Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2008:BD3025

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
03-06-2008
Datum publicatie
03-06-2008
Zaaknummer
08/700046-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan een gewelddadige overval op een benzinestation te Losser. Hij is vermomd en gewapend met een mes dat benzinestation binnengegaan, heeft met dit mes een aldaar aanwezige 19-jarige medewerkster bedreigd en heeft vervolgens een geldbedrag weggenomen. Daarnaast is verdachte schuldig bevonden aan inbraak in een school te Oldenzaal. De rechtbank Almelo veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Parketnummer: 08/700046-08

STRAFVONNIS

Uitspraak: 3 juni 2008.

De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen:

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

thans gedetineerd,

terechtstaande terzake dat:

1.

hij op of omstreeks 5 januari 2008 te Losser, gemeente Losser, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen (ongeveer) 550 EURO, althans

(een) geld(bedrag), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende

aan (eigenaar/gedupeerde), in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte en/of zijn mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld

en/of bedreiging met geweld tegen (slachtoffer) (zijnde, althans een

medewerkster van (eigenaar/gedupeerde), gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te

bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan

zichzelf en/of zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij

het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(terwijl hij en/of zijn mededader(s) al dan niet gedeeltelijk onherkenbaar

was/waren gemaakt door het dragen van een sjaal voor zijn/hun gezicht) al dan

niet dreigend met een mes op die (slachtoffer), althans die medewerkster, is/zijn

afgekomen/afgelopen en/of ten overstaan van die (slachtoffer), althans die

medewerkster, een mes heeft/hebben getoond/vastgehouden en/of met dat mes

heeft/hebben gezwaaid/gewezen en/of met dat mes aanwijzingen heeft/hebben

gegeven en/of met de hand(en) op de kassa heeft/hebben geslagen en/of

(daarbij) al dan niet dreigend de woorden heeft/hebben gesproken: "Geef ons je

geld", althans woorden van gelijke aard of strekking;

2.

hij in of omstreeks de periode van 25 januari 2008 tot en met 26 januari 2008

te Oldenzaal, gemeente Oldenzaal, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening

in/uit een school (onderwijsinstelling "de Sluis", onderdeel van "het Schip")

aan de Carmelstraat (31) heeft weggenomen een (blikken) (sigaren)doos(je),

althans een blik en/of (een) munt(en), in elk geval enig goed, geheel of ten

dele toebehorende aan onderwijsinstelling "de Sluis" onderdeel van "het

Schip", in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de

plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen

goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak,

verbreking en/of inklimming;

Gezien de stukken;

Gelet op het onderzoek ter terechtzitting;

Gehoord de vordering van de officier van justitie;

Gelet op de verdediging door en namens verdachte gevoerd;

De rechtbank heeft de eventuele in de tenlastelegging begane kennelijke schrijffouten verbeterd, in de bewezenverklaring.

Verdachte wordt daardoor in zijn verdediging niet geschaad.

De rechtbank is door de inhoud van wettige bewijsmiddelen -die in de gevallen waarin de wet aanvulling van dit (verkorte) vonnis met de bewijsmiddelen vereist, in een aan dit vonnis te hechten bijlage zullen worden opgenomen- waarop na te melden beslissing steunt, tot de overtuiging gekomen en acht wettig bewezen dat verdachte het sub 1 en sub 2 heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij op 5 januari 2008 te Losser, gemeente Losser, tezamen en in

vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen (ongeveer) 505 EURO, toebehorende aan (eigenaar/gedupeerde),

welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van bedreiging met geweld tegen (slachtoffer) (zijnde een medewerkster van (eigenaar/gedupeerde)), gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken,

welke bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte

tezamen en in vereniging met een ander, (terwijl hij en zijn mededader al dan niet gedeeltelijk onherkenbaar waren gemaakt door het dragen van een sjaal voor hun gezicht) dreigend met een mes op die (slachtoffer) is afgelopen en ten overstaan van die (slachtoffer), een mes heeft getoond en met dat mes aanwijzingen heeft gegeven en met de hand op de kassa heeft geslagen en daarbij dreigend de woorden heeft gesproken: "Geef ons je geld".

2.

hij in de periode van 25 januari 2008 tot en met 26 januari 2008

te Oldenzaal, gemeente Oldenzaal, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een school (onderwijsinstelling "de Sluis", onderdeel van "het Schip")

aan de Carmelstraat (31) heeft weggenomen een blikken sigarendoosje,

en munten, toebehorende aan onderwijsinstelling "de Sluis", onderdeel van "het

Schip", waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft door middel van braak.

Tot deze beslissing geven reden de in die bewijsmiddelen voorkomende feiten en omstandigheden, waarbij de inhoud van die bewijsmiddelen telkens alleen is gebezigd tot bewijs van het tenlastegelegde feit, waarop deze inhoud in het bijzonder betrekking heeft.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte sub 1 en sub 2 meer of anders is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Het bewezen verklaarde levert op:

wat betreft sub 1, het misdrijf:

"Diefstal, voorafgegaan en vergezeld van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen",

strafbaar gesteld bij artikel 312 jo. artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht;

en wat betreft sub 2, het misdrijf:

"Diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak",

strafbaar gesteld bij artikel 311 jo. artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht;

De verdachte is strafbaar, aangezien niet is gebleken van een zijn strafbaarheid uitsluitende omstandigheid.

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte, terzake sub 1 en sub 2 wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met aftrek van het voorarrest, met reclasseringstoezicht als bijzondere voorwaarde.

De rechtbank overweegt wat de straf betreft, dat op grond van de aard van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd en de persoon van verdachte, zoals één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, aan verdachte de straf behoort te worden opgelegd, zoals deze hierna zal worden bepaald, waarbij nog het volgende is overwogen:

Verdachte heeft zich samen met anderen aan een brutale overval op een benzinestation schuldig gemaakt. Hij is vermomd en gewapend met een mes dat tankstation binnengegaan en heeft met dit mes een aldaar aanwezige 19 jarige medewerkster van het benzinestation bedreigd. Een feit als het onderhavige wordt in de regel door de slachtoffers als zeer beangstigend ervaren en leidt veelal nog geruime tijd tot nadelige psychische gevolgen. Bovendien brengt het bij de burgers in het algemeen angstgevoelens en gevoelens van onveiligheid teweeg. De noodzaak om de maatschappij in het algemeen en pomphouders in het bijzonder, tegen deze telkens terugkerende gewelddadige overvallen te beschermen, maakt naar het oordeel van de rechtbank, het opleggen van een vrijheidsstraf van aanmerkelijke duur noodzakelijk. Gelet op de nog jeugdige leeftijd van verdachte, het feit dat hij geen relevante documentatie heeft en hij gemotiveerd lijkt te zijn iets aan de bij hem aanwezige problematiek te doen, zal de rechtbank enigszins afwijken van de strafmaat in zaken als de onderhavige en een belangrijk deel van de op te leggen straf voorwaardelijk en geclausuleerd doen zijn.

Daarnaast heeft de rechtbank bij het bepalen van na te melden straf, op de voet van het bepaalde in artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht, een eerdere veroordeling van verdachte in rekening gebracht, te weten het vonnis van de politierechter te Almelo d.d. 10 april 2008 waarbij verdachte is veroordeeld tot een geldboete van

€ 220,-- subsidiair 4 dagen hechtenis.

De na te melden straf is gegrond, behalve op voormelde artikelen, op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 27 en 57 van het Wetboek van Strafrecht.

R E C H T D O E N D E:

Verklaart bewezen, dat het sub 1 en sub 2 tenlastegelegde zoals boven omschreven door verdachte is begaan.

Verstaat, dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven vermeld.

Verklaart verdachte strafbaar.

Veroordeelt verdachte ter zake daarvan tot een gevangenisstraf voor de tijd van vierentwintig maanden.

Beveelt dat van de gevangenisstraf een gedeelte groot zes maanden niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, op de grond dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd, die hierbij op twee jaren wordt bepaald, aan een strafbaar feit schuldig heeft gemaakt of gedurende de proeftijd de hierna te melden bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd.

Stelt als bijzondere voorwaarde:

De veroordeelde dient zich gedurende de proeftijd te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens de reclassering Nederland, arrondissement Almelo. met opdracht aan die instelling overeenkomstig artikel 14d van het Wetboek van Strafrecht.

Beveelt dat de tijd, die de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Verklaart niet bewezen wat aan de verdachte sub 1 en sub 2 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij;

Aldus gewezen door mr. Caminada, voorzitter, mrs. Teekman en Veurink, rechters, in tegenwoordigheid van Klaassen, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting op 3 juni 2008.