Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2011:BR6512

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
05-08-2011
Datum publicatie
01-09-2011
Zaaknummer
121966 / KG ZA 11-153
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering tot afgifte gegevens over betonsamenstelling in verband met deskundigenonderzoek

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 121966 / KG ZA 11-153

datum vonnis: 5 augustus 2011 (gww)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

[eiser]

wonende te [plaats],

eiser,

verder te noemen [eiser],

advocaat: mr. S.E. Toffoletto te Zwolle,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Sierbetonindustrie Markelo B.V.,

gevestigd te Markelo, gemeente Hof van Twente,

gedaagde,

verder te noemen Sierbeton,

advocaat: mr. J.J.G. Pieper te Almelo.

Het procesverloop

[eiser] heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 22 juli 2011. Ter zitting zijn verschenen:

mr. Toffoletto namens [eiser] en de heer [X] namens Sierbeton, vergezeld door

mr. Pieper. De standpunten zijn toegelicht.

Het vonnis is bepaald op vandaag.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

1. In deze zaak staat het navolgende vast.

- Tussen partijen is bij deze rechtbank een procedure gevoerd onder zaaknummer 116571 / HA ZA 10-1216. Op 2 mei 2011 heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden, waarbij partijen tot overeenstemming zijn gekomen. De afspraken zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Voor zover hier van belang luidt deze overeenkomst als volgt:

‘SIM (Sierbeton, toev. vzr.)levert 180 vloerbetonplaten met de afmetingen zoals neergelegd in de offerte 29 augustus 2007 met dien verstande dat de platen hebben te voldoen aan de kwaliteitsnorm zoals neergelegd in de dagvaarding, in het petitum sub c.

SIM levert uit het totale aantal charges 21 blokken betonkubussen van 15 x 15 x 15 cm. Op basis van die blokken zal [eiser] laten beoordelen of daarmee de vloerplaten voldoen aan de kwaliteitseisen als genoemd onder c. van de dagvaarding. Uitsluitend de kubussen zullen aan de test worden onderworpen.

[eiser] zal de test voor eigen rekening doen uitvoeren. Vloerplaten en betonkubussen zullen binnen zes weken na 4 mei 2011 aan [eiser] worden geleverd. (…)’

2. Bij dagvaarding vordert [eiser] veroordeling van Sierbeton om binnen twee dagen na de datum van dit vonnis aan [eiser] af te geven de gegevens van de betonkubussen zoals vermeld onder punt 8 van de dagvaarding, één en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van €500,00 voor elke dag dat Sierbeton hiermee in gebreke blijft met een maximum van €15.000,00. Daarnaast vordert [eiser] veroordeling van Sierbeton in de kosten van deze procedure.

2.1 [eiser] stelt daartoe dat de (bodem)procedure tussen hem en Sierbeton betrekking heeft gehad op de kwaliteit van door Sierbeton aan [eiser] geleverde betonvloerplaten, bestemd voor een voersilo op het melkveebedrijf van [eiser]. Tussen partijen is afgesproken dat Sierbeton nieuwe betonvloerplaten zou leveren, waarbij tevens betonkubussel zouden worden geleverd die [eiser] voor eigen rekening zou kunnen laten testen.

2.2 In dat kader heeft [eiser] contact gezocht met TNO Nederland over de wijze waarop deze betonkubussen getest zouden kunnen worden. [eiser] wenst te weten of de geleverde betonvloerplaten voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. TNO heeft vervolgens verzocht om aanvullende gegevens over de betonsamenstelling van het door Sierbeton gebruikte beton. Het gaat daarbij om:

- het type cement;

- de hoeveelheid cement;

- de hoeveelheid water (aanmaakwater + vrij water in het toeslagmateriaal);’

- de berekende water-cementfactor (of water-bindmiddelfactor);

- de eventueel aanwezige vulstoffen (soort en hoeveelheid);

- het type toeslagmateriaal (zand en grind).

Daarnaast dienen gegevens van de controlemetingen te worden verstrekt, zoals de druksterkte, volumieke massa en de water-cementfactor.

2.3 Ondanks herhaalde verzoeken van [eiser] weigert Sierbeton deze gegevens aan [eiser] te verstrekken. Daardoor kan [eiser] niet laten onderzoeken of de betonkubussen (en dus ook de betonvloerplaten) voldoen aan de vereiste (tussen partijen overeengekomen) kwaliteitsnormen. [eiser] heeft daarom recht en spoedeisend belang bij verstrekking van de vereiste gegevens.

3. Sierbeton voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering. Daartoe stelt Sierbeton kort gezegd dat [eiser] de gevorderde gegevens niet nodig heeft om het onderzoek uit te kunnen laten voeren. Bovendien dreigt [eiser] hoge kosten te maken met het onderzoek, gelet op hetgeen door TNO gevraagd is en de ervaring van Sierbeton met onderzoeken door TNO. Subsidiair stelt Sierbeton dat zij de benodigde gegevens reeds aan [eiser] heeft verstrekt.

4. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de door Sierbeton aangekondigde vordering in reconventie door hem ter zijde wordt gesteld, nu Sierbeton zich bij het instellen van deze reconventionele vordering geen rekenschap heeft gegeven van het bepaalde omtrent het instellen van een dergelijke vordering in het procesreglement voor kort gedingprocedures, één en ander in samenhang met het – terechte – bezwaar van de raadsvrouw van [eiser] die (onweersproken) met zoveel woorden betoogt dat [eiser] hierdoor in zijn processuele belangen wordt geschaad, omdat zij de reconventionele vordering niet met [eiser] heeft kunnen bespreken en zich er derhalve ook niet op voor heeft kunnen bereiden.

4.1 Voorts overweegt de voorzieningenrechter dat de vordering van [eiser] voor toewijzing gereed ligt. Tussen partijen is overeengekomen dat [eiser] voor eigen rekening een onderzoek zou laten uitvoeren naar de vraag of de nieuwe betonvloerplaten die aan hem (naar de voorzieningenrechter begrijpt) inmiddels zijn geleverd, voldoen aan de eveneens tussen partijen overeengekomen kwaliteitsnormen. De daartoe aangezochte deskundige wenst kennelijk eerst nadere gegevens over de betonsamenstelling van het beton van Sierbeton. Het gaat daarbij voor Sierbeton niet aan om dit verzoek van de deskundige ter discussie te stellen, zeker niet waar Sierbeton stelt dat [eiser] hoge kosten dreigt te maken met het onderzoek. Dat één en ander komt immers zowel letterlijk als figuurlijk voor rekening van [eiser] en het levert aan de zijde van Sierbeton geen gerechtvaardigde grond op om weigerachtig te blijven met het verstrekken van de verzochte gegevens. Ook de door Sierbeton aangevoerde stelling dat de deskundige de verzochte gegevens in het geheel niet nodig heeft voor zijn onderzoek, is daartoe onvoldoende. Dat is immers het terrein van de deskundige en daar heeft Sierbeton in beginsel niet in te treden. Dat zij stelt dat het onderzoek goedkoper, eenvoudiger en sneller zou kunnen worden uitgevoerd kan zo zijn, maar dat speelt in het kader van de afspraken die tijdens de comparitie van partijen d.d. 2 mei 2011 zijn gemaakt, geen rol. Zoals hiervoor reeds overwogen heeft [eiser] op zich genomen om voor eigen rekening een onderzoek naar de kwaliteitsnormen van het geleverde beton uit te laten voeren. Als hij daarmee een risico op zich neemt qua kosten en tijdsduur van het onderzoek, komt dat volledig voor zijn rekening. Tenslotte overweegt de voorzieningenrechter nog dat onvoldoende gebleken is dat Sierbeton reeds (een deel van) de benodigde gegevens aan [eiser] heeft verstrekt.

4.2 De gevorderde termijn waarbinnen Sierbeton de vereiste gegevens dient te verschaffen aan [eiser] zal worden gesteld op twee dagen na betekening van dit vonnis. De gevorderde dwangsom kan worden toegewezen, nu Sierbeton daartegen geen verweer heeft gevoerd en de hoogte en maximering de voorzieningenrechter geen aanleiding geven om deze dwangsom te matigen.

4.3 Sierbeton zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure, te weten een bedrag van € 350,81 aan verschotten (€ 90,81 voor de dagvaarding en € 260,00 voor griffierecht) en € 806,00 aan salaris van de advocaat.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. veroordeelt Sierbeton om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis aan [eiser] de navolgende gegevens betreffende de betonsamenstelling van het door Sierbeton aan [eiser] geleverde beton te verstrekken:

- het type cement;

- de hoeveelheid cement;

- de hoeveelheid water (aanmaakwater + vrij water in het toeslagmateriaal);

- de berekende water-cementfactor (of water-bindmiddelfactor);

- de eventueel aanwezige vulstoffen (soort en hoeveelheid);

- het type toeslagmateriaal (zand en grind),

en voorts om gegevens te verstrekken over de druksterkte, de volumieke massa en de water-cementfactor van het door Sierbeton aan [eiser] geleverde beton, één en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,00 per dag dat Sierbeton hiermee in gebreke blijft, met een maximum van € 15.000,00.

II. Veroordeelt Sierbeton in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van [eiser] begroot op € 350,81 aan verschotten en € 806,00 aan salaris van de advocaat.

III. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. G.G. Vermeulen, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 augustus 2011, in tegenwoordigheid van de griffier.