Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2011:BV3712

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
12-05-2011
Datum publicatie
13-02-2012
Zaaknummer
08/004025-03
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Verlenging TBS.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Parketnummer: 08/004025-03

SASnummer: 11/148

BESLISSING VERLENGING T.B.S.

De rechtbank te Almelo, meervoudige raadkamer voor strafzaken:

Op 4 april 2011 is ter griffie van deze rechtbank ingekomen een vordering d.d.

31 maart 2011 van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, strekkende tot verlenging met twee jaren van de termijn van terbeschikkingstelling van:

[betrokkene]

geboren te [geboorteplaats]op [1956],

thans verblijvende in De Gaarshof te Baarle Nassau.

Bij vonnis van deze rechtbank, d.d. 22 april 2003, na bewezenverklaring van het geweldsmisdrijf “bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht”, is de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege opgelegd. De maatregel is laatstelijk verlengd bij beslissing van voornoemde rechtbank d.d. 7 mei 2009 en deze termijn zal behoudens nadere voorziening eindigen op 29 mei 2011;

De vordering is op de openbare terechtzitting van 12 mei 2011 door voormelde raadkamer behandeld. Hierbij zijn gehoord: de officier van justitie, de terbeschikkinggestelde, bijgestaan door zijn raadsman mr. Schadd, advocaat te Arnhem, alsmede getuige-deskundige mevrouw S.M. Drenth, psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog/behandelaar. Van de behandeling is proces-verbaal opgemaakt.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken waaronder:

- het op 11 maart 2011 op grond van artikel 509o Wetboek van Strafvordering uitgebrachte advies, opgemaakt door mevrouw Drenth, voornoemd en R.J. van Montfoort, psychiater/directeur behandelzaken, beiden werkzaam bij het centrum voor forensische behandeling De Woenselse Poort te Eindhoven;

- de in artikel 509o Wetboek van Strafvordering bedoelde wettelijke aantekeningen.

Uit het advies van de kliniek in samenhang met de wettelijke aantekeningen, komt, zakelijk weergegeven, onder meer het volgende naar voren.

De risicofactoren (psychotische stoornis NAO, persoonlijkheidsstoornis NAO, zwakbegaafdheid, onvoldoende sociale- en copingsvaardigheden en een gebrekkige maatschappelijke inbedding) zijn nog onveranderd aanwezig. Het delictrisico, wanneer betrokkene zich vrij in de maatschappij zou kunnen bewegen, blijft daardoor onveranderd hoog. De bejegening en medicatie van betrokkene worden in zijn huidige situatie zodanig op zijn problematiek afgestemd dat deze hem helpen om delictvrij te kunnen functioneren. Middels het risicomanagementplan worden de risicofactoren adequaat gecontroleerd.

In de komende periode zal verder gewerkt worden aan het stabiel houden van de psychische conditie, het leren omgaan met meer autonomie, emoties en spanningen.

Het transmuraal verloftraject verloopt dermate adequaat, dat dit de komende periode verder uitgebouwd kan worden in de vorm van het aanvragen van proefverlof ter bestendiging van zijn huidige verblijf binnen De Gaarshof en de mogelijkheid in de toekomst toe te werken naar een reguliere plek aldaar.

Het advies luidt: Verlengen van de terbeschikkingstelling met twee jaren.

Tijdens de behandeling van de vordering door de raadkamer heeft de getuige-deskundige Drenth, voornoemd, zakelijk weergegeven, het volgende toegevoegd:

“Het rapport is nog actueel. Inmiddels is de reclassering erbij betrokken in verband met het aanvragen van proefverlof binnen de komende periode. Tevens is er een maatregelenrapport opgesteld. Twee keer per maand heeft de reclassering contact met betrokkene. Het contact met de kliniek wordt afgebouwd en er wordt overgegaan naar de reguliere psychiatrie. Op dit moment zijn er geen concrete behandeldoelen. Het is meer gericht op de bejegening. Verlenging voor de tijd van één jaar wordt te kort geacht, omdat plotselinge veranderingen bij betrokkene kunnen leiden tot gedragsverandering.”

De officier van justitie heeft volhard bij zijn vordering.

De raadsman mr. Schadd, voornoemd en betrokkene verzetten zich niet tegen een verlenging van de termijn.

De rechtbank is van oordeel dat de terbeschikkingstelling behoort te worden verlengd, omdat de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen dit eist. De terbeschikkingstelling is opgelegd ter zake een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

De rechtbank zal de terbeschikkingstelling verlengen met twee jaar.

Gelet op de artikelen 38d, 38e van het Wetboek van Strafrecht, alsmede de artikelen 509o, 509p, 509s (juncto 509l, 509m) en 509t van het Wetboek van Strafvordering;

B E S L I S S E N D E :

De rechtbank verlengt de termijn van de terbeschikkingstelling van [betrokkene], voornoemd, voor de tijd van twee jaren.

Aldus gewezen door mr. Blomhert, voorzitter, mrs. Vogel en Heijink, rechters, in tegenwoordigheid van Last, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 12 mei 2011.

Deze beschikking is ondertekend door de voorzitter en de griffier.