Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2010:BL8483

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
19-03-2010
Datum publicatie
22-03-2010
Zaaknummer
109594 / KG ZA 10-53
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Door eiseres aan All Events verhuurde apparatuur meegenomen/meegegeven als aanbetaling aan gedaagden. Geen geldige titel. Inbetalinggeving. Geen derdenbescherming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 109594 / KG ZA 10-53

datum vonnis: 19 maart 2010 (ps)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AV Lease B.V.,

gevestigd te Almere,

eiseres,

verder te noemen AV Lease,

advocaat: mr. F.R.H. Kuiper te Hattem,

tegen

1. de vennootschap onder firma

Melrose V.O.F.,

gevestigd te Hengelo (O),

2. [gedaagde 1],

wonende te [woonplaats],

3. [gedaagde 2],

wonende te [woonplaats],

4. [gedaagde 3],

wonende te [woonplaats],

5. [gedaagde 4],

wonende te [woonplaats],

6. [gedaagde 5],

wonende te [woonplaats]

gedaagden,

verder te noemen Melrose c.s.

advocaat: mr. S.E. Toffoletto te Zwolle.

Het procesverloop

AV Lease heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 12 maart 2010. Ter zitting zijn verschenen:

- namens AV Lease, de heer [directeur] van AV Lease, vergezeld van mr. Kuiper;

- namens Melrose c.s. mr. Toffoletto;

- gedaagden sub 3 en sub 4.

De standpunten zijn toegelicht.

Het vonnis is bepaald op vandaag.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

1.1 In deze zaak staat het navolgende vast.

1.2 Tussen AV Lease en [X], handelend onder de naam All Events Show Equipment (verder: All Events), is op 28 oktober 2008 een huurovereenkomst gesloten ter zake de huur van een Midas Verona V480 Touring Pack, een tweetal Klark Teknik SQ-1 dynamic en een Klark Teknik SQ-1 graphic EQ (verder ook: de verhuurde apparatuur).

1.3 Op 29 januari 2010 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen verlof verleend aan AV Lease om ten laste van [X] conservatoir beslag te doen leggen tot afgifte van de verhuurde apparatuur, met alle in de huurovereenkomst omschreven toebehoren.

1.4 Melrose VOF heeft medio februari 2009 een geluidssysteem van het merk EAW verkocht aan All Events. Op 2 december 2009 hebben Melrose c.s. een loods in Didam bezocht, waar apparatuur van All Events stond opgeslagen, om voornoemd geluidssysteem op te halen. De heer [Y] (verder: [Y]) is hierbij aanwezig geweest.

De vordering van AV Lease en de zakelijk weergegeven toelichting daarop:

2.1 AV Lease heeft gevorderd bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- Melrose c.s. hoofdelijk bij wijzen van voorlopige voorziening te veroordelen om uiterlijk drie dagen na de betekening van het vonnis in deze procedure over te gaan tot levering aan AV Lease van het Midas Verona V480 Touring Pack, een tweetal Klark Teknik SQ-1 dynamic en een Klark Teknik SQ-1 graphic EQ als omschreven in de huurovereenkomst d.d. 28 oktober 2008, zulks op straffe van een dwangsom van € 2.500,-- voor iedere dag, een gedeelte van de dag daaronder mede begrepen, dat Melrose c.s. in gebreke blijven om daaraan te voldoen;

- bij wijze van voorschot op schadevergoeding Melrose c.s. hoofdelijk te veroordelen tot betaling van voorschot op schadevergoeding bedragende € 12,50 per dag vanaf de datum der eerste sommatie tot aan de datum der daadwerkelijke teruglevering;

- Melrose c.s. te veroordelen in de kosten van dit geding.

2.2 Daartoe heeft AV Lease gesteld dat haar uit correspondentie met [X] en [Y] is gebleken dat de verhuurde apparatuur zonder toestemming van [X] is ontvreemd door Melrose c.s. om op die manier zekerheid te hebben voor betalingen die Melrose c.s. van All Events tegoed zouden hebben.

2.3 Melrose c.s. waren ermee bekend dat de verhuurde apparatuur geen eigendom was van [X].

[Y] heeft ten aanzien van de gebeurtenissen op 2 december 2009 op 11 maart 2010 verklaard: ‘bij het verder inladen zagen de heren de midas mengtafel staan en zeiden dat ze deze ook als onderpand mee wilden hebben’ en ‘ik heb te kennen gegeven dat deze van AV Lease was en dat het een lease mengtafel betrof die niet van All Events was en dat als ze dan een tafel mee wilden hebben ze een eigen tafel van All Events mee moesten nemen’. Tussen [X] en gedaagde sub 4 heeft nog e-mailcorrespondentie plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de mengtafel niet van [X] was en dat zij geen toestemming heeft gegeven voor vervreemding. Op 18 en 19 februari 2010 heeft AV Lease de vennoten van Melrose aangeschreven en hen in de gelegenheid gesteld de mengtafel te retourneren.

2.4 AV Lease heeft spoedeisend belang bij haar vorderingen. AV Lease wil de verhuurde apparatuur weer rendabel maken door deze aan een andere partij te verhuren. Dit is niet mogelijk zolang Melrose c.s. de apparatuur onder zich houden. Door tijdsverloop veroudert de apparatuur, waardoor deze minder waard wordt en dus ook een mindere huurprijs kan genereren.

Het –zakelijk weergegeven- verweer van Melrose c.s.:

3.1 Melrose c.s. betwisten dat AV Lease een spoedeisend belang heeft. AV Lease heeft onvoldoende aangetoond dat zij huurinkomsten misloopt. Niet is gebleken dat de huurovereenkomst met All Events is opgezegd, noch dat er gegadigden zijn die de mengtafel per direct willen huren. Melrose c.s. betwisten dat de apparatuur binnen een paar maanden dusdanig in waarde zou dalen dat AV Lease de huurprijs naar beneden zal moeten aanpassen. Daarnaast leent deze zaak zich niet voor een kort gedingprocedure, nu er nader bewijs nodig is en [Y] en de verhuurder van de loods als getuige dienen te worden gehoord.

3.2 Melrose c.s. hebben verklaard dat zij op 2 december 2009 in de loods met [Y] zijn overeengekomen dat All Events een huurvergoeding van € 2.000,-- zou voldoen voor iedere maand dat zij de EAW-installatie had gebruikt en dat in totaal een bedrag van

€ 16.000,-- zou worden voldaan. Als aanbetaling op dat bedrag heeft [Y] geheel vrijwillig aan Melrose c.s. een mengtafel meegegeven. De verhuurder van de loods, de heer [Z], heeft ook verklaard dat [Y] de apparatuur geheel vrijwillig aan Melrose c.s. heeft meegegeven.

3.3 Melrose c.s. wisten niet dat de mengtafel geen eigendom was van All Events. [Y] heeft op 2 december 2009 niet gezegd dat de mengtafel geleased of gehuurd was. Melrose c.s. hadden geen reden aan het eigendom van All Events te twijfelen, aangezien op de mengtafel ‘All Events’ staat geschreven. De mengtafel heeft geen kenmerk waaruit Melrose c.s. hadden kunnen opmaken dat iemand anders dan All Events de eigenaar was van de mengtafel. Bij email van 23 januari 2010 heeft [X] voor het eerst richting Melrose c.s. melding gemaakt van het feit dat de mengtafel geleased zou zijn.

3.4 Aan Melrose c.s. komt op grond van artikel 3:86 Burgerlijk Wetboek rechtsbescherming toe nu zij de mengtafel te goeder trouw van All Events als betaling geleverd hebben gekregen. Melrose c.s. hebben altijd contact gehad met [Y] en mochten erop vertrouwen dat hij beschikkingsbevoegd was. Melrose c.s. zijn rechthebbenden geworden. AV Lease kan de mengtafel niet meer als haar eigendom opeisen.

3.5 De vordering dient ter zake de schadevergoeding niet-ontvankelijk te worden verklaard, nu AV Lease de verkeerde partij aanspreekt.

De overwegingen van de voorzieningenrechter:

4.1 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk geworden dat AV Lease spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. AV Lease vordert afgifte van de haar in eigendom toebehorende goederen, zodat zij weer kan beschikken over deze goederen. Of er reeds een partij is die de apparatuur wil huren is niet bepalend voor het spoedeisend belang. De voorzieningenrechter is verder van oordeel dat het een feit van algemene bekendheid is dat technische apparatuur, in meer of minder mate, enkel door tijdsverloop minder waard wordt.

In tegenstelling tot Melrose c.s. is de voorzieningenrechter van oordeel dat de onderhavige zaak zich wel leent voor behandeling in een kort gedingprocedure. De daadwerkelijke gang van zaken op 2 december 2009 kan in het kader van deze procedure niet worden vastgesteld, doch zulks is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter ook niet noodzakelijk.

De voorzieningenrechter zal derhalve overgaan tot de materiële beoordeling.

4.2 AV Lease heeft als eigenaar de verhuurde apparatuur aan [X]/All Events verhuurd. Melrose c.s. hebben niet betwist dat AV Lease op 2 december 2009 eigenaar was van de verhuurde apparatuur. Zulks staat derhalve vast.

4.3 Voor overdracht van een goed in de zin van artikel 3:84 Burgerlijk Wetboek wordt vereist een levering krachtens geldige titel, verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er van een geldige titel in casu niet gebleken.

In het geval dat Melrose c.s. de mengtafel, zoals zij stellen, als aanbetaling zouden hebben ontvangen voor de bedragen die zij nog tegoed hadden van All Events, geldt het navolgende.

Niet gesteld of gebleken is dat tussen All Events en Melrose c.s. op een eerder moment is overeengekomen dat betaling ook in natura plaats kon hebben. Er dient dan ook van uit te worden gegaan dat All Events, voor zover zij daartoe gehouden was, slechts verplicht was aan een verbintenis te voldoen door middel van de oorspronkelijk toegezegde prestatie, zijnde de betaling van een geldsom. Aan de inbetalinggeving lag derhalve naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen rechtsgrond (geldige titel) ten grondslag. De inbetalinggeving in natura dient als een onverplichte rechtshandeling te worden beschouwd.

De inbetalinggeving zou zijn verricht door [Y], een (ex-)medewerker van All Events, die niet bevoegd was over het goed te beschikken.

Nu er geen sprake blijkt van een geldige titel kan aan Melrose c.s. ook geen derdenbescherming in de zin van artikel 3:86 BW toekomen.

4.4 De voorzieningenrechter constateert dat ook Melrose c.s. een benadeelde partij is in deze, nu ook zij een onbetaalde vordering op All Events stellen te hebben. Hoe vervelend dat ook moge zijn, het geeft Melrose c.s. niet het recht om hun benadeling te verhalen op goederen die in eigendom aan een andere benadeelde partij toebehoren.

4.5 De voorzieningenrechter zal Melrose c.s. veroordelen om uiterlijk drie dagen na betekening van het onderhavige vonnis over te gaan tot afgifte van de Midas Verona V480 Touring Pack. Van het tweetal Klark Teknik SQ-1 dynamic en een Klark Teknik SQ-1 graphic EQ staat thans onvoldoende vast dat Melrose c.s. deze apparatuur ook onder zich houden, zodat de vordering met betrekking tot afgifte van deze apparatuur dient te worden afgewezen.

4.6 Nu de vordering met betrekking tot twee stuks geluidsapparatuur zal worden afgewezen, zal de voorzieningenrechter de dwangsommen matigen met dien verstande dat per dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat Melrose c.s. in gebreke blijven om aan de veroordeling te voldoen een dwangsom ter grootte van € 1.500,-- wordt verbeurd met een maximum van € 30.000,-- aan te verbeuren dwangsommen.

4.7 AV Lease heeft niet gesteld spoedeisend belang te hebben bij een voorschot op enige schadevergoeding. De voorzieningenrechter zal dit gedeelte van de vordering derhalve afwijzen.

4.8 De voorzieningenrechter zal Melrose c.s. als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure veroordelen.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. Veroordeelt Melrose c.s. hoofdelijk om uiterlijk drie dagen na de betekening van het vonnis over te gaan tot afgifte van het Midas Verona V480 Touring Pack aan AV Lease, zulks op straffe van een dwangsom van € 1.500,--, met een maximum van € 30.000,--, voor iedere dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat Melrose c.s. in gebreke blijven om daaraan te voldoen.

II. Veroordeelt Melrose c.s. in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van AV Lease begroot op € 344,89 aan verschotten en € 527,-- aan salaris van de advocaat.

III. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

IV. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. M.M. Verhoeven, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 maart 2010, in tegenwoordigheid van mr. P.M.F. Schreurs, griffier.