Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2010:BL7614

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
02-03-2010
Datum publicatie
16-03-2010
Zaaknummer
312825 CV EXPL 8104/09
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Algemene voorwaarden van een vliegmaatschappij en de Verordening EG nr. 261/2004. Is er sprake van een instapweigering? Vraag wordt bevestigend beantwoord. Passagier heeft recht op vergoeding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2010, 146
Prg. 2010, 113
VR 2010, 59
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector Kanton

Locatie Enschede

Zaaknummer : 312825 CV EXPL 8104/09

Uitspraak : 2 maart 2010

Vonnis in de zaak van:

wonende te Hengelo (O)

eisende partij, hierna ook wel eiser te noemen

gemachtigde: mr. S. Vandermeulen, verbonden aan ARAG Rechtsbijstand te Arnhem

tegen

de besloten vennootschap TUI AIRLINES NEDERLAND B..V

gevestigd te Rijswijk

gedaagde partij, hierna ook wel Tui Airlines te noemen

gemachtigde: N.J.M. Tijhuis, deurwaarder te Almelo

1. Het verloop van de procedure:

1.1 Dit verloop blijkt uit:

- de dagvaarding van 20 juli 2009;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek.

2. De feiten:

2.1 Op 22 juli 2008 heeft eiser via een reisbureau een retourvlucht geboekt bij Tui Airlines. Op 11 augustus 2008 van Amsterdam naar Forteleza in Brazilië en op 25 augustus 2008 de terugreis van Forteleza naar Amsterdam. Op de voorgedrukte ticket wordt vermeld dat de vertrektijd van terugreis 23.00 uur is. Op de vervoersovereenkomst van partijen zijn van toepassing de door Tui Airlines gehanteerde vervoersvoorwaarden. Artikel VI van deze voorwaarden heeft betrekking op het inchecken en is als volgt geredigeerd:

Om tijdig voor het vertrek van de vlucht door de overheid verplicht gestelde formaliteiten en uitreisprocedures te kunnen afronden, dient de passagier binnen de door vervoerder (inclusief de contractueel vervoerder) aangegeven uiterste meldingstijd bij de incheckbalie van vervoerder en bij de gate te verschijnen. Indien een passagier niet tijdig aan de incheckbalie van vervoerder aanwezig is, of niet over de vereiste reisdocumenten beschikt, heeft vervoerder het recht om de plaats die voor die passagier gereserveerd is te annuleren en is vervoerder niet gehouden de vlucht te vertragen. Passagiers dienen zich voorts bij de incheckbalie(s) te melden op de aangegeven tijd of op een dusdanig ander tijdstip als vooraf door vervoerder of dienst agent aan de passagier aangegeven, of indien geen tijdstip is aangegeven uiterlijk 45 minuten of 60 minuten voor incheckbalies in de Verenigde Staten of Canada. Voorts dient de passagier zich in ieder geval niet later dan 15 minuten voor de geplande vertrektijd te melden bij de aangegeven gate. Passagiers die zich later melden mag vervoer geweigerd worden. Kosten als gevolg van de late melding o.a. het afladen van bagage komen voor rekening van de betreffende passagier(s). Indien de passagier niet voldoet aan het gestelde in dit artikel is vervoerder niet aansprakelijk voor schade of kosten van de passagier hieruit voortvloeiend.

3. De vordering:

3.1 Eiser vordert dat bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad Tui Airlines wordt veroordeeld aan hem te betalen het bedrag van € 1826,52 te vermeerderen met de wettelijke rente over € 1.469,52 vanaf 26 augustus 2008 tot aan de dag van de algehele voldoening. Voorts wordt gevorderd dat Tui Airlines in de kosten van de procedure wordt veroordeeld. De vordering is gebaseerd op de feiten en op de volgende stellingen:

3.2 Eiser heeft zijn retourvlucht telefonisch op 22 augustus 2008 bevestigd bij de heer …. Deze heeft hem meegedeeld dat de vertrektijd van 25 augustus 2008 van 23.00 was gewijzigd in 23.25. Eiser was op 25 augustus 2008 om 22.00 uur bij de incheckbalie van de luchthaven van Fortaleza. Derhalve een uur voor het tijdstip van vertrek dat op het ticket stond vermeld. De incheckbalie was echter om 22.00 al gesloten. Het vliegtuig vertrok van Fortaleza tussen 22.35 en 22.40 uur en eiser kon niet meer met de geplande vlucht meereizen naar Amsterdam. Door de gang van zaken was eiser genoopt de volgende dag met de vliegmaatschappij TAP Portugal, met een tussenstop in Lissabon, naar Amsterdam te vliegen. De daaraan verbonden kosten bedroegen:

Kosten ticket € 1.322,00

Extra overnachting in Fortaleza + taxikosten € 147,52

Totaal € 1.469,52

3.3 Door zich tijdig bij de (helaas) gesloten incheckbalie van Fortaleza te melden valt hij onder de werkingssfeer van de Verordening (EG) nr 261/2004. Tui Airlines is tekortgeschoten in de nakoming van de door partijen gesloten vervoersovereenkomst. Gelet op de inhoud van deze Verordening dient Tui Airlines het bedrag van € 1.469,52 aan eiser te vergoeden. Zij weigert daartoe over te gaan. Eiser heeft in verband daarmee buitengerechtelijke kosten gemaakt tot het bedrag van € 357,00. Ook dit bedrag zal Tui Airlines aan eiser moeten voldoen.

4. Het verweer:

4.1 Tui Airlines is van mening dat eiser in zijn vordering niet ontvankelijk moet worden verklaard, althans dat deze dient te worden afgewezen. Tui Airlines wil dat eiser wordt veroordeeld in de kosten van de procedure en dat wat dat betreft het vonnis uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard. Het volgende is naar voren gebracht.

4.2 Weliswaar stond op het ticket van eiser vermeld dat zijn terugreis zou aanvangen op 25 augustus 2008 om 23.00 uur, maar bij gelegenheid van zijn herbevestiging van de terugreis op 22 augustus 2008 heeft de heer … aan eiser gevraagd: To present themselves at the check in counter in the Airport at least 03 to 02 hours prior to the time of their departure.

Dit is een mededeling als is bedoeld in artikel VI van de vervoersvoorwaarden van Tui Airlines.

4.3 Het door eiser refereren aan de Verordening (EG) nr 261/2004 is zinledig. Deze Verordening is niet tot stand gekomen om wetgeving in het leven te roepen die betrekking heeft op uiterste inchecktijden. Het toepasselijk zijn van de Verordening kan er niet toe leiden dat een passagier zich op een ander tijdstip kan melden voor het inchecken van vluchten dan aan hem is meegedeeld. De gevolgde werkwijze is door partijen overeengekomen. Wat daarvan zij, bij gebrek aan wetenschap betwist Tui dat eiser zich om 22.00 uur heeft gemeld bij de incheckbalie van Fortaleza. Betwist wordt ook dat eiser tot een bedrag van € 147,52 extra kosten heeft moeten maken die betrekking hebben op één extra overnachting en op taxivervoer.

4.4 Eiser heeft geen buitengerechtelijke kosten gemaakt die voor vergoeding in aanmerking komen.

4.5 Het is ongewis gebleven op welke juridische grondslag eiser zijn vordering baseert.

5. De beoordeling van het geschil:

5.1 De grondslag waarop eiser zijn vordering baseert is evident. Hij beroept zich op de Verordening (EG) nr 261/2004, hierna te noemen de Verordening.

5.2 Voorop wordt gesteld dat de Verordening (EG) nr 261/2004 in al haar onderdelen rechtstreeks toepasselijk is in alle lidstaten. Met andere woorden: De Verordening kan worden gekenschetst als een Europese wet in materiële zin. In artikel 3 is de werkingssfeer van de Verordening omschreven. De vraag moet worden beantwoord of eiser op 25 augustus 2008 een passagier was die voldoet aan de in artikel 3 lid 2 gestelde voorwaarde. Immers de Verordening is dan eerst op hem van toepassing indien:

hij een bevestigde boeking voor de vlucht in kwestie heeft en [----] zich bij de incheckbalie meldt,

- zoals bepaald en op de tijd die van tevoren door de luchtvaartmaatschappij, de touroperator of een erkend reisbureau schriftelijk (waaronder via elektronische weg) is aangegeven,

of, indien er geen tijd wordt aangegeven,

- uiterlijk 45 minuten voor de gepubliceerde vertrektijd.

Vaststaat dat eiser, gelet op het op zijn ticket vermelde tijdstip, er in ieder geval aanvankelijk van mocht uitgaan dat zijn vliegtuig om 23.00 uur uit Fortaleza zou vertrekken en dat hij, in aanmerking nemende hetgeen in de voorwaarden van Tui Airlines staat vermeld, zich uiterlijk 10.15 uur moest melden bij de incheckbalie.

5.3 De herbevestiging is een fenomeen waaraan in de Verordening niet specifiek aandacht is besteed. Het is van algemene bekendheid dat een herbevestiging niet altijd door vliegmaatschappijen wordt gevraagd. Het herbevestigen is in sommige landen daarenboven niet eenvoudig. Kantoortijden, taalproblemen en niet altijd goed werkende telefoonverbindingen zijn daaraan meer dan eens debet. In artikel 3 lid 2 van de Verordening wordt bepaald dat een tijdstip van een boeking schriftelijk moet zijn aangegeven. Vaststaat dat eiser niet schriftelijk is ingelicht over:

a. een wijziging van de vertrektijd van het door hem geboekte vliegtuig

b. dat hij zich ten minste twee of drie uur voor de (gewijzigde) vertrektijd moet

melden bij de incheckbalie op het vliegveld van Fortaleza.

Ongewis is gebleven waarom Tui Airlines een en ander niet heeft gedaan bij de gelegenheid dat eiser zijn heen- en terugreis boekte.

5.4 In de considerans van de Verordening komt de overweging voor dat het optreden van de Gemeenschap gericht moet zijn op de waarborging van een hoog niveau van bescherming van de passagiers, met volledige inachtneming van de eisen op het gebied van consumentenbescherming in het algemeen. In artikel 3.3 van de Verordening wordt een “instapweigering” gedefinieerd. Deze definitie luidt als volgt:

Weigering om passagiers te vervoeren, hoewel zij zich voor instappen hebben gemeld volgens de voorwaarden van artikel 3., lid 2, zonder dat de instapweigering is gebaseerd op redelijke gronden, zoals redenen die te maken hebben met gezondheid, veiligheid of beveiliging of ontoereikende documenten.

Het verweer van Tui Airlines dat eiser zich niet om 22.00 uur heeft gemeld, wordt als onvoldoende onderbouwd verworpen. Gelet op hetgeen onder 5.2 en 5.3 is overwogen en omdat Tui Airlines geen redelijke grond heeft aangevoerd als bedoeld in artikel 3.3 van de Verordening is de kantonrechter van oordeel dat er sprake is van een instapweigering.

5.5 Op de voet van artikel 8 en 9 van de Verordening had eiser aanspraak kunnen maken op een andere vlucht naar Amsterdam, zulks bij de eerste gelegenheid, op één nacht gratis hotelaccommodatie en op gratis vervoer tussen Fortaleza en het hotel waar hij door de gang van zaken gaat verblijven. Eiser heeft door het overleggen van betaalbewijzen de kosten verbonden aan een extra hotelovernachting en aan het taxivervoer voldoende aannemelijk gemaakt.

5.6 De vordering van eiser zal worden toegewezen, ook voor zover het gaat om de vergoeding buitengerechtelijke kosten. Eiser heeft correspondentie van zijn rechtsbijstandassuradeur in het geding gebracht waaruit genoegzaam blijkt dat buiten rechte inspanningen zijn verricht om voldoening van de gevorderde hoofdsom te bewerkstelligen.

5.7 Tui Airlines zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

Beslissing:

Veroordeelt Tui Airlines om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eiser te betalen het bedrag van € 1.826,52 te vermeerderen met de wettelijke rente over

€ 1.469,52 vanaf 26 augustus 2008 tot aan de dag van de voldoening;

Veroordeelt Tui Airlines in de kosten van de procedure tot op deze uitspraak aan de zijde van eiser begroot op € 293,98 wegens verschotten en op € 300,-- wegens het salaris van de gemachtigde.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen te Enschede door mr. M.H. van Rhijn, kantonrechter, en op

2 maart 2010 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.