Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2012:BV9794

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
22-03-2012
Datum publicatie
23-03-2012
Zaaknummer
126272 / KG ZA 12-16
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Eiseres vordert - kort gezegd - een verbod op het gebruik van een handels- en domeinnaam die identiek is aan of overeenstemt met de handels- en domeinnamen die eiseres stelt te voeren. De vordering wordt afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 126272 / KG ZA 12-16

Vonnis in kort geding van 22 maart 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[EISERES],

gevestigd te Almelo,

eiseres,

advocaat mr. L. Bezoen te Enschede,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SAMENWERKENDE TANDARTSEN OOST-NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Kaatsheuvel,

gedaagde,

advocaat mr. M.H.L. Hemmer te Breda.

Partijen zullen hierna ‘[eiseres]’ en ‘Samenwerkende Tandartsen’ genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van [eiseres]

- de pleitnota van Samenwerkende Tandartsen.

1.2. [Eiseres] heeft - nu na verder debat is gebleken dat een vergelijk niet tot de mogelijkheden behoorde - vonnis verzocht. Het vonnis is bepaald op vandaag.

2. De feiten

2.1. Zowel [eiseres] als Samenwerkende Tandartsen houdt zich bezig met het plaatsen van het product ‘klikgebit’ (het in een dag te plaatsen kunstgebit). Beide ondernemingen promoten dit product onder meer via hun website(s).

2.2. [Eiseres] is op 10 oktober 1974 opgericht en feitelijk gevestigd in Almelo. [Eiseres] voert een onderneming die zich bezighoudt met: “Tandtechnische bedrijven Vervaardigen van medische instrumenten en orthopedische en prothese-artikelen Het exploiteren van een tandtechnisch laboratorium Het vervaardigen van gehoorbescherming en gebitsbescherming Alle overige daden van koophandel”, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister.

2.3. [Eiseres] is sinds 7 april 2008 ingeschreven in het handelsregister met de handelsnamen ‘Klikgebitin1dag’ en ‘Klikgebitineendag’.

2.4. [Eiseres] exploiteert een website met de domeinnamen ‘klikgebitin1dag.nl’ en ‘klikgebitineendag.nl’. Beide websites zijn sinds april 2008 online. [Eiseres] heeft voornoemde domeinnamen op 7 april 2008 geregistreerd. Bezoekers van de website met laatstgenoemde domeinnaam worden doorgeleid naar eerstgenoemde website.

2.5. Samenwerkende Tandartsen is op 21 augustus 2008 opgericht en is gevestigd te Kaatsheuvel. Samenwerkende Tandartsen heeft een aantal nevenvestigingen, waaronder een in Almelo. Samenwerkende Tandartsen voert een onderneming die zich bezighoudt met: “Praktijken van tandartsen Het uitoefenen van tandartspraktijken”, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister.

2.6. Samenwerkende Tandartsen exploiteert een website met de domeinnaam ‘klikgebitbinneneendag.nl’. Deze domeinnaam is sinds 2 april 2011 geregistreerd.

Samenwerkende Tandartsen is niet zelf houder van de domeinnaam (dat is [X], een communicatiebureau te Almelo), maar zij gebruikt deze domeinnaam wel feitelijk.

2.7. Zowel de rechtsbijstandverzekeraar als de raadsman van [eiseres] heeft Samenwerkende Tandartsen gesommeerd ieder gebruik van de domeinnaam ‘klikgebitbinneneendag.nl’ te staken.

3. Het geschil

3.1. [Eiseres] vordert - kort gezegd - een verbod op het gebruik door Samenwerkende Tandartsen van de domeinnaam ‘klikgebitbinneneendag.nl’, dan wel een naam die daarvan in geringe mate afwijkt, die identiek is aan of overeenstemt met de handels- en domeinnamen die [eiseres] stelt te voeren, op straffe van een dwangsom.

3.2. Samenwerkende Tandartsen voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het gaat in deze procedure om de vraag of Samenwerkende Tandartsen door het gebruik van de domeinnaam ‘klikgebitbinneneendag.nl’ in strijd handelt met het in artikel 5 Handelsnaamwet (hierna: HNW) neergelegde verbod, dan wel (anderszins) onrechtmatig handelt.

4.2. Voor toewijzing van een verbod tot het voeren van een handelsnaam in kort geding, dient voorshands voldoende aannemelijk te zijn dat in een eventuele bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de partij aan wie dit verbod moet worden opgelegd, de handelsnaam onrechtmatig voert. Hiervan kan sprake zijn indien de handelsnaam, of een in geringe mate afwijkende handelsnaam, reeds eerder rechtmatig werd gevoerd door de partij die het verbod vraagt, voor zover in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is (artikel 5 HNW). Indien sprake is van het onrechtmatig voeren van een handelsnaam, is het spoedeisende belang van de verbodsvordering in die zin gegeven, dat iedere dag dat de inbreuk voortduurt tot (meer) schade kan leiden aan de zijde van de partij die de handelsnaam eerder rechtmatig voerde.

4.3. De eerste vraag die in het kader van de vraag of sprake is van strijd met artikel 5 HNW moet worden beantwoord is, of de Samenwerkende Tandartsen de domeinnaam ‘klikgebitbinneneendag.nl’ gebruikt als handelsnaam. Artikel 5 HNW verbiedt immers het voeren van een jongere handelsnaam indien daardoor verwarring met een onderneming met een oudere handelsnaam te vrezen is. Niet in geschil is dat [eiseres] de namen ‘Kikgebitin1dag’en ‘klikgebitineendag’ en de domeinnamen ‘Klikgebitin1dag.nl’ en ‘Klikgebitineendag.nl’ eerder in gebruik heeft genomen dan Samenwerkende Tandartsen, vestiging Almelo, de domeinnaam ‘klikgebitbinneneendag.nl’.

[Eiseres] stelt daartoe dat Samenwerkende Tandartsen met het gebruik van voornoemde domeinnaam een handelsnaam voert die slechts in geringe mate afwijkt van de door [eiseres] gevoerde handelsnamen ‘Klikgebitin1dag’ en ‘Klikgebitineendag’ en dat daardoor, gelet op de omstandigheid dat beide ondernemingen zich bezighouden met het via internet aanbieden van het plaatsen van klikgebitten in een dag en beide (althans een nevenvestiging van Samenwerkende Tandartsen) in Almelo zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is. Samenwerkende Tandartsen betwist het voorgaande gemotiveerd.

4.4. Artikel 1 van de HNW verstaat onder een handelsnaam de naam waaronder een onderneming wordt gedreven en aan het handelsverkeer deelneemt. Een domeinnaam is in beginsel niet meer of anders dan een internetadres van de domeinnaamhouder. Een domeinnaam kan echter tot handelsnaam worden wanneer de domeinnaam gebruikt wordt ter aanduiding van de onderneming (ter identificatie in het handelsverkeer), in welk verband rekening moet worden gehouden met de perceptie van het relevante publiek. In dat kader is onder meer van belang of, dan wel in hoeverre de domeinnaam overeenkomt met de handelsnaam van de domeinnaamhouder, alsmede de inhoud van de website die men door het intypen van de domeinnaam bereikt.

4.5. In dit geval staat vast tussen partijen dat Samenwerkende Tandartsen Almelo als onderneming slechts onder deze naam naar buiten treedt. Verder staat vast dat zij de domeinnaam ‘klikgebitbinneneendag.nl’, die is geregistreerd, slechts gebruikt om potentiële klanten naar haar website te leiden. Op de website wordt het de bezoeker meteen duidelijk dat het de onderneming Samenwerkende Tandartsen Almelo is die een product aanbiedt, een klikgebit binnen een dag: “KIES VOOR EEN KLIKGEBIT BINNEN EEN DAG

Samenwerkende Tandartsen Almelo bieden het klikgebit in een dag.”,

met daaronder een kader met de tekst “samenwerkende tandartsen almelo” en onderaan de webpagina het logo van Samenwerkende Tandartsen met de adresgegevens van Samenwerkende Tandartsen Almelo.

De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat onder deze omstandigheden geen sprake is van handelsnaamgebruik. De domeinnaam ‘klikgebitbinnenendag.nl’ wordt aldus immers niet gebruikt ter aanduiding van de onderneming en ook niet als zodanig door het relevante publiek opgevat. Hierop stuit de vordering, voor zover gegrond op artikel 5 HNW reeds af.

4.6. De overige stellingen van partijen hieromtrent, waaronder de kwestie of [eiseres] met de namen ‘Klikgebitin1dag’ en ‘Klikgebitineendag’ en de domeinnamen ‘Klikgebitin1dag.nl’ en ‘Klikgebitineendag.nl’ feitelijk een onderneming drijft (en of de namen daarom moeten worden aangemerkt als handelsnamen), hadden dan ook in beginsel buiten beschouwing kunnen blijven. De voorzieningenrechter overweegt daarover toch het volgende. In dit geding staat vast tussen partijen dat [eiseres] als onderneming onder de naam ‘[eiseres] Tandtechniek’, alsmede onder de naam ‘klikgebitin1dag’ naar buiten treedt, nu [eiseres] onweersproken heeft gesteld dat [eiseres] beide namen vermeldt op visitekaartjes, reclame-uitingen en voertuigen, nu partijen daarover niet twisten. Verder staat vast dat de website onder de domeinnaam ‘klikgebitin1dag.nl’, die is geregistreerd, geen zelfstandige inhoud heeft, nu de bezoeker na het intoetsen daarvan direct wordt doorgeleid naar de website onder de domeinnaam ‘klikgebitineendag.nl’. Van handelsnaamgebruik van de domeinnaam ‘klikgebitin1dag.nl’ kan dan ook geen sprake zijn. Voorts heeft [eiseres] onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij naar buiten treedt onder de naam ‘klikgebitineendag’. De enkele weersproken stelling van [eiseres], is daartoe naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende. Resteert de vraag of [eiseres] de naam ‘klikgebitin1dag’ en de domeinnaam ‘klikgebitineendag.nl’ gebruikt als handelsnaam. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat dat niet het geval is. De naam ‘klikgebitin1dag’ wordt weliswaar vermeld op visitekaartjes, reclame-uitingen en voertuigen, maar naast de handelsnaam [eiseres] Tandtechniek. Daarmee kan niet gezegd worden dat de naam ‘klikgebitin1dag’ op zichzelf wordt gebruikt ter identificatie van de onderneming. Ook de domeinnaam ‘klikgebitineendag.nl’ wordt, naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter, niet gebruikt ter aanduiding van de onderneming en wordt ook niet als zodanig door het relevante publiek opgevat. Op de website wordt het de bezoeker meteen duidelijk dat het de onderneming [eiseres] is die een product aanbiedt, een klikgebit in een dag: “klikgebit nu mogelijk in één dag.”, met daaronder de tekst “(...) of bel [eiseres] Tandtechniek voor de mogelijkheden” en onderaan de webpagina het logo van [eiseres] met daaronder de adresgegevens van [eiseres].

4.7. Resteert het beroep van [eiseres] op onrechtmatige daad. [Eiseres] voert daartoe aan dat door het gebruik van de domeinnaam ‘klikgebitbinnenendag.nl’ sprake is van verwarring en van ongeoorloofde concurrentie. De website ‘klikgebitbinneneendag.nl’ fungeert als een val voor het aantrekken van potentiële of bestaande klanten van [eiseres]. Deze klanten worden verleid om protheseartikelen te bestellen, terwijl [eiseres] een onderneming voert die soortgelijke producten aanbiedt.

Samenwerkende Tandartsen betwist dat zij onrechtmatig handelt. Zij haakt op geen enkele manier aan bij [eiseres], maar communiceert, net als vele andere tandartsen, dat men bij Samenwerkende Tandartsen terecht kan voor een klikgebit dat in een dag kan worden geplaatst.

4.8. Uitgangspunt is dat het profiteren van andermans inspanningen en de resultaten daarvan - voor zover daarvan in het onderhavige geval al sprake is - op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toebrengt. Dat kan echter anders zijn wanneer het gaat om het gebruik van een teken dat gelijkenis vertoont met de handels- of domeinnaam van een ander en het publiek daardoor in verwarring wordt gebracht. Gelet op hetgeen de voorzieningenrechter hiervoor onder ro. 4.6. heeft overwogen is van handelsnaamgebruik van de namen ‘Klikgebitin1dag’ en ‘Klikgebitineendag’ en de domeinnamen ‘klikgebitin1dag.nl’ en ‘klikgebitineendag.nl’ geen sprake, zodat Samenwerkende Tandartsen met het gebruik van de domeinnaam ‘klikgebitbinneneendag.nl’ in die zin niet onrechtmatig handelt jegens [eiseres]. Ook van onrechtmatig handelen door gebruikmaking van de domeinnaam van [eiseres], die gelijkenis vertoont met de domeinnaam van Samenwerkende Tandartsen, kan geen sprake zijn. Het product ‘klikgebit in een dag’ is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter een concept dat door meerdere aanbieders (tandartsen) wordt gepromoot en beschrijvend van aard. Dat wordt ook met zoveel woorden erkend door [eiseres]. Bovendien is niet aannemelijk geworden dat bij het publiek verwarring ontstaat door de door Samenwerkende Tandartsen gebruikte domeinnaam. Bij het normaal oplettende publiek zal, gelet op de inhoud van de website zoals hiervoor onder ro. 4.5. is overwogen, naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet de indruk ontstaan, dat het van doen heeft met een onderdeel van de onderneming van [eiseres].

4.9. De vorderingen van [eiseres] worden afgewezen. [Eiseres] zal, zoals gevorderd, als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten ex artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering . De kosten aan de zijde van Samenwerkende Tandartsen worden, nu deze niet zijn betwist, begroot op het blijkens de specificatie gevorderde bedrag van € 10.291,80.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst af het gevorderde;

5.2. veroordeelt [eiseres] in de proceskosten ex artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, welke kosten worden gesteld op € 10.291,80.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.L.J. Koopmans en in het openbaar uitgesproken op

22 maart 2012 in tegenwoordigheid van de griffier.