Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2010:BM1295

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
14-04-2010
Datum publicatie
15-04-2010
Zaaknummer
109573 / KG ZA 10-52
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARN:2010:BO7161, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Zowel in conventie als in reconventie is sprake van onrechtmatig handelen.

In conventie gaat het om een verbod gebruik te maken van de toegangsweg en een gebod om de in- en uitrit naar en van deze toegangsweg vrij te houden.

In reconventie wordt gevorderd om bloembakken op de grensafscheiding te verwijderen en verwijderd te houden.

Vorderingen in conventie en reconventie toegewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 109573 / KG ZA 10-52

datum vonnis: 14 april 2010 (kh)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

P.A.C. Holding Hengelo B.V.,

gevestigd te Hengelo,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

verder te noemen PAC,

advocaat: mr. E.W. Roessingh,

tegen

1. de vennootschap onder firma Market Istanbul V.O.F.,

gevestigd te Hengelo(O), alsmede haar vennoten:

2. [naam]

3. [naam], en

4. [naam],

allen wonende te Hengelo (O),

gedaagden in conventie, eisers in reconventie,

verder te noemen Market Istanbul,

advocaat: mr. J.H.B. Averdijk.

Het procesverloop

in conventie en in reconventie

PAC heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 11 maart 2010. Ter zitting zijn verschenen:[naam], directeur van PAC, namens PAC, vergezeld door mr. Roessingh, en de vennoten [naam] en [naam] namens Market Istanbul, vergezeld door mr. Averdijk. De standpunten zijn toegelicht.

Market Istanbul heeft ter zitting een reconventionele vordering ingediend.

De behandeling is ter plaatse voortgezet op 31 maart 2010, alwaar zijn verschenen [naam], bijgestaan door mr. Roessingh, alsmede [naam], [naam] en [naam], bijgestaan door mr. Averdijk.

Het vonnis is bepaald op vandaag.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

in conventie en in reconventie

1. In deze zaak staat het navolgende vast.

- Op 21 juli 2008 heeft de eigenaar van het perceel aan de Breemarsweg 188, de heer [naam], een bouwvergunning gekregen om aan de zijkant van zijn woning, op de hoek van de Breemarsweg/Boekeloseweg, een bedrijfspand op te richten en daarin een winkel te vestigen;

- Na het gereedkomen van deze nieuwbouw wordt daarin onder de naam “Market Istanbul” een Turkse supermarkt annex slagerij geëxploiteerd;

- PAC is eigenaar van een bedrijventerrein dat is gelegen achter de bebouwing van de Breemarsweg en de Boekeloseweg, te weten aan de Boekeloseweg 112 te Hengelo (O);

- Op dit terrein zijn verschillende bedrijven gevestigd;

- Dit terrein wordt ontsloten via een toegangsweg van ongeveer 40 meter lang, die ligt tussen het perceel waarop Market Istanbul gevestigd is (op de hoek van de Breemarsweg/Boekeloseweg) en het perceel waarop de woning van de directeur van PAC, de heer [naam], gelegen is (adres);

- De toegangsweg is onderdeel van het bedrijventerrein en eigendom van PAC;

- De toegangsweg komt uit op de openbare weg, de Boekeloseweg, en geeft toegang voor (gemotoriseerd) verkeer via de in het trottoir gelegen inrit;

- Tijdens de zomer van 2009 heeft PAC grote groene stalen bloembakken op de erfgrens van haar perceel en dat van Market Istanbul geplaatst.

2. PAC vordert, uitvoerbaar bij voorraad, primair:

- Market Istanbul te verbieden gebruik te maken en door derden gebruik te doen maken van de tot het eigendom van PAC behorende toegangsweg van het bedrijventerrein aan de Boekeloseweg 112 te Hengelo, en

- Market Istanbul te gebieden zich te onthouden van het blokkeren en belemmeren van de doorgang over de in- en uitrit naar en van deze toegangsweg van het bedrijventerrein voor alle verkeer en erop toe te zien dat haar leveranciers en klanten zich van dergelijk blokkeren en belemmeren onthouden,

zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,-- voor iedere keer dat zich een dergelijk verboden gebruik en/of blokkeren en belemmeren voordoet, en

- Market Istanbul en haar vennoten hoofdelijk te veroordelen tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eiseres te betalen een bedrag van € 792,-- wegens buitengerechtelijke kosten.

Subsidiair vordert PAC, eveneens uitvoerbaar bij voorraad:

- Market Istanbul te verbieden gebruik te maken en door derden gebruik te doen maken van de tot het eigendom van PAC behorende toegangsweg van het bedrijventerrein aan de Boekeloseweg 112 te Hengelo,

- Market Istanbul te gebieden zich te onthouden van het blokkeren en belemmeren van de doorgang over de in- en uitrit naar en van deze toegangsweg van het bedrijventerrein voor alle verkeer en erop toe te zien dat haar leveranciers zich van dergelijk blokkeren en belemmeren onthouden,

zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,-- voor iedere keer dat zich een dergelijk verboden gebruik en/of blokkeren en belemmeren voordoet, en

- Market Istanbul te veroordelen tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan PAC te betalen een bedrag van € 792,-- wegens buitengerechtelijke kosten.

Tot slot vordert zij veroordeling van Market Istanbul in de kosten van dit geding.

3. PAC legt aan haar vordering ten grondslag onrechtmatig handelen door Market Istanbul, door de inrit en toegangsweg naar het bedrijventerrein van PAC stelselmatig en vaak langdurig te (doen) blokkeren en daarop te parkeren met voertuigen van zichzelf en anderen. Een en ander blijkt uit de met de bewakingscamera vastgelegde blokkades. PAC is van mening dat voor dergelijk handelen geen rechtvaardigingsgrond bestaat, niet voor Market Istanbul en haar vennoten, noch voor haar leveranciers. PAC stelt daartoe dat zij haar leveranciers mag en kan instrueren over de wijze waarop haar supermarktproducten gelost dienen te worden en wel zodanig dat dit niet leidt tot het blokkeren van de in-/uitrit en/of parkeren op de toegangsweg naar het bedrijventerrein van PAC en de bedrijven die van PAC aldaar bedrijfs- en kantoorgebouwen en opslagmogelijkheden huren. Voorts mag van Market Istanbul verwacht worden dat zij haar klanten erop wijst dat het niet is toegestaan op de toegangsweg en/of de in- en uitrit te parkeren zodanig dat toegang tot het bedrijventerrein geblokkeerd wordt. Ook mag van haar worden verwacht dat zij hierop toeziet en ingrijpt op het moment dat één of meer van haar klanten foutief parkeert om te voorkomen dat op de toegangsweg geparkeerd wordt en/of dat (de in- en uitrit naar) deze geblokkeerd wordt, aldus PAC.

PAC stelt dat zij als verhuurder de op haar terrein gevestigde bedrijven zoveel mogelijk de onbelemmerde toegang daartoe moet kunnen bieden en zelf daartoe de onbelemmerde toegang moet hebben. Bovendien is de toegangsweg onderdeel van het bedrijventerrein en haar eigendom, zodat PAC het gebruik van haar eigendom door derden, die daarvoor van haar geen toestemming hebben gekregen, niet hoeft te dulden. Ook moet het ontstaan van gewelddadigheden en verkeersopstoppingen voorkomen worden, aldus PAC.

Tot slot stelt PAC dat zij, om de kwestie minnelijk te kunnen regelen, kosten heeft moeten maken, welke € 792,-- hebben bedragen tot het moment waarop de eerste conceptdagvaarding voor het onderhavige kort geding werd opgesteld.

4. Market Istanbul voert daartegen verweer en betwist de door PAC gestelde feiten. Zij stelt zich op het standpunt dat onvoldoende is komen vast te staan dat zij dan wel haar vennoten, haar leveranciers en haar klanten op onaanvaardbare wijze en langer dan noodzakelijk die toegangsweg blokkeren. Alvorens tot een veroordeling te kunnen komen, zal zulks eerst nader onderzocht dienen te worden, en daarvoor leent een procedure in kort geding zich niet, aldus Market Istanbul.

Ook is er volgens Market Istanbul geen spoedeisend belang bij de gevraagde voorlopige voorziening, omdat PAC er niet in geslaagd is bewijs te leveren dat er sprake is van opstoppingen, dreigende gewelddadigheden en verkeersonveilige situaties. De door heer [naam]/PAC gemaakte opnames van de camera kunnen hierbij niet tot bewijs dienen, omdat de camera onrechtmatig is geplaatst en daarmee zonder toestemming van Market Istanbul beelden van haar erf worden gemaakt, aldus Market Istanbul.

Voorts stelt Market Istanbul zich op het standpunt dat de dwangsom te hoog is, dan wel dat daaraan een maximum dient te worden verbonden en is zij van mening dat de gevraagde uitvoerbaar verklaring bij voorraad moet worden afgewezen om een terugbetalingsrisico en executiegeschillen te voorkomen.

5. Market Istanbul vordert op haar beurt in reconventie om, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, PAC te veroordelen om:

- binnen drie dagen na betekening van dit vonnis over te gaan tot algehele verwijdering van alle groene stalen bloembakken staande en gelegen op/tegen de grens van de percelen kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie K, nr. 2515 en gemeente Hengelo, sectie K, nr. 2338 en deze verwijderd te houden op straffe van een dwangsom van € 1.000,-- voor elke dag of een gedeelte ervan dat geweigerd wordt aan dit vonnis uitvoering te geven met een maximum van € 50.000,--,

- na betekening van dit vonnis zich te onthouden en doen onthouden van het plaatsen van obstakels van welke aard dan ook op/tegen de grens van de percelen kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie K, nr. 2515 en gemeente Hengelo, sectie K, nr. 2338 zulks op straffe van een dwangsom van € 1.000,-- voor elke dag of een gedeelte ervan dat geweigerd wordt aan dit vonnis uitvoering te geven, met een maximum van € 50.000, en

- de kosten van dit geding aan Market Istanbul te voldoen, des dat aan de één is betaald, zij jegens de ander is bevrijd.

6. Zij legt aan haar reconventionele vordering ten grondslag onrechtmatig handelen door PAC, nu zij door het plaatsen en geplaatst houden van de bloembakken het Market Istanbul onmogelijk maakt om op een behoorlijke wijze haar onderneming met versproducten te bevoorraden.

Daarnaast handelt, zo wordt gesteld, PAC onrechtmatig door gebruik te maken van een videocamera, terwijl de overgelegde stills heimelijk, dus zonder medeweten en zonder toestemming van Market Istanbul, zijn gemaakt. Hiermee wordt op zeer grove wijze inbreuk gemaakt op de privacy van Market Istanbul en haar vennoten, aldus Market Istanbul.

7. PAC voert verweer tegen de vordering. Zij stelt dat zij om te voorkomen dat de toegangsweg zou worden geblokkeerd genoodzaakt was om op haar eigen terrein de bloembakken te plaatsen als erfafscheiding van haar terrein.

8. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter volgt het spoedeisende belang van zowel de vordering in conventie als in reconventie uit de omstandigheid dat eisers stellen dat er bij voortduring inbreuk wordt gemaakt op een hun toekomend subjectief recht.

9. De voorzieningenrechter stelt voorop dat partijen in hun relatie als buren rekening dienen te houden met elkaars gerechtvaardigde belangen. PAC heeft een gerechtvaardigd belang bij een onbelemmerde inrit en toegangsweg naar haar bedrijventerrein, terwijl Market Istanbul een gerechtvaardigd belang heeft bij het kunnen laden en lossen van zaken (waaronder versproducten) direct bij de achteringang van haar onderneming.

Partijen verschillen in deze procedure echter van mening over het antwoord op de vraag wanneer er sprake is van over en weer blokkeren en belemmeren

9.1. In conventie verzoekt PAC te bepalen dat van blokkeren of belemmeren van haar inrit en toegangsweg naar haar bedrijventerrein sprake is, indien het aldaar met een voertuig langer dan één minuut per keer duurt. Market Istanbul stelt dat een leverancier nooit langer dan tien minuten zijn voertuig ter plekke tot stilstand heeft gebracht om te laden en te lossen, in ieder geval nimmer zodanig dat sprake is van blokkeren of belemmeren van de bedoelde inrit en toegangsweg.

Market Istanbul stelt dienaangaande voorts dat bij het laden en lossen soms gebruik wordt gemaakt van de openbare weg, waarbij de bedrijfsauto voor een klein deel voor de in- en uitrit staat, maar niet op grond van PAC. Ook komt het wel voor dat een leverancier een deel van de toegangsweg tijdens het laden en lossen in gebruik heeft en dat verkeer dat van het bedrijventerrein van PAC naar de openbare weg wil, moet wachten.

9.2. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft PAC een rechtens te respecteren belang bij een voortdurend vrije toegangsweg ten behoeve van zichzelf en haar huurders. Market Istanbul dient zich daarom te onthouden van handelingen door haar en/of de haren waarmee een inbreuk wordt gemaakt op het recht van PAC.

Anderzijds heeft Market Instanbul een rechtens te respecteren belang bij het laden en lossen van zaken (waaronder versproducten) direct bij de achteringang van haar onderneming door Market Istanbul en/of haar leveranciers. PAC dient zich daarom te onthouden van handelingen waarmee een inbreuk wordt gemaakt op het recht van Market Istanbul. De voorzieningenrechter heeft ter plekke vastgesteld dat de bloembakken van PAC zich (inmiddels) deels op het terrein van Market Istanbul bevinden en het parkeren van voertuigen op de oprit van Market Istanbul aan de achterzijde van het bedrijfspand hinderen.

10. Door PAC is in conventie zowel primair als subsidiair gevorderd Market Istanbul te verbieden gebruik te maken en door derden gebruik te doen maken van de toegangsweg. Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter zijn die “derden” een te onbepaalde groep om een dergelijk verbod uit te vaardigen, reden waarom dat onderdeel van de vordering zal worden afgewezen.

10.1. Voorts is door PAC gevorderd dat Market Istanbul erop toeziet dat haar leveranciers en klanten zich van dergelijk blokkeren en belemmeren onthouden. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is het de verplichting van Market Istanbul jegens PAC dat de leveranciers hun voertuigen parkeren, zodanig dat de toegangsweg daardoor niet wordt geblokkeerd of belemmerd. Market Istanbul kiest immers haar leveranciers en kan deze instrueren. Hetzelfde geldt voor haar eigen personeel. Voordat wordt gelost of geladen, kan Market Istanbul via de achterdeur zien of al dan niet goed geparkeerd is, en kunnen er zonodig corrigerende aanwijzingen worden gegeven.

Op het parkeergedrag van haar klanten heeft Market Istanbul echter geen directe invloed. Dit betreft immers een vooraf niet geïdentificeerde groep. Met deze personen onderhoudt Market Istanbul op het moment van parkeren (nog) geen contractuele relatie, zodat zij hen met betrekking tot het parkeren van hun auto niet kan verplichten. Ook heeft zij geen zicht op het parkeren door deze personen op de toegangsweg van PAC.

10.2. Ten overvloede geeft de voorzieningenrechter PAC in overweging om (bij voorkeur in overleg met de gemeente) de inrit/toegangsweg te voorzien van een markering of een teken (bijvoorbeeld door middel van grote letters NP of een kruis), zodat het voor een ieder duidelijk zichtbaar is dat aldaar niet geparkeerd mag worden.

10.3. Uit vorenstaande volgt dat de voorzieningenrechter het in conventie subsidiair gevorderde zal toewijzen, met dien verstande dat aan de dwangsom een maximum zal worden verbonden en deze dwangsom voor het foutparkeren door leveranciers zal worden beperkt tot het uitoefenen door Market Istanbul van repressief toezicht. Er is geen aanleiding om de dwangsom op een lager bedrag te stellen.

Tegen de gevorderde vergoeding van buitengerechtelijke kosten ad € 792,-- is materieel geen verweer gevoerd, zodat ook dat onderdeel zal worden toegewezen. Voorts brengt de aard van het kort geding met zich mee dat een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt getroffen, reden waarom de gevorderde uitvoerbaar bij voorraadverklaring eveneens zal worden toegewezen. Market Istanbul dient in de kosten van de procedure in conventie te worden veroordeeld, nu zij grotendeels in het ongelijk is gesteld.

11. Ten aanzien van de reconventionele vordering overweegt de voorzieningenrechter als volgt:

Als regel is het een eigenaar toegestaan om op zijn eigen erf een erfafscheiding te plaatsen, tenzij hij daarvan misbruik maakt tegenover een ander door die bevoegdheid uit te oefenen met geen ander doel dan om die ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend. Van misbruik kan eveneens sprake zijn indien een persoon een rechtens aan hem toekomende bevoegdheid, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen zijn belang bij uitoefening ervan en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet had mogen uitoefenen.

11.1. Tijdens de bezichtiging ter plaatse is de voorzieningenrechter gebleken dat het laden en lossen door de leveranciers bij Market Istanbul wordt bemoeilijkt door de stalen bloembakken die aldaar door PAC zijn geplaatst, terwijl ook het in- en uitstappen uit de auto’s problematisch is. Ook is het aannemelijk dat leveranciers door de plaatsing van die bloembakken worden gedwongen dwars op of voor de toegangsweg te laden en te lossen.

11.2. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft PAC niet aannemelijk gemaakt dat zij een rechtens te respecteren belang heeft bij een erfafscheiding langs de onderhavige toegangsweg waar zij thans bloembakken heeft geplaatst. Immers door de plaatsing wordt kennelijk niet voorkomen dat anderen de oprit gebruiken, terwijl die bakken ook niet verhinderen dat klanten daar niet meer parkeren. Door het plaatsen van die bakken is het voor Market Istanbul en haar leveranciers echter onmogelijk geworden om de portieren van een (bestel)auto te openen, dan wel om in- en uit de auto te stappen. Market Istanbul heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat deze bloembakken daar slechts staan om de toelevering van haar onderneming via haar eigen oprit te hinderen. Door aldus te handelen maakt PAC misbreuk van haar recht om haar erf te mogen afscheiden.

Bovendien heeft de voorzieningenrechter ter plekke geconstateerd dat PAC heeft nagelaten er zorg voor te dragen dat haar bloembakken de grens tussen de erven niet overschrijden.

11.3. PAC dient de onderhavige bloembakken derhalve geheel te verwijderen, zodat leveranciers meer ruimte hebben om achterwaarts de oprit van Market Istanbul op te rijden en aldaar te kunnen parkeren. Market Istanbul en haar leveranciers moeten in ieder geval in staat worden gesteld om zonder problemen de portieren van op de eigen oprit geparkeerde auto’s te openen, dan wel in- en uit te stappen. Door haar bedrijf aldus te doen toeleveren, doet de tijdspanne waarin wordt geladen en/of gelost niet ter zake, omdat de leveranciers niet meer op of voor de toegangsweg van PAC hoeven te parkeren. In dat geval is er dus ook geen sprake van het blokkeren en/of belemmeren van de onderhavige toegangsweg van PAC.

11.4. De vordering in reconventie is derhalve eveneens voor toewijzing vatbaar. Hetgeen overigens door Market Istanbul met betrekking tot de door PAC geplaatste camera naar voren is gebracht, maakt geen onderdeel uit van het gevorderde in deze procedure, zodat een beslissing daarover achterwege blijft.

11.5. De voorzieningenrechter acht termen aanwezig om de termijn voor de verwijdering van de bloembakken te verruimen en de dwangsom op een lager bedrag te stellen. PAC dient in de kosten van de procedure in reconventie te worden veroordeeld, nu zij in het ongelijk is gesteld.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie

I. Verbiedt Market Istanbul gebruik te maken van de tot het eigendom van PAC behorende toegangsweg van het bedrijventerrein aan de Boekeloseweg 112 te Hengelo, en gebiedt Market Istanbul zich te onthouden van het blokkeren en belemmeren van de doorgang over de in- en uitrit naar en van deze toegangsweg van het bedrijventerrein voor alle verkeer en erop toe te zien dat haar leveranciers zich van dergelijk blokkeren en belemmeren onthouden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,-- voor iedere keer dat zich een dergelijk verboden gebruik en/of blokkeren en belemmeren en/of gebrek aan repressief toezicht voordoet, zulks tot een maximum van € 50.000,--.

II. Veroordeelt Market Istanbul hoofdelijk, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd, om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eiseres te betalen een bedrag van € 792,-- (zevenhonderd tweeënnegentig euro) aan buitengerechtelijke kosten.

III. Veroordeelt Market Istanbul hoofdelijk, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd, in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op € 336,89 aan verschotten en € 1.054,-- aan salaris van de advocaat.

IV. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

V. Wijst af het meer of anders gevorderde.

in reconventie

I. Veroordeelt PAC binnen acht dagen na betekening van dit vonnis over te gaan tot algehele verwijdering van alle groene stalen bloembakken staande en gelegen op/tegen/over de grens van de percelen kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie K, nr. 2515 en gemeente Hengelo, sectie K, nr. 2338 en deze verwijderd te houden op straffe van betaling van een dwangsom aan Market Istanbul, des dat aan de één is betaald, zij jegens de ander is bevrijd, van € 500,-- voor elke dag of een gedeelte ervan dat geweigerd wordt aan dit vonnis uitvoering te geven, zulks tot een maximum van € 50.000,--.

II. Veroordeelt PAC acht dagen na betekening van dit vonnis zich te onthouden en doen onthouden van het plaatsen van obstakels van welke aard dan ook op/tegen de grens van de percelen kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie K, nr. 2515 en gemeente Hengelo, sectie K, nr. 2338 zulks op straffe van betaling van een dwangsom aan Market Istanbul, des dat aan de één is betaald, zij jegens de ander is bevrijd, van € 500,-- voor elke dag of een gedeelte ervan dat geweigerd wordt aan dit vonnis uitvoering te geven, zulks tot een maximum van € 50.000,--.

III. Veroordeelt PAC, des dat aan de één is betaald, zij jegens de ander is bevrijd, in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Market Istanbul begroot op

€ 263,-- aan verschotten en € 1.054,-- aan salaris van de advocaat.

IV. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

V. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. A.R. van der Winkel, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 14 april 2010, in tegenwoordigheid van M.T. Hovius-Huisman, griffier.