Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2011:BQ7171

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
31-05-2011
Datum publicatie
06-06-2011
Zaaknummer
375945 CV EXPL 5261/11
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering tot tewerkstelling van directeur van een stichting afgewezen; sprake van onwerkbare situatie bij terugkeer op de werkvloer.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2011-0471
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector Kanton

Locatie Enschede

Zaaknummer : 375945 CV EXPL 5261/11

Uitspraak : 31 mei 2011

Vonnis in kort geding in de zaak van:

[eiseres],

wonende te [woonplaats],

eiseres,

hierna te noemen: [eiseres],

gemachtigde: mr. E.P. Cornel, advocaat te Enschede,

tegen

de stichting Stichting Sensoor Oost Nederland,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hengelo (O),

gedaagde,

hierna te noemen: Sensoor,

gemachtigde: mr. C.C.M. Peper, advocaat te Almelo.

1. Het verloop van de procedure

1.1 Bij dagvaarding van 18 mei 2011 heeft [eiseres] Sensoor in kort geding betrokken. De zaak is behandeld ter zitting van 26 mei 2011. Ter zitting is [eiseres] verschenen, bijgestaan door mr. Cornel. Namens Sensoor is mevrouw [X], voorzitter van het bestuur van Sensoor, verschenen, bijgestaan door mr. Peper.

Beide gemachtigden hebben de standpunten van partijen mondeling toegelicht aan de hand van een pleitnotitie. Van hetgeen verder ter zitting is besproken is door de griffier aantekening gemaakt.

1.2 Het vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten waarvan voorshands zal worden uitgegaan

2.1 [Eiseres] is per 1 juli 1982 in dienst getreden bij Sensoor. Vanaf 1984 is [eiseres] directeur bij Sensoor tegen een salaris van laatstelijk € 5.132,00 bruto per maand, op basis van een full time dienstverband. Op haar arbeidsovereenkomst is de Collectieve Arbeidsovereenkomst Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (CAO) van toepassing.

2.2 Sensoor is een stichting die zich bezighoudt met het bieden van psycho-sociale hulp en dienstverlening en is 24 uur per dag bereikbaar per telefoon, chat of email. Bij Sensoor werken ongeveer 7 medewerkers in tijdelijke dan wel vaste dienst. Daarnaast zijn er ongeveer 120 vrijwilligers werkzaam.

2.3 Het bestuur van de Stichting is een executief bestuur en bestaat uit vijf onbezoldigde vrijwilligers.

2.4 [Eiseres] heeft zich op 18 januari 2011 voor 50% ziek gemeld.

2.5 Op 24 januari 2011 heeft [eiseres] zich voor 100% ziek gemeld voor ten minste twee weken.

2.6 [Eiseres] heeft op 7 februari 2011 haar werkzaamheden hervat. Diezelfde middag is haar door het bestuurslid de heer [Y] medegedeeld dat werkhervatting niet de bedoeling van het bestuur was.

2.7 De gemachtigde van [eiseres] heeft op 15 april 2011 het bestuur gesommeerd [eiseres] met ingang van 26 april 2011 in staat te stellen haar werkzaamheden te hervatten. Tevens heeft de gemachtigde Sensoor gesommeerd over te gaan tot opheffing van de blokkade op de persoonlijke werkmail en documenten van [eiseres].

2.8 Het bestuur heeft hierop bij schrijven van 22 april 2011 gereageerd en aangegeven, kort gezegd, de claim tot werkhervatting als voorbarig te beschouwen.

2.9 De bedrijfsarts heeft op 26 april 2011 geoordeeld dat [eiseres] geschikt is om haar werkzaamheden per direct te hervatten. Dit is door het UWV bevestigd in een deskundigenoordeel d.d. 11 mei 2011.

2.10 Een aantal medewerkers van Sensoor hebben op 16 mei 2011 een brief aan het bestuur gestuurd waarin zij aangeven dat terugkeer van [eiseres] in haar functie niet wenselijk is.

2.11 Op 19 mei 2011 is het rapport ‘Bevindingen onderzoek inzake bevoegdheden en handelingen directeur Sensoor Oost Nederland’ verschenen. Het bestuur heeft tot desbetreffend onderzoek opdracht gegeven.

2.12 [Eiseres] krijgt haar salaris normaal doorbetaald.

2.13 Bij Sensoor is op dit moment een interim-directeur werkzaam.

3. De vordering

3.1 [Eiseres] vordert bij vonnis in kort geding, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Sensoor te veroordelen:

1. [eiseres] binnen 24 uur na betekening van dit vonnis in staat te stellen haar werkzaamheden op de gebruikelijke wijze te hervatten, met alle faciliteiten en bevoegdheden die zij uit hoofde van de arbeidsovereenkomst geniet op straffe van een dwangsom van

€ 1.000,-- per dag;

2. [eiseres] binnen 24 uur na betekening van dit vonnis weer toe te laten tot haar persoonlijke werkmail en documenten, eveneens op straffe van een dwangsom van €1.000,-- per dag;

3. in de kosten van deze procedure.

3.2 De vordering is gebaseerd op de voorshands vaststaande feiten en op de volgende stellingen:

3.2.1 In strijd met de verplichting uit de arbeidsovereenkomst wordt [eiseres] niet meer toegelaten tot haar werkzaamheden. Onduidelijk is welke reden het bestuur hiervoor heeft. Haar functioneren is altijd goed beoordeeld en er zijn nooit klachten over [eiseres] geweest. [eiseres] brengt een aantal producties in het geding waaruit volgens haar blijkt dat zij zeer gewaardeerd wordt bij velen in de organisatie. Mede dankzij haar is Sensoor een goedlopende organisatie.

De ziekmelding van [eiseres] in januari 2011 is het gevolg van opgelopen spanningen rondom de zogenoemde achterwachtkwestie. In deze kwestie heeft de voorzitter van het bestuur een bestuursbesluit teruggedraaid en dit niet tijdig met [eiseres] gecommuniceerd. Als gevolg hiervan is de positie van [eiseres] als leidinggevende in de organisatie ondermijnd.

[Eiseres] betwist de uitkomst van het onderzoek inzake de bevoegdheden en de handelingen van de directeur van Sensoor Oost Nederland. Ten eerste is het onderzoek niet uitgevoerd door een onafhankelijke accountant of instantie en er heeft geen hoor en wederhoor plaatsgevonden. Bovendien zijn de bevindingen niet juist omdat er geen sprake is van financiële onrechtmatigheden.

[Eiseres] staat open voor een oplossing in der minne, maar met name de door haar te lijden pensioenschade wenst zij niet voor haar rekening te nemen.

4. Het verweer

4.1 Sensoor concludeert tot afwijzing van de vordering met veroordeling van [eiseres] in de kosten van de procedure.

4.1.1 Sensoor is van mening dat van een voortzetting van het dienstverband geen sprake meer kan zijn. De wijze waarop [eiseres] leiding geeft aan haar medewerkers is door veel medewerkers als sterk sturend, controlerend, eigenzinnig en solistisch ervaren. Dit heeft in de afgelopen jaren geleid tot diverse incidenten en het vertrek van medewerkers. Het bestuur heeft op grond van verbetertoezeggingen de kant van [eiseres] gekozen. In 2009 heeft het toenmalig bestuur [eiseres] het laatste vertrouwen geschonken na twee incidenten. De druppel die de emmer deed overlopen is de achterwachtkwestie. Anders dan [eiseres] stelt, heeft het bestuur geen bestuursbesluit teruggedraaid. Sensoor stelt dat een terugkeer van [eiseres] op de werkvloer tot een onwerkbare situatie zal leiden met veel conflicten en vertrek van werknemers.

Het bestuur wenst in goed onderling overleg tot een oplossing te komen ondanks de uitkomst van het onderzoek inzake bevoegdheden en handelingen directeur Sensoor Oost Nederland. Indien geen regeling kan worden getroffen, zal op zeer korte termijn bij de rechtbank een ontbindingsverzoek worden ingediend met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

5. De beoordeling

5.1 De kantonrechter dient in de onderhavige procedure te beoordelen of het aannemelijk is dat de vorderingen van [eiseres] in een bodemprocedure zullen worden toegewezen.

5.2 Officieel is [eiseres] niet geschorst of op non-actief gesteld. Wel staat vast dat zij niet in staat wordt gesteld haar werkzaamheden te verrichten. In feite is dus wel degelijk sprake van een non actiefstelling. De rechtmatigheid van een (tijdelijk) verbod aan de werknemer om zijn werkzaamheden te verrichten, dient te worden getoetst aan de beginselen van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW). Daarbij geldt dat het recht op (weder)tewerkstelling van de werknemer slechts behoort te wijken indien de werkgever aannemelijk maakt, dat hij een redelijke grond heeft voor de op non-actiefstelling of schorsing, of dat een bevel tot tewerkstelling tot een onwerkbare situatie zou leiden.

5.3. In onderhavig geval verricht [eiseres] al bijna vier maanden geen werkzaamheden voor Sensoor. Bij Sensoor is een interim-directeur benoemd die thans de werkzaamheden van [eiseres] verricht. Een gedwongen terugkeer van [eiseres] acht de kantonrechter in de gegeven omstandigheden niet reëel. Te voorzien valt dat dit tot een onwerkbare situatie zal leiden wegens het ontbreken van draagvlak bij Sensoor. De vordering tot wedertewerkstelling zal dan ook worden afgewezen. Daaruit vloeit voort dat het onder 2. gevorderde – toelating tot de werkmail en documenten – evenmin toewijsbaar is.

5.4. Overleg tussen partijen heeft tot op heden niet tot resultaat geleid. Sensoor zal, naar zij heeft aangegeven, op korte termijn een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen als een minnelijke oplossing niet haalbaar blijkt. Ook dit is een omstandigheid die meeweegt in de beslissing om de vordering tot wedertewerkstelling niet toe te wijzen.

5.5. De kantonrechter heeft er ter zitting op gewezen dat ingevolge aanbeveling 3.5. van de kantonrechtersformule gezien de leeftijd van [eiseres] de inkomensderving tot haar 65ste levensjaar in beginsel het uitgangspunt zal zijn bij het vaststellen van een vergoeding, mocht het tot een ontbindingsverzoek van Sensoor komen. Naar het zich laat aanzien zal bepalend zijn voor de vraag of partijen in onderling overleg tot een regeling kunnen komen of zij – eventueel door te schuiven met de ontbindingsdatum - er in slagen met een creatieve oplossing te komen voor de pensioenschade van [eiseres].

5.6. [Eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding worden veroordeeld.

6. Beslissing

Wijst de vorderingen af.

Veroordeelt [eiseres] in de kosten van deze procedure, aan de zijde van Sensoor tot op heden begroot op € 400,00 wegens het salaris van de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen te Enschede door mr. H.J. Vos, kantonrechter, en op

31 mei 2011 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.