Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2011:BQ9509

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
27-06-2011
Datum publicatie
28-06-2011
Zaaknummer
: 375946 EJ VERZ 11-3559
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

In dit geval, geen reflexwerking opzegverbod.Werknemer geeft zelf aan dat de arbeidsrelatie verstoord is geraakt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2011/198
AR-Updates.nl 2011-0537
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector Kanton

Lokatie Enschede

Zaaknummer : 375946 EJ VERZ 11-3559

Beschikking d.d. 27 juni 2011 in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Auto Bleeker Hengelo B.V.

gevestigd te Hengelo

verzoekende partij

hierna te noemen: Auto Bleeker

gemachtigde: mr. E.F.M. van den Biesen

advocaat te Enschede

tegen

[verweerder]

wonende te [plaats]

verwerende partij

hierna te noemen: [verweerder]

gemachtigde: mr. S.W.A. van den Berg, verbonden aan Achmea Rechtsbijstand te Tilburg

1. Het verloop van de procedure:

1.1 Bij verzoekschrift, dat op 20 mei 2011 is ingekomen ter griffie van de rechtbank Almelo, sector kanton, locatie Enschede, vraagt Auto Bleeker de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst per eerst mogelijke datum te ontbinden. [verweerder] heeft een verweerschrift ingediend. Het verzoek van Auto Bleeker is op 22 juni 2011 mondeling behandeld en de griffier heeft daarvan proces-verbaal opgemaakt.

2. De feiten:

2.1 Auto Bleeker exploiteert een garagebedrijf te Hengelo (O). [verweerder], geboren in […] 1984, is op basis van een arbeidsovereenkomst op 1 oktober 2009 als automonteur in dienst getreden van Auto Bleeker. Aanvankelijk ging het om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, Vanaf 9 juli 2010 is er sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Het salaris van [verweerder] bedraagt laatstelijk

€ 2.038,17 bruto per maand, te vermeerderen met 8% vakantietoeslag. [verweerder] volgt in deeltijd de hogere beroepsopleiding Technische Bedrijfskunde aan de Hoge School Saxion te Enschede. Auto Bleeker draagt gedeeltelijk bij in zijn studiekosten.

2.2 Op 23 februari 2011 schrijft de directeur van Auto Bleeker aan [verweerder]:

Naar aanleiding van een aantal zaken die herhaaldelijk besproken zijn, bevestigen wij jou hierbij het volgende:

1. Door [L] en [Z] (ktr.: respectievelijk After Sales Manager en Servicemanager bij Auto Bleeker) is jou duidelijk te kennen gegeven om z.s.m. een andere werkgever te gaan zoeken.

2. Je krijgt hiervoor de tijd tot eind juni 2011. Indien je dan geen andere werkgever gevonden hebt, zullen wij overgaan tot het beëindigen van het dienstverband.

3. Aanleiding hiervoor is het herhaaldelijk verstoren van de werksfeer met diverse verschillende collega’s en het hebben en maken van conflicten met collega’s.

Directe voorbeelden zijn:

1. Handtastelijk conflict met [A] op 16 november 2010 hetgeen aan aantal keren besproken is met ondergetekende met [L], [G], [Z]en [B].

2. Weer een conflict op de werkvloer op 14 februari 2011.

3. Problemen met het opvolgen van werkopdrachten.

4. Je niet houden aan de afspraken omtrent werktijden.

Wij verzoek jou om hiervan goede nota te nemen en ervoor te zorgen dat je op een nette manier kunt vertrekken.

2.3 Op 8 maart 2011 reageert [verweerder] schriftelijk naar zijn directeur. De reactie komt erop neer dat verwijten aan zijn adres ongefundeerd zijn en dat hij hoopt dat de arbeidsrelatie op een goede en positieve manier wordt voortgezet. In maart 2011 zijn tussen partijen nog verschillen van mening ontstaan over de wijze waarop Auto Bleeker ten behoeve van [verweerder] een werkgeversverklaring voor het aanvragen van een hypotheek heeft ingevuld en over de dagen dat hij studieverlof had. In mei 2011 is er een incident omdat volgens Auto Bleeker [verweerder] zonder overleg een zaterdagmiddag niet is gaan werken.

2.4 Eind mei 2011 heeft Auto Bleeker besloten te gaan reorganiseren. Voor [verweerder] en twee andere werknemers is vervolgens een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV-Werkbedrijf. Op 13 mei 2011 wordt [verweerder] wegens ziekte arbeidsongeschikt.

3. Het standpunt van Auto Bleeker:

3.1 De arbeidsrelatie is door toedoen van [verweerder] grondig verstoord geraakt. Verwezen wordt naar de feiten, weergegeven onder 2.2 en 2.3. Het conflict met de heer [A] is uitgelokt door [verweerder]. [verweerder] treiterde hem, waardoor de heer [A] zijn zelfbeheersing verloor en er een handgemeen tussen beiden ontstond. [verweerder] heeft nagenoeg met al zijn collega’s problemen. Overigens laat [verweerder] zelf blijken dat hij geen vertrouwen heeft in een goed werkgeverschap van Auto Bleeker.

3.2 De verstoorde arbeidsrelatie betekent dat zich veranderingen van omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve zo spoedig mogelijk dient te worden ontbonden. Het ontbindingsverzoek houdt geen verband met het bestaan van een opzegverbod. Weliswaar is [verweerder] vanaf 13 mei 2011 arbeidsongeschikt, maar al in februari 2011 is [verweerder] te kennen gegeven dat Auto Bleeker de arbeidsovereenkomst met hem wil beëindigen. Nu de verstoring van de arbeidsrelatie te wijten is aan [verweerder] zijn geen termen aanwezig hem een vergoeding toe te kennen.

4. Het verweer:

4.1 [verweerder] is van mening dat het ontbindingsverzoek moet worden afgewezen. In subsidiair verband – in het geval het toch tot een ontbinding komt – is [verweerder] van mening dat hem een vergoeding moet worden toegekend van € 4.402,44 bruto.

Het volgende is naar voren gebracht:

4.2 De incidenten waaraan Auto Bleeker in haar verzoekschrift refereert zijn niet te wijten aan [verweerder]. Bovendien worden ze door Auto Bleeker uit hun verband gerukt of wordt daarover een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Auto Bleeker meet met twee maten. Het is Auto Bleeker die [verweerder] pest en treitert en hem gewoon weg wil hebben. Voortdurend is gezinspeeld op het vertrek van [verweerder] en dat getuigt niet van goed werkgeverschap.

4.3 [verweerder] lijdt aan een gescheurde rugwervel en wordt daarvoor behandeld door een neuroloog. De neuroloog denkt dat [verweerder] lijdt aan een hernia. Herstel zal wellicht nog weken kunnen duren. Wat daarvan zij, [verweerder] is ziek en daarom is er thans sprake van een opzegverbod. Het na 13 mei 2011 indienen van het ontbindingsverzoek, maakt duidelijk dat een verband bestaat tussen dit verzoek en het opzegverbod van artikel 7: 670 lid 1 BW. Auto Bleeker wil van een in haar ogen lastige werknemer, die bovendien ook nog ziek is, op een goedkope manier afkomen. Auto Bleeker wil ‘ontkomen’ aan haar re-integratieverplichtingen. In de BBA-procedure zal [verweerder] verweer voeren.

4.4 Indien de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden is de verzochte vergoeding billijk.

5. De beoordeling van het verzoek:

5.1 De kantonrechter heeft zich ervan vergewist of het ontbindingsverzoek verband houdt met het bestaan van enig opzegverbod. Vaststaat dat [verweerder] wegens ziekte thans arbeidsovereenkomst ongeschikt is en dat zijn ziekte is ontstaan voordat het ontbindingsverzoek werd ingediend. In de Kamerstukken, betrekking hebbend op vorenbedoeld vergewissen, is opgenomen dat de kantonrechter in beginsel de verzochte ontbinding afwijst, tenzij zich andere omstandigheden voordoen die een gewichtige reden voor ontbinding vormen. Het opzegverbod van artikel 7: 670 lid 1 BW is een “tijdens-verbod”. In beginsel is er geen plaats voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst tijdens en wegens ziekte van de werknemer

5.2 Voldoende is echter komen vast te staan dat het verzoek van Auto Bleeker niet wegens de ziekte van [verweerder] is ingediend. Al in februari 2011 heeft zij niet onder stoelen of banken gestoken dat zij streefde naar een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst van partijen is grondig verstoord geraakt. Niet alleen Auto Bleeker is dat van oordeel maar ook [verweerder]. Hij stelt immers onomwonden dat Auto Bleeker hem pest en treitert. Onder dergelijke omstandigheden is het niet zinvol de arbeidsovereenkomst te laten voortduren en daarom zal aan het opzegverbod niet de door [verweerder] gewenste reflexwerking worden toegekend. De kantonrechter is voornemens de arbeidsovereenkomst te ontbinden met ingang van 1 augustus 2011.

5.3 De kantonrechter meet zich geen oordeel aan over aan wie de verstoorde arbeidsrelatie is te wijten. Partijen hebben daarover te veel uiteenlopende lezingen. Gelet op de leeftijd, de duur van zijn dienstverband en op alle overige omstandigheden van het geval is het billijk aan [verweerder] een vergoeding toe te kennen van € 3.000,00 bruto. Rekening is gehouden met de omstandigheid dat Auto Bleeker geen re-integratiekosten behoeft te maken. Aan Auto Bleeker zal tot uiterlijk 15 juli 2011 de gelegenheid worden gegeven haar verzoekschrift in te trekken. Indien zij daartoe overgaat, zal zij in de proceskosten worden veroordeeld.

Beslissing:

Stelt Auto Bleeker in de gelegenheid haar verzoek in te trekken door dit uiterlijk 15 juli 2011 schriftelijk aan de griffier van de rechtbank Almelo, sector kanton locatie Enschede te berichten.

Veroordeelt in het geval het verzoek wordt ingetrokken Auto Bleeker in de kosten van de procedure aan de zijde van Auto Bleeker gevallen en tot op heden begroot op € 400,00 voor salaris gemachtigde,

Indien het niet tot een intrekking van het ontbindingsverzoek komt:

a. Ontbindt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst met ingang van

1 augustus 2011;

b. Kent aan [verweerder] ten laste van Auto Bleeker een vergoeding toe van € 3.000,00 bruto;

c. Compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Aldus gegeven te Enschede door mr. M.H. van Rhijn, kantonrechter en in het openbaar uitgesproken op 27 juni 2011 in aanwezigheid van de griffier.