijfsadvisering BV en/of [firmanaam 4] en/of Emon BV en/of (andere) natuurlijke en/of rechtspersonen,

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, waaronder

(voor)namelijk:

-valsheid in geschrift (artikel 225 Wetboek van Strafrecht),

-verduistering (artikel 321 Wetboek van Strafrecht),

-oplichting (artikel 326 Wetboek van Strafrecht),

-flessentrekkerij (artikel 326a Wetboek van Strafrecht),

-bedrieglijke bankbreuk (artikel 341/343 Wetboek van Strafrecht),

-(gewoonte) witwassen (artikel 420bis/ter Wetboek van Strafrecht),

-fiscale delicten (artikel 69 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen),

terwijl hij verdachte, van die organisatie oprichter en/of leider en/of

bestuurder was;

art 140 lid 1 Wetboek van Strafrecht

3. De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden. Daarnaast heeft de officier van justitie gevorderd dat verdachte voor de duur van vijf jaar wordt ontzet uit het recht om (statutaire) bestuursfuncties bij rechtspersonen uit te oefenen. Tot slot heeft de officier van justitie gevorderd dat het vonnis van de rechtbank openbaar wordt gemaakt en dat de vordering van de benadeelde partij wordt toegewezen.

4. De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5. De beoordeling van het bewijs

Vrijspraak

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte onder feit 2 primair, feit 3 primair, feit 4 primair en feit 5 primair is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken. Met name kan niet worden bewezen dat verdachte de verweten gedragingen, die naar het oordeel van de rechtbank als handelingen van de rechtspersoon moeten worden aangemerkt, als persoon zou hebben gepleegd.

De rechtbank is tevens van oordeel dat feit 9 niet wettig en overtuigend bewezen kan worden, omdat niet is gebleken dat sprake is geweest van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband dat als oogmerk het plegen van misdrijven had.

Bewezenverklaring

De rechtbank is door de inhoud van wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen dat de verdachte het onder feit 1, feit 2 subsidiair, feit 3 subsidiair, feit 4 subsidiair, feit 5 subsidiair, feit 6, feit 7 en feit 8 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

Vitalis BV in de periode van 01 april 2010 tot en met 28 februari 2011 in Nederland telkens opzettelijk een bij de Belastingwet voorziene aangifte als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten aangiften voor de omzetbelasting over de periode 01 april 2010 tot en met 31 december 2010, niet heeft gedaan, terwijl dat feit telkens ertoe strekte dat te weinig belasting werd geheven,

aan welke bovenomschreven verboden gedragingen verdachte telkens feitelijke leiding heeft gegeven;

2.

[firmanaam 1] in de periode van 25 november 2008 tot en met 20 september 2009 in Nederland, terwijl zij ([firmanaam 1]) bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch van 15 mei 2009 in staat van faillissement is verklaard,

telkens ter bedrieglijke verkorting van de rechten van haar schuldeisers:

a. baten niet heeft verantwoord en goederen aan de boedel heeft onttrokken, en

c. enig goed, te weten auto's, om niet heeft vervreemd, en

d. niet heeft voldaan aan de op haar rustende verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie ingevolge artikel 15i van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en/of het bewaren en te voorschijn brengen van de boeken, bescheiden en/of andere gegevensdragers in dat artikel bedoeld,

immers heeft [firmanaam 1]:

- goederen (voorraden sanitair en auto's) naar elders weggevoerd en/of doen wegvoeren en verkocht zonder de opbrengst te verantwoorden, en

- geldbedragen (EUR 23.800 en EUR 1.701 en EUR 1.071 en EUR 4.760 en

EUR 1.190) gestort/overgemaakt en/of doen storten/overmaken op een bankrekening van [firmanaam 3], en

- geldbedragen (EUR 229 en EUR 623 en EUR 297) door debiteuren van [firmanaam 1] doen storten/overmaken op een bankrekening van Innervation Beheer BV

en aldus deze goederen en geldbedragen buiten de faillissementsboedel gebracht en/of (doen) brengen en/of uit het zicht en/of uit de macht van de curator gebracht en/of doen brengen en/of gehouden en/of doen houden, en

- administratie (van [firmanaam 1]) niet bewaard en/of (doen) bewaren en/of niet tevoorschijn gebracht en/of te (doen) brengen ten behoeve van de curator,

tot het plegen van welke bovenomschreven strafbare feiten verdachte telkens opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden gedragingen verdachte telkens feitelijke leiding heeft gegeven;

3.

Carming Groep BV (voorheen [firmanaam 2]) - verder te noemen Carming Groep BV - in de periode van 01 november 2009 tot en met 18 januari 2011 in Nederland, terwijl Carming Groep BV bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg van 05 oktober 2010 in staat van faillissement is verklaard, ter bedrieglijke verkorting van de rechten van haar (Carming Groep BV) schuldeisers:

a. goederen aan de boedel heeft onttrokken, en

d. niet heeft voldaan aan de op haar rustende verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie ingevolge artikel 15i van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en/of het bewaren en/of te voorschijn brengen van de boeken, bescheiden en/of andere gegevensdragers in dat artikel bedoeld,

immers heeft Carming Groep BV:

- een geldbedrag van EUR 13.000 - onverplicht - gestort/overgemaakt en/of doen storten/overmaken op een bankrekening van [medeverdachte 1], en

- een geldbedrag van EUR 5.000 - onverplicht - gestort/overgemaakt en/of doen storten en/of overmaken op een bankrekening van hem, verdachte en aldus deze geldbedragen buiten de faillissementsboedel gebracht en/of (doen) brengen en/of uit het zicht en/of uit de macht van de curator gebracht en/of doen brengen en/of gehouden en/of doen houden, en/of

- administratie (van Carming Groep BV) niet bewaard en/of (doen) bewaren en/of tevoorschijn gebracht en/of te (doen) brengen ten behoeve van de curator,

tot het plegen van welke bovenomschreven strafbare feiten verdachte telkens opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden gedragingen verdachte telkens feitelijke leiding heeft gegeven;

4.

[firmanaam 2] in de periode van 01 november 2009 tot en met 23 december 2010 in Nederland, terwijl zij bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg van 02 maart 2010 in staat van faillissement is verklaard, ter bedrieglijke verkorting van de rechten van haar ([firmanaam 2]) schuldeisers:

a. goederen aan de boedel heeft onttrokken, en

b. op een tijdstip waarop deze BV wist dat het faillissement niet kon worden voorkomen één van haar schuldeisers op enige wijze heeft bevoordeeld, en

d. niet heeft voldaan aan de op haar rustende verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie ingevolge artikel 15i van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en/of het bewaren en/of te voorschijn brengen van de boeken, bescheiden en/of andere gegevensdragers in dat artikel bedoeld,

immers heeft [firmanaam 2]:

- één vordering van in totaal ongeveer EUR 75.016 van [firmanaam 2] op Carming Beheer BV (voorheen Flushing Beheer BV) - onverplicht - kwijtgescholden, en

- een klantenbestand gekoppeld aan een verzekeringsportefeuille - om niet - overgedragen aan Carming Groep BV/[firmanaam 2] (voorheen [firmanaam 2]), en

- een geldbedrag van EUR 1.978 gestort/overgemaakt op een bankrekening van

[firmanaam 3] en deze goederen buiten de faillissementsboedel gebracht en/of uit het zicht en/of uit de macht van de curator gebracht, en

- administratie (van [firmanaam 2]) niet bewaard en/of doen bewaren en/of tevoorschijn gebracht en/of doen brengen ten behoeve van de curator,

tot het plegen van welke bovenomschreven strafbare feiten verdachte telkens opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden gedragingen verdachte telkens feitelijke leiding heeft gegeven;

5.

Speed Trans BV in de periode van 01 november 2009 tot en met 05 juli 2011 in Nederland, terwijl zij bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Almelo van 09 juni 2010 in staat van faillissement is verklaard, ter bedrieglijke verkorting van de rechten van haar (Speed Trans BV) schuldeisers:

d. niet heeft voldaan aan de op haar rustende verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie ingevolge artikel 15i van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, en/of het bewaren en/of te voorschijn brengen van de boeken, bescheiden en/of andere gegevensdragers in dat artikel bedoeld,

immers heeft Speed Trans BV:

- administratie van Speed Trans BV niet bewaard en/of doen bewaren en/of tevoorschijn gebracht en/of doen brengen (ten behoeve van de curator),

tot het plegen van welk bovenomschreven strafbare feit verdachte, opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden gedraging verdachte feitelijke leiding heeft gegeven;

6.

hij in de periode van 01 oktober 2008 tot en met 28 februari 2009 in Nederland, tezamen en in vereniging met [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3], facturen en overeenkomsten - elk zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt, zulks telkens met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, te weten - zakelijk omschreven -:

- een factuur op naam van Fusio Investments BV en gericht aan Benelux Real Estate C.V., gedateerd 18 december 2008 met het factuurnummer 08A-1616 en de omschrijving "Commissienota, bekend bij beide partijen onder contractnummer 004285645" en een bedrag van EUR 357.000,- inclusief BTW, en een daarbij behorende overeenkomst tussen partij A, te weten Fusio Investments BV en partij B, te weten Benelux Real Estate CV met het contractnummer 004285645 en

- een factuur op naam van Fusio Investments BV en gericht aan Benelux Real Estate C.V., gedateerd 05 februari 2009 met het factuurnummer 09A-0502 en de omschrijving "Commissienota, bekend bij beide partijen onder contractnummer 004285660" en een bedrag van EUR 357.000,- inclusief BTW, en een daarbij behorende overeenkomst tussen partij A, te weten Fusio Investments BV en partij B, te weten Benelux Real Estate CV met het contractnummer 004285660 en

- een factuur op naam van Gigant's Holding BV en gericht aan Benelux Real Estate BV gedateerd 29 oktober 2008 met het factuurnummer 520081112 en de omschrijving "Conform overeenkomst No 20081211 berekenen wij u hierbij de commissie zoals overeengekomen in deze overeenkomst en "Kaufvertrag"" en een bedrag van EUR 245.437,50 inclusief BTW, en een daarbij behorende overeenkomst No. 20081211 tussen 1. Gigant’s Holding BV en 2. Benelux Real Estate BV en

- een factuur op naam van Hanzebouw en gericht aan Link Investment BV gedateerd

18 december 2008 met het factuurnummer 08A-1812 en de omschrijving “commissienota, bekend bij beide partijen onder contractnummer 8442332" en een bedrag van EUR 1.725.500 inclusief BTW, en een daarbij behorende overeenkomst tussen partij 1., te weten Link Investment BV en partij 2., te weten Hanze Bouwgroep BV met het contractnummer 8442332,

hebbende dat valselijk opmaken hierin bestaan dat er telkens geen

werkzaamheden/activiteiten aan de op die facturen vermelde commissie ten grondslag lagen en dat het in die overeenkomsten gestelde - tussen partijen - telkens niet was overeengekomen;

7.

hij in de periode van 01 februari 2009 tot en met 28 februari 2009 in Nederland, vier facturen - elk zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt, zulks telkens met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, te weten:

- een factuur gedateerd 11 februari 2009, gericht aan Salesdepartment1 te Ugchelen met het factuurnummer 11A02-09 en met de omschrijving "Geleverde diensten conform afspraak week 5" en een bedrag van EUR 23.333,34 inclusief BTW, en

- een factuur gedateerd 11 februari 2009, gericht aan Salesdepartment1 te Ugchelen met het factuurnummer 11B02-09 en met de omschrijving "Geleverde diensten conform afspraak week 6" en een bedrag van EUR 23.333,34 inclusief BTW, en

- een factuur gedateerd 16 februari 2009, gericht aan Salesdepartment1 te Ugchelen met het factuurnummer 16A02-09 en met de omschrijving "Geleverde diensten conform afspraak week 7" en een bedrag van EUR 12.951,-- inclusief BTW, en

- een factuur gedateerd 13 februari 2009, gericht aan Salesdepartment1 te Ugchelen met het factuurnummer 13A02-09 en met de omschrijving "Geleverde diensten conform afspraak week 7" en een bedrag van EUR 23.333,34 inclusief BTW,

hebbende dat valselijk opmaken hierin bestaan dat dat de op die facturen als omschrijving vermelde diensten - in werkelijkheid - telkens niet waren verricht;

8.

hij in de periode van 01 december 2008 tot en met 30 september 2010 in Nederland van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft verdachte telkens:

b. voorwerpen, te weten goederen en geldbedragen verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet, terwijl hij wist dat bovenomschreven voorwerpen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf,

door - zakelijk omschreven -:

- op 12 december 2008 een geldbedrag van EUR 23.800 te doen storten/over te doen boeken op een bankrekening van [firmanaam 3] en vervolgens op 12 december 2008 delen van dat geldbedrag door te doen storten/over te doen boeken op bankrekeningen van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5], en

- in de periode van 18 augustus 2010 tot en met 25 augustus 2010 een geldbedrag van EUR 250.000 te doen storten/over te doen boeken op een privé bankrekening van verdachte en vervolgens op 25 augustus 2010 delen van dat geldbedrag door te doen storten/over te doen boeken op bankrekeningen van S.A. Bedrijfsadvisering BV (EUR 10.000) en Groen-Belang/Beluka BV (EUR 10.000) en [firmanaam 4]V (EUR 50.000) en Emon BV (EUR 100.000 en EUR 70.000) en op andere bankrekeningen en

- op 18 augustus 2010 een geldbedrag van EUR 13.000 te doen storten/over te doen boeken op een bankrekening op naam van [medeverdachte 1] en

- op 04 februari 2009 een geldbedrag van EUR 7.500 en op 11 maart 2009 een geldbedrag van EUR 2.500 te doen storten/over te doen boeken op een bankrekening op naam van [firmanaam 3] en vervolgens in totaal ongeveer EUR 3.000 te doen storten/over te doen boeken op een bankrekening op naam van hem, verdachte en in totaal EUR 1.220 te doen storten/over te doen boeken op een andere bankrekening (rek.nr. 6729.23.483) en in totaal EUR 5.500 contant op te (doen) nemen en

- in de periode van 12 februari 2009 tot en met 17 februari 2009 geldbedragen van in totaal EUR 82.951,02 te doen storten/over te doen boeken op de bankrekening van [firmanaam 3] en vervolgens in de periode van 12 februari 2009 tot en met 20 februari 2009 geldbedragen te doen storten/over te doen boeken op bankrekeningen van hem, verdachte (totaal EUR 27.500) en [medeverdachte 1] (totaal EUR 5.000) en [medeverdachte 5] (totaal EUR 5.000) en door contant op te (doen) nemen (totaal EUR 10.000) en

- in de periode van 08 juli 2010 tot en met 15 juli 2010 geldbedragen van in totaal

EUR 12.976,95 te doen storten/over te doen boeken op de bankrekening van [firmanaam 3] en vervolgens in de periode van 09 juli 2010 tot en met 15 juli 2010 geldbedragen te doen storten/over te doen boeken op bankrekeningen van [medeverdachte 1] (EUR 5.000) en/of door - middels geldautomaten te Nijverdal en Rijssen - EUR 8.000 contant op te (doen) nemen.

In geval van hoger beroep zullen de gebruikte bewijsmiddelen worden opgenomen in een aanvulling bij dit vonnis. De in die bewijsmiddelen voorkomende feiten en omstandigheden zijn redengevend voor deze beslissing. De inhoud van de bewijsmiddelen is telkens alleen gebruikt voor het bewijs van het feit waarop het in het bijzonder betrekking heeft.

De rechtbank heeft de eventueel in de bewezenverklaring voorkomende schrijffouten verbeterd. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte sub 1, sub 2 subsidiair, sub 3 subsidiair, sub 4 subsidiair, sub 5 subsidiair, sub 6, sub 7 en sub 8 meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6. De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 225, 341 en 240bis/ter Sr en artikel 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1

het misdrijf: opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte niet doen, terwijl het feit er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, begaan door een rechtspersoon terwijl hij, verdachte, feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd;

feit 2 subsidiair, feit 3 subsidiair en feit 4 subsidiair, telkens

het misdrijf: bedrieglijke bankbreuk, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij, verdachte, tot het feit opdracht heeft gegeven, dan wel feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd;

feit 5 subsidiair

het misdrijf: bedrieglijke bankbreuk, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij, verdachte, tot het feit opdracht heeft gegeven, dan wel feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging;

feit 6

het misdrijf: medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

feit 7

het misdrijf: valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

feit 8

het misdrijf: van het plegen van witwassen een gewoonte maken.

7. De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

8. De op te leggen straf of maatregel

8.1 De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

Verdachte heeft zich bezig gehouden met de aankoop van rechtspersonen die in financiële problemen verkeerden. De aandeelhouder(s)/bestuurder(s) wilden van deze rechtspersonen af en kwamen via tussenpersonen in contact met verdachte. Verdachte trad pas bij de notaris op bij de overdracht van de aandelen.

De aankoop van de aandelen vond vrijwel altijd plaats door in ieder geval twee (rechts)personen, waarbij verdachte één aandeel verkreeg en de resterende aandelen in bezit kwamen van een rechtspersoon waarvan verdachte middellijk of onmiddellijk enig aandeelhouder/bestuurder was. De overdracht vond (op papier) plaats voor één euro, doch feitelijk kreeg verdachte geld toe van degene(n) die van de noodlijdende vennootschap af wilden.

Verdachte heeft bij de FIOD en ter terechtzitting verklaard dat hij in 99 van de 100 gevallen de opgekochte BV’s naar Duitsland verplaatste en er verder niets mee deed. In een afgeluisterd telefoongesprek noemde verdachte dit “dood laten gaan”. Voorts heeft verdachte gezegd dat hij de BV’s overbracht naar Duitsland om verhaalsmogelijkheden van crediteuren te bemoeilijken. Verdachte heeft erkend dat hij de administraties van de overgenomen bedrijven nooit onder zijn hoede nam en ook geen nieuwe administratie voerde. Verdachte wilde naar eigen zeggen geen enkele verantwoordelijkheid dragen.

Ten aanzien van feit 1 stelt verdachte dat hij geen aangifte kon doen omdat hij niet de beschikking had over de benodigde inloggegevens. De rechtbank leidt echter uit het dossier af dat de Belastingdienst deze gegevens in de maand juli 2010 naar het adres Hauptstrasse 123 te Kranenburg in Duitsland heeft gestuurd. Daarnaast had verdachte deze gegevens kunnen verkrijgen van de vorige eigenaar van Vitalis BV. De rechtbank verwerpt dit verweer dan ook.

Vervolgens stelt verdachte dat hij aangifte heeft gedaan door in een brief, gedateerd 27 september 2010, aan de Belastingdienst te kennen te geven dat Vitalis BV in het tweede kwartaal van 2010 geen omzet heeft gehad.

De omstandigheid dat er naar het oordeel van de vennootschap, lees: verdachte, die daarvan enig bestuurder was, geen activiteiten waren in het tweede kwartaal van 2010 ontslaat de vennootschap echter niet van de verplichting de daartoe strekkende formulieren omzetbelasting in te vullen (al dan niet met het bedrag “nul”) en ondertekend te doen toekomen aan de Belastingdienst. Met de in een brief gedane mededeling dat er geen activiteiten zijn geweest wordt naar het oordeel van de rechtbank niet voldaan aan de vereisten die in artikel 8 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen gesteld worden aan het doen van aangifte.

Voorts heeft het feit dat er geen aangifte is gedaan volgens de verdediging er niet toe geleid dat te weinig belasting is geheven. De rechtbank overweegt in dit verband dat voor de beantwoording van de vraag of het niet doen van de in de tenlastelegging genoemde aangiften omzetbelasting ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven beslissend is of die gedraging naar haar aard in het algemeen geschikt is om teweeg te brengen dat onvoldoende belasting wordt geheven. De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend, omdat de Belastingdienst door het achterwege blijven van die aangiften niet de beschikking krijgt over de voor de belastingheffing benodigde gegevens.

Ten aanzien van de feiten 2 t/m 5 is de rechtbank van oordeel dat verdachte bedrieglijke bankbreuk heeft gepleegd. Gebleken is dat geldbedragen, afkomstig van de in de tenlastelegging genoemde ondernemingen, nadat deze al dan niet via tussenrekeningen in de privésfeer van verdachte waren gebracht, contant zijn opgenomen bij de bank. De besteding van die bedragen is niet met kwitanties of facturen in de respectievelijke administraties verantwoord. Verdachte heeft als heer en meester over die bedragen, die niet aan hem, maar aan de vennootschappen toebehoorden, beschikt. Ook werden aan de ondernemingen toekomende geldbedragen niet betaald op de zakelijke bankrekening van die ondernemingen, maar op een bankrekening van [medeverdachte 1] of [firmanaam 3], waarna het geld van de laatstbedoelde rekening contant werd opgenomen zonder verantwoording van de besteding ervan.

Daarnaast heeft bevoordeling van schuldeisers plaatsgevonden door een aanzienlijke vordering tussen verschillende vennootschappen onverplicht kwijt te schelden en is een verzekeringsportefeuille om niet overgedragen aan een andere vennootschap.

Verder werden auto’s die bedrijfseigendom waren van [firmanaam 1] direct na de overname zonder tegenprestatie ondergebracht bij een andere aan verdachte toebehorende vennootschap en vervolgens door verdachte privé gehouden of om niet geschonken aan derden. Een groot deel van de bedrijfsvoorraad van de onderneming [firmanaam 1] werd verkocht. De opbrengst van deze verkopen kwam echter ten goede aan verdachte en niet aan voornoemde firma, terwijl verdachte de besteding ervan niet heeft verantwoord in de administratie van die onderneming. De stelling van verdachte dat hij recht had op het geld, omdat dit als salaris of een onkostenpost moet worden gezien, wordt door de rechtbank verworpen. Nog daargelaten dat op geen enkele wijze kenbaar is gemaakt dat verdachte ook maar enige tegenprestatie voor de betreffende vennootschap heeft verricht, zijn deze geldbedragen niet als salaris of onkosten in de boekhouding van de voornoemde bedrijven verwerkt. Verdachte heeft zelf toegegeven dat hij geen enkele administratie voerde en dat hij het allemaal uit zijn hoofd deed. Mede gelet op de omstandigheid dat van alle uit het zicht van bedoelde vennootschappen geraakte bedragen geen enkel bedrag (terug) in de boedel is gebracht, acht de rechtbank onaannemelijk dat verdachte zulks alsnog van plan was te doen.

Dit leidt tot de conclusie dat verdachte ter bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeisers van de BV’s, geldbedragen, auto’s en bedrijfsvoorraad heeft ontrokken aan de boedel van die BV’s.

Verdachte heeft ten aanzien de facturen genoemd in feit 6 verklaard dat hij voor de in rekening gebrachte bedragen werkzaamheden heeft verricht. Voorts heeft de verdediging gesteld dat de facturen genoemd in feit 6 pro forma waren en pas zouden worden uitbetaald als het onroerend goed genoemd in die nota’s zou zijn aangekocht. Deze facturen moeten volgens de verdediging worden gezien als een commissievergoeding; verdachte zou voor zijn werkzaamheden marktconform zijn betaald.

De rechtbank stelt vast dat de in feit 6 genoemde facturen zijn gebruikt door Benelux Real Estate CV en Link Investment BV. De facturen en onderliggende overeenkomsten zijn beschikbaar gesteld tijdens een controle van de Belastingdienst, die gericht was op het verzoek van Benelux Real Estate CV en Link Investment BV om teruggave van de op de facturen in rekening gebrachte voorbelasting.

De rechtbank stelt voorts vast dat:

- op geen enkele factuur een bankrekening staat vermeld;

- het gebruikte lettertype op de facturen identiek is aan dat van de onderliggende overeenkomsten;

- alle onderliggende overeenkomsten ongedateerd zijn;

- verdachte verklaard heeft dat hij alle facturen min of meer achter elkaar heeft ondertekend, namens achtereenvolgens Fusio Investments BV, Gigant’s Holding BV en Hanze Bouw;

- verdachte ook verklaard heeft dat er nog een contract is opgemaakt waarin wordt aangegeven waarom commissies zijn verschuldigd en dat deze pas na aankoop van de betreffende panden zijn verschuldigd; een dergelijk document is echter nergens aangetroffen en is ook niet door of namens verdachte overgelegd;

- de getuige [medeverdachte 2] met betrekking tot de overeenkomst tussen Gigant’s Holding BV en Benelux Real Estate CV heeft verklaard dat verdachte [verdachte] alleen het contact met de heer [medeverdachte 8] (makelaar van de verkoper) heeft geregeld; de in rekening gebrachte commissievergoeding ad € 206.250 staat naar het oordeel van de rechtbank niet in verhouding tot die werkzaamheid;

- in de overeenkomst tussen Gigant’s Holding BV en Benelux Real Estate ten onrechte staat dat Benelux Real Estate een BV is; Benelux Real Estate is namelijk een CV en geen BV;

- de bijlage van de overeenkomst tussen Hanze Bouwgroep BV en Link Investment BV (vertegenwoordigd door [medeverdachte 3]) een aanbiedingsbrief van 3 februari 2009 betreft, inclusief objectinformatie van de “Hypo Real Estate Group” uit München; in deze brief, gericht aan “Hernn [medeverdachte 3]” wordt verwezen naar een telefoongesprek en een e-mail van 24 februari 2009 over een gebouwencomplex aan de [adres] te [vestigingsplaats] (Duitsland); de factuur van Hanze Bouw aan Link Investment BV is echter reeds op 18 december 2008 opgemaakt;

- uit het strafrechtelijk onderzoek naar voren is gekomen dat geen enkele verwerving of transactie van de genoemde personen in relatie tot de in de overeenkomsten beschreven objecten heeft plaatsgevonden.

Voorts heeft de getuige [medeverdachte 8] (evenals diens procuratiehouder [betrokkene]) verklaard dat hij verdachte [verdachte] en Gigant’s Holding BV niet kent.

Ook blijkt uit het dossier dat op 3 februari 2009 bedragen van € 41.285 en € 53.210 zijn bijgeschreven op ING-rekening 1678698 op naam van Benelux Real Estate CV. Dit betreft stortingen van de Belastingdienst inzake “teruggaaf omzetbelasting Benelux”. Vervolgens is op dezelfde dag, 3 februari 2009, een bedrag van € 7.500 en op 11 maart 2009 een bedrag van € 2.500 overgemaakt van ING-rekeningnummer 1678698 naar bankrekening 473823195 ten name van [firmanaam 3]. Laatstgenoemde rekening was toen in gebruik bij verdachte.

De rechtbank leidt uit deze gang van zaken af dat op dezelfde dag dat de Belastingdienst tot uitbetaling van de op de facturen in rekening gebrachte voorbelasting is overgegaan, een deel van die voorbelasting naar verdachte is doorgeboekt.

Op basis van de hiervoor weergegeven feiten en omstandigheden komt de rechtbank tot het oordeel dat de werkzaamheden die in de overeenkomsten tussen Fusio Investment BV, Gigant’s Holding BV en Hanzebouwgroep BV enerzijds en Benelux Real Estate CV en Link Investment BV anderzijds zijn vermeld, in werkelijkheid niet zijn overeengekomen en dat een commissievergoeding voor een aankoop of een hypothecaire inschrijving dan ook niet aan de orde kan zijn. Zowel de vier genoemde facturen als de onderliggende overeenkomsten zijn valselijk opgemaakt.

De rechtbank is voorts van oordeel dat verdachte een viertal facturen van [firmanaam 3] aan Salesdepartment1 (feit 7) valselijk heeft opgemaakt. Uit het dossier leidt de rechtbank af dat [firmanaam 3] geen advieswerkzaamheden heeft verricht voor Salesdepartment1, zoals op die facturen staat vermeld.

Tenslotte heeft de verdachte zich gedurende een periode van bijna twee jaar schuldig gemaakt aan het een gewoonte maken van witwassen door met de gelden, die hij door middel van bedrieglijke bankbreuk en/of verduistering had onttrokken aan de vennootschappen en door het valselijk opmaken van facturen had verkregen, privéschulden af te lossen en goederen, waaronder een Porsche, in privé aan te schaffen. Door zo te handelen heeft verdachte de integriteit van het financiële en economische verkeer geschonden.

Naar het oordeel van de rechtbank kan niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf welke onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming voor de hierna te vermelden duur met zich brengt. Daarbij is rekening gehouden met:

- de ernst van het bewezen verklaarde feiten in de verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd;

- de professionele opzet van het bewezenverklaarde;

- de grove wijze waarop het noodzakelijk vertrouwen in het handelsverkeer in het algemeen door verdachte is geschaad;

- het stelselmatige karakter van de bewezenverklaarde feiten;

- het feit dat aan verdachte na het plegen van de bewezenverklaarde feiten, voor welke hij ook strafbaar wordt geacht, door de meervoudige kamer van de rechtbank te Zutphen op 5 juli 2011 een straf is opgelegd.

9. De schade van benadeelden

9.1 De vordering van de benadeelde partij

[benadeelde 1], wonende te [woonplaats] aan de [adres], heeft zich voorafgaand aan het onderzoek op de zitting op de wettelijk voorgeschreven wijze als benadeelde partij ten aanzien van feit vier gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van in totaal € 51.064,= , vermeerderd met wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd. Deze schade bestaat uit de volgende posten:

- salaris vanaf december 2009 tot en met 16 april 2010;

- provisie;

- vakantiedagen;

- onkosten;

- pensioen;

- vakantiegeld vanaf juli 2009.

Ten aanzien van de ingediende vordering benadeelde partij overweegt de rechtbank als volgt.

Nu namens verdachte het causaal verband tussen de handelingen van verdachte en (de hoogte van) de schade is betwist is de rechtbank van oordeel dat behandeling van de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding met zich mee zou brengen. De rechtbank is derhalve van oordeel dat de benadeelde partij in zijn vordering niet ontvankelijk moeten worden verklaard en dat hij zijn zaak bij de civiele rechter kan aanbrengen.

10. De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 27, 51, 57, 63 en 91 Sr en artikel 68 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

11. De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

- verklaart niet bewezen dat verdachte het sub 2 primair, sub 3 primair, sub 4 primair, sub 5 primair en sub 9 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

- verklaart bewezen, dat verdachte het sub 1, sub 2 subsidiair, sub 3 subsidiair, sub 4 subsidiair, sub 5 subsidiair, sub 6, sub 7 en sub 8 tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte sub 1, sub 2 subsidiair, sub 3 subsidiair, sub 4 subsidiair sub 5 subsidiair, sub 6, sub 7 en sub 8 meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

- verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

- verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

feit 1

het misdrijf: opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte niet doen, terwijl het feit er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, begaan door een rechtspersoon terwijl hij, verdachte, feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd;

feit 2 subsidiair, feit 3 subsidiair en feit 4 subsidiair, telkens

het misdrijf: bedrieglijke bankbreuk, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij, verdachte, tot het feit opdracht heeft gegeven, dan wel feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd;

feit 5 subsidiair

het misdrijf: bedrieglijke bankbreuk, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij, verdachte, tot het feit opdracht heeft gegeven, dan wel feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging;

feit 6

het misdrijf: medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

feit 7

het misdrijf: valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

feit 8

het misdrijf: van het plegen van witwassen een gewoonte maken;

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder het sub 1, sub 2 subsidiair, sub 3 subsidiair, sub 4 subsidiair, sub 5 subsidiair, sub 6, sub 7 en sub 8 bewezenverklaarde;

straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 6 maanden

voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren;

- bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de

rechter tenuitvoerlegging gelast omdat de veroordeelde zich voor het einde van de

proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- bepaalt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in

verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de

gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

schadevergoeding

- verklaart de benadeelde partij [benadeelde 1], voornoemd niet ontvankelijk in zijn vordering en bepaalt dat hij deze slechts bij de burgerlijke rechter aan kan brengen.

Dit vonnis is gewezen door mr. H. Stam, voorzitter, mr. A.A.J. Lemain en mr. J. Wentink, rechters, in tegenwoordigheid van H.J. Veldhuis, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 30 maart 2012.