Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2012:BV1462

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
11-01-2012
Datum publicatie
20-01-2012
Zaaknummer
118898 / HA ZA 11-200
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vernietiging koopovereenkomst auto wegens dwaling. Met de auto is circa 100.000 kilometer meer gereden dan op de kilometerteller staat vermeld terwijl niet is gebleken dat Autovoordeelmarkt aan haar mededelingsplicht heeft voldaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 118898 / HA ZA 11-200

datum vonnis: 11 januari 2012 (jm)

Vonnis van de rechtbank Almelo, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak van:

[Eiser],

wonende te [woonplaats],

eiser,

verder te noemen [eiser],

advocaat: mr. R.E. Schepers te Enschede,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Triangle Worldwide B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

verder te noemen Autovoordeelmarkt,

advocaat: mr. J.J.G. Pieper te Almelo.

1. Het procesverloop

De rechtbank heeft op 3 augustus 2011 een tussenvonnis gewezen. Ingevolge dat tussenvonnis heeft op 6 oktober 2011 een comparitie van partijen plaatsgevonden. Vervolgens hebben partijen een akte uitlating genomen, waarna [eiser] nog een akte uitlating heeft genomen. Hierna hebben partijen vonnis gevraagd.

2. De feiten

2.1 [Eiser] heeft omstreeks maart/april 2010 een auto, merk Peugeot 207 1.6 HDI in de kleur zwart gekocht van Autovoordeelmarkt voor de prijs van € 7.500,-.

2.2 De kilometerstand van de auto bedroeg bij aflevering circa 115.000 km.

Uit het systeem van Nationale Auto Pas volgt dat de auto op 3 februari 2009 185.400 km had gereden en vervolgens op 23 april 2009 214.701 km.

3. De vordering

3.1 [Eiser] vordert primair dat de rechtbank de koopovereenkomst tussen partijen zal vernietigen op grond van dwaling dan wel bedrog, in die zin dat geen overeenkomst tussen partijen meer bestaat, waarbij Autovoordeelmarkt wordt veroordeeld de aankoopsom van € 7.500,00 aan [eiser] te betalen, alsmede de wettelijke rente over de hoofdsom vanaf

23 maart 2010, althans vanaf een tijdstip dat de rechtbank in goede justitie moge bepalen, tot aan de dag van algehele voldoening.

3.2 Subsidiair vordert [eiser] dat de rechtbank de koopovereenkomst tussen partijen zal ontbinden, in die zin dat op partijen de verplichting rust de geleverde prestaties ongedaan te maken, waarbij Autovoordeelmarkt wordt veroordeeld de aankoopsom van € 7.500,00 aan [eiser] terug te betalen, alsmede de wettelijke rente over de hoofdsom vanaf 23 maart 2010, althans vanaf een tijdstip dat de rechtbank in goede justitie moge bepalen, tot aan de dag van algehele voldoening

3.3 [Eiser] vordert zowel primair als subsidiair dat de rechtbank Autovoordeelmarkt zal veroordelen een aanvullende schadevergoeding te betalen, welke [eiser] geleden heeft en bestaat uit de kosten van zijn garage, de rechtsbijstand en de kosten van de deurwaarder, die begroot zijn op een bedrag ad € 1.250,00 met veroordeling van Autovoordeelmarkt in de kosten van deze procedure.

3.4 [Eiser] stelt daartoe dat Autovoordeelmarkt op essentiële punten in haar mededelingsplicht is tekortgeschoten. [Eiser] stelt dat de auto op Marktplaats.nl werd aangeboden met Nationale Auto Pas. Dat betekent dat de kilometerstand die op de klok van de auto staat, gegarandeerd is door de verkoper. Autovoordeelmarkt wist, althans behoorde te weten dat de Peugeot 207 meer kilometers had gereden dan op de kilometerteller stond vermeld. Bovendien wist, althans kon zij weten, dat er geen nieuwe motor in de auto was geplaatst, terwijl zij dat wel heeft gezegd. Deze twee factoren zijn volgens [eiser] zo essentieel dat hij stelt terecht de vernietiging van de koopovereenkomst te hebben ingeroepen.

4. Het verweer

4.1 Autovoordeelmarkt voert als verweer dat de auto, voordat hij werd aangeboden, is gerepareerd. Zo is de bovenkant van de motor vervangen. Bij deze vervanging is ook de kilometerteller integraal vervangen. De teller kon niet op de feitelijke kilometrage worden gezet, zodat de stand van de vervangende kilometerteller is aangehouden (115.000 km).

4.2 In de uitingen richting het publiek heeft Autovoordeelmarkt voortdurend uitgedragen dat de kilometerstand van 115.000 km niet klopt met betrekking tot deze auto. Uiteindelijk hebben partijen een prijs afgesproken van € 7.500,00. Deze prijs correspondeert met het feit dat de kilometerstand geen 115.000 bedraagt, maar hoger is. Bij de gesprekken tussen Autovoordeelmarkt en [eiser] is uitdrukkelijk besproken dat de kilometerstand feitelijk niet 115.000 km is, maar hoger. De auto die staat vermeld in de advertentie op Marktplaats.nl, is een andere auto.

5. De beoordeling

5.1 Partijen hebben op de comparitiezitting overeenstemming bereikt over het laten taxeren van de waarde van de auto door autobedrijf Broekhuis te Almelo, teneinde te trachten tot een regeling te komen. Blijkens de door partijen overgelegde aktes heeft een waardebepaling door Autobedrijf Broekhuis plaatsgevonden, maar is het partijen niet gelukt om tot overeenstemming te geraken. Een schriftelijk stuk of een rapport waaruit de getaxeerde waarde blijkt, is door partijen niet overgelegd.

[Eiser] heeft bij akte laten weten dat hij zijn primaire vordering, inhoudende dat de koopovereenkomst op grond van dwaling dan wel bedrog dient te worden vernietigd, handhaaft. De rechtbank zal thans overgaan tot beoordeling hiervan.

5.2 De rechtbank stelt voorop dat het aantal met een auto gereden kilometers essentieel is voor de koper en voor een aanzienlijk deel de waarde van de auto bepaalt. Bij de verkoop van een auto door een professionele verkoper aan een consument, zoals ook hier, mag aangenomen worden dat de verkoper de stand van de kilometerteller stilzwijgend garandeert en de koper van de juistheid van de kilometerstand mag uitgaan. Dit geldt des te meer indien ook in de advertentie van de lage kilometerstand is uitgegaan, zoals ook in deze zaak het geval is. De rechtbank verwijst daarvoor naar de advertentie van de auto op Marktplaats.nl, overgelegd als productie 1 bij dagvaarding.

De rechtbank gaat daarbij voorbij aan het verweer van Autovoordeelmarkt dat de auto in die advertentie een andere auto is. Dat Autovoordeelmarkt een nagenoeg identieke tweedehands auto met hetzelfde bouwjaar, zelfde type, gelijke kilometerstand, kleur, airco, bekleding e.d. kort voor het bezoek van [eiser] reeds aan een derde had verkocht, heeft zij niet aannemelijk gemaakt. Alle gegevens van de auto, op de inschrijfdatum na, komen overeen met de door [eiser] gekochte auto. Onweersproken is gesteld dat ook het kenteken van de auto in die advertentie gelijk is aan het kenteken van de door [eiser] gekochte auto.

Of Autovoordeelmarkt ook op www.autovoordeelmarkt.nl de auto als occasion heeft geplaatst, waarbij zij wel zou hebben vermeld dat de kilometerstand niet juist is, doet hier niet aan af. Niet gebleken is dat [eiser] van die advertentie eveneens op de hoogte was. Daarnaast blijkt uit de advertentie, overgelegd als productie 1 bij conclusie van antwoord, niet dat deze advertentie omstreeks maart 2010 daadwerkelijk op de betreffende site heeft gestaan. Op de productie staat als de datum waarop de site door Autovoordeelmarkt is geraadpleegd, 9 november 2010 vermeld.

5.3 Niet in geschil is dat met de auto circa 100.000 kilometer meer is gereden dan op de kilometerteller staat vermeld. Een kilometerverschil van circa 100.000 is van dien aard dat beroep op dwaling alleszins gerechtvaardigd is.

5.4 Vast staat dat Autovoordeelmarkt op het moment van de verkoop wist dat de stand die de kilometerteller van de auto aangaf, niet juist was. Autovoordeelmarkt stelt zich immers op het standpunt dat zij de oorspronkelijke kilometerteller heeft vervangen en de nieuwe teller niet vooruit kon worden gezet.

5.5 Autovoordeelmarkt voert als zelfstandig verweer dat bij de gesprekken tussen Autovoordeelmarkt en [eiser] uitdrukkelijk is besproken dat de kilometerstand feitelijk niet 115.000 kilometer is, maar hoger. Autovoordeelmarkt verwijst hiervoor naar de factuur van

1 april 2010, tevens kwitantie. [Eiser] betwist de factuur bij levering te hebben ontvangen. [Eiser] heeft bij betaling van de auto op 1 april 2010 reeds een kwitantie ontvangen, op die kwitantie is onderstaande tekst niet vermeld.

Op de factuur staat vermeld:

“We hebben u een auto verkocht die is gezien en bereden en goed bevonden, klant weet ook dat er een nieuwe motor is ingekomen, deze motor heeft 115000 kilometer gereden, de klant weet ook dat de kilometerstand niet klopt in de NAP.”

Vast staat thans dat uit onderzoek door een erkende Peugeot garage is gebleken dat er geen nieuwe motor in de auto is geplaatst.

5.6 Ter comparitie stelt Autovoordeelmarkt zich op het standpunt dat zij [eiser] heeft meegedeeld dat de kop van de motor is vervangen, waarbij ook de kilometerteller integraal is vervangen. De teller kon niet op de feitelijke kilometrage worden gezet, zodat de stand van de vervangende kilometerteller is aangehouden (115.000). Enige onderbouwing hiervan ontbreekt echter. De factuur kan hiervoor niet ter onderbouwing dienen. Op de factuur staat immers vermeld dat aan [eiser] zou zijn meegedeeld dat er een nieuwe motor in is gekomen die 115.000 km heeft gereden en de kilometerstand in NAP niet klopt.

5.7 Autovoordeelmarkt verwijst tevens naar de verklaring van [vH] d.d.

5 juli 2010 (productie 5 bij conclusie van antwoord). Hierin staat voor zover van belang vermeld:

“(…) Nadat alle technische details doorgegeven waren en het op onderhandelen aankwam vermelde Autovoordeelmarkt (H]) dat hij de Kilometerstand heeft gecontroleerd en dat deze onjuist was. Om die reden was hij bereid een speciale prijs van 7.500 euro te geven, onder voorwaarde dat [eiser] niet op de kilometerstand terug zou komen. Dit was akkoord (…)

Naderhand spraken we (Autovoordeelmarkt en ik) nog even over kilometerstanden en dat deze vaak werden teruggedraaid. [H] vertrouwde de kilometerstand van de 207 niet en heeft daarom deze gecontroleerd en vermeld om niet later onenigheid te krijgen met de aanstaande koper.”

De verklaring van [vH] sluit niet aan bij de stellingen van Autovoordeelmarkt inhoudende dat:

- zij een scherpe prijs heeft aangeboden omdat de auto gebreken vertoonde (verklaring [H] ter comparitie) en dus niet omdat zij de kilometerstand heeft gecontroleerd en deze onjuist was;

- Autovoordeelmarkt de kilometerteller heeft vervangen. Dat [H] tegen [vH] zou hebben gezegd dat hij de kilometerstand niet vertrouwde en daarom heeft gecontroleerd, is dan niet aannemelijk. Dit is des te meer niet aannemelijk omdat Autovoordeelmarkt aanvoert dat zij reeds in de advertentie op autovoordeelmarkt.nl heeft vermeld dat de kilometers niet kloppen in NAP.

Uit het bovenstaande volgt dat de verklaring van [vH] niet kan dienen ter onderbouwing van de stelling van Autovoordeelmarkt.

5.8 Het is aan Autovoordeelmarkt om voldoende concrete feiten en omstandigheden te stellen ter onderbouwing van haar zelfstandig verweer. De rechtbank constateert dat Autovoordeelmarkt hieraan niet voldoet en dat zij bovendien in de onderbouwing van haar verweer een wisselend standpunt inneemt over de feiten. Eerst stelt zij dat zij [eiser] heeft meegedeeld dat er een nieuwe motor in de auto is gekomen, die 115.000 km heeft gelopen en de kilometerstand in NAP niet klopt. Vervolgens stelt zij dat zij [eiser] heeft meegedeeld dat de kop van de motor is vervangen, waarbij tevens de kilometerteller integraal is vervangen en de stand van de vervangende kilometerteller is aangehouden omdat deze niet kon worden teruggezet. Daartegenover staat dat [eiser] betwist dat de onjuiste kilometerstand is meegedeeld, verwijzend naar de advertentie op Marktplaats.nl.

Nu Autovoordeelmarkt wisselende feiten en omstandigheden stelt ter onderbouwing van haar stelling, komt de rechtbank aan een bewijsopdracht in deze niet toe. Geconcludeerd dient dan te worden dat niet is gebleken dat Autovoordeelmarkt aan haar mededelingplicht heeft voldaan. [Eiser] heeft derhalve op goede gronden de overeenkomst wegens dwaling vernietigd door de buitengerechtelijke verklaring van 5 juli 2010. Er is daarnaast geen plaats voor (nogmaals) een vernietiging door een rechterlijke uitspraak.

5.9 De vernietiging werkt terug tot het tijdstip waarop de koopovereenkomst is gesloten.

Dit heeft tot gevolg dat Autovoordeelmarkt eigenaar van de auto is gebleven en [eiser] de koopsom ad € 7.500,00 onverschuldigd heeft betaald. De vordering om Autovoordeelmarkt te veroordelen tot terugbetaling van hetgeen [eiser] onverschuldigd heeft betaald, kan derhalve worden toegewezen. Dat de auto minder waard is omdat er meer kilometers zijn gereden en er thans een gebrek is aan de motor, doet daaraan niet af. Nu Autovoordeelmarkt eigenaar is gebleven, kan dit niet voor rekening van [eiser] komen. Immers hij is de auto als de zijne gaan gebruiken en heeft geen rekening hoeven houden met een onjuiste kilometerstand op de teller, die reden zou vormen om de koop ongedaan te maken. Bovendien heeft [eiser] direct nadat hij had vernomen dat de kilometerstand niet klopte, kort nadat de koopovereenkomst was gesloten, Autovoordeelmarkt bericht dat hij zich bedrogen voelde en van de koop afwilde met terugbetaling van de gehele koopprijs. Autovoordeelmarkt was daartoe niet bereid.

De rechtbank gaat voorbij aan de stelling van Autovoordeelmarkt dat de auto in totaal uitgeleefde staat verkeert, nu [eiser] dit betwist en Autovoordeelmarkt haar stelling niet heeft geadstrueerd. Bovendien verbindt Autovoordeelmarkt hieraan geen rechtsgevolg.

5.10 [Eiser] vordert wettelijke rente vanaf 23 maart 2010 en een bedrag ad € 1.250,- aan kosten van zijn garage en buitengerechtelijke incassokosten. De rechtbank zal dit toewijzen nu Autovoordeelmarkt hiertegen geen verweer heeft gevoerd.

Autovoordeelmarkt zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

De beslissing

De rechtbank:

I. Veroordeelt Autovoordeelmarkt om aan [eiser] te betalen het bedrag van € 7.500,- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 23 maart 2010 tot aan de dag van voldoening.

II. Veroordeelt Autovoordeelmarkt om aan [eiser] te betalen het bedrag ad € 1.250,-.

III. Veroordeelt Autovoordeelmarkt in de proceskosten. De kosten aan de zijde van [eiser] worden begroot op € 168,81 aan verschotten en € 960,- aan salaris van de advocaat

(2,5 punten x tarief € 384,-), waarvan te betalen aan de griffier van dit gerecht:

€ 90,81 aan explootkosten

IV. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

V. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. J.M. Marsman en is op 11 januari 2012 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.