Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2009:BK4852

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
30-09-2009
Datum publicatie
01-12-2009
Zaaknummer
105347 / KG ZA 09-284
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Ontruiming woning in verband met sloop/renovatie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 105347 / KG ZA 09-284

datum vonnis: 30 september 2009 (gc)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

de stichting

Woningstichting X,

gevestigd te Enschede,

eiseres,

advocaat: mr. R.J. Leijssen te Enschede,

tegen

1. Y, en

2. Z,

beiden wonende te Enschede,

gedaagden,

advocaat: mr. D.J.H. Habers te Enschede.

Het procesverloop

Eiseres heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 18 september 2009. Ter zitting zijn verschenen: mevrouw A.E. T., namens eiseres, vergezeld door mr. Leijssen en Y vergezeld door mr. Habers . De standpunten zijn toegelicht.

Het vonnis is bepaald op vandaag.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

1. In deze zaak staat het navolgende vast.

- Sinds 6 september 2005 huren gedaagden de woning van eiseres aan de …… te ……;

- In februari en april 2007 zijn gedaagden erover geïnformeerd dat de door hen gehuurde woning binnen afzienbare tijd zal worden gesloopt in het kader van de renovatie van de betrokken wijk;

- Bij brief van 4 april 2007 heeft eiseres aangegeven dat gedaagden zelf actief op zoek moeten naar een woning via het woonvindersysteem, waarbij gedaagden boven andere woningzoekenden voorrang zouden krijgen;

- Aan gedaagden is een tweetal woningen aangeboden, welke huurwoningen zijn afgewezen.

2. Bij dagvaarding vordert eiseres, kort gezegd, de ontruiming van de woning aan de …… te ……. Daarnaast vordert eiseres de ontruiming te bewerkstelligen met de sterke arm en om gedaagden te veroordelen in de kosten van de onderhavige procedure.

4. Eiseres stelt daartoe dat de gehele wijk waar gedaagden wonen zal worden geherstructureerd. In dat kader zullen de woningen in de straat van gedaagden, waaronder die van gedaagden, per 1 oktober 2009 worden gesloopt. Dit brengt ook de noodzakelijke beëindiging van de tussen eiseres en gedaagden bestaande huurovereenkomst met zich mee. Er is sprake van dringend eigen gebruik van de woning door eiseres en op grond van artikel 7:274 lid 3 BW kan de huurovereenkomst worden beëindigd. Bovendien moeten gedaagden op grond van artikel 7:220 lid 3 BW medewerking verlenen aan een complexgewijze renovatie, in geval het renovatievoorstel als redelijk wordt gekwalificeerd dan wel 70% van de huurders meewerkt. Aanvankelijk hebben gedaagden ingestemd met beëindiging van de huurovereenkomst. Bij opzegging wegend dringend eigen gebruik hoeft eiseres alleen aannemelijk te maken dat voldoende passende woonruimte voorhanden is. Onder passende woonruimte moet echter niet worden verstaan exact dezelfde of soortgelijke woonruimte, maar woonruimte die gelet op de gezinsomvang van de huurder voor hem passend is.

5. Gedaagden hebben verweer gevoerd en verzoeken de vorderingen van eiseres af te wijzen. Gedaagden bestrijden niet dat eiseres mogelijkerwijs een redelijk belang kan hebben bij de sloop van hun woning. Dit belang is echter niet aan hen meegedeeld en is hen evenmin bekend. Het is niet zo dat zij niet hebben willen meewerken aan de ontruiming, maar zij constateren dat eiseres op geen enkele wijze rekening heeft gehouden met de belangen van gedaagden. In 2005 hebben gedaagden als gevolg van de sloop van de Enschedese wijk Laares de destijds door hen aldaar gehuurde woning al moeten verlaten en zij hebben deze verruild voor de huidige woning aan de …… te ……. Zijdens eiseres is hen daarbij meegedeeld dat voor die woning de komende 10 jaren geen plannen waren. Bovendien ervaren gedaagden de woning als prettig en comfortabel. Ook hebben zij aanzienlijke investeringen in de woning gedaan en kan Z zijn hobby, het restaureren van oude auto’s, in de huidige woning uitoefenen. Deze investeringen gaan daardoor zonder enige tegenprestatie verloren. De door eiseres aangeboden vervangende woningen voldoen niet aan de eisen van gedaagden. Gedaagden willen slechts een vergelijkbare woning met vergelijkbare mogelijkheden. Bovendien behoren niet alle woningen in de stad toe aan eiseres en het toewijzingsbeleid bij andere corporaties stond niet toe dat gedaagden buiten de gebruikelijke loting om woningen bij die corporaties te verkrijgen. Eiseres was ook niet bereid hierin te bemiddelen.

6. De voorzieningenrechter overweegt dat eiseres voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij een spoedeisend belang heeft bij een voorlopige voorziening als gevorderd. De sloop van de woningen zal begin oktober 2009 aanvangen en de uitkomst van een bodemprocedure kan om die reden niet worden afgewacht. Daarmee komt de voorzieningenrechter toe aan een materiële beoordeling van het geschil.

7. De voorzieningenrechter overweegt dat de vordering van eiseres kan worden toegewezen. In het kader van een herstructurering van de wijk moet de woning van gedaagden binnen afzienbare tijd worden gesloopt. Er is dan ook sprake van dringend eigen gebruik van de woning door eiseres en op grond van artikel 7:274 lid 3 BW kan de huurovereenkomst worden beëindigd en vooruitlopend daarop kan de ontruiming worden gevorderd. Bovendien moeten gedaagden op grond van artikel 7:220 lid 3 BW medewerking verlenen aan een complexgewijze renovatie. Om deze renovatie niet te vertragen, dienen gedaagden de woning dan ook op korte termijn te ontruimen en te verlaten. Dat gedaagden diverse investeringen in de woning hebben gedaan doet hier niets aan af. Bij het doen van investeringen in een huurwoning loopt men immers het risico dat deze investeringen bij het beëindigen van de huurovereenkomst teniet gaan. Ook het verweer dat Z zijn hobby niet meer kan uitoefenen faalt. Passende woonruimte is immers niet exact dezelfde of soortelijke woonruimte, maar voor de huurder passende woonruimte. In de gemeente Enschede zullen immers voldoende woningen of andere ruimtes te vinden/te huren zijn die het uitoefenen van die hobby toelaten. Dat hoeft ook niet noodzakelijkerwijs een door eiseres aan te bieden woning te zijn. Van een toezegging dat gedurende 10 jaren in de wijk geen plannen waren, is de voorzieningenrechter niet gebleken. Partijen spreken elkaar op dit punt tegen. Al hetgeen overigens naar voren is gebracht, behoeft geen verdere bespreking.

8. Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de onderhavige procedure worden veroordeeld.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. Veroordeelt gedaagden om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis de woning staande en gelegen aan de ……. met al het hunne en al de hunnen te verlaten en te ontruimen;

II. Machtigt eiseres om bij gebreke van voldoening aan het hiervoor onder I. genoemde de ontruiming zelf te (doen) bewerkstelligen, desnoods met behulp van de sterke arm van politie en justitie.

III. Veroordeelt gedaagden in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op € 334,25 aan verschotten en € 527,00 aan salaris van de advocaat.

IV. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Koopmans, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 september 2009, in tegenwoordigheid van de griffier.