Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2011:BR1631

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
14-07-2011
Datum publicatie
14-07-2011
Zaaknummer
378889 EJ VERZ 4210/11
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontbinding arbeidsovereenkomst na 20-jarig dienstverband, waarvan de laatste 15 jaar als ploegleider. Uitstekende staat van dienst. Demotie naar functie van montage mederwerker-C. Vergoeding C=1,5. Gebrek aan geduld en inlevingsvermogen werkgever aan zijde werkgever weegt zwaarder dan starheid werknemer

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2011-0575
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector Kanton

Locatie Enschede

Zaaknummer : 378889 EJ VERZ 4210/11

Beschikking van de kantonrechter d.d. 14 juli 2011 in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Power-Packer Europa B.V.

gevestigd en kantoorhoudende te Oldenzaal

verzoekende partij

hierna ook wel te noemen: Power-Packer

gemachtigde: mr. E.F.M. van den Biesen

advocaat te Enschede

tegen

[verweerder]

wonende te [plaats]

verwerende partij

hierna ook wel te noemen: [verweerder]

gemachtigde: mr. J.W.D. Roozemond

advocaat te Bunschoten-Spakenburg

tegen

Gezien het op 23 juni 2011 ter griffie van dit gerecht binnengekomen verzoekschrift strekkende tot ontbinding ex artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst.

Gezien het ingekomen verweerschrift en de overige op het geding betrekking hebbende stukken.

Gelet op hetgeen door en/of namens partijen is verklaard bij de mondelinge behandeling van het verzoek op donderdag 7 juli 2011. Ter zitting verschenen [verweerder], vergezeld van mr. Roozemond. Power-Packer is verschenen bij [D], H&R-adviseur, [G], Production Leader PPE en [E], teamleider, bijgestaan door mr. Van den Biesen.

Overweegt:

Ten aanzien van het verzoek en het verweer:

De feiten

1. Bij de beoordeling van het verzoekschrift wordt uitgegaan van de hierna opgesomde feiten. Deze worden voorshands als vaststaand beschouwd omdat zij door een van partijen zijn gesteld en door de andere partij zijn erkend dan wel niet of onvoldoende zijn bestreden.

2. [verweerder] is sinds 15 juni 1991 werkzaam bij Power-Packer, de laatste vijftien jaar in de functie van ploegleider tegen een maandloon van € 2.812,00 bruto, exclusief emolumenten en vakantietoeslag.

3. Op 20 april 2011 is [verweerder] door zijn leidinggevende, [E], verteld dat hij teruggezet zou worden in de functie van montagemedewerker.

4. [verweerder] heeft zich vervolgens ziek gemeld.

5. Bij ongedateerde aangetekende brief aan Power-Packer schrijft [verweerder] onder meer, voor zover hier van belang:

De argumenten die gebruikt worden om mij na 15 jaar terug te zetten in de functie van Ploegleider naar de functie van montagemedewerker, zijn niet juist. Ik ga niet akkoord met deze functiewijziging. Ik wil u er op wijzen dat u niet eenzijdig mijn arbeidsvoorwaarden kunt wijzigen.

Nu de bedrijfsarts heeft bepaald dat ik op 18 mei 2011 mijn werkzaamheden kan hervatten, houd ik mij per 18 mei 2011 beschikbaar om de functie van Ploegleider uit te oefenen.

6. Power-Packer geeft [verweerder] bij brief van 19 mei 2011 een tweetal keuzes, zakelijk weegegeven:

• u begint met de werkzaamheden als montagemedewerker. Op termijn wordt er een beslissing genomen over uw functie;

• u kunt zich niet vinden in het vorenstaande: er gaat een ontbinding van de arbeidsovereenkomst plaatsvinden.

7. [verweerder] schrijft op 30 mei 2011 aan Power-Packer het navolgende, voor zover hier van belang:

[… .] Ondanks uw schrijven houd ik mij bij het standpunt dat de argumenten die ten grondslag liggen aan een eventuele functiewijziging niet juist zijn. [… .] Zoals ik u bericht heb, ben ik van mening dat er geen grond is om mij terug te zetten in functie. Een dreigement dat als ik niet akkoord ga, dat dan mijn dienstverband beëindigd zal worden, brengt daar geen verandering in. [… .]

Het verzoek:

8. Power-Packer verzoekt om ontbinding van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst op grond van gewichtige redenen, bestaande uit veranderingen in de omstandigheden. Deze veranderingen zijn van dien aard dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk, althans op korte termijn, behoort te eindigen. Er bestaat geen mogelijkheid meer om tot een vruchtbare samenwerking te komen met [verweerder]. De arbeidsrelatie tussen partijen wordt sinds oktober 2010 gekenmerkt door een stroeve samenwerking en incidenten. [verweerder] is ploegleider van één ploeg, terwijl de meeste ploegleiders meer ploegen aansturen. Gesprekken met [verweerder] over dit onderwerp verliepen zeer moeizaam. [verweerder] wenste alleen leiding te geven aan zijn eigen ploeg, de afdeling Truck. In het najaar van 2010 diende [verweerder] collega [H] in te werken, doch de samenwerking verliep niet goed. In dagelijkse gesprekken heeft Power-Packer getracht de situatie te verbeteren, doch zonder resultaat. Power-Packer heeft vervolgens [H] in een andere ploeg geplaatst. Tussen [verweerder] en de opvolger van [H], [S], deden zich dezelfde problemen voor als tussen [verweerder] en [H].

Doordat de productieleider zich intensiever ging bezighouden met de afdeling Truck kwamen op die afdeling veel fouten boven water. Een en ander leidde tot veelvuldige discussies tussen [verweerder] en zijn teamleider, doch dit leidde niet tot verbetering van het functioneren van [verweerder]. Zijn ploegleider, [E], heeft [verweerder] gevraagd de mensen van zijn ploeg te beoordelen. [verweerder] beoordeelde iedereen in zijn ploeg uitmuntend. Na bezwaar van zijn teamleider heeft [verweerder] de beoordeling van de mensen van zijn ploeg naar beneden bijgesteld, doch niet nadat hij zijn ploegleden hiervan op de hoogte had gesteld. Door deze handelwijze is de teamleider aangetast in zijn gezag en is er in de ploeg veel frustratie ontstaan.

Power-Packer is verantwoordelijk voor een goede procesvoering en optimale productie in haar bedrijf. Ondanks gesprekken met [verweerder] trad er geen verbetering op in zijn prestaties, geen verbetering in de samenwerking met collega-ploegleiders en bleef de onacceptabele verwijtbare handelwijze tegen zijn teamleider bestaan. Met behoud van zijn loon heeft Power-Packer [verweerder] overgeplaatst naar een andere afdeling in een ander gebouw waar hij werkzaam kan zijn als montagemedewerker C. [verweerder] weigert deze passende functie te accepteren en eist zijn functie van ploegleider op. Gezien de ontstane situatie is Power-Packer van mening dat van haar niet kan worden gevergd het dienstverband met [verweerder] voort te zetten. Power-Packer verzet zich tegen de hoogte van de door [verweerder] verzochte ontbindingsvergoeding.

Het verweer:

9. Ondanks het feit dat [verweerder] jaren goed heeft gefunctioneerd, wordt hij, na de komst van [E] als ploegleider, door Power-Packer aan de kant gezet. Van de zijde van Power-Packer worden allerlei insinuaties geuit, welke op geen enkele wijze worden onderbouwd. Geconcludeerd kan worden dat [verweerder] na twintig jaar trouwe dienst door Power-Packer ineens wordt afgedankt. Van disfunctioneren aan zijn zijde is geen sprake. Zou dit wel het geval zijn dan ligt dit in de risicosfeer van Power-Packer, omdat Power-Packer hem had moeten aanspreken op zijn functioneren en verbeteracties had moeten ondernemen en, waar nodig, hulp en ondersteuning had moeten bieden. Power-Packer heeft geen enkele hulp en ondersteuning aangeboden. [verweerder] is sinds 1996 ploegleider en die functie oefent hij graag uit. [verweerder] wil niet teruggezet worden in de functie van montagewerker C. Juist de combinatie tussen het uitvoerende werk en tegelijkertijd leidinggeven, geeft [verweerder] voldoening.

Juist is dat de samenwerking tussen de ploegleden en teamleider [E] stroef verliep en dat men de houding van [E] te negatief vond. [verweerder] heeft als ploegleider gemeend dit aan [E] te moeten meedelen, wat hem niet in dank werd afgenomen. [verweerder] betwist dat hij geen leiding wilde geven aan meerdere ploegen, in tegendeel hij “managede“ al twee ploegen in tegenstelling tot de andere ploegleiders.

Opmerkelijk is dat [verweerder] werd gevraagd om collega [H] in te werken terwijl hij zou disfunctioneren. [H] was niet in staat om de functie van ploegleider uit te oefenen. Met collega [S] verliep de samenwerking goed en hij is aangesteld als ploegleider.

[verweerder] erkent dat, nadat hij was aangesteld als ploegleider op de lasafdeling en de cilinderafdeling, er fouten naar boven kwamen. Power-Packer rekent deze fouten toe aan [verweerder], zulks ten onrechte. [verweerder] was nog maar net aangesteld als ploegleider. De fouten waren al gemaakt voordat [verweerder] die afdeling ging managen.

[verweerder] betwist dat hij zijn ploegleden op de hoogte heeft gesteld van het feit dat [E] de beoordelingen naar beneden had bijgesteld. De ploegleden kwamen zelf na de functioneringsgesprekken bij hem verhaal halen waarom de beoordelingen door [E]waren bijgesteld. [verweerder] zegt de ploeg als uitmuntend te hebben beoordeeld omdat de ploeg als totaal in de in aanmerking te nemen periode royaal boven de norm had gepresteerd.

Primair stelt [verweerder] zich op het standpunt dat het verzoek moet worden afgewezen. [verweerder] realiseert zich dat het hele gebeuren een enorme impact op hem heeft gehad, doch hij is er van overtuigd dat een en ander kan worden opgelost en dat hij weer aan de slag kan als ploegleider. Subsidiair maakt [verweerder] aanspraak op een ontbindingsvergoeding groot € 100.380,80 bruto [factor C=2], waarbij uit wordt gegaan van een basissalaris van € 2.812,00 bruto, een ploegentoeslag van € 393,68 bruto en vakantiegeld ter hoogte van € 256,40 bruto per maand.

Ten aanzien van de motivering:

10. Het moge duidelijk zijn dat Power-Packer verantwoordelijk is voor een goede procesvoering en een optimale productie in haar bedrijf. Het is aan Power-Packer om te beslissen hoe en op welke wijze zij een en ander wenst te realiseren. Vaststaat dat [verweerder] gedurende de vijftien jaar dat hij als ploegleider heeft gefunctioneerd, dat tot tevredenheid van zijn werkgever heeft gedaan, afgezien van het laatste half jaar. Duidelijk is dat de problemen beginnen wanneer eind 2010 een bredere inzetbaarheid wordt verlangd van de ploegleiders bij Power-Packer, waaronder [verweerder]. Uiteindelijk is een en ander zo geëscaleerd dat Power-Packer [verweerder] herplaatst in de functie van montagemedewerker C, [verweerder] zich vervolgens ziek meldt en sinds 18 mei 2011, met behoud van salaris, thuis zit.

11. Zoals tijdens de mondelinge behandeling van het verzoek door de kantonrechter reeds aangegeven, moet de verhouding tussen partijen als zodanig verstoord worden aangemerkt, dat een vruchtbare voortzetting van de arbeidsverhouding tussen partijen niet meer tot de mogelijkheden behoort. [verweerder] wil alleen maar werken als ploegleider en Power-Packer wil hem in die functie niet meer op de werkvloer toelaten. De arbeidsrelatie tussen partijen zal worden ontbonden op grond van gewichtige redenen, bestaande uit een wijziging in de omstandigheden en wel met ingang van 1 augustus 2011.

12. Partijen zijn het er over eens dat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst gepaard dient te gaan met een ontbindingsvergoeding. Omtrent de hoogte van die vergoeding hebben zij evenwel geen overeenstemming kunnen bereiken.

13. De kantonrechter merkt op, alvorens de vergoeding vast te stellen, dat in een ontbindingsprocedure geen feitenonderzoek pleegt plaats te vinden vanwege de tijd die daarmee gemoeid is, met gevolg dat voorzichtigheid dient te worden betracht bij het aannemen van stellingen van partijen als feitelijk juist.

14. De kantonrechter schat in dat Power-Packer de ontstane situatie met [verweerder] wel erg negatief heeft benaderd. [verweerder] wordt door Power-Packer in een tijdsbestek van ruim een half jaar van zeer gewaardeerd ploegleider getransformeerd tot dissonant en geplaatst in een lagere functie. Op geen enkele wijze is gebleken dat Power-Packer heeft gepoogd [verweerder] mee te krijgen in de door haar gewenste werkwijze. Hij had bijvoorbeeld op cursus kunnen worden gestuurd om zijn blik te verruimen. Mede gelet op de goede staat van dienst van [verweerder], met name de laatste 15 jaar als ploegleider, had Power-Packer als goed werkgever wat meer geduld met deze werknemer moeten opbrengen. Het is om allerlei redenen niet zo simpel voor iemand die 15 jaar voor de groep heeft gestaan om daarin weer terug te zakken. Daartegenover staat dat een wat flexibeler opstelling [verweerder] niet had misstaan. Als hij dat had kunnen opbrengen was hij waarschijnlijk nog ploegleider geweest. Zoals reeds overwogen, het is aan Power-Packer om te beslissen hoe zij haar productieprocessen optimaliseert.

15. Beide voornoemde aspecten tegen elkaar afwegende komt de kantonrechter, mede in het licht van het lange dienstverband zonder eerdere wanklank, tot een vergoeding volgens de kantonrechterformule met toepassing van correctiefactor 1,5. De kantonrechter weegt dus het gebrek aan geduld en inlevingsvermogen, waaruit een negatieve insteek met betrekking tot het probleem dat zich voordeed is voortgevloeid, aan de kant van de werkgever zwaarder dan de starheid aan de zijde van de werknemer.

16. Bij de berekening van de ontbindingvergoeding is de kantonrechter uitgegaan van een basissalaris van € 2.812,00 bruto, vermeerderd met de vaste ploegentoeslag van € 393,68 bruto vermeerderd met 8% vakantietoeslag, hetgeen neerkomt op een bedrag van afgerond € 75.000,00 bruto.

17. Nu Power-Packer een ontbinding nastreeft zonder ontbindingvergoeding zal aan haar de gelegenheid worden geboden haar verzoekschrift in te trekken.

18. Ongeacht of Power-Packer haar verzoekschrift intrekt zullen de proceskosten tussen partijen worden gecompenseerd als hierna te vermelden.

Beschikt:

Stelt partijen in kennis van zijn voornemen de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst met ingang van 1 augustus 2011 te ontbinden onder toekenning van na te noemen vergoeding.

Stelt Power-Packer tot en met vrijdag 29 juli 2011 te 12.00 uur in de gelegenheid om haar verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te trekken.

Ontbindt, tenzij het verzoek daartoe tijdig wordt ingetrokken, de arbeidsovereenkomst van [verweerder] met ingang van 1 augustus 2011.

Kent in het kader van deze ontbinding toe aan [verweerder] ten laste van Power-Packer een vergoeding van € 75.000,00 bruto en veroordeelt Power-Packer tot betaling van deze vergoeding.

Compenseert de proceskosten van deze procedure in dier voege dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

Wijst af het meer of anders verzochte.

Aldus gegeven te Enschede en op 14 juli 2011 in het openbaar uitgesproken door mr. H.J. Vos, kantonrechter, in tegenwoordigheid van de griffier.