Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2010:BN1035

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
02-06-2010
Datum publicatie
13-07-2010
Zaaknummer
106902 ha za 1222 van 2009
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

crisisopvang schiet tekort in nakoming lastgevingsovereenkomst en schrijft teveel PGB af

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector Civiel

zaaknummer: 106902 ha za 1222 van 2009

datum vonnis: 2 juni 2010 (mljk)

Vonnis van de rechtbank Almelo, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak van:

[eiseres]

wonende te [woonplaats]

eiseres,

verder te noemen [eiseres],

advocaat: mr. J. Boelens te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Salida Crisisopvang B.V.,

gevestigd te Haaksbergen,

gedaagde,

verder te noemen Salida Crisisopvang,

advocaat: mr. C.P.B. Kroep te Enschede.

Het procesverloop

1. Het verloop van de procedure blijkt uit de wisseling van de volgende gedingstukken:

- de inleidende dagvaarding;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek tevens akte vermeerdering van eis;

- de conclusie van dupliek.

2. Tot slot is vonnis gevraagd waarvan de uitspraak is bepaald op heden.

Waarvan kan worden uitgegaan

3. De minderjarige zoon van [eiseres] – [naam kind] geboren in 1994 – verbleef in de periode van 10 maart 2008 tot en met 15 juli 2008 in de crisisopvang van

Salida Crisisopvang. Dit in verband met diens uithuisplaatsing.

4. Ten behoeve van dit verblijf heeft Salida Crisisopvang als lasthebber en/of gevolmachtigde voor [eiseres] een persoonsgebonden budget (PGB) aangevraagd en verkregen bij het Achmea Zorgkantoor. Bij de aanvraag van het PGB is door Salida Crisisopvang als rekeningnummer voor de bijschrijving van het PGB de spaarrekening van de zoon van [eiseres] opgegeven. Salida Crisisopvang heeft van [eiseres] ook volmacht gekregen om het geld dat als PGB op die spaarrekening werd gestort, af te schrijven voor de bekostiging van de crisisopvang.

5. In de periode van 12 augustus 2008 tot 10 december 2008 - en dus na het vertrek bij haar van [naam kind] - heeft Salida Crisisopvang bedragen tot een totaal van

€ 63.832.69 van die rekening afgeschreven. Op 28 januari 2009 heeft Salida Crisisopvang

€ 7.300,- op die spaarrekening teruggestort.

6. Partijen hebben in voormeld kader met elkaar afgesproken zoals staat verwoord in de:

- Zorgovereenkomst van 12 maart 2008 (bijlage 2 bij conclusie van antwoord);

- Volmacht (bijlage 2 bij de dagvaarding) en in de;

- Machtiging (bijlage 3 bij de dagvaarding).

7. Voormelde zorgovereenkomst bevat de volgende hier relevante passage:

“De budgethouder (te weten de wettelijk vertegenwoordiger van [naam kind]; toevoeging van de rechtbank) mag de overeenkomst tussentijds opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand. Maar in goed overleg kan de overeenkomst ook zonder opzegtermijn worden beëindigd. Om misverstanden te voorkomen is het aan te raden om schriftelijk op te zeggen, onder vermelding van de reden.(…)”

8. De door [eiseres] (als wettelijk vertegenwoordiger van [naam kind]) verleende Volmacht bevat de volgende hierna relevante tekst:

“(…) Verklaart (…) volmacht te geven aan:

alle medewerkers werkzaam ten kantore van Salida Crisisopvangcentrum, gevestigd en kantoor houdende te Haaksbergen aan de Molenstraat 51 zowel aan hen tezamen als aan ieder van hen afzonderlijk, zulks met macht van substitutie, (…) om voor (…) haar (…) rekening (…) haar (…) te vertegenwoordigen ter zake van het bij het Zorgkantoor Twente aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB), (…) om het PGB te ontvangen en te beheren, om verantwoording af te leggen over het ontvangen PGB en het beheer daarvan aan het Zorgkantoor (Twente), te antwoorden op vragen om inlichtingen, wijzigingen door te geven en opgaven te doen, (…) één en ander om goede uitvoering te geven aan de verplichtingen voortvloeiende uit

De Regeling en de door het Zorgkantoor (Twente) op grond daarvan afgegeven beschikkingen te gunste van volmachtgever(s).

Hiertoe mogen bovendien (…) alle noodzakelijke documenten ondertekend worden door de gevolmachtigden en al datgene te doen wat gevolmachtigde in het belang van de volmachtgever(s) gewenst, nuttig of noodzakelijk zal achten , en de volmachtgever(s) zelf tegenwoordig zijnde, zou(den) kunnen, mogen of moeten doen.

9. De door [eiseres] (als wettelijk vertegenwoordiger van [naam kind]) verstrekte Machtiging bevat de volgende hier relevante tekst:

“(….) machtig ik, (….) [naam] directeur van Salida Crisisopvangcentrum gevestigd [adres] te Haaksbergen om de gehele administratieve afhandeling omtrent CIZ/Zorgkantoor/Bureau Jeugdzorg in verband met het Persoons Gebonden Budget t.n.v. (…..) [naam kind] (…) over te nemen.”.

10. [naam kind] komt per 16 juli 2008 geen PGB meer toe, omdat hij per die datum verbleef in een AWBZ instelling (reguliere opvang). Van [eiseres] wordt thans teveel ontvangen PGB teruggevorderd door het Zorgkantoor.

Het standpunt van [eiseres]

11. [eiseres] vordert Salida Crisisopvang bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad te veroordelen tot betaling aan haar van € 29.333,28 te vermeerderen met € 49,- eigen bijdrage (voor rechtsbijstand in de bezwaarprocedure tegen het terugvorderingsbesluit van het zorgkantoor), met de wettelijke rente, met de buitengerechtelijke kosten en met de kosten van deze procedure en de nakosten.

12. Zij stelt daartoe dat Salida Crisisopvang ten onrechte € 29.333,28 van de spaarrekening van haar minderjarige zoon heeft afgeschreven. Voor de berekening van dit bedrag wordt verwezen naar bijlage 9 waarin door Achmea Zorgkantoor wordt berekend wat teveel aan PGB is uitbetaald en door haar van [eiseres] wordt teruggevorderd.

13. Sprake is naar zeggen van [eiseres] van onverschuldigde betaling c.q. ongerechtvaardigde verrijking. Salida Crisisopvang was namelijk alleen gerechtigd om het PGB af te schrijven voor de periode van 10 maart 2008 tot 15 juli 2008. In strijd daarmee heeft

Salida Crisisopvang ook voor de periode tussen 15 juli 2008 en december 2008 gelden afgeschreven. Ook wordt door [eiseres] nog als grondslag aangevoerd wanprestatie in de lastgevingovereenkomst, in welk geval het gevorderde bedrag schadevergoeding betreft.

14. De zorgovereenkomst is naar zeggen van [eiseres] wel degelijk per 16 juli 2008 opgezegd, maar niet schriftelijk. Dat laatste is ook niet verplicht blijkens de gemaakte afspraken. Op

8 juli 2008 is namelijk aan Salida Crisisopvang in de persoon van de heer [naam]doorgegeven dat de zoon van [eiseres] per 16 juli 2008 zal worden geplaatst bij De Beele in Voorst. Overigens brengt de aard van de overeenkomst – immers het verschaffen van tijdelijke opvang – mee dat deze eindigt zodra er een (schaarse) plaats is vrijgekomen in een reguliere opvang. Dit is ook zo afgesproken, waarmee dan is gegeven dat geen opzegtermijn geldt.

15. Zelfs als Salida Crisisopvang schade - hetgeen door [eiseres] wordt weersproken - mocht hebben geleden door de opzegging van de zorgovereenkomst door [eiseres], dan doet dat niet af aan de toewijsbaarheid van de vordering van [eiseres]. Artikel 10 van de zorgovereenkomst bepaalt immers: “De budgethouder is niet aansprakelijk voor financiële schade die de zorginstelling lijdt door tussentijdse opzegging.”

Het standpunt van Salida Crisisopvang

16. Salida Crisisopvang heeft geconcludeerd tot afwijzing van het gevorderde onder aanvoering van het volgende.

17. [naam kind] heeft Salida Crisisopvang verlaten per 15 juli 2008. Op grond van de zorgovereenkomst geldt onverkort een opzegtermijn van een maand (tegen het einde van de maand). [eiseres] noch haar zoon hebben de zorgovereenkomst opgezegd, waardoor

Salida Crisisopvang met recht en reden is doorgegaan met het innen van de overeengekomen vergoedingen, ook na het vertrek van [naam kind]. De aankondiging van het vertrek op

8 juli 2008 en het vertrek zelf, heeft Salida Crisisopvang niet moeten aanmerken als een opzegging van de zorgovereenkomst.

18. Van ongerechtvaardigde verrijking/onverschuldigde betaling kan aldus geen sprake zijn. Evenmin kan aldus sprake zijn van wanprestatie als lasthebber/volmachthouder. Immers voorzagen de volmacht en de machtiging niet in een volmacht/machtiging van

Salida Crisisopvang tot opzegging van de zorgovereenkomst. Van lastgeving is overigens geen sprake geweest, omdat Salida Crisisopvang zich jegens [eiseres] niet heeft verplicht tot het verrichten van rechtshandelingen.

Ook buitengerechtelijke kosten en nakosten lenen zich daarom niet voor toewijzing.

19. De ook gevorderde € 49,- betreft geen schade die aan Salida Crisisopvang kan worden toegerekend.

20. Het verweer van [eiseres] tegen een mogelijk beroep van Salida Crisisopvang op verrekening is overbodig. Salida Crisisopvang doet namelijk geen beroep op verrekening.

De beoordeling van het geschil

21. Naar het oordeel van de rechtbank moeten deze volmacht, die machtiging en de zorgovereenkomst als een samenstel worden gezien. De bedoeling van dit samenstel is dat Salida Crisisopvang in de plaats van [eiseres] zorg draagt voor het verkrijgen en beheren van het PGB, het steeds doen van betaling daaruit aan zichzelf alsmede het verantwoorden van dit alles. Het is ook aan Salida Crisisopvang “om wijzigingen door te geven en opgaven te doen”. Het slot van de volmacht maakt duidelijk dat het een veelomvattende volmacht betreft, die Salida Crisisopvang door [eiseres] is gegeven. Immers mag Salida Crisisopvang in dit “PGB- kader” ook “alle noodzakelijke documenten” ondertekenen voor [eiseres] “en al datgene doen wat Salida Crisisopvang in het belang van [eiseres] gewenst, nuttig of noodzakelijk zal achten”.

22. Aldus beschouwd is naar het oordeel van de rechtbank niet in te zien waarom de noodzakelijk geworden beëindiging van de zorgovereenkomst wegens vertrek van [naam kind] naar elders, niet ook een handeling is waartoe Salida Crisisopvang door [eiseres] was gemachtigd. Immers betreft het hier een wijziging van gewicht die tot gevolg heeft dat het PGB niet kan worden gehandhaafd. Nu juist Salida Crisisopvang volmacht heeft verkregen om ook wijzigingen door te geven, is niet in te zien waarom onder een dergelijke wijziging ook niet zou mogen worden verstaan het (snel) doorgeven van de wijziging aan Zorgkantoor Achmea, dat het genieten van zorg bij Salida Crisisopvang is beëindigd wegens het vertrek aldaar van [naam kind].

23. Op basis hiervan is de rechtbank van oordeel dat de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen het beroep dat Salida Crisisopvang doet op de in de zorgovereenkomst opgenomen opzeggingsbepaling. Immers is de noodzaak van die bepaling - bescherming van Salida Crisisopvang - nu juist ontkracht door het samenstel van voormelde zeer ruime volmacht en de aangehaalde machtiging, waarbij het nu juist Salida Crisisopvang is die het in haar macht heeft gekregen om wijzigingen door te geven die relevant zijn voor het al dan niet mogen behouden van het PGB en daarmee voor het voortduren van de eigen inkomsten van Salida Crisisopvang.

24. De vervolgconclusie moet zijn dat Salida Crisisopvang als gevolmachtigde en lasthebber toerekenbaar is tekortgeschoten in de juiste nakoming van de gegeven ruime en vergaande volmacht en lastgeving. Immers had Salida Crisisopvang in vervolg op haar onmiskenbare wetenschap van het vertrek van [naam kind] uit de crisisopvang op of omstreeks 15 juli 2008 zelf op basis van deze ruime volmacht onmiddellijk het nodige moeten doen, opdat deze wijziging werd doorgegeven aan de instanties die dat moesten weten en bovendien had zij vanwege de beëindiging van dat verblijf haar eindafrekening moeten opmaken en geen andere bedragen aan zichzelf moeten overmaken dan die welke voortvloeien uit die eindafrekening. Immers houdt de volmacht tot het mogen beheren van het PGB logischerwijze ook in dat eindafrekening moet volgen bij vertrek uit de crisisopvang. Salida Crisisopvang gaat kennelijk geheel voorbij aan deze op haar rustende verplichting op basis van voormeld samenstel van afspraken.

25. Dit betekent dat vast is komen te staan dat Salida Crisisopvang wegens dat aldus toe te rekenen tekortschieten jegens [eiseres] schadeplichtig is geworden. De beoordeling van de andere aangevoerde grondslagen kan dan ook buiten beschouwing worden gelaten.

26. Vervolgens komt het dan aan op vaststelling van de door [eiseres] hierdoor geleden schade. Door Salida Crisisopvang is daartoe aangevoerd dat die schade gelijk is te stellen aan het bedrag, dat van haar als teveel uitbetaalde PGB wordt teruggevorderd door

Achmea Zorgkantoor. De rechtbank komt deze kijk op de vaststelling van de schade juist voor. Dit ook nu als zodanig daartegen door Salida Crisisopvang geen bedenkingen zijn geuit.

27. Dit leidt tot de conclusie dat voor toewijzing gereed ligt het bedrag van € 29.333,28. Uit de daaraan ten grondslag liggende berekening van Achmea Zorgkantoor blijkt genoegzaam hoe dit bedrag is berekend. De rechtbank oordeelt die berekening als zijnde deugdelijk. De wettelijke rente over dat bedrag gaat eerst rekenen vanaf de datum van deze uitspraak.

28. Het eveneens gevorderde bedrag van € 49,- betreft geen schade die aan

Salida Crisisopvang kan worden toegerekend.

29. De gevorderde (niet-overeengekomen) buitengerechtelijke incassokosten zullen ook niet worden toegewezen. Door Salida Crisisopvang is namelijk terecht als verweer aangevoerd dat de door [eiseres] gestelde werkzaamheden vanwege hun beperkte omvang zijn te vatten onder de verrichtingen waarvoor de in de artt. 237 t/m 240 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde kosten een vergoeding plegen in te houden. Door [eiseres] is naar aanleiding van dit verweer ook niet meer inhoudelijk gereageerd bij repliek.

30. Salida Crisisopvang die als de (overwegend) in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de kosten, die in dit geding zijn gevallen aan de zijde van [eiseres].

Rechtdoende:

De rechtbank:

I. Veroordeelt Salida Crisisopvang om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [eiseres] te betalen € 29.333,28 te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf heden tot de datum van de algehele voldoening.

II. Veroordeelt Salida Crisisopvang voorts tot betaling van de aan de zijde van [eiseres]

gevallen gedingkosten, waarvan te betalen:

o aan [eiseres]: € 119,- wegens niet in debet gesteld griffierecht;

o aan de griffier van deze rechtbank: € 85,97 dagvaardingskosten;

o aan de griffier van deze rechtbank: € 526,- wegens in debet gesteld griffierecht en

o aan de griffier van deze rechtbank: €1.158,- (2 punten à € 579,-) voor salaris van de advocaat.

III. Verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

IV. Wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. M.L.J. Koopmans en op 2 juni 2010 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.