Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2009:BH6361

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
27-01-2009
Datum publicatie
18-03-2009
Zaaknummer
99405 / KG ZA 09-17
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Gelet op de stellingen van Primeoak Buildings is de voorzieningenrechter van oordeel dat Primeoak Buildings onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat gedaagde inbreuk maakt op de auteurs- en/of merkrechten van Primeoak Buildings. Van onrechtmatig handelen aan de zijde van gedaagde is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake. De vorderingen van Primeoak Buildings dienen te worden afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector Civiel

zaaknummer: 99405 / KG ZA 09-17

datum vonnis: 27 januari 2009 (lm)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

de vennootschap naar Engels recht

Primeoak Buildings Ltd,

gevestigd te South Staffordshire, Verenigd Koninkrijk,

eiseres,

verder te noemen Primeoak Buildings,

advocaat: mr. C.P. Timmers,

tegen

gedaagde,

wonende te Rijssen,

gedaagde,

verder te noemen gedaagde,

in persoon verschenen.

1. Het procesverloop

1.1 Primeaok Buildings heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding en in de akte vermeerdering van eis.

1.2 De zaak is behandeld ter terechtzitting van 20 januari 2009. Ter zitting zijn verschenen:

mr. Timmers en gedaagde. Gedaagde heeft een eis in reconventie ingesteld. De standpunten zijn toegelicht.

1.3. Partijen hebben ten slotte vonnis verzocht.

2. Waarvan kan worden uitgegaan

Primeoak Buildings ontwerpt, produceert en bouwt, evenals gedaagde, eikenhouten gebouwen en bijgebouwen. Gedaagde handelt onder de naam HMB. Primeoak Buildings is merkhouder van het woord-/beeldmerk “PRIME OAK” in de Europese Unie.

3. Het geschil

In conventie

3.1. Primeaok Buildings vordert -zakelijk weergegeven- Gedaagde te verbieden nog langer inbreuk te maken op de auteurs- en merkrechten van Primeoak Buildings als vermeld in de dagvaarding, zulks op straffe van een dwangsom. Daarnaast vordert Primeoak Buildings betaling door gedaagde van een voorschot op de door haar gestelde geleden schade, met veroordeling van gedaagde in de kosten van dit geding.

3.2. Gedaagde verweert zich en concludeert tot afwijzing van het door Primeaok Buildings gevorderde.

In reconventie

3.3. Gedaagde heeft een eis in reconventie ingesteld, strekkende tot -zakelijk weergegeven- veroordeling van Primeoak Buildings tot het verstrekken van nadere door hem in zijn eis geformuleerde informatie en tot betaling van een voorschot op de door gedaagde gestelde geleden schade, met veroordeling van Primeoak Buildings in de kosten van dit geding.

3.4. Primeoak Buildings voert daartegen verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring van gedaagde in zijn vordering, dan wel afwijzing van het door gedaagde gevorderde, met veroordeling van gedaagde in de kosten.

4. en 5. De beoordeling

In conventie en reconventie

4.1 Partijen zijn woonachtig op het grondgebied van verschillende staten. Hierdoor draagt de zaak een internationaal karakter. Aan de Nederlandse rechter komt rechtsmacht toe nu gedaagde in Nederland woonachtig is.

4.2. Uit de stellingen van partijen is voldoende duidelijk gebleken dat zij een rechtskeuze hebben gedaan voor Nederlands recht, zodat ingevolge de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad van april 2001, de verbintenissen uit de gestelde onrechtmatige gedragingen worden beheerst door Nederlands recht.

In conventie

4.3. Kern van het geschil tussen partijen is of gedaagde met zijn bedrijfsactiviteiten de auteurs- en merkrechten van Primeoak Buildings schendt waardoor hij jegens Primeoak Buildings onrechtmatig handelt.

4.4. Primeoak Buildings stelt daartoe allereerst dat gedaagde zonder toestemming van Primeoak Buildings fotomateriaal van Primeoak Buildings heeft geplaatst op zijn website. Volgens Primeoak Buildings gebruikt gedaagde foto’s uit het databestand van Primeoak Buildings. Primeoak Buildings onderbouwt haar stelling verder door te verwijzen naar de tekst “©Prime Oak” boven de foto’s op de website www.eikengebouwen.nl. Gedaagde heeft het voorgaande gemotiveerd betwist, daartoe stellende dat hij de foto’s zelf heeft gemaakt, de gebouwen op de foto’s bovendien zelf heeft ontworpen en ook de gebouwen eigenhandig, samen met zijn partner, heeft gebouwd. Gelet op deze gemotiveerde betwisting is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat Primeoak Buildings onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de foto’s die gedaagde gebruikt op zijn website, auteursrechtelijk beschermde foto’s zijn van Primeoak Buildings. Uit de stellingen van Primeoak Buildings kan naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet worden geconcludeerd dat de in het geding zijnde foto’s alle een afzonderlijk werk zijn van Primeoak Buildings, een oorspronkelijk en eigen karakter bezitten en de persoonlijke stempel van Primeoak Buildings als maker dragen in de zin van de Auteurswet.

Uit het voorgaande volgt dat hetgeen Primeoak Buildings onder a. en b. in het petitum van de dagvaarding en in de akte vermeerdering van eis heeft gevorderd dient te worden afgewezen.

4.5. Primeoak heeft geen belang meer bij de gevorderde verwijdering van de domeinnaam www.primeoak.nl in het handelsregister, nu gedaagde ter zitting heeft verklaard dat hij voornoemde domeinnaam reeds heeft verwijderd uit zijn inschrijving in het handelsregister, hetgeen Primeoak ter zitting heeft bevestigd. Ook heeft Primeoak Buildings ter zitting bevestigd dat gedaagde de link naar de technische site www.primeoak.co.uk heeft verwijderd van zijn website.

4.6. Ten aanzien van de gestelde inbreuk op het woord-/beeldmerk “PRIME OAK”

overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Gedaagde heeft niet betwist dat Primeoak Buildings houder is van het woord-/beeldmerk “PRIME OAK”. Wel twisten partijen over de ingangsdatum waarop het merk gedeponeerd is door Primeoak Buildings, met andere woorden vanaf wanneer Primeoak Buildings de merkenrechtelijke bescherming in kan roepen van het woord/beeld “PRIME OAK”. De discussie hierover kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter achterwege blijven, nu gedaagde ter zitting heeft verklaard dat hij op zijn website daar waar staat geschreven “prime oak” of een daarmee overeenstemmend teken zal verwijderen en zal wijzigen in “eersteklas eiken”. Of er al dan niet sprake is van een door gedaagde gepleegde merkenrechtelijke inbreuk door gebruik van het merk “PRIME OAK” is voor de beoordeling van dit geschil daarom niet langer relevant.

4.7. Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat Primeoak Buildings onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat gedaagde inbreuk maakt op de auteurs- en/of merkrechten van Primeoak Buildings. Van onrechtmatig handelen aan de zijde van gedaagde is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake. De vorderingen van Primeoak Buildings dienen te worden afgewezen.

4.8. Primeoak Buildings heeft bovendien onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij een spoedeisend belang heeft bij haar vordering. Zij heeft gesteld dat zij door het onrechtmatig handelen van gedaagde schade lijdt en dat zij omzetderving heeft te duchten, maar heeft nagelaten te stellen waaruit die schade bestaat. Ook is onvoldoende aannemelijk geworden dat er een reëel gevaar voor schade bestaat in de toekomst. Een onmiddellijke voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed is naar het oordeel van de voorzieningenrechter dan ook niet geboden.

In reconventie

4.9. Enkel de gedaagde die bij advocaat ter zitting verschijnt kan een reconventionele vordering instellen. Nu gedaagde ter zitting niet bij advocaat, maar in persoon is verschenen dient hij niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn reconventionele vordering. Een inhoudelijke beoordeling van zijn vordering blijft derhalve achterwege.

In conventie en reconventie

5. Primeoak Buildings zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding in conventie en gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding in reconventie, zoals door de raadsman van Primeoak Buildings ter zitting opgevoerd. Omstandigheden om tot matiging te komen zijn gesteld noch anderszins gebleken.

6. De beslissing

De voorzieningenrechter:

In conventie

6.1. wijst af de vordering van Primeoak Buildings;

6.2. veroordeelt Primeoak Buildings in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op € 254,= aan verschotten;

6.3. verklaart onderdeel 6.2. van dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

In reconventie

6.4. verklaart gedaagde niet-ontvankelijk in zijn vordering;

6.5. veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Primeoak Buildings begroot op nihil aan verschotten en € 1.135,26 aan salaris van de advocaat;

6.6. verklaart onderdeel 6.5. van dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Van Houten, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 januari 2009, in tegenwoordigheid van de griffier.