Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2010:BM0591

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
01-04-2010
Datum publicatie
09-04-2010
Zaaknummer
109826 / KG ZA 10-6
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering ontruiming krakers toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 109826 / KG ZA 10-64

datum vonnis: 1 april 2010 (z)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

de stichting

Woningstichting Domijn,

gevestigd te Enschede,

eiseres,

verder te noemen Domijn,

advocaat: mr. R. Smink te Enschede,

tegen

zij die verblijven in het pand Sibculobrink 26,

wonende te Enschede,

gedaagden, niet verschenen.

Het procesverloop

Gedaagden zijn te dienende dage niet in rechte verschenen, waarna tegen hen verstek is verleend.

Domijn heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 25 maart 2010. Ter zitting zijn verschenen: mevrouw [A], consulente wijkvernieuwing bij Domijn, vergezeld door mr. Smink. De vordering is toegelicht.

Het vonnis is bepaald op vandaag.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

1. Bij de dagvaarding zijn de wettelijke formaliteiten in acht genomen.

2. In deze zaak staat het navolgende vast.

Domijn heeft het woonpand te 7544 AC Enschede, Sibculobrink 26, in eigendom.

De woning is per november 2009 leeg gekomen en nog niet opnieuw verhuurd. De bedoeling van Domijn is om het pand tot aan de sloop dan wel ingrijpende renovatie ter voorkoming van kraken te verhuren aan studenten of starters op de woningmarkt en om deze woning te kunnen inzetten als wisselwoning bij sloop of renovatie van andere woningen.

Op 8 december 2009 heeft Domijn geconstateerd dat de woning onrechtmatig werd bewoond door gedaagden, die de deur van de woning hadden geforceerd. Het is Domijn niet bekend wie thans in de woning verblijven.

De vordering van Domijn en de onderbouwing daarvan:

3.1 Domijn heeft -kort gezegd- gevorderd gedaagden te veroordelen, uitvoerbaar bij voorraad, om binnen twee dagen na betekening van het vonnis het pand aan de Sibculobrink 26 te Enschede te ontruimen met alle personen en zaken die zich daarin van hunnentwege bevinden en het pand geheel leeg en in de staat waarin het pand bij ingebruikneming verkeerde ter beschikking te stellen aan Domijn en met de bepaling dat het vonnis gedurende zes maanden na het wijzen daarvan ten uitvoer kan worden gelegd tegen een ieder die zich ten tijde van de tenuitvoerlegging in het pand of welk ander pand van Domijn dan ook bevindt of daar binnentreedt telkens wanneer zich dit voordoet, alsmede gedaagden, op straffe van een dwangsom van € 250,-- per persoon per dag met een maximum van € 15.000,-- per persoon, te verbieden om na vertrek uit het pand daarin terug te keren, of zonder daartoe strekkende huurovereenkomst een ander pand van Domijn te betrekken, een en ander met veroordeling van gedaagden in de kosten van dit geding, alsmede gedaagden tot al het bovenstaande hoofdelijk te veroordelen, althans een zodanige beslissing te nemen als de voorzieningenrechter in goede justitie voor juist houdt.

3.2 Gedaagden maken een inbreuk op het eigendomsrecht van Domijn. Zij verblijven zonder toestemming in de woning, die, in afwachting van de sloop dan wel ingrijpende renovatie, nog steeds geschikt voor verhuur is. Ook na sommatie en ingebrekestelling bij een door een deurwaarder betekende brief d.d. 28 december 2009 van de advocaat van Domijn, hebben gedaagden de woning niet verlaten. Domijn heeft gedaagden er in die brief op gewezen dat met gedaagden geen huurovereenkomst bestaat en dat zij evenmin van plan is met gedaagden een dergelijke huurovereenkomst of een andere overeenkomst aan te gaan. Door de handelwijze van gedaagden derft Domijn huurinkomsten, nu zij de woning tot aan de sloop dan wel ingrijpende renovatie niet tijdelijk aan een derde kan verhuren.

3.3 Domijn heeft om die reden een spoedeisend belang bij het gevorderde. Het spoedeisend belang is bovendien gegeven, nu het hier gaat om een voortgaande en stelselmatige inbreuk op het eigendomsrecht van Domijn, en dus van onrechtmatig handelen.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

4.1 Nu gedaagden niet ter zitting zijn verschenen moeten de door Domijn gestelde feiten en omstandigheden als vaststaand worden aangenomen.

De vordering komt de voorzieningenrechter onrechtmatig noch ongegrond voor en kan daarom worden toegewezen.

Van een noodtoestand of andere omstandigheden die tot afwijzing van de vordering van Domijn zouden moeten leiden is niet gebleken.

4.2 De voorzieningenrechter acht de gevorderde ontruimingstermijn van twee dagen echter te kort. Hij zal die termijn op twee weken stellen.

4.3 Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partij hoofdelijk in de kosten van dit geding worden veroordeeld.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. Veroordeelt gedaagden om binnen twee weken na betekening van dit vonnis het pand aan de Sibculobrink 26 te Enschede te ontruimen met alle personen en zaken die zich daarin van hunnentwege bevinden en het pand geheel leeg ter beschikking te stellen aan Domijn.

II. Bepaalt dat het onderhavig vonnis gedurende zes maanden na heden ten uitvoer gelegd kan worden tegen een ieder die zich ten tijde van de tenuitvoerlegging in de voornoemde onroerende zaak bevindt of daar binnen treedt telkens wanneer zich dit voordoet.

III. Verbiedt gedaagden om na vertrek uit voornoemde onroerende zaak daarin terug te keren of zonder daartoe strekkende huurovereenkomst een ander pand van Domijn te betrekken, zulks op straffe van een dwangsom van € 250,-- per persoon per dag, met een maximum van € 15.000,-- per persoon.

IV. Veroordeelt gedaagden hoofdelijk, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd, in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Domijn begroot op € 350,92 aan verschotten en € 527,-- aan salaris van de advocaat.

V. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

VI. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Van der Winkel, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 1 april 2010, in tegenwoordigheid van Zomer, griffier.